Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EVROPSKÝ ETNOMASOCHIZMUS


EVROPSKÝ ETNOMASOCHIZMUS

Etnomasochizmus je patologické sebemrskačství v oblasti vlastního etnika. Je to především hledání těch nejhorších prohřešků vlastního národa, rasy, kultury a jejich neustálé vyzdvihování a volání po nápravě. Je to velmi rozšířený jev v úpadkové evropské kultuře související s relativizací hodnot a indiferentizmem.

Hlavně ovšem takto patologicky chovající se lidé nejsou dostatečně ostrakizování ostatními, kteří se tak zdráhají učinit, protože indiferentizmu propadli. Je těžko vyhodnotit, zda je na postupu etnomasochizmus nebo je na postupu neschopnost mu čelit. Spíše je na postupu obojí, neboť indiferentizmus a relativizace jsou hlavními znaky úpadku a zanikání kultury. Etnomasochizmus tím vyplouvá na povrch.

V oblasti evropských etnik se projevuje především sebemrskačství ohledně evropské historie. Křížové výpravy do Palestiny byly opravdu provázeny násilnostmi. Ale prosazovat potřebu se muslimům za to omlouvat, podlézat jim a snášet jejich nepřiměřené požadavky, je jasným znakem etnomasochizmu. Bílí Američané se takto zcela neúměrně omlouvají afroameričanům za otrokářství. Nesmysl takového počínání je více než jasný už s hlediska toho, že předkové většiny dnešních Američanů přišli do Ameriky až po zrušení otroctví. Indiánům se omlouvat je sice na místě, ale jakou míru to má mít?

Naprostý nesmysl je se omlouvat bývalým koloniálním národům. Víme, že koloniální období bylo sice provázeno násilnostmi, které obvykle nebyly vyšší než násilnosti místních vládců, naopak Evropané přinesli těmto národům jakési představy o lidských právech a tím napomohli jejich vývoji k lepším podmínkám života. Jenže etnomasochista neuznává nějaký přínos evropské civilizace. V jeho slovníku je jen imperializmus, násilí, vykořisťování, apod.

Kořeny etnomasochizmu

Každý patologický jev je odrazem úpadku hodnot. Podobně etnomasochizmus je jedním z projevů úpadku harmonického myšlení, úpadku hledání pravdy, úpadku vědomí a podpory spravedlnosti, úpadku objektivního posuzování jevů. To vše má základ v propagaci "spontánního řádu", tady v přesvědčení, že pravdu má ten silnější.

Etnomasochizmus je především odrazem špatné výchovy, která neobsahuje hodnoty evropské civilizace, ale je založena na relativizaci. Evropská výchovná praxe prosazuje, že děti nemají být vychovávány v žádných národních nebo náboženských hodnotách a teprve v dospělosti si sami najdou svůj názor. Ten potom obvykle sklouzává k obdivu jiných kultur, kulturní a identifikační prázdnotu zaplní buď fandovstvím k fotbalovému klubu nebo obdivu k buddhizmu, józe nebo islámu, pokud přímo nesklouznou k životu ve zhoubné sektě nebo satanizmu. Masochistické tendence indiferentní výchova neodstraní, naopak podpoří, stejně jako jiné úpadkové hodnoty včetně schvalování zločinů a rozkladu vědomí spravedlnosti.

Samozřejmě, že ideová prázdnota může být zaplněna také nenávistným nacionalizmem a rasizmem, tedy nikoliv přirozeným vlastenectvím. Proto se velmi často společnost bez tradičních morálních hodnot diferencuje a vývojově diverguje. Na jedné straně jsou extrémní nacionalisté či rasisté bojující na ulicích s extrémními levičáky, obvykle prolezlými etnomasochizmem. Rozum zůstává stát, protože výchova k vyžadování objektivity a spravedlnosti se už dávno neděje.

Jak už bylo řečeno, manifestace etnomasochizmu je umožněna indiferentním prostředím. Také se uplatňuje rovnostářské levičácké myšlení, které je jakýmsi substrátem etnomasochizmu, protože umožňuje nerozeznávat nízkou a vysokou kulturu, egalitářsky zevšeobecňovat a vzbuzovat už na začátku nedůvěru k evropské historii, která vedla k akumulaci majetku a nerovnostem. Výsledkem je neurčitá směsice jakýchsi egalitářských, pacifistických a etnomasochistických představ, typických pro dnešní levici, obvykle se projevující lenivým materialistickým ústupkářstvím, appeasementem a neschopností bránit svoje etnikum a svoje kulturní hodnoty (těžko je může bránit někdo, kdo je ani nerozpozná...). Nicméně etnomasochizmus nemusí být nutně součástí levicových aktivit.

Spojeni lží

Útočné kultury a etnika obvykle neznají indiferentizmus, dokonce ani hledání objektivní pravdy, řídí se pouze svými zájmy. Jejich nacionální a náboženský tribalizmus se projevuje agresivitou a neschopností objektivní diskuse. Etnomasochisté jsou pro ně spojenci. Jsou to oni užiteční blbci, kterým se potají smějí, ale se kterými souhlasí v jejich postupu proti vlastní kultuře. Tak se formuje fronta, která shodně tvrdí, že evropské státy jsou povinny nahradit bývalým koloniím vykořisťování v koloniální době, že je nutno bohatství bohatých rozdat chudým, že je nutno se nedívat na to, do jakých rukou pomoc směřuje, hlavně že se platí.

Je to morálka dvojího metru: na jedné straně stojí vždy špatné státy evropské (snad se ještě dá říct křesťanské...) kultury, na které jsou přísná měřítka všeho druhu, jejichž okrajová selhání jsou rozmazávána a demagogicky propagována. Na druhé straně státy třetího světa, které mohou jakkoliv porušovat lidská práva, páchat třeba i genocidu vlastního obyvatelstva, a přitom jsou vždy posuzovány kladně a jejich chyby jsou omlouvány. Muslimové, stejně jako levicová fronta prolezlá etnomasochizmem, shodně požadují podporování palestinského vraždění Izraelců, neboť Izraelci jsou imperialisté. Afirmační akce týkající se ne-bělošských etnik v Americe jsou neseny stejným principem. Roztříštěná, ideově nejednotná evropská kultura se není schopna bránit, protože vlastně neví co bránit, není ztotožněna s nějakými morálními hodnotami.

Český a Slovensky vnucený etnomasochizmus

Zatímco v západní Evropě a Americe se může etnomasochizmus opřít o některá historická fakta kolonializmus, otrokářství, útlak některých národů; v českém prostředí se podobné objekty těžko hledají. Nicméně, pokud nemají vypadat Češi jako xenofobní národ, je tlak různých organizací z Evropské unie za každou cenu něco najít. Ale kde vzít a nekrást?

Češi byli spíše obětí cizí nadvlády, sami dlouho neměli svůj stát. Proto je potřeba opravdu napnout etnomasochistickou představivost a kreativně něco vytvořit. Co takhle Rómové? Ti se nezasvěceným přímo nabízí jako oběť. Vždyť mají tmavší pleť, vypadají skoro jako jiné oběti! Jenže jak to udělat? Rómové byli jakési kočovné etnikum, které po přesunu do Evropy ztratilo pastviny pro svá stáda, aby přežilo, muselo kočovat s flašinetem, dělat pouťové atrakce a případně se různě přiživovat. Později žilo většinou z různých sociálních podpor a pokud by se mělo vysondovat, kdo žil na úkor toho druhého, tak by se ostudně přišlo na to, že to bylo vlastně opačně. Proto je taková snaha demonstrovat světu český etnomasochizmus zřízením památníku v Letech a uznáním viny, která téměř nebyla, nebo byla ve srovnání s jinými v téže době tak nepatrná, že se normální nepatologický rozum bouří.

Nicméně etnomasochisté jsou neústupní: vina být musí, i kdyby nebyla. Nepřiznání se je přitěžující okolnost. Jako vždy se na etnomasochizmus přilepí nacionalizmus z druhé strany. Němci by se zřízením památníku Rómům v Letech zbavili části své viny a přesunuli ji na Čechy. Tady je zcela zřejmá spolupráce etnomasochistů s nacionalisty z druhé strany.

Dalším vynuceným sebemrskačstvím je stále naléhavá výzva omluvit se Sudetským Němcům, dokonce jim vracet majetky. Požadavky na návrat majetků probíhají současně se zamlčováním skutečností, že německá vláda Sudetským Němcům jisté odškodnění poskytla, že Německo zaplatilo jen minimální reparace poškozeným státům a že oběti rozsáhlého nacistického vraždění a teroru prakticky neodškodnilo. Zde už je spojenectví mezi německým nacionalizmem a českým etnomasochizmem více než jasné. Nebezpečí zneužití varuje.

Přestože první republika, vedená Čechy, zachránila Slováky od neodvratné maďarizace, vytvořila slovenské školy, které předtím prakticky neexistovaly, etnomasochisté plédují pro představy zlých Čechů, kteří tenkrát vykořisťovali Slováky a dělali z jejich země kolonii. Jsou to z prstu vycucané ojedinělé případy selhání, na kterých se vytváří etnomasochistické konstrukce zlých kolonialistů. Taktéž etnomasochistický lživý výklad první republiky jako nedemokratického státu, který prý národnosti utlačoval, je zneužit hned následně k obhajobě německého nacizmu a jeho nástupu.

Demaskování etnomasochizmu

Etnomasochisté jsou obrácení etnocentristé, ještě spíše obrácení nenávistní nacionalisté nebo jiní tribalisté. Je to tedy patologický jev projevující se především neobjektivitou a popíráním skutečností.Někdy je obtížné rozeznat etnomasochizmus a tribalizmus z druhé strany. Demaskování tedy může být obtížné. Jenže nenávistný nacionalizmus (nebo jiný tribalizmus náboženský, rasový) vychází z přirozené identifikace vyhraněné do násilí, etnomasochizmus vychází z patologického sebemrskačství. Snad by bylo možno i nalézt metodu, jak je rozeznat, i když projevy jsou obvykle shodné.

Pokud je spor o některé skutečnosti, potom je pro etnomasochizmus a tribalizmus naprosto signifikantnížonglování s morálními hodnotami, neexistence morálního východiska a izolace jevů. Jestliže posuzujeme objektivně nějaký historický jev, musí být zvažován ze dvou hlavních hledisek: 1. V kontextu doby, tedy srovnáním s ostatními jevy v okolí v téže době. 2. Z rovného morálního východiska. Tedy kritika by měla mít svůj základ v dohodnutých morálních hodnotách (třeba ve stávající listině lidských práv) a podle nich posuzovat shodně všechny jevy.

Když budeme objektivně hodnotit husity a Žižku, nutně musíme jejich činy srovnat s činy ostatních veličin té doby, tedy s chováním křižáků, s jejich morálkou, s chováním tehdejší církve. Ze srovnání nám musí vyjít, kdo se choval morálněji na základě současných lidských práv, kdo byl tedy s hlediska dnešní doby přijatelnější.

Typický příklad patologického a tribalistického chování je posuzování jednání husitů izolovaně, tedy vyzdvihování jejich zločinů bez ohledu na zločiny protistrany, dále používání jiných morálních východisek pro husity a jiných pro křižáky. Typicky tribalistické a etnomasochistické je rčení, že křižáci si mohli nemorálnosti dovolit, protože byli legální armádou, kdežto husité byli vzbouřenci a proto jejich zločiny, byť shodné, jsou vlastně horší. Podobné nesmysly, tedy odlišné morální východisko pro jednotlivé subjekty, si etnomasochisté vymýšlí zcela běžně, v současné době hlavně v konfliktní linii evropské kultury s neevropskými etniky.Závěr
< /p>

Současná evropská civilizace už nemá co bránit, vyjma svého momentálního hospodářského statusu, bez ohledu na budoucnost. Tato civilizace neplodí děti pro své pokračování, ale jen v malé míře pro uspokojení nejzákladnějších instinktů, pokud ještě existují. Pro takovou civilizaci je nivelizace hodnot pohodlným východiskem pro její bezperspektivní život v ideji: "po nás potopa". V rámci takové civilizace je indiferentizmus v posuzování hodnot východiskem. Proč za něco bojovat? Není za co. Jen ať nás nechají dožít v blahobytu!

Etnomasochizmus je jen jedním z projevů úpadku. Společnost, která měla hodnoty a bránila je, zcela jasně si byla vědoma, jak takové hodnoty vypadají, aby mohly být východiskem pro posuzování všech jevů, tedy i historie, politického postoje a chování jednotlivců; nemohla vůbec připustit jen stín nějakého etnomasochizmu. Pokud ve zdravé společnosti někdo s etnomasochizmem přijde, okamžitě musí být kritizován a na základě uznaných civilizačních hodnot usměrněn do patřičných mezí. Tím nechci naznačit nutnost nějakých právních norem příslušníci zdravé společnosti se tomu přirozeně brání sami... To, že se to dnes vzhledem k etnomasochistickým projevům neděje, je varující příznak velmi pokročilého rozkladu morálních hodnot a úpadku.Author: Vlastimil Podracky # WemoHoto18
Európa2016-07-295
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Ty si iba súkromná osoba, nič viac, aj etnomasochisti sú iba súkromné osoby. Oni nemajú právo žiadať od nikoho ospravedlnenia a ty nemáš nijaké právo sa predkladať ako hovorca Európy a viesť požiadavky tebou zadaným smerom. Nikto sa ťa neprosil, megaloman. Zachraňuj si vlastnú rodinu, ak o to stojí. Čo keby si uviedol príklady, kto a kedy a prečo sa ospravedlnil? Ty si sa komu ospravedlnil za činy druhých? V akom politickom postavení sa nachádzal ospravedlňujúci a komu adresoval a v mene koho pokorné slová ľútosti? Nič nemáš, lebo nič podobné ani neexistuje, žiješ mimo realitu. Blúzniš, čítaš marxistické plátky nedôležitých škrabákov a potom predstieraš, že ide o vládnu akciu, neustále opakovanú a v zákonoch spísanú. Jediné, čo funguje je uzákonený a nedotknuteľný mýtus 6 miliónových lží, ktoré všetko obklopujú, ale ty ako izraelofanatik im predsa bezbreho veríš. Vtedy začínaš byť práve ty etnomasochistom. Vieš o tom, ty zradca a nepriateľ pravdy?
Ešte kdesi z parlamentných lavíc pribudol aj plačlivý vnuk arménohoax, ale za tým stoja iné politické záujmy. Vinníkom je tentoraz výčlenok spoza Európy.
Ty si znalec, koľko si napísal kníh, koľko času si pobudol v terénnej práci? Píšeš, že prebehli síce násilnosti, ale nie vyššie ako miestne špeciality, takže všetky masakre sú v poriadku. Vražda jedného sa anuluje vraždením druhých. Čo keby teraz niekto navštívil tvoj dom a prehliadku ukončil násilnosťami, ktoré sú vzhľadom na dnešnú dobu primerané? Ty obhajuješ zločiny, lebo údajne aj ďalší boli ako on. Z ktorého blázinca si ušiel? Čo je to za nebezpečná úchylka, že Európu sa hotujú strážiť samí šialenci? Mentalitou na neroznanie od tých, pred ktorými varujú. Aj keď zabíjali, aj to iba kvôli rovnováhe, za čo sa odmietaš ospravedlniť, ale chváliš ich, za dovoz predstáv o ľudských právach. Kto tieto revolučné práva priniesol? Asi nie Kolumbus.

Taliban # FabaWado69
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2016-07-29 23:12:04 4e622f4e
Prvotná kolonizácia bola menej násilná, pretože vychádzala z kultúrnejšieho a mravnejšieho prostredia, ako porevolučná, už založená na výbojných ľudských právach. Nevypisuj o Európanoch, akoby všetci boli v každom úseku dejín rovnakými, ale napíš ich mená. Kto áno a kto nie. Nesnaž sa ospravedlniť zločincov čestnými skutkami iných. Obe osoby konali nezávisle a čo jeden páchal, to druhému boli protivné. Zločinci sú odpad a ich obhajcovia ešte horší odpad. Masochisti nemajú zábrany odsúdiť ich, ale ty áno, etnomasochisti produkujú viac morálky ako ty, aj keď tá ich vychádza z potrieb ich ideológie, ale odsúdili zločiny a to sa počíta. Mali by odsúdiť aj teba, sú to tvoji rodičia, tí vrahovia, poznáš ich osobne? Ty si sa snažil uviesť na známosť, že zločiny poloarabských teroristických dobyvateľov v Mexiku nie sú natoľko odsúdeniahodné, ako napríklad zločiny nordikov proti zlatým ručičkám. Nečakané, sebecké, akonáhle plieskajú po tvojich ranách, ihneď nariekaš, ale pritom obviňuješ Európanov. Tých, ktorých stranu držíš, ale asi nie pri všetkých udalostiach, pretože existuje istá hierarchizovaná miera posudzovania zločinov a aj zaviniteľov. Treba hľadieť nie na činy, ale na osoby a potom sa uvidí, či vôbec môžu byť vinní.
Vysoká a nízka kultúra–predpokladám, že aj ty si súčasť vysokosti. Teraz sa predveď, čo si vytvoril? Asi nič, takže nie si kultúra, nie si nič, nie si tvorca, nemáš výsledky, ale vieš sa pridať, ale nemáš nárok. Tvorca je jediný nositeľ kultúry, a vlastne ani nie je jediná kultúra, pretože jeho pôsobnosť môže byť všestranná, takže vytvoril kultúry dokonca aj dve. Čo ty na to, však má byť podľa vášho harmonogramu iba jedna? Nekultúrni ľudia sa priživujú na tvorbe, sápajú po nej, akoby im patrila, o tebe píšem autor. Rovnostársky ľavičiar, čo neuznáva súkromnú kultúru, súkromné dielo, chce mu ukradnúť jeho námahu, prisvojiť si, to čo nedokáže sám zobraziť, prisúdiť všetkým, alebo aspoň sebe, je to zlodej. Kultúra má autora a kúp si ju, ináč si mimo. Nekultúrnik je rovným kultúrnemu? Odkedy? On vytvára kultúru aj za vás, ale je jedine jeho vlastníctvom. Neparazitujte na ňom iba preto, že ho nutne potrebujete ako súčasť vášho nezmieriteľného boja. Bez neho ste nekultúrni, ale máte jeho dovolenie?

Taliban # FabaWado69
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-07-29 23:37:17 4e622f4e
Kresťanské štáty? Si sa zrazil s rýchlovlakom? Kde ich vidíš? Ešte nakoniec aj sám sa prehlásiš za kresťana, čo už bude úplný výsmech. Nie ste kresťania, ste hanbou Európy.
Ty tiež odporúčaš dvojakú morálku, na koho sa hráš? Nevyčítaj im, čo sám robíš. Nie je to tak, že ty v skutočnosti píšeš o sebe, tvoje uvažovanie prisudzuješ tvojim nepriateľom? Frázy čarbeš bez prestania, ale nikdy nič konkrétne. Akási pochmúrna ľavica, nikto bližšie, hoci novinový článok, takže napríklad aj vôbec nikto, pre demagógov úplne bežné, bojovať proti vymyslenému protivníkovi a potom vyzývať, aby sa všetci pridali.
Izrael je teroristický, desaťročia vraždí a mučí, čo vidí úplne každý seriózny pozorovateľ, ale ty si už starý a preto slepý a senilný. Všetci slniečkári, ste ľudský odpad, bez ohľadu na stranu, ktorej sa držíte. Jedni slniečkári obhajujú všetky zločiny Izraela, alebo moslimáčov. Ten, kto priamo nevraždí, nevidí, alebo bagatelizuje, trivializuje, zľahčuje neprávosti a vraždy strany, ktorú si vybral a prirodzene obviňuje opačnú presne z tých istých skutkov, ktoré mu u jeho obľúbencov dosiaľ neprekážali.

Taliban # FabaWado69
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-07-29 23:54:45 4e622f4e
Etnomasochisti a Nemci spolu, v konkrétnej záležitosti, rovnako ako českí šovinisti ako slniečkár Podracký, spolu s nemeckými slniečkármi pri prípade inom. Slniečkári z oboch strán raz proti jednému, čo aj Podracký kvituje a pri druhom, už nectí. Slniečkári majú logický a konzistentný pohľad, ale pre autora nastal problém, pretože on je šovinista. Všetky plané a prázdne reči o Európe sú iba klamstvá, pretože on je protinemecký a protislovenský šovinista a milovník centralizmu. Šovinisti a Európa, to je blamáž.
Benešisti nevraždili, ani nerozkradli, ani nevyhnali, ani im to Stalin nevybavil, prečo by sa museli ospravedlniť, veď sú bohovia, u nich je nemožná ľudská chatrnosť, to Nemci, nie oni. Hlavné, že súdruh autor štve proti ľavici a pritom on sám nemá úctu ani k povraždeným, ani ku prebehnutým krádežiam, dokonca aj formálne, nič neriešiace ospravedlnenie sa mu protiví. Zlodej a vrah káže o morálke.
Republika zachránila nanajvýš jazyk, nie ľudí, tí by žili naďalej aj bez republiky. Ty si zachránil, ty osobne? Čo ty s tým máš spoločné? Čo teba je do toho, čo by nastalo? Postačí, aby sa narodil v pepíkove a si robí zásluhy, že aj on sám niečím prispel. Ak sa chváliš niečím, čo vykonala vláda, v ktorej si nesedel, tak je vhodné ťa obviniť aj zo zločinov tej vlády. Pražský jazyk tá vláda nezachránila tiež? Jasné, že áno. Zachraňuje jazyk v Uhorsku, ale už nie rovnaký na Morave. Ten nech sa vytratí. Ty si vyhral vojnu? Nie, zachraňovanie údajne z vládnych pozícií nie je celkom pravdou, iba dôsledkom vojny, ukončením platnosti skorších zákonov, by si mohol chváliť aj francúzsku vládu, ktorá to umožnila, prečo tak nespravíš? Vláda nezaložila školy, iba zmenili reč výuky. Nasledovali do tých škôl boľševickí a protikresťanskí učitelia, tiež podarúnok vlády. To už nevidíš?

Taliban # FabaWado69
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-07-30 00:32:23 4e622f4e
Etnomasochisti sú potrební, nech existuje protiváha proti šovinistom. Slniečkári prinášajú viac pravdy, šovinisti žiadnu, sú totálni sebci, mnohí slniečkári ani nie sú etnomasochisti, iba prehnane sa túlia k príšelcom a nehľadajú konflikty, ale snažia sa vidieť aj v nich človeka. Šovinisti boli a aj zostanú totálny odpad, líšia sa od moslimskej invázie iba miestom pobytu. Všetci z oboch skupín sú ukážkoví necitlivci, vulgárnici, klamári. Šovinisti v Európe sú vlastne mohamedáni, aj mentalitou, aj násilníctvom, ktoré požadujú od vlády, sami sa nepohnú, aj prekrucovaním reality, ohováraním, sebachválou. Vrátane pravidiel takíje, aj keď ju oni nemajú ustanovenú, ale praktiky vidieť, pretože ide o bežné nepísané bezcharakterné jednanie. „Mohamedáni“ bránia iným mohamedánom vo vstupe, ak by mohli, ale od nich to nezávisí. Čo dokázali vo Francúzsku za 40 rokov? Nič, frustrácia a zúfalstvo na internete, na viac sa nezmôžu. Ak by vláda privolila na odpor, tak by istotne prekonali v šialenstve aj Mohameda.
Zvláštne, že na takzvanom západe je vylúčené, aby šovinisti sa priamo hlásili ku komunizmu, socializmu, tam tieto skupiny sú slniečkárske. Vlastne u nich ide o ďalšie ľavicové kvílenie. Pokračovanie triedneho boja, nepodeliť sa s tretím svetom, ponechať si plody prerozdeľovacieho zaopatrovateľstva iba pre seba.
Posudzovanie husitov negatívne je doménov skôr pokoncilových fanatikov, ako etnomasochistov. To by mali ísť o tých tribalistov, ak sa pokoncilisti heretici snažia zžiť s vtedajším náboženstvom, ktoré bolo nepochybne iné, ako dnešné pokoncilové, budú postupovať zákerne, hľadať zločiny a vymýšľať zločiny a spájať ich s tým náboženstvom, ktoré pokoncilisti odmietajú. Nevidia v husitoch iné náboženstvo, to im nestačí, žiadajú si vraždy, vhadzovanie do studní, rezanie, upaľovanie. Pokoncilovci prijali viac heréz, ako najstrašnejšia husitská sekta a práve preto sú neobjektívni. Jedným vyčítajú a druhým schvaľujú. Ešte sa pridajú nemeckí šovinisti, ktorí v husitoch nevidia náboženský prvok, ale kmeňové barbarstvo. O husitoch sa píšu aj knihy, väčšinou samé ideológiám poplatné lži, ale píšu sa, ale o etnomasochizme píše kto? Jedine platení pisálkovia na internete, takže akoby vôbec nikto. Pri téme husitstva možno priamo menovite obviňovať z hlúposti a aj zaujatosti, vždy budú navyšovať zodpovednosť, opakovať jeden príklad a skrývať iné.

Taliban # FabaWado69
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-07-30 01:21:41 4e622f4e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU


VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU
Na videu je experiment s jednou třídou, kdy dětem vysvětlí, že pokud střelí do terče vlevo, vypadne peníz, který budou moci utratit pro svoji vlastní potřebu a pokud střelí vpravo...
DOBRO, KTORÉ LEN ZNIŽUJE KOMFORT
Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)
USA: STALO SE NĚCO OBROVSKÉHO A MAINSTREAMOVÁ MÉDIA TO IGNORUJÍ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0318 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne