Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku


Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

Timothy Taylor, hlavní redaktor Journal of Economic Perspectives, nás seznamuje s výsledky sedmi studií zaměřených na současnou Čínu. V pokračování jeho přehledu se mimo jiné dozvíme, jestli se zhroutí čínský nemovitostní trh, jestli se Čína zadusí zplodinami a proč čínské vládě až tak nevadí kritické příspěvky na sociálních sítích.

Dokáže čínská ekonomika přejít od výroby k inovaci?

Vypadá to, že řada zemí je právě v "pasti středního příjmu". Ekonomický růst je vynesl na určitou úroveň, na které ale zamrznou. Shang-Jin Wei, Zhuan Xie a Xiaobo Zhang v práci nazvané From "Made in China" to "Innovated in China": Necessity, Prospect, and Challenges (Od "Made in China" po "Innovated in China": Co je třeba. Výhledy a výzvy) zjišťují, jestli se Čína z této pasti může dostat

Ekonomický růst Číny v předchozích třech a půl dekádách byl založený na několika klíčových faktorech. Na řadě sousledných institucionálních tržních reforem které mimo jiné ordinovaly otevřenost vůči mezinárodnímu obchodu a přímým investicím a také na nízkých mzdách a příznivé demografické struktuře. Dnes jsou čínské mzdy vyšší než ve většině ekonomik mimo OECD. Jsou například třikrát vyšší než v Indii, ekonomice s téměř stejně početnou pracovní sílou. A počet Číňanů v produktivním věku se od roku 2012 zmenšuje.

Autoři podotýkají, že ekonomický růst Číny v posledních letech řídily téměř výhradně vysoké fyzické kapitálové investice, nikoli růst produktivity. Vyhlídky pro budoucí růst hodnotí na základě čínských investic do výzkumu a vývoje a podle množství patentů udělených čínským firmám. Co se výzkumu a vývoje týká, Čína vynakládá větší úsilí, než bychom od státu s její úrovní HDP na obyvatele asi čekali.

Srovnání intenzity výzkumu a vývoje

Zdroj: Světová banka, databáze OECD

Poznámka: Data pro Čínu pocházejí z let 1995 až 2014 a údaje o ostatních zemích se vztahují k roku 2014 nebo nejbližšímu dostupnému rok.

Absolutní počet patentů čínských firem výrazně a stabilně stoupá a různá měřítka (například míra, ve které jsou americké patenty čínských firem citovány v jiných patentech) poukazují na to, že čínské patenty jsou poměrně vysoké kvality. Jak autoři studie uvádějí (citace vynechávám):

Reálné mzdy v Číně od roku 2003 rostly o víc než deset procent ročně. Podle některých odborníků Čína překonala takzvaný "Lewisův bod obratu", což znamená, že éra produkce za ultranízké mzdy skončila. Zvýšil se počet patentů kapitálově náročných firem i firem náročných na pracovní sílu, přičemž podíl patentů udělených druhému typu firem vzrostl z 55 procent v roce 1998 na 66 procent v roce 2009. Je možné, že rostoucí náklady na pracovní sílu přiměly sektory náročné na pracovní sílu k vytváření většího množství inovací nahrazujících pracovní sílu...

Pokud se o dané téma zajímáte, můžu vám doporučit také diskuzi o Číně ve zprávě The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation vydané v srpnu 2016 Světovou organizací duševního vlastnictví ve spolupráci s INSEAD a Johnson Graduate School of Management při Cornellově univerzitě.

Daří se Číně bojovat se znečištěním životního prostředí?

Zejména kolem roku 2000 zažila Čína obrovský rozmach těžkého průmyslu, poháněného z velké části spalováním uhlí. Znečištění ovzduší a prostředí obecně bylo obrovské. Existují ale důvody, proč se můžeme domnívat, že se situace přinejmenším nehorší a možná se dokonce zlepšuje. O daném tématu psali Siqi Zheng a Matthew E. Kahn v práci A New Era of Pollution Progress in Urban China? (Nová éra řešení znečištění v čínských městech?)

Pro začátek uvedu zarážející graf znázorňující čínskou spotřebu uhlí v porovnání se zbytkem světa.

Spotřeba uhlí v Číně a ve zbytku světa

(v milionech čistých tun)

Zdroj: US Energy Information Administration

Poznámka: Šedá křivka znázorňuje spotřebu uhlí v Číně a černá linie odpovídá spotřebě ve zbytku světa.

K tomu ještě přidám výstup z měření znečištění prachovými částicemi (PM10) v 85 čínských městech. Graf znázorňuje jak celkovou populaci, tak města v 75. a 25. percentilu.

Jak jsou vystaveni prachu obyvatelé 85 čínských měst

Zdroj: US Energy Information Administration

Poznámka: Graf 4 znázorňuje průměrné vystavení jemnému prachu PM10 (průměr vážený podle populace) v 85 čínských městech a konkrétně také stejné měřítko pro jedno město na 75. percentilu a druhé na 25. percentilu rozdělení vystavení PM10 napříč danými městy.

Zdá se, že není pochybnosti, že vysoce znečištěné oblasti Číny zaplatily nižší střední délkou života a horším zdravotním stavem. Zheng a Kahn ale podotýkají, že Čína znečištění řeší důsledně prostřednictvím souboru regulačních a daňových politických opatření a že regionální úřady jsou motivovány, aby z boje proti znečištění učinily prioritu. Ceny ropy v Číně už nejsou dotované, určují je globální trhy. Budoucí ekonomický růst Číny směřuje spíš do odvětví služeb než do těžké průmyslové výrobě. V mnoha zemích byla popsána "environmentální Kuzněcova křivka", která znázorňuje vztah mezi rostoucím HDP na jednoho obyvatele a rostoucím počtem politických požadavků silnější ochrany životního prostředí. Zheng a Kahn dokládají, že Čína se vyvíjí podle stejného vzoru.

Zhroutí se čínský trh s nemovitostmi?

Čína již několik let zažívá rozmach trhu s nemovitostmi, oproti kterému se americký boom v době před deseti lety jeví jako nepatrný. Jeho příběh vyprávějí Edward Glaeser, Wei Huang, Yueran Ma a Andrei Shleifer v práci A Real Estate Boom with Chinese Characteristics (Skutečný nemovitostní boom s čínskými rysy). Taková je situace na čínském trhu s nemovitostmi (citace vynechávám):

(...) Přesto americký cyklus v porovnání s velkým rozmachem čínského trhu s nemovitostmi vypadá stabilně a fádně. Ceny nemovitostí v největších čínských městech rostly mezi lety 2003 až 2013 každoročně o 13,1 procenta. Ceny pozemků ve 35 čínských městech vzrostly mezi lety 2004 a 2015 téměř pětinásobně. Společně s cenami expandovala výstavba. V letech 2003 až 2014 čínští stavitelé vybudovali více než 9000 km2 nových podlahových ploch, což je 6,9 m² na jednoho obyvatele Číny. Během tohoto období Čína stavěla v průměru 5,5 milionu bytů ročně. V roce 2014 v čínském stavebnictví pracovalo 29 milionů lidí, což vycházelo na 16 procent lidí zaměstnaných ve městech. V době posledního nemovitostního boomu představovalo stavebnictví v USA osm a ve Španělsku 13 procent z celkové zaměstnanosti. (...) Výrazným rysem čínského trhu s nemovitostmi je v porovnání s USA vysoká míra neobsazenosti. Neobsazená bydliště zahrnují jak dokončené neprodané jednotky v držení developerů, tak zakoupené neobývané jednotky. Odhadujeme, že tato zásoba prázdných bytů a domů nyní tvoří nejméně 1800 km².

Dají se ceny bytů v Číně udržet? Odpověď asi zní ano, ale jestli Čína chce stabilní ceny nemovitostí, pravděpodobně potřebuje omezit jejich přísun což samo o sobě představuje další potenciální nevýhody. Autoři tuto otázku shrnují takto:

Svádí to, když se na věc díváte z velké dálky, prostě dospět k závěru, že pokles cen je nevyhnutelný. Jak jsme se pokusili prokázat, takový scénář rozhodně není jistý. Číňané kupující nemovitosti podle všeho investují dlouhodobě a pravděpodobně nehodlají dobrovolně prodávat majetek, ani když ceny poklesnou. Nevyužívali silné peněžní páky, takže zabavování a prodej domů jsou nepravděpodobné. Čínští developeři jsou sice "napákovaní" víc, ale jsou natolik zadobře se státními bankami, že jejich úvěry by se v případě potřeby nejspíš restrukturalizovaly. I kdyby banky nemovitosti developerům zabavily, je nepravděpodobné, že by ho obratem za levno vrhly na trh. V porovnání s čínským akciovým trhem má tamější trh s nemovitostmi mnohem větší setrvačnost. Na nemovitostní trh v Číně má navíc zásadní vliv čínská vláda. Poptávka po urbanizaci je v Číně vysoká, kdyby vláda řekla ostré stop, stačilo by to pravděpodobně na to, aby se ceny udržely blízko současné tržní úrovně. (...)

Taková cesta by ale patrně přinesla velké sociální náklady. Dramaticky by klesla zaměstnanost ve stavebnictví. Miliony Číňanů by mohly přijít o zjevné výhody produktivity plynoucí z života v čínských městech. Regionální vlády by ztratily příjmy z prodeje pozemků a z daní a s nimi o finanční autonomii, které jsou jejich institucionální základnou. Alternativou, která se pak čínské vládě nabízí, je dát peníze na další mohutnou výstavbu bydlení. Jak jsme ukázali, takové opatření by vedlo k velice nízké nebo záporné očekávané návratnosti investic do nemovitostí. Blahobyt potenciálních nových kupců by vzrostl, ale současní majitelé by utrpěli ztráty.

Když bublina na nemovitostním trhu splaskne ve spojení s finanční krizí, působí to vždycky veliké škody. Bubliny, které praskají bez bankovních krachů jak tomu bylo například v 80. letech v Los Angeles jsou ale jen dočasné události, škody, které způsobí, jsou z dlouhodobého hlediska nepatrné. Pro budoucnost tedy bude pro Čínu důležité spíš zajistit svůj finanční systém, než se soustředit jen na udržování vysokých cen bydlení v čínských městech.

Jak to, že čínská vláda dovolí kritiku na sociálních médiích?

Čínská vláda může rušit účty na sociálních médiích a zdá se, že v určitých případech tuto možnost využívá bez větších zábran. Kromě toho však také povoluje poměrně širokou škálu internetové kritiky a protestů. Bei Qin, David Strömberg a Yanhui Wu v práci Why Does China Allow Freer Social Media? Protests versus Surveillance and Propaganda (Proč Čína povoluje svobodnější sociální média? Protesty versus dozor a propaganda) uvádějí několik pravděpodobných důvodů.

Především jsme zjistili, že se na sociálních médiích objevuje překvapivě velké množství příspěvků na citlivá témata. Našli jsme například miliony příspěvků rozebírajících protesty proti PX (chemické látce, P-xylenu) v roce 2014. Tyto příspěvky slouží jako zdroj pro předpovídání výskytu určitých událostí. Našli jsme dokonce ještě větší množství příspěvků s výslovnými obviněními z korupce. Předpovídaly pozdější obvinění konkrétních lidí. Takový typ obsahu na sociálních médiích může zlepšit přístup občanů k informacím a omezit schopnost autoritářských vlád jednat bez dozoru. (...)

Sociální média na druhou stranu poskytují autoritářským režimům nové příležitosti pro politickou kontrolu (...) Zprávy na sociálních médiích se přenášejí v elektronické formě skrz infrastrukturu, kterou zpravidla kontroluje vláda. Nedávný pokrok v automatické analýze textu, strojovém učení a vysoce výkonných výpočetních technologiích výrazně snížil náklady na odhalení kritických uživatelů a cenzuru jejich sdělení. Vlády můžou zmíněné metody používat ke sledování a analýze internetových aktivit, k hodnocení veřejného mínění a k vyřešení hrozeb předtím, než se rozšíří. (...) Většinu reálných protestů a stávek, které zkoumáme, můžeme na základě obsahu na sociálních médiích předpovídat den dopředu. (...) Čínské vládní agentury po celé zemi skutečně investovaly obrovské prostředky do sledovacích systémů využívajících informace ze sociálních médií. (...)

Další důležitou dozorovou funkcí sociálních médií je monitorování regionálních vlád a úředníků. V Číně mnoho politických a ekonomických rozhodnutí spočívá na regionální správě. Jejich rozhodnutí musejí být monitorována, ale místní zpravodajství a interní reporty bývají zkreslené, protože regionální politici ovládají místní tisk a správu. Politici na celostátní úrovni ale regulují sociální média, která jsou plná neúnavných stížností na regionální úředníky. Příspěvky odhalující úředníky, kteří nosí rolexky, žijí v přepychových sídlech nebo chodí s nevhodnými partnerkami, nezřídka vedou k vyšetřování a ztrátě funkce. Není tedy překvapivé, že jsme v našem vzorku dat nalezli miliony příspěvků s výslovnými obviněními z korupce. Zjistili jsme, že příspěvky s tematikou korupce účinně podporují dohled na ni. Takové příspěvky poukazují na to, kde a kdy je korupce častější. Navíc můžeme s až ročním předstihem předpovídat, kteří konkrétní politici budou později obžalovaní. (... )

Naše poznatky zpochybňují rozšířený názor, že autoritářské režimy neúnavně cenzurují nebo dokonce zakazují sociální média. Ve skutečnosti se zdá, že interakce autoritářské vlády a sociálních médií je složitější. Z pohledu vlády jsou sociální média a) nepříjemná jako prostor pro potenciální organizované sociální protesty, ale také b) užitečná jako nástroj pro sledování úředníků a také c) jako způsob měření veřejných nálad a d) šíření propagandy."

Jak přispěla politika jednoho dítěte ke snížení porodnosti v Číně?

Junsen Zhang je autorem práce The Evolution of China’s One-Child Policy and Its Effects on Family Outcomes (Evoluce čínské politiky jednoho dítěte a její dopady na rodinné příjmy). Pro začátek se podívejte na graf srovnávající porodnost na čínském venkově a v městech s několika vybranými zeměmi. Vyplývají z něj dvě fakta. Za prvé porodnost v Číně na začátku 70. let 20. století začíná dramaticky klesat vlivem poměrně přísné politiky pro plánování rodičovství, která předcházela politice jednoho dítěte zavedené v roce 1979. Za druhé porodnost v Číně v poslední době se příliš neliší od jiných východoasijských zemí, jako je Thajsko a Jižní Korea, které politiku jednoho dítěte nezaváděly.

Celková porodnost ve venkovských a městských oblastech Číny a ve čtyřech vybraných zemích (1960 2010)

Zdroj: Data o celkové porodnosti pro jednotlivé státy pocházejí od Světové banky (2016). Data o porodnosti ve venkovských a městských oblastech Číny pocházejí z několika zdrojů.

Zhang uvedl odhady, podle kterých čínská populace v produktivním věku dosáhla vrcholu v roce 2015 a celková čínská populace bude kulminovat v roce 2030. Zdá se tedy pravděpodobné, že Čína dřív zestárne, než zbohatne. Zhang porovnává porodnost v Číně s porodností v ostatních zemích a bere v potaz silné spojení mezi ekonomickým rozvojem a menším počtem dětí:

Ačkoli prosazování politiky jednoho dítěte možná mírně urychlilo proměnu porodnosti v Číně, přineslo také značné výdaje, které zahrnují politické náklady, spory ohledně lidských práv, rychleji stárnoucí populaci a nevyvážený poměr pohlaví způsobený upřednostňováním synů. Zpětně lze pochybovat, jestli bylo zavedení politiky jednoho dítěte v Číně nutné.

Zdroj: h ttp://finmag.penize.cz/ekonomika/321240- cina-ekonomicky-pribeh-nasi-doby-proc-ci na-dovoli-kritiku-na-facebookuAuthor: Timothy Taylor # VojoSepu42
Čína2017-03-02
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Video šéfa NSA je ‘nejnenáviděnějš&i acute;m’ na YouTube za rok 2013							
				Video šéfa NSA je ‘nejnenáviděnějším’ na YouTube za rok 2013
Video s tou šaškárnou na YouTube, v níž šéf NSA Keith Alexander zkouší „uvést věci na pravou míru“ ohledně špehování této agentury, je střemhlav letícím propadákem. Pů...
PREZIDENTSKÝ CIRKUS
Živnostník, nepřítel pracujícího lidu
Samota

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0268 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo