Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EVOLÚCIA, SOCIALIZMUS A SKLAMANIE PO 89.


EVOLÚCIA, SOCIALIZMUS A SKLAMANIE PO 89.

Veľa ľudí je dnes pri spomienkach na 89. sklamaných a zmätených. Vtedy štrngali a riskovali za lepší život, ale dnes nie sú spokojní. Nechcem (a s vysokou pravdepodobnosťou ani nemám dostatočné vedomosti na to) sa púšťať do filozofovania nad ideálmi vtedy aktívnych vedúcich osobnosti zmeny a nad ich naplnením. Pozornosť by som chcel zamerať len na jeden výsek očakávaných zmien a to v oblasti ekonomického usporiadania. Snáď sa zhodneme, že život po ekonomickej stránke pred 89. nebol ružový. Minimálne relatívne v porovnaní s Rakúskom alebo západným Nemeckom. Ľudia jednoducho utekali z východu na západ a nie naopak a to nie len kvôli politickým, ale aj ekonomickým dôvodom.

Leitmotívom ekonomickej zmeny bol prechod z neefektívneho centrálne riadeného hospodárstva na hospodárstvo trhové, decentralizované, inak povedané na kapitalizmus. Existuje veľa pojednaní, argumentov a teórii, ktoré kladú dôraz na rôzne aspekty toho, prečo socialistický spôsob riadenia zaostáva výkonnostne za kapitalistickým spôsobom. Ja som prednedávnom pripomenul jednu z týchto teórii. Tu sa však pokúsim zamerať pozornosť na jeden podľa mňa kľúčový aspekt ekonomického zlyhávania socializmu, prerozprávaný do evolučného jazyka.

Socializmus ako brzda kultúrnej evolúcie

V socializme o alokovaní vzácnych zdrojov v oblasti výroby a produkcie rozhodovali centralizované orgány vedenia strany. Pre potreby článku môžeme predpokladať, že ich schopností pri rozhodovaní neboli v zásade horšie ako tie, ktoré majú súkromní vlastníci v kapitalizme. Obe skupiny sa môžu mýliť, koniec koncov obe sú zložené len z obyčajných ľudí z mäsa a kostí. Fundamentálny rozdiel medzi socializmom a kapitalizmom vidím v schopností systému reflektovať omyly. Inak povedané identifikovať hlúpe výrobné nápady a následne prealokovať zdroje do iných sektorov výroby. Ešte inak povedané v schopnosti selektovať neefektívne výrobne procesy, prostredníctvom čoho sa uvoľnia zdroje pre tie efektívne.

Toto kapitalizmus v zásade umožňuje. Ak mi čitateľ neverí, odporúčam mu skúsiť podnikať. T.j. vykonať to alokačné rozhodnutie, ktoré bolo v socializme na bedrách vládnucej strany. Pravdepodobne veľmi rýchlo príde na to, že presunúť zdroje z menej hodnotného použitia do toho viacej hodnotného, nie je jednoduchá úloha a kapitalizmus mu to dá pocítiť formou straty, ktorá vyradí jeho predstavu o výrobe z ekonomického systému. Dôležité je však dodať, kto je za túto selekciu v kapitalizme zodpovedný. Sú to rozhodnutia spotrebiteľov, ktorí svojimi nákupmi/nenákupmi rozhodujú o tom, koho nápad (mutácia) prejde evolučným sitom kapitalizmu a koho nápad skonči na smetisku dejín. Tento tlak spotrebiteľského výberu riadiaca strana v minulom režime nepociťovala a ani pociťovať nemohla. Selekcia sa tam odohrávala arbitrárne na základe politického rozhodnutia.

Keď človek číta Adama Smitha, musí si všimnúť jeho údiv a obdiv nad spontánnym poriadkom trhovej ekonomiky, ktorá presúva zdroje tam, kde ich je najviacej treba, kde každý robí to, v čom je najlepší a všetky ekonomické činnosti sú vzájomne prispôsobené. Rovnaký údiv a obdiv však čitateľ nájde aj v textoch Charlesa Darwina, ktorý si všíma ako každý organizmus je dokonalo adaptovaný na svoje prostredie a celá príroda "do seba zapadá". Možno ide o náhodu, ale pravdepodobnejšie sa mi zdá, že toto rozčarovanie je výsledkom fungovania identických princípov.

Kapitalizmus s ostrovmi socializmu

Vráťme sa však k prvej a druhej vete článku. Prečo, ak je kapitalizmus taký lepši nástroj alokácie zdrojov, nemáme sa tak dobre ako sme očakávali? Moja prvá odpoveď by bola: prehodnotiť realistickosť očakávaní a presvedčiť sa, či sa naozaj náhodou nemáme v priemere lepšie a opačné pocity nie sú hlavne výsledkom selektívnej pamäti a romantizovania si minulosti (a mladosti). Len po tejto sebareflexií sa môžeme pozrieť na negatívne výsledky (a ich príčiny), ktoré slovenská forma kapitalizmu priniesla za 25 rokov.

Brzdou rýchlejšieho rozvoja ekonomiky a rastu bohatstva v Slovensku po 89. je v mojich očiach skutočnosť, že časť ekonomických aktivít nie je ani dnes podradená vyššie spomenutému selektívnemu tlaku spotrebiteľskej voľby, Aj dnes o prežití množstva podnikateľských nápadov znova rozhoduje arbitrárna ruka úradníka a politika. Slepý selektívny mechanizmus zisku a straty, ktorý objektívne posudzuje relatívnu efektívnosť podnikateľského nápadu-mutácie nahradil mechanizmus rentu hľadajúceho zamestnanca verejného sektora a jeho kamaráta zo súkromného sektora. Kde o prežití firmy nerozhoduje jej spotrebiteľ aktom kúpi, ale piešťanský raper, tam je odôvodnené znova očakávať, že zdroje nebudú alokované efektívne, ale arbitrárne, presne ako v socializme.

Záver

Chyba socializmu je, že bráni vo fungovaní kultúrnej evolúcii v oblasti výroby, ktorá následne nie je adaptovaná na špecifické prostredie v určitom mieste a čase (t.j. nie je adaptovaná na preferencie spotrebiteľov, technologické postupy, dostupné fyzické zdroje a prítomnosť ostatných konkurentov). Socializmus sprznil selektívny mechanizmus, ktorý je kľúčový pre fungovanie evolúcie, výber medzi zlými a dobrými nápadmi mutáciami. Výsledkom bola neefektívna výroba a chudoba.

Ak poznáte hru na telefón je ľahké pochopiť prečo. V tejto hre ľudia vytvoria reťaz a jeden druhému postupne šuškajú správu. V tejto hre taktiež dochádza ku kultúrnej evolúcii pôvodnej správy objavujú sa jej rôzne mutácie ako nedokonalosti v procese replikácie. Avšak ani tu neexistuje (ako v socializme) efektívny selektívny mechanizmus, ktorý by pomohol odstrániť nesprávne mutácie. Výsledkom je, že konečná správa stratila svoj pôvodný zmysel. V socializme je výsledkom výrobná štruktúra ekonomiky, ktorá žiadnym spôsobom neodráža reálne podmienky.

Socializmus ako spoločenské usporiadanie podľa mňa taktiež negatívne ovplyvňuje samotný akt mutácie nápadov, čím brzdí inovačný proces ekonomiky. Presúva totižto mutácie z konkrétneho miesta a času na mikro úrovni, do mutácii ktoré vznikajú výhradne na makro úrovni v riadiacich komisiách o tom však možno niekedy nabudúce. Dôležité je pochopiť, že kapitalizmus v dnešnej forme si v určitých odvetviach ponechal arbitrárny selektívny proces a tým udržiava neefektivitu v systéme. Aj keď sa táto časť ekonomiky môže zdať zanedbateľná, na jej udržanie pri živote potrebuje tento organizmus parazit polovicu vami vyprodukovanej hodnoty...Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Slovensko2014-11-2432
-
 50% ( 10 people voted )
+
Autore, v oněch logických zdůvodněních téměř bez chyby - za jedna!
ALE...Máte tam velkou a soustavně se opakující ("kopírující se mutaci") CHYBU:
Předpoklad a záměna "současného" systému za kapitalismus a tak jeho zvaní ("ktoré slovenská forma kapitalizmu priniesla za 25 rokov." - což už to není divné, že "slovenská forma"? Kapitalismus není jen jeden? Má snad někde tak odlišné samotné základy a přesto může být pořád zván kapitalismem?)

Já zcela rozumím tomu, že při povrchním srovnání se "TO" cosi (ekonomika) může JEVIT NA PRVNÍ POHLED jakože je to "kapitalismus v praxi" a to proto, že "soudruzi" používají některé "PRVKY" - (ale překrouceně a vytrhli je z kontextu) - jednak proto, že ty se jim hodí a co k tomu také patřilo to už ovšem potlačili, protože to se jim zas naopak nehodí...a jednak tím neustálým omíláním ŽE PRÁVĚ TENTO "SOUDRUHY" PŘEDVÁDĚNÝ "kapitalismus" ("státní kapitalismus" nikoli kapitalismus jedinců) JE ONO ! This is it! Jak by se řeklo.
Totéž platí o "socialismu"- naprosto totéž ohledně diskreditace, zmatení pojmu a nahrazení napodobeninami, aby "soudruh" OBSADIL PROSTOR (VOLNOST) PROTI VYNOŘENÍ SE PRAVÉHO...(a v řeči lidu nechává preventivně kolovat "kulturní protilátky").

Holt když bylo hřiště ukradeno a to nevolnotržně neekonomickými mechanismy (Válka je válka...) a MENTALITA soudruhů je prachbídná v některých ohledech...o to více však si neumějí představit, že by vůbec něco mohlo fungovat bez prosazování JEJICH cílenosti (zámerů). Proto se také říká že "evoluce je slepá" neboli, že nemá dopředu určen jediný "bod" ke kterému se "MUSÍ DOSTAT" (plán). V tom je rozdíl oproti lidskému uvažování...

Sudi # QoleVujo82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-11-24 13:03:46 4e88918a
zabavne taraniny, len autor znali veci bi mal nazvat clanok:

EVOLUCIA,SOCIALIZMUS A SKLAMANIE S KAPITALIZMU.

potom aspon nadpis bi zodpovedal skutocnosti.

kvak # WeqyGucy01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:17:04 c3a873d1
Ibaže, žabiačik, ty na to nie si vedomostne kompetentný a dokonca ani mentálne kompletný...
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-11-24 13:25:49 d425400d
"Fundamentálny rozdiel medzi socializmom a kapitalizmom vidím v schopností systému reflektovať omyly. Inak povedané identifikovať hlúpe...
...selektovať neefektívne.. procesy, prostredníctvom čoho sa uvoľnia zdroje pre tie efektívne..."

Kdyby tak ismy měly oči a viděly, co vidím já! :D Kdyby tak měly mozek nadaný rozumem. Kdyby tak měly hubu, tak by vám vynadaly...a kdyby měly i ruce a nohy, tak by si pro vás došly a svorně vás nabacaly a soudruzi by měli po prdeli. A to nemají, tudíž je CHYBA V SOUDRUZÍCH - v jejich SCHOPNOSTI REFLEKTOVAT SVÉ OMYLY...(OCHOTA A PRÁH ZPĚTNÉ VAZBY A SEBEREFLEXE JE U NICH KONSTANTĚ NA BODU MRAZU..) neochotě a ješitnosti, v jejich chamtivosti a bažení po moci, v jejich strachu a chorobné potřebě řídit i to, co si řízení jejich vůbec nežádá a čemu to škodí. Prostě takové VÁLKOU, MILITARISMEM, VOJENSKÝM DRILEM A DIKTÁTOREM V ROUŠE BYROKRACIE...POŠTIŽENOU psychiKOu NĚKTERÝCH představitelů našeho lidského pokolení...které nedokážeme my ostatní zvládnout a "usadit" zpět na místo, které jim náleží....kde už dále nebudou moci škodit tím, že se snaží řídit životy druhých, ale naučí se žít sami za sebe.


kvik # BaciMyqy52
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-24 13:34:29 4e88918a
Adam Smit plnil vo svojej dobe "spoločenskú objednávku" na zdokumentovanie opodstatnenosti "kapitálového diania " vo svete! To je za prvé! Jeho definície o neviditeľnej ruke trhu, trhovom mechanizme..boli návodom pre ...Vychodoindické spoločnosti... , ktoré úspešne sa vyhýbali "nejakým zásahom trhu, trhového mechanizmu...a začali platiť vo väčšej, či dnes už nekontrolovateľnej miere ..podmienky MONOPOLIZÁCIE---IMPERIÁLNE! Ak niekto "vlastní" TRH tak diktuje...skoro všetko aj štátu ako takému, alebo sa vyhýba štátu... /Východoindická spoločnosť... Anglická napr. nebola už pomaly závisla od materskej krajiny! Diktovala ..podmienky pre pripojenie Indie ku Kingdomu...Takže prvý omyl autora článku!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:45:54 58d4289b
"Toto kapitalizmus v zásade umožňuje." - To je sice hezké, ale "soudruzi" ("bývalí" ani současní kontinuálně spojení pupeční šňůrou) to umožnit nechtějí. Neumožňují použití skutečných zásad kapitalismu. Proč asi?

Prevor # PapuBedi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:45:54 4e88918a
loading...
Že by zdroje co si soudruzi NALOKOVALI neekonomickými procedůrami...prostě nechtěli pustit lidu?

Prevor # PapuBedi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:48:36 4e88918a
Asi proto, že by to kapitalismus mohl "nedej bože" umožnit, proto (ale i z dalších důvodů jejich pochmurného pokřiveného nazírání na svět...) nemají tak kapitalismus rádi a taktéž ne ani socialismus a pravý komunismus (což není ten STÁTNÍ a nedobrovolný)!

Popokatepetl # NuwyTuty93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 13:51:16 4e88918a
A aby sa neišlo ďaleko...Tak Baťa aby nestratil trhy, podliezol s cenami svojích výrobkov tak že síce v istom období sám sa dostal do problémov, ale zlikvidoval skoro všetkých málovýrobcov...nestačili mu konkurovať cenami... a po čase..posilnil svoje monopólne postavenie rozhodujúce na trhu!Ovládol trh! Začali platiť jeho podmienky ..aj politické voči štátu!Svojím socialnym aspektom a morálnymi princípmi, ukázal niektoré prvky, ktoré boli vzorom pre neskoršie aj v bývalom režime po r.1948 platiace zásady!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 14:39:19 58d4289b
Jak na Západě vydělávají své peníze a jak to vypadalo v Rusku v 90. letech po prohře ve studené válce! Vojenské tajemství s Igorem Prokopenko 18.10.2014 titulky CZ
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-11-24 16:33:53 5f66eeaf
Zajtra ma byt nejaka akcia proti Ficovi
http://afinabul.blog.cz/1411/demonstracia-pred-par
lament-vedena-poslancami-parlamentu

november # RogiWila23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 16:56:10 42f953e6
Obraz vyspeleho zapadu dotvorite knihami: The Shock Doctrine; Bad Samaritans; The politics of greed ( ta je o privatizacii u nas); The best system money can buy- corruption in EU; Grand theft Pentagon.
Filmiki: Preco chudoba? ( Why Poverty?) Mam rad tu animovanu cast. Vela knih su volne pristipne na books.google alebo na archive.org

november # RogiWila23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 17:02:36 42f953e6
Spominane videjka
http://spotter.tv/www/893098-proc-chudoba.htm#!

november # RogiWila23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 17:11:43 42f953e0
Ten Baťa vyfabrikovaná mediálně-ideologicky-matoucí "legenda" - přehnaná.
Byl to progmatický přístup a vzhlédl se tak jako mnozí jiní tehdejší doby až po dnešní dny ve fašismu, čehož jsou dokladem popsané metody livkidace konkurence, atd.:
"zlikvidoval skoro všetkých málovýrobcov...nestačili mu konkurovať cenami... a po čase..posilnil svoje monopólne postavenie"
Zentour # XesuNato14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 18:44:55 4e88891e
Ono tie rozprávky mali svoj pozitívny,poučný význam hlavne Slovenské staršieho dáta.. Teda.. vodička do jazierka , priehrady priteká aj odteká! Ak jej nič nebráni tak tá hladina sa výrazne nemení ! Pritok i odtok je istým spôsobom nastavený! A HOTOVO! Prišiel človiečik a reguloval i odtok i vytok a hlavne výšku hladiny a nebral do úvahy ani rozumnosť, ani morálku, ani poctivosť a vodička buď si robí čo chce sama alebo vystrája podľa človiečika ..hudobníka...raz hore ..raz dole ! REGULÁCIA SPOLOĆNOSTI JE POSTAVENÁ NA ROZUMNOSTI,MORÁLKE, POCTIVOSTI! Až na to že rozumnosť, morálku, poctivosť nie je možné exaktne DEFINOVAŤ----matematicky napríklad!A tie "srandičky " okolo nejakých tých ..izmoch... sú založené v ľudských kotrbách... kto čo dokázal viacej...pozabíjať a mal zisk, či zdvíhol hladinu, alebo nakradol -bol pri výtoku, alebo si plával na hladine a i výtok a prítok mal ---v prdeli!
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 19:12:15 58d4289b
Autor je hlupák alebo manipulátor. Hneď na začiatku dáva rovnitko medzi dva pojmy čo nemajú navzájom nič spoločne: voľný trh a kapitalizmus. Niekto by už mohol zakázať nevedkom písať o tom, do čoho nevidia ani ako hus do piva.
Takto našliapnuta úroveň sa potom nesie samozrejme celým článkom.
OK, tak vysvetlím aby bolo jasne: kapitalizmus je systém ovládaný a riadený mocou kapitálu a funguje bez ohľadu na to, či je v danom regióne voľný trh alebo niečo iné, spravidla tažko definovateľne, ako napr. v Čine a EU. Moc kapitálu načrtol vo svojom príspevku o Baťovi Klopi...
Je to už do riti konečne jasnéé?
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-11-24 19:22:17 c35b085b
A aby o rozprávkach nehovorila len teta Viera Bálintova..! Teda ! Lodička môže plávať ak má plachty a kormidlo, alebo pohon a kormidlo! Ak "je vietor" tak plachty veľké a kormidlo malé, ak je malý vietor plachty veľké.... aaa kombinatorika ...ak nieje vietor...pohon musí byť proporcionálny kormidlu...či kormidlo pohonu? Ále rozprávky sú len poučné! Ani ziskové ani stratové! Teda riadiť spoločenské dianie k prosperite nie je závislé od nejakých... izmoch ..ale od ROZUMNOSTI, MORÁLKY , POCTIVOSTI...a to nie je ako som písal vyššie exaktnosť! Čo kotrba --iný rozum, iná morálka a poctivosť je aj..../v medzinožííííííí/! Vďaka za pochopenie --invektív!
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 20:34:19 58d4289b
..Zentour14.. Prosím nevtrhujte z kontexu len to čo Vám vyhovuje! Písal som tiež čosi o socialnom a morálnom aspekte v jeho monopolnom počínaní! Takže---- objektivita u Vás nemusí "být v prdeli"...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 20:43:07 58d4289b
Pst, pst..nevytrhujte...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 20:45:12 58d4289b
"REGULÁCIA SPOLOĆNOSTI JE POSTAVENÁ NA ROZUMNOSTI,MORÁLKE, POCTIVOSTI!"
Víš sám Klopi, že je žvást. Regulace je proto, že to NĚKDO (někdo z nějakých svých důvodů) chce, potřebuje nebo si od toho něco slibuje. Ale má se to řídit podle něj??

mocmoci # CifiXahe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 22:05:36 4e888c92
marsale Zukov, "kapitalizmus je systém ovládaný a riadený mocou kapitálu a funguje bez ohľadu na"
- Jak vidno, nikdy není dost to zopakovat znovu a znovu - Kapitalismus není STÁTNÍ systém - neboli když je to státní "kapitalismus", tak to NENÍ kapitalismus, ale zneužití moci k vytvoření umělé TENDENČNÍ imitace ekonomiky do niž se následně zapojují i nicnetušící lidé.
Pár "prvků", které máte asi VOLNĚ ASOCIOVANÉ s termínem kapitalismus a které asi někde vidíte fungovat...neznamenají, že nejde jen o pár prvků nevytrhnutých z kontextu...protože se "soudruhům" (jak na Západě, tak na Východě, ba i na Jihu a ve vlastních řadách též!) zrovna hodilo a hodí.


mocmoci # CifiXahe49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-24 22:14:00 4e888c92
https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v
/t1.0-9/10409262_731487370272136_18305103843106043
81_n.jpg?oh=3c470a730b60d6289be9f3c885aadea7&oe=55
204050
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 06:14:04 bc706304
Asi..mocmoci49..sme sa nerozumeli! Samoregulovateľné systémy existujú v technické i prírodné. Pokiaľ sa týka snaženia liberálov, libertianov aaa..o samoregulovateľnosť spoločenských systémov vždy to naráža na krajnosť..extrém vo svojom uplatňovaní! Sloboda podnikania má svoje opodstatnenie ale krajnosť MONOPOLIZÁCIA..koncentrácia..imperializácia trhu má svoj výraz v konečnom dôsledku v " najlukratívnejšom" kapitalizovaní ľudí, ľudského tela ...a MILITANTNOSTI! A pokiaľ sa týka osobnej slobody tak ..platí známa to poučka kde začína osobná.....končí iných---a v extréme najslobodnejší človiečik je sám kdesi na póle či púšti! Ale to tu opakujem už pomaly dokolečka! Existencia" rozumu"jedine u človeka , proces tvorenia, projektová schopnosť dáva záruky , že regulácia spoločenského systému bude taká že vylúči možné extrémy... toť vsio---pochopené?Táto argumentácia vylučuje demo-kraciu../neznáme násilie/...ako takú, akceptuje však niektoré demokratické principy!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 06:42:57 58d4289b
A ináč...! Ak systém --samozrejme obsahujúci prvky---vykazuje poruchy, odchýľky, či chaotický vývoj a nedaj... aj "samodeštrukčný" /krízy, vojny, aaa/ je NUTNÁ regulácia, usmernenie , usporiadanie , riadenie ,organizovanie -"managerovanie" ! To je systémový /kybernetický "pohľad!Krajná poloha nefunkčnosti systému je Zmena systému ! Ale nič nové som nenapísal ..je to známe už niekoľko desaťročí...možná aj storočí!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 07:21:43 58d4289b
V r. 1989 nastali zmeny ani nie smerom kapitálového zhodnocovania voľnotrhového, ani nie socializácie ani nie trvalého rastu, ani nie "pokrokovejšieho evolúčneho" vývoja! Ostali tu kvantá rýchlozbohatlíkov jednak starých a jednak novodobích ! Ostatní sa len zírajú ! Kto to dnes riadí..a už 25 rokov! Bola to prasprostá rozkrádačka s cieľom rozvrstviť spoločnosť do štruktúry ktorá nie je do dnes STABILNÁ vrie to!Hotovo!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 09:34:54 58d4289b
""pokrokovejšieho evolúčneho" vývoja! Ostali tu kvantá rýchlozbohatlíkov jednak starých a jednak novodobích ! Ostatní sa len zírajú ! Kto to dnes riadí..a už 25 rokov! Bola to prasprostá rozkrádačka s cieľom rozvrstviť spoločnosť do štruktúry ktorá nie je do dnes STABILNÁ vrie to!Hotovo!"

Zajisté, ale to se právě přihodilo vlivem Z/ŘÍZENÍM zrovna těch částí, co si "STÁTISTICKÉ" (VČETNĚ STRUKTUR SKRYTÝCH) ŘÍZENÍ NEVYŽADUJÍ.

Problémy jako je právě "umělé" roztřídění do nevyhovujících pozic ve společnosti je a nadále bude nadbytkem ŘÍZENÍ NĚKTERÝMI a ne jeho skromností... ,)
Pokud někde byl a je skutečný nedostatek řízení, tak zrovna u těch, co neřídí.

meeer # WojiRahy15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 14:39:30 4e88b6a3
Dodatek: Někteří (toho času ve skryté pozici vládnoucí třídy- pozici, kterou si také právě oni vytvořili, možná by bez nich ani nemusela existovat) si prostě neumějí představit, připustit a těžko by je kdo nebo co přimělo se SMÍŘIT s tím, že by se svět NEŘÍDIL podle nich! I při odstavení jich budou mít kompulzivní poruchu pořád do něj nějak ZASAHOVAT, pořád někde alespoň drobně "škodit".

meeer # WojiRahy15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 14:53:09 4e88b6a3
...ako pise Zukov... zakladny problem spociva v tom, ze si s oblubou zamiename pojmy "volny trh", ktory funguje stovky ba tisice rokov a "kapitalizmus"... Druhu stranku problemu vystizne popisal PS-VB... Nedaju sa porovnavat dva odlisne systemy, ktore maju absolutne odlisne ciele... ! ...A ako postrehli aj dalsi diskutujuci... dnesny kapitalizmus, je skor modifikovanym kapitalizmom a skor by si zasluzil privlastok dotacny ... Dotacne principy dnesneho oligarchicko-korporativno-globalistickeho kapitalizmu su absolutne nezlucitelne s volnym trhom... ba priam by sa dalo povedat, ze ten je systematicky niceny ! Treba si uvedomit, ze spolocnost posuva dopredu jedine volny trh, princip sutaze... ale tieto principy sa dnes v spolocnsoti vyskytuju uz len ako v skanzene... Dalo by sa povedat, ze mala cast obcanov robi "krovi" principom volneho trhu, poziera sa medzi sebou az nezdravou konkurenciou... a zatial, co plebs je zabaveny... tak oligarchia ruka v ruke s partokraciou sa nabaluje takym sposobom, ze nam sa o tom ani nesniva... Strucne by sa dalo povedat, ze volny trh dnes obhospodaruje mozno 10% zdrojov a 90% ide mimo neho...
fan B # DohaMato29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 15:48:19 c350b805
I. Matovič-neberte nám revolúúúciu kričí-ale nepovedal čiu ??Snad nie bezdomovca-on sa nato može v.......t! Socializmus!-bol to omyl- kričí boháč-a demokrat už hovorí-bud ticho a šlap- pokial prácu máš-či ne tak??
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 16:10:14 58d4285f
fan B, ten řízený bordel má trochu hlubší kořeny, které není snadné podkopat, ale není to nemožné.
Totiž - prioritní není nějaký model, ale MENTALITA a rozhodování konkrétních lidí.
Mentalita určitých některých, které obvykle zveme státisti (protože zneužívají orgány a možnosti států, protože to souzní s možností násilí a skrytého či otevřeného diktátu - jejich) je daná tím, že nesou v sobě zlo ZPLOZENCŮ VÁLKY (-Toto si vyžaduje hlubší rozbor a probádání).

Korporace nejsou řešením, protože jsou z valné části KOŘISTÍ právě těch státistů a ti je používají pro role v PŘEDSTÍRANÝCH EKONOMIKÁCH (Což Vy mylně zvete "kapitalismem").

meeer # WojiRahy15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 18:51:32 4e889528
Určite..meeer15..vo svojích "rozjímaniach" sa blíži k pravde! Treba však urobiť krok...ďalej! Pre opodstatnenosť byť v riadení, organizovani, "managerovaní "... spoločenského diania je potrebné vychovať ľudí ktorí to budú vykonávať! Nie je možné aby prišiel "mladňak" a skúša byť úspešný v riadení spoločností bez toho aby mal isté výsledky konkrétne, rukolapné v predchádzajúcom uplatnení ! Takých to "expertov" pokúšnikov je na Slovensku--hajajáj / Lipšic, ../ u naších Čechov to "bol" Gros...,/ Vedomosti, schopnosti, skúsenosti a známosti sú kritériami ktoré už pred "inštaláciou " do riadenia spoločnosti musia byť všeobecne známe!Čo som dokázal, čo som vykonal čo za sebou mám aké dielo úspechy samozrejme nie len pre seba! / A budem ...a zabezpečím ..a snaženie "od šavla do pavla " to je bilbordová reklama ...na letákoch ..ktorých sa nazbieralo v našom krčmovom hajzli ..tri prdele ...po vol-ebnom roku 2014...a občas niekto čosi nájde.vyberie...a "řechtání" na celú..krčmičku..../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-26 09:25:20 58d4289b
klopi: To vykládej prezidentu Zemanovi a spol. - nikdy nebyl nic než povolaním "prognostik" (už jako relativně mladý cucák vzat do Ústavu "Prognostického" jako čarodějův učeň a jinak asi nikdy v reálném světě nefungoval...), najednou vystoupil a hřměl v 89', že řešením všeho jsou : "svobodné volby" a bylo.
Nic dokázat a dokazovat nemusel.

Nolan # DesiGixa21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-26 14:27:34 4e88bfbd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Co říkají jazyky a genetika o evoluční historii lidstva?


 Co říkají jazyky a genetika o evoluční historii lidstva?
Do dnešního dne se už objevily stovky vědeckých studií, které se zabývají evolucí lidských populací. Co je zpracovat všechny dohromady?
ZÁHADNÉ VIDEO NASA ZE SATURNU ODHALUJE NEUVĚŘITELNÝ ŠESTIÚHELNÍKOVÝ VZOR MRAKŮ VĚTŠÍ NEŽ ZEMĚ
BÚRKA V POHÁRI VODY
Buzeranti v divočine

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1156 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made