Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dlh národov


Dlh národov

Po našej ročnej aktualizácii (re)distribúcie bohatstva národov sme usúdili, že by bolo vhodné pozrieť sa aj na druhú stranu bilancie domácností – na "dlh", ktorý medzičasom tiež spravil určitý "progres". Po úverovej kríze (a stále pretrvávajúcej kríze v Európe), úrovne vládneho dlhu stále rastú, ale s kombinovaným trendom dlhu domácností sa profilujú krajiny, ktoré majú udržateľnú (a neudržateľnú) výšku celkového dlhu – a tak najväčšie problémy štátnych dlhov. Či je "číslo" od Reinhartovej & Rogoffa alebo nie, realita naznačuje, že čím väčší dlh, tým horšie a štáty s najväčším priemerom dlhu na osobu môžu mnohých prekvapiť. Kriticky, aj napriek nárastu "bohatstva" od roku 2000 do 2008, pomer dlhu k čistému bohatstvu vzrástol o 50% (a v mnohých krajinách stále rastie).

S pravidelným výskytom dlhovej krízy, pomerne málo pozornosti sa venuje paralelnému problému súkromného dlhu. Dlh domácností sa zmenil za posledných 30 rokov z nízko nákladného požičiavania najmä na bývanie, na veľkoobjemové úverovanie pre všetkých na rôzne účely.

Výsledkom je, že dlh domácností v pomere k príjmu sa zdvojnásobil takmer všade, a v konkrétnych prípadoch explodoval dokonca viac ako desaťnásobne.

Naša analýza zadlženosti domácností zvýrazňuje pár faktov, ktoré môžu byť prekvapivé. Napríklad:

  • Kanada má najvyšší pomer dlhu k príjmu spomedzi krajín G7, naopak Taliansko najnižší.
  • Krajiny s najvyšším zadlžením domácností na dospelú osobu – Dánsko, Nórsko a Švajčiarsko – patria k najbohatším a najúspešnejším.
  • Dlh vzrástol najvýraznejšie v rozvinutých krajinách za poslednú dekádu, stále sa však nevyrovná úrovni rozvojového sveta, kde takmer každá krajina prekročila globálny priemer 45% rastu počas rokov 2000 – 2012.
  • Pokiaľ výška zadlženia voči čistému bohatstvu sama osebe neznamená problém pre krajinu, vysiela však výstražný signál spolu s rýchlym rastom dlhu domácností. Grécko, Maďarsko a Spojené arabské emiráty spadajú do tejto kategórie a všetky majú problémy s dlhmi v posledných rokoch. Tieto problémy neboli priamo spojené so zadlžením domácností, ale nárast súkromného dlhu vo výrazne zadlženej krajine je pravdepodobne znakom lacného kreditu, ktorý môže mať širšie následky.
  • Nákaza v eurozóne spája Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko s problémami v Grécku. Naše odhadované aktíva a dlhy domácností naznačujú, že Grécko je na tom najhoršie spomedzi krajín eurozóny, zatiaľ čo ostatné štáty sú lepšie schopné absorbovať nárast vládneho dlhu. Predsa len, zhoršenie postavenia Írska od roku 2008 zostáva vážnym zdrojom obáv. Mimo eurozóny, štáty ako Maďarsko a Rumunsko je potrebné pozorne monitorovať.

Dáta Credit Suisse:

20130602_debt1

Stúpajúce zadlženie domácností bolo jedným z najtrvalejších a najrozšírenejších ekonomických trendov posledných 30 rokov. Dáta krajín G7 naznačujú, že tento fenomén začal okolo roku 1975. Pred týmto dátumom, pomer zadlženosti domácností k ročnému disponibilnému príjmu medzi krajinami zostal pomerne stabilný a zriedkakedy prekročil hranicu 75%. Okolo roku 2000, dlh domácností v Kanade, Nemecku, Veľkej Británii a v USA sa vyrovnal prinajmenšom 12-mesačnému príjmu, v Japonsku sa dlh rovnal 15-mesačnému príjmu (pozri graf 1). Dlh domácností vo Francúzsku a Taliansku narastal od oveľa nižších úrovní, ale tento rozdiel sa zmenšil výrazne medzi rokmi 1980 a 2000, keď pomer dlhu a príjmu sa takmer zdvojnásobil vo Francúzsku a ešte viac narástol v Taliansku. Vo väčšine krajín G7, tento trend pokračoval až do finančnej krízy a následne spomalil alebo sa obrátil.

Pokiaľ finančná kríza prinútila k väčšiemu oddlžovaniu v UK a USA po roku 2007, trend v zadlžovaní pokračoval v krajinách ako Kanada a Taliansko. Vzhľadom na históriu a reputáciu zodpovednej ekonomickej politiky, je potrebné dodať, že Kanada má v súčasnosti najvyššiu zadlženosť voči príjmu domácnosti spomedzi krajín G7.

Regionálna štruktúra zadlženosti domácností je najvyššia v Severnej Amerike, Európe a ázijsko-pacifických krajinách (okrem Číny a Indie), ktoré spolu tvoria celosvetovo až 94%.

Priemerný dlh na dospelú osobu vykazuje ešte väčšie variácie medzi krajinami ako priemerný príjem alebo priemerné bohatstvo. Najvyššie zadlženie na dospelú osobu majú rozvinuté krajiny s dobre fungujúcimi inštitúciami a sofistikovanými úverovými trhmi.

20130602_debt2

Podľa priemerného výmenného kurzu USD od roku 2000, sú Dánsko, Nórsko a Švajčiarsko na špici tabuľky v pomere zadlženia domácnosti na dospelú osobu v roku 2012, s hodnotami nad 100 000 USD (graf 4 hore). To je skorodvojnásobok hodnoty Kanady, Švédska, USA, UK a Singapuru, s Írskom a Holandskom nachádzajúcimi sa medzi dvomi skupinami. Podľa týchto hodnôt, priemerná zadlženosť na dospelú osobu v Španielsku (31,200 USD), Portugalsku (25,800 USD), Taliansku (23,900 USD) a Grécku (19,000 USD) vyznieva pomerne mierne.

Graf č. 4 takisto ukazuje, že priemerná zadlženosť na dospelú osobu vzrástla počas rokov 2000-07 vo všetkých vysoko zadlžených krajinách okrem Nemecka, kde bol priemerný dlh vyrovnaný, a Japonska, kde priemerná zadlženosť domácností klesla – pravdepodobne pre starnúcu populáciu, vzhľadom k negatívnemu vzťahu medzi dlhom a vekom. Štáty s najvyšším dlhom na dospelú osobu vykázali slabú tendenciu znižovať dlh po finančnej kríze: Írsko, USA a Hong Kong sú výnimky. Okrem Nemecka a Japonska, iba Hong Kong a Singapur dosahujú výšku svojich dlhov z roku 2012 na úrovni začiatku tretieho milénia.

Vyjadrený ako časť čistého bohatstva, dlh domácností býva zvyčajne 20-30% bohatstva rozvinutých ekonomík, ale omnoho vyššie úrovne sú zaznamenané, napríklad v Írsku (44%), Holandsku (45%) a Dánsku (51%).

20130602_debt3

Záťaž spojenú s nárastom zadlženosti domácností je treba vyhodnotiť v kontexte podstatného nárastu súkromného bohatstva počas minulej dekády. Napriek nárastu bohatstva, vo väčšine krajín kde dlh domácností prekračuje 1 bilión dolárov, pomer dlhu k čistému imaniu narástol v priemere o 50% počas obdobia 2000-08 (pozri graf 5 hore). Dlh v USA sa zvýšil z 18,7% čistého imania v roku 2000 na zatiaľ najviac 30,5% v roku 2008, aby klesol v roku 2011 na 21,7%. Veľká Británia zažila podobný príbeh, s dlhom šplhajúcim sa z 15,2% na 23,4% medzi rokmi 2000 a 2008, následným poklesom na 20% v roku 2012. Vzrast pomeru zadlženosti a bohatstva bol ešte výraznejší v Holandsku a Španielsku, a aj keď nárast mierne poľavil na 71% v Holandsku,žiadna redukcia nie je evidentná v Španielsku, ktorého pomer je práve o 90% vyšší ako bol v roku 2000.

V rozvojovom svete, absolútna výška dlhu je zriedkakedy viac ako 1,000 dolárov na dospelú osobu, ale ojedinele vysoké úrovne – nad 5,000 dolárov na dospelú osobu – sú viditeľné v Brazílii, Čile a Južnej Afrike.

20130602_debt4

... najväčšie zmeny boli zaznamenané v ostatných tranzitných krajinách:Rusko, kde sa priemerná zadlženosť zvýšila dvadsaťnásobne medzi rokmi 2000 a 2007; a Rumunsko a Ukrajina, kde priemerný dlh narástol päťdesiatnásobne od roku 2000 (pozri graf č. 7).

20130602_debt5

Fakt, že najbohatšie a ekonomicky najúspešnejšie štáty majú relatívne vysoké úrovne zadlženosti domácností naznačuje, že dlh je súčasne požehnaním, ale zároveň aj prekliatím. Problém je, nakoľko sa môže domácnosť zadlžiť, aby popohnala kolesá ekonomického progresu bez zvýšenia krízy dôvery, ktorú sledujeme vo viacerých európskych krajinách. Tabuľka 1 sa pokúša vrhnúť trocha svetla na prípad klasifikácie krajín podľa ich pomeru zadlženosti voči bohatstvu a zadlženosti voči dospelej osobe.

20130602_debt6

Niekoľko ukazovateľov je zrejmých.

Prvý, vysoko príjmové ekonomiky, zoskupené v tabuľke vľavo hore: inými slovami,majú stredné alebo vysoké úrovne dlhu voči aktívam, a nízky alebo stredný nárast dlhu v posledných rokoch.

Druhý zrejmý jav je, že vysoký nárast dlhu bol zaznamenaný v tranzitných krajinách v posledných rokoch. Vzhľadom na investičné príležitosti, úverové a hypotekárne možnosti v predreformnej ére to nie je prekvapením. Čo je však možno neočakávané, je rýchlosť akou sa Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Ukrajina pridali do skupiny krajín so zadlženosťou domácností presahujúcou 20% čistého bohatstva.

Problematický je rýchly nárast zadlženia domácností. Za zmienku stojí, že Grécko, Maďarsko a Spojené arabské emiráty sa nachádzajú v tabuľke vpravo hore a všetci sa v posledných rokoch dostali do pozornosti práve kvôli problémom s dlhmi. Aj keď tieto problémy neboli spôsobené priamo požičiavaním domácností, vysoká rýchlosť akou sa rozmohla zadlženosť domácností je možno ukazovateľom uvoľnenej úverovej kultúry, ktorá môže niesť v budúcnosti následky.

Takmer vo všetkých krajinách, záväzky vlád prevýšili finančné aktíva v roku 2011, ponechávajúc vlády čistými dlžníkmi.

20130602_debt7

S pravidelným výskytom dlhovej krízy, pomerne málo pozornosti bolo venovanej paralelnému problému súkromného dlhu. Napriek tomu, dlh domácností sa pretransformoval za posledných 30 rokov z nízkoúrovňového požičiavania najmä na bývanie, na veľkoobjemové úverovanie dostupné pre všetkých  na rôzne účely.

Zdroj: Zerohedge< /p>

Preklad: Tomáš Zemko http://www.hayek.sk/dlh-narodov/Author: Tomas Zemko # XaboTado40
Svet2013-07-182
-
 45%  ( 1 people voted )
+
http://jhaines6.wordpress.com/2013/07/16/ben-fulfo
rd-chaos-and-panic-spreading-amongst-cabalists-mor
e-heads-to-roll-soon-july-16-2013/

smartang # BohuPyki56
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-07-18 14:22:50 d90c3016
Stale ostava nevysvetlene ako k dlhu - SR - doslo ako sa sformoval. Stat privatizaciou odovzdal kontrolu a zisk mimo svoj vplyv. Nema prijimy, obcan nema zabezpeku - to co by normalne od statu asi aj dostal, ak by stat prijimy mal. Stat povie, ze neda, obcan si pozicia u uzernika. Dalej nedisciplinovanost a chameleonstvo (konflikt zaujmov) nalozia svoje bremeno na priemerne zarabajucich co maju, dajme tomu v hrubom, 800 Eur/mesiac a menej. Odlev do sedej ekonomiky, ktoru si stat sam choval na hrudi a privieral raz jedno ako inokedy druhe alebo obe naraz, je predvidatelne ak stat odkopne platcov a neunuva sa zasiahnut proti neplatcom - a zas platca je nuteny robit u neplatcu. ... ceny, valorizacie, umernost a dvojaky meter. Ak by aj bol dlh domacnosti 20% HPD (ci celkove vlastnictvo ako tu) a tych zvysnych 35% HDP co je dlh statu bol zisk nebyt demontaze privatizovanim mali by sme prebytok 15% HDP. Podla mna sa mozno smelo domnievat ak je prijem na SR polovicny ci tretinovy aj dlh domacnosti bude podobny - ostatok pojde na vrub konfliktu zaujmov - rozumej privatizerom a tym na to naviazanych, co by mohlo vyustit do prebytku 25% HDP a viac.


Klub vynimocnych muzu, nemuzu lebo sa unavili pri rock-n-rolle.
Dlho si opakovali mantru "ze stat je zly vlastnik", pokym sa ich 'proroctvo' nevyplnilo. A este budu rypat s krizou.

John11146 # VexuTefo87
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-07-19 10:43:54 542a8532

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

DIKTATURA PŘEROZDĚLOVÁNÍ


DIKTATURA PŘEROZDĚLOVÁNÍ
Diktatura přerozdělování – to zní hrdě. Jednou se ten pojem do historie postaví po bok takových “velikánů”, jakými byla diktatura proletariátu, fašismus nebo apartheid. A tato dne...
Ako by mohol prebiehať slovenský Majdan?
Výbor pro zahraniční vztahy se omluvil za „Greenspanovo prořeknutí“
O socialismu (3/4)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0218 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles