Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ego - nová séria. Časť druhá: odosobnenie sa.


Ego - nová séria. Časť druhá: odosobnenie sa.

Ego je ten najhorší podvodník našej sebaistoty. Problémom je, že ego sa skrýva na tom poslednom mieste, kde by jeden hľadal. V sebe samom.

h ttp://helper313.wordpress.com/Author: helper313 # QaraTacu42
Záhady2013-08-244
-
 55%  ( 12 people voted )
+
vrúcne odporúčam,takáto téma sa tu bohužiaľ temer nevyskytuje
benares # PynuWogy50
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-08-26 19:27:13 536d97bd
"Ego je ten najhorší podvodník našej sebaistoty. Problémom je, že ego sa skrýva na tom poslednom mieste, kde by jeden hľadal. V sebe samom." - neviem si predstaviť, na akom inom mieste by človek ešte mohol hľadať svoje ego, než len vo svojej duši?

Slovo "ego" v tomto videu nieje nikde jasne zadefinované, preto je toto video nejasné a dosť zmätočné.

V biblii nájdeme omnoho zrozumiteľnejší a koncept "duše, ducha a hmotného tela", ktoré spolu tvoria pozemskú ľudskú bytosť. Duša sú naše zamilované myšlienky, dobré aj zlé, ktoré potom vplývajú na telo - pozitívne alebo negatívne. Hmotné "hriešne" telo je zase náš dočasný vonkajší obal, nutný prostriedok pre pozemský život a pre zdokonalenie. Ak človek v sebe poprie jeho "sebecké, satanské, tj, padnuté, nezrelé, hriešne" nabádanie tj. myšlienky a obráti sa ku myšlienkam Božieho Ducha, ktoré môžme nájsť a počuť jedine v očistenom srdci. Práve duchom sa človek odlišuje od zvieraťa, a poväčšinou aj dušou, ktorá zvyčajne býva už viacej skultivovaná, tj. menej sebecká, egoistická, než u zvierat. Pre tento účel má človek tiež sprostredkovaný pomáhajúci "hlas svedomia", alebo aj "anjela strážneho". Preto je iba Boh Ten, Ktorý nás, našu dušu, môže spasiť, ak o to stojíme a prijímame Jeho pomoc. - viďte napr. Mys
eľ tela a myseľ ducha. (List Rimanom 5.kapitola)
, a iné.

Ak teda tí ľudia hore vo videu nazývajú "ego" vnútorným nepriateľom, potom tým pravdepodobne majú na mysli naše zlé duševné vlastnosti - najmä našu vnútornú nepokoru k Bohu, k nášmu svedomiu, tj. našu panovačnosť, namyslenosť, chlípnosť, chamtivosť či chtivosť a podobne. Odosobniť sa od týchto zlých lások, ok. Ale potom by som rozhodne neoznačoval "egom" dušu ako celok. Lebo naša duša je náš život, naša láska dobrá i zlá, naše zamilované myšlienky, naša individualita, naše večné bytie! Ani by som netvrdil, že "ego" sú telesné myšlienky, tj. myšlienky hmoty, či zlých duchov, satana, alebo nebodaj diabla, netreba tu pliesť pojmy, Amálku s decimálkou. Človek síce môže žiť v hriešnej symbióze s telom, alebo v blaženej symbióze s Duchom, ale dobré rozlišovať. Cieľom je očistenie srdca a duše práve od spomínaného zla.

Najlepšie to však osvetľuje Pán Ježiš, kde okrem iného hovorí:

Hľa, ešte aj sily, čo obostierajú vašu zem, sú zlé, lebo tu táboria duše vypadnuté z tela, ktoré sa nedokázali zodvihnúť nad zemský okruh. Ich pôsobenie sa prejavuje vznikom mnohých, trýznivých, zbytočných myšlienok. Naložia na vás svoje myšlienky a vy ich podľa stupňa svojej podobnosti vo dne v noci nosíte. Ak sa im podarí niektorú z myšlienok vo vás realizovať, usídlia sa vo vašom vnútri. U vlastníka tela sa potom snažia uplatniť celú svoju zlú vôľu a vášeň. Ten sa potom stane slabou bábkou, lebo ich vplyv trvá vo dne v noci, kým sa obťažovaný človek úplne nedostane do siete zlej, votreleckej duše, ktorá si tu na zemi skrze svoju lásku nezískala príbytok, a priživuje sa na iných. To sú posadnutí, čo nedokážu samostatne myslieť, ženie ich vášeň čiže zlá duša, ktorá v nich býva, a vlastník tela netuší, že koná vôľu iného. Verí, že má sám takú zlú povahu.
Preto sa treba postaviť proti tomu, čo sa prieči výsostnej duševnej slobode. Treba poprieť inšpiráciu vnútorného „priateľa“, čiže treba poprieť všetko, čo sa prieči Božiemu poriadku. Vtedy sa oslobodíte od zla, a nastúpi vaše panstvo a sloboda, ktoré sú vlastnosťou tých, čo obstáli v skúške. Je to veľkolepý a výnimočný duševný stav, ktorého podstata sa v zmysle ľudského chápania nedá vyjadriť, lebo to už nie je ľudské, ale Božské bytie.
A tak je Slovo cestou spásy. Kto chce, nech príde za Mnou a dostane sa do Otcovského domu ako víťaz. Ten prešiel každým ohňom a každou vodou, je to odskúšaný hrdina a obopína ho veľká glória. Je to jeho sláva, podobnosť s Bohom, v ktorej bol stvorený, lebo svojím vlastným „ja“ potvrdil, že pochádza z Boha, je z Boha a je Boží.
Kým je niekto niečím z dobrej vôle niekoho iného, to ešte nič neznamená. Keď sa však niekto vybuduje na niekoho zo svojej vlastnej duše, to je rozhodujúce, je mu to už vlastné, je už Niekým. Žiara Prasvetla v jeho vnútri dokazuje, že bytosť žije.
Potom ako obyvateľstvo Zeme zblúdilo od Božieho poriadku, bol potrebný zakázaný strom čiže desať prikázaní a napokon to, že sa Slovo stalo telom, aby ako Boží jedinci aj prostredníctvom vonkajšieho sveta pochopili, čo je v nich.
Sú na zemi takí, ktorí sem prišli rásť, potom takí, ktorí sem prišli robiť pokánie, tiež takí, ktorí sem prišli vyrovnávať či pykať, a sú takí, ktorí sa prostredníctvom Slova úplne stanú Božími synmi. A hoci nosia všetci, aj keď takto pomiešaní, telo, rovnošatu tejto zeme, predsa sú medzi nimi obrovské rozdiely a odchýlky. V záujme toho, aby sa polepšili, napravili veci, majú svoje zadelenie. Na dosiahnutie cieľa má každý svoj kríž, ktorý ho drhne a čistí. Je to hnacia soľ, bez ktorej by všetko zosmradlo ako mláka stojatého jazera, ktorá len podporuje hmyz, semenisko smrti.
Preto tu musí mať každá bytosť také postavenie, pre ktoré sem prišla, aby dosiahla svoj cieľ, lebo všetko, čo na zemi existuje, vedie k cieľu. Aj najhorší človek je duševne užitočný tomu, kto bol k nemu v záujme dosiahnutia cieľa postavený.
Je napríklad otec rodiny, ktorá má veľa detí. Zdá sa, že svojím ľahtikárskym životom pokazí život celej rodiny. Preskúmajme však, koho vlastne pokazí? Iba toho, kto je mu podobný, kto je aj bez toho zlý. Ten, kto nemá podobnú dušu, sa však zo života toho istého otca či dieťaťa učí. Uvidí a naučí sa, koľko trápenia plodí hriech, a mocne sa bude brániť, aby nebol podobný. Veď kto má v rodine sklony k alkoholu, ten prišiel iba k podobnému, nenaučil sa piť od otca.
Pri každom hriešnikovi je však aj duša, ktorá sa oslobodí, a to tá, ktorá všetko trpezlivo znášala a ktorej láska pod krížom narástla. Hľa, to je ona, kvôli ktorej existuje to množstvo trápenia, aby sa ona jediná pod ťarchou svojho kríža posvätila.
Pozrite sa, ak ide všetko hladko, tam nie je protiklad, trenie. Či sa v dobrých pomeroch ľudia nestanú namyslenými, pyšnými? A tak v sebe z nedostatku hnacej sily pestujú hriech, semeno smrti. Preto som kedysi povedal: „Neprinášam na svet mier, ale zbraň!“ lebo bez nej nevznikne potrebné trenie, očista.
Preto nie je opodstatnené tvrdenie, že by bolo pre dušu prospešnejšie, keby som bol na zem priniesol blahobyt. Iba satan by mal na zemi dlhšiu vládu, než tomu bude takto. Vládu bude mať totiž len dovtedy, kým sa Slovo na zemi nedostane všade. Je to práve on, ktorý aj zlom slúži pri očisťovaní mnohých cieľu. Teda bez sveta sa Syn nespasí.
A tak je tento oheň, skúška, oddeľujúcou vodou, ktorá odlíši pravdu od lži, pretože konečným výsledkom bude aj tak jeden ovčinec, jeden Pastier. Záleží iba na cieli a konečnom výsledku, nie na dĺžke času. Veď život Ježiša je aj životom spasených.
Život si vzali zo Mňa, dušu prostredníctvom Slova. To je návrat Syna k Božstvu, ktorý s Ním ako tretia časť tvoriaca s Otcom jednotu splynie.
Ak sa pozeráte na zoskupenia oblakov, na ich spájanie a opätovné rozdeľovanie, keď začne opäť pracovať raz jeden, raz druhý, je v tom bezhraničnosť, ktorá nerozdeľuje, ale spája.
V rozdelení je sebectvo. Čím sa kto pozerá vyššie, tým väčšiu jednotu nachádza, ale čím sa pozerá nižšie, tým vidí viac samostatných bytostí. Prečo? Pre nelásku, ktorá nedokáže zjednocovať, len oddeľovať, a robí bytosti od seba vzdialenými.
Na zemi nie je nebeský stav. Preto stojí každý osobitne a je sám pre seba. Ako veľmi sa líši toto bytie od lásky! A tak sa ani nevedia stať na zemi láskou, lebo keď spočíva sila v jednote, tak sú pre bezmocnosť určite sebeckí a rozchádzajú sa.
Celé univerzum sa udržiava v jednote. Je to jeho pevný základ, a nie fyzické sily! Ľudia nedokážu pochopiť Božiu veľkosť, lebo sú rozdelení. Božie sily sú všade rovnaké, preto ten, kto splynie s Božstvom, musí mať dušu zjednotenú s Otcom. Kým totiž vedie niekoho sebectvo, nie je možné, aby splynul s Trojjedinosťou, lebo je ešte osobitnou bytosťou, a kým sa spravuje a riadi ako osobitná bytosť, nemôže sa zodvihnúť nad svoj pozemský vývinový stupeň, v ktorom slúži duša telu. Telo ju obostiera svojím sebectvom, zamrznutou láskou, lebo je symbolom sebectva. Aby ste sa od neho oslobodili, musíte ho poprieť tak, že si zoblečiete všetky telesné žiadostivosti. Ak však túžbami slúžite telu, ako by ste sa mohli od neho oslobodiť, keď vás cez túžby a žiadostivosť znovu zajme a dušu si uviažete pre ďalší život?
Kto si tu úplne oslobodí dušu od telesnej túžby, očistí a oslobodí sa od nej aj pre budúci život. A tak už nebude mať v tele, čo by ho stiahlo dolu. Je to prirodzené, lebo čo nemáte v sebe, od toho ste voľní.
Treba sa očistiť od celej pozemskej škvary. Ak budete milovať nebo väčšmi než pozemské veci, stanete sa nebeskými. Tým sa môžete stať obyvateľmi neba, kde vládne nebeská láska. Ide o skutočnú spásu od falošnej sebeckej lásky, ktorá plodí len bolesť a je vlastnosťou tohto sveta. Taký človek nie je šťastný, lebo jeho láska je založená na sebectve, plodiacom miesto radosti bolesť, a tú si zaseje aj pre budúcnosť.
........ z knižky Johanna Szatmáriová - Listy Otca - 1.diel, 1944.


Stano # HyxaFyjo84
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2013-08-27 00:55:03 5057d10a
Stano # HyxaFyjo84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-08-27 00:58:45 5057d10a
Koho zaujíma EGO a ako pracuje tak doporučujem knihu od Eckharta Tolleho NOVÁ ZEM..tam je všetko o našom egu..
Vladimir # DymeMaqi99
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2013-08-30 11:31:10 c35b6ca8

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Podporí kádrovanie webu kritické myslenie, alebo extrémizmus?


Podporí kádrovanie webu kritické myslenie, alebo extrémizmus?
Odbor kádrovania webového obsahu liberálneho Ministerstva Pravdy a Lásky spustil novú webovú službu. Prezrite si zoznam web stránok, za ktorých častejšiu návštevu vás v blízkej budú...
Finančné sprisahanie-systém zadlžovania sa
Oprava rozbitého měnového systému
LIST ŽENY, KTORÚ OPUSTIL MANŽEL, OŽENIL SA S HOMOSEXUÁLOM A ZÍSKAL DETI DO OPATROVNÍCTVA

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0209 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage