Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Demokracie: Továrna na neschopnost


Demokracie: Továrna na neschopnost

Zamýšleli jste se někdy nad tím, vážení čtenáři, jak vlastně v demokracii získávají politické strany hlasy voličů? Jistě, různí politici na to jdou různě, spektrum inteligentních nápadů cílujících na intelektuální elitu národa je prakticky nevyčerpatelné, začíná někde u hitu Michala Davida s názvem "My jsme ten správnej tým", pokračuje tím, že člověk, který tuto zemi zadlužil asi nejvíce ze všech lidí v historii, rozešle složenky s rozpočteným státním dluhem na hlavu spolu se slibem boje proti němu (pak přišel, viděl, zvítězil, dluh ještě masivně zvýšil) a končí koblihami a klobásami. Pravda, každý na to jde jinak, ale co mají společného? Slibují voličům, že je před něčím ochrání; ať už jde o hazard, lichvu, nezaměstnanost, chudobu, případně cokoliv jiného.

V důsledku nejrůznějších snah o "plošnou ochranu slabých" pak dochází k otevírání propasti mezi morálními hodnotami, které respektujeme a oceňujeme ve svých soukromých životech, a mezi hodnotami, k nimž se hlásíme na veřejnosti. V osobní rovině si ceníme zodpovědnosti, píle, vytrvalosti, inteligence, podnikavosti, vzdělání, kreativity, spolehlivosti a obecně lidí schopných, zatímco nezodpovědnými, línými, nespolehlivými a neschopnými ignoranty máme tendence se příliš neobklopovat, protože nás interakce s nimi prostě obtěžuje a vyčerpává (negativní emoce jsou tím silnější, čím více s takovými jedinci přicházíme do styku, ať už jako jejich zákazníci, kolegové, nadřízení, podřízení, ale v horším případě třeba i jako jejich děti); v celospolečenské rovině však toto vnímání převracíme tak trochu naruby: žádáme plošnou (!) ochranu neúspěšných (kteří jsou většinou samozřejmě ne vždy příslušníky té druhé skupiny) na úkor těch, které si v osobním životě spíše ceníme. Příčinu tohoto jevu shledávám ve zneužití lidského soucitu jeho institucializováním; pro jistotu správného pochopení zdůrazňuji, že rozhodně nevidím nic špatného na soucitu samotném a schopnosti vcítění se, která do určité míry i definuje naše lidství; budu zde psát o institucializaci a zneužití této lidskosti.

Nejprve si však dovolím menší odbočku. Úžasná vlastnost našeho světa je obrovská míra jeho predikovatelnosti: sáhnete do ohně, spálíte se; uděláte to znovu, výsledek bude stejný. To umožňuje všem myslícím tvorům učit se a rozvíjet; kdyby svět fungoval zcela náhodně, nic takového by možné nebylo. Tato předvídatelnost se však zdaleka netýká jen fyzikálních zákonů, funguje docela dobře i v rámci sociálně ekonomických vztahů a vlastně téměř všude. Pracujete, jak nejlépe umíte, snažíte se ze všech sil uspokojovat potřeby ostatních lidí? Pak budete dost možná v životě úspěšní. Jste líní, flákáte se, neumíte vzít za práci? No, nejspíš se vám moc dobře nepovede. Plánujete svou budoucnost, děláte si zodpovědné ekonomické rozvahy a úspory? Tím značně snižujete pravděpodobnost (nepříjemného) překvapení v budoucnu. Kašlete na spoření a nemyslíte dopředu? Dost možná dopadnete neblaze.

Všechny tyto kauzální vazby by se daly shrnout do zprofanovaného (avšak ve své původní podstatě rozumného) hesla: "Nemyslíš, zaplatíš!" Samotná existence takových vazeb je nesmírně důležitá, neboť jen díky nim jsou lidé motivováni k rozumnému jednání. Kdo by pracoval, plánoval, spořil, snažil se, kdyby následky takových aktivit přinášely stejné výsledky jako jejich ignorování? Nejspíše málokdo. Lze říci, že čím větší je rozdíl v důsledcích mezi zodpovědným a nezodpovědným chování ve prospěch prvého, tím více lidí se bude chovat zodpovědně; každé zmenšení tohoto rozdílu přinese více nezodpovědných jedinců. Jinak řečeno je žádoucí, aby lidé platili za své chyby.

Samozřejmě ne každý, kdo se nachází ve špatné životní situaci, se do ní dostal vlastní vinou; zejména se jedná o děti, které si nevybírají, jakým rodičům se narodí, ale i dospělým se občas stane něco, co ovlivní jen velmi těžko. Na druhou stranu existuje mnoho lidí, kteří si svou mizernou situaci buď přímo zavinili (leností, závislostmi a podobně), nebo jí alespoň nebyli schopni předejít (nesmyslná přehnaná důvěřivost, neopatrnost a tak dále), ačkoliv to principiálně možné bylo. Každopádně i zde platí, že bez ohledu na to, jak se dotyčný do nezáviděníhodné situace dostal, jsou šance na její řešení svépomocí více méně přímo úměrné tomu, jak dobrá rozhodnutí dokáže daný člověk činit, což opět souvisí s jeho zodpovědností, pílí a dalšími obecně oceňovanými vlastnostmi.

Rozlišit, kdy se dostal člověk do problémů svou vinou (či nedostatkem prozíravosti), od případů, ve kterých se někdo dostane do problémů bez svého zavinění, je jednak velice těžké, navíc těžce subjektivní (různé situace posuzujeme různě a míru zavinění samozřejmě též), ale především rozhodně nemůže existovat žádný univerzální algoritmus (či soubor pravidel), podle kterého by se dalo nějakým způsobem určit, kdo si vlastně zasluhuje čí pomoc a jak velkou; to samo o sobě vůbec ničemu nevadí, dokud je lidem ponechána svoboda rozhodnout se, komu pomohou a hlavně komu nikoliv.Takovou svobodu však nemáme již po generace; velmi zásadní útok na ni provedl již před necelým staletím významný státník, lupič, socialista, mravně prohnilý politik, v dnešní zvrácené době často právě za svou mravnost opěvovaný, prezident Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk (o tom se budete brzy zase učit, jak pravil klasik), který prosazoval následující: "V Československé republice nebude míti více místa stará dobročinnost, která byla vždy pokládána za milost, jež obdarovaného chudáka vždy ponižovala a jeho lidské vědomí otupovala. Na místo ponižující milosti stavíme dnes sociální povinnost."

Proč mluvím o skoro sto let starých událostech? Protože největší zlo sociální povinnosti, kterou stavíme na místo ponižující milosti, tedy právě principu povinného pomáhání všem potřebujícím (ano, potřebujícím, nikoliv potřebným; tento nesmyslný eufemismus odmítám), spočívá v jeho kombinaci s dvěma faktory: časem a demokracií. Jak to funguje? Mějme demokracii; chvíli počkejme; dříve či později se objeví populární muž mdlých mravních zásad s potřebou sahat do cizích peněženek (povšimněme si, že Masaryk zdaleka nebyl sám; ani ve své době a už vůbec ne potom); tento křivák (nebo některý po něm) prosadí nějakou formu povinného sociálního systému a přerozdělování; jaké přijdou důsledky? Podle principu uvedeného výše se zvýší ve společnosti podíl lidí nezodpovědných (neboť dopady nezodpovědného jednání nebudou tak zlé), což mimo jiné znamená, že v další generaci bude tento podíl též vyšší (nezodpovědný rodič vychová nezodpovědné dítě s pravděpodobností vyšší než rodič zodpovědný); jakmile tento začarovaný kruh jednou započne (což je v demokracii jen otázkou času), jeho zastavení se stane velmi obtížným, neboť jak ve společnosti přibývají lidé nesoběstační a na státu závislí, zvolí si tito demokratickou cestou ještě více podpory a přerozdělování, čímž opět demotivují další lidi snažit se dělat správná a zodpovědná rozhodnutí, což de facto v dlouhodobém horizontu předurčuje každou demokracii k socialismu.

Další problém představuje setrvačnost tohoto procesu: míru přerozdělování, která by byla v určité době považována za naprosto absurdně vysokou a nepřípustnou, budou následující generace vnímat jako přijatelnou, neboť si na ni prostě zvyknou; stačí se podívat do USA, kde daně začínaly na desetinách procent a zpočátku bylo kolem každého navýšení (v řádu desetin až malých jednotek procent) mnoho emocí. Kdyby tehdy někdo přišel s myšlenkou zdanění v řádu velkých desítek procent, nejspíše by ho hnali svinským krokem, nebo by si jen ťukali na čela; a podívejme se, co se na dění v USA nyní, o několik generací později: kdo mluví o zdanění jen na úrovni malých desítek procent, je považován za extrémistu (bohužel za přesně opačného, než za jakého by jej považovali jeho praotci).

FABIAN

Mnozí řeknou, že problém je v elektorátu, mluví o ovcích, ignorantech a podobně; jiní zas tvrdí, že prožíváme krizi elit a dávají situaci za vinu politikům. Jistě, každý z nás nese svůj díl viny, někdo větší, jiný menší, to nepopírám. Fatální problém však spočívá v tom, že výše popsaný princip je inherentně obsažen v samotné podstatě demokracie (tedy té, kterou známe nyní) a není možné jej odstranit při zachování současné formy společenského řádu. Nejedná se o můj názor, nejedná se o pocit, jde o prostý fakt: každé zvýšení přerozdělování vytváří více závislých, kteří naprosto logicky prosazují ještě vyšší míru přerozdělování a vychovávají své potomky k témuž; trváme-li na demokracii takové, jakou známe (tím myslím zejména její vlastnost, že příjemci přerozdělování mají ve volbách stejný hlas jako dárci), socialismus je jednoduše nevyhnutelný. Ostatně se stačí rozhlédnout kolem sebe; není náhoda, že všechny demokracie dnešního světa kráčí právě touto cestou (některé pomalu, jiné rychle, leč všechny zcela neúprosně).

Nejlepší způsob, jak lze tento začarovaný kruh odstartovat, je apel na soucit; prohlásit, že kdo odmítá podporovat plošně všechny slabé bez rozdílu, je vlastně zrůda neschopná se vcítit do druhého. Z dlouhodobého hlediska má však přerozdělování negativní dopad prakticky na všechny; krom toho, že společnost tím celkově chudne (nebo méně bohatne), takže časem by se i ti nejchudší měli bez přerozdělování daleko lépe, silný stát s rozsáhlou sociální politikou především vytváří mnohem víc skutečně nezaviněně chudých, kterými paradoxně nejčastěji argumentují právě zastánci podobných praktik. Kým se tak často všichni ohánějí? No přece dětmi; ty za nic nemohou. Musíme tedy všechny podporovat už proto, aby netrpěli jejich nevinní potomci; jenže co jsme si ukázali výše? Čím více plošné podpory pro všechny, tím větší počet chudých a nezodpovědných; a logicky čím více chudých a nezodpovědných, tím více dětí budou tito vychovávat.

Častým argumentem proti zrušení sociální politiky je pak oblíbené: "Dobrá,zodpovědní lidé to zvládnou, ale podívejte na ty naprosto neschopné, těm přece nemůžete odepřít podporu, jinak pojdou." Jednak jsem přesvědčen, že drtivá většina z nich bude okolnostmi donucena ke zodpovědnému chování, nic jiného jim nezbude a naučí se o sebe postarat, ale i kdyby tomu tak náhodou nebylo, tak tím spíše je nutné míru přerozdělování snižovat (nebo alespoň nezvyšovat), neboť právě její neustálé zvyšování způsobuje, že se stále více a více lidí do podobné situace dostává.

Ač jsem v posledních odstavcích mluvil pro zjednodušení pouze o přerozdělování, úplně stejný princip bohužel platí i pro libovolná jiná opatření, jejichž cílem je ochránit lidi před důsledky jejich chybných rozhodnutí; jedná se o veškerou ochranu spotřebitele, zákony proti lichvě či hazardu, prohibici alkoholu či jiných drog, celý zákoník práce a vlastně nejspíš i většinu všech zákonů, které prošly naším parlamentem v posledních letech. Libovolná regulace, jejímž cílem je někoho legislativně chránit před sebou samým, je sama o sobě zlem i v případě, že by neměla žádné další negativní dopady (což skoro vždy má); zmírníme-li paušálně (ať už libovolným způsobem) následky chybných rozhodnutí jednotlivců v nějaké společnosti, dosáhneme zvýšení počtu jedinců, kteří taková rozhodnutí dělají, což v demokracii povede k dalším regulacím podobného typu se stejnými následky, jež se budou stále kumulovat, povedou k socialismu, ergo i k chudobě a utrpení.

Závěrem dodávám, že rozhodně nemám nic proti soucitu jako takovému a charitě dobrovolné; sám ostatně věnuji nemalou část svých příjmů i času lidem, o kterých se domnívám, že potřebují pomoc v situaci, do které se dostali nepřízní osudu. Jsem velmi dalek tomu, abych komukoli říkal, jak má své zdroje investovat on, komu má pomáhat, jestli vůbec někomu a jak moc.Kritizuji zde "sociální povinnost" a donucování kohokoliv k obětování svých zdrojů ve prospěch plošného zmírňování dopadů špatných rozhodnutí na lidi, kteří taková rozhodnutí učinili; tento princip je nejen nemorální (protože na jeho počátku stojí násilné donucení), ale také naprosto zhoubný pro dárce i příjemce. Jeho inherentní a nevyhnutelná přítomnost ve všech demokraciích dnešního typu si pak dle mého názoru nutně žádá buď jejich razantní změnu (směřující k odebrání rozhodovací pravomoci příjemcům pomoci, leč tato cesta má mnoho fatálních nedostatků, což by však bylo spíše na jiný článek), nebo úplné odmítnutí demokracie coby systému, který krutě selhal; trochu pesimisticky však musím zakončit tím, že s ohledem na to, jak daleko už celý proces rozkladu dospěl, jsou nejspíše obě výše načrtnutá řešení téměř (!) nerealizovatelná.Author: URZA # PafaGune38
Slovensko2014-12-141
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Skúsme ináč! Ak sa niečo povie o DEMO- KRACIÍ tak určite to začne čosi o starovekom Grécku a následne "nejakými voľbami"! Potom o všetkom možnom "demo--krákrákrááááátickom " až po dnešok! Ak nie je niečo "demo-kratické" je "archaické, zastaralé , nepokrokové...."! A tie demo--kratické vzory-dnešné-ta hotovo!Dokonca véééľka sranda sa produkovala--do dnes --ak "nejaká" krajina mala v názve---demo--kraticka..! Teda nechajme demo---kraciu..sebe-si pôsobiť v "nejakých" volebných systémoch...a uplatňujme "demo---kratické" princípy konkrétne, nezmanipulované exaktne platné----v reálnom živote!
klopi # KyvoWavo40
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-12-15 20:50:13 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ukrajina a propaganda


Ukrajina a propaganda
Ukrajina. Chtěl jsem se tomuto tématu vyhnout, protože dostupné informace neříkají vůbec nic, protože jde s jistotou konstatovat, že jde o informační válku tajných služeb. Situace na...
Rusové byli šokováni, když k nám přijeli
Proč francouzské děti nemají ADHD
Jak se bydlelo za komunistů …

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0292 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage