Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Čo majú spoločné karibskí piráti a kalifornskí väzni?


Čo majú spoločné karibskí piráti a kalifornskí väzni?

Ľudia sú spoločenské tvory. Do žitia v spoločnosti a spolupráce ich však netlačia len ich evolúciou vytvarované psychologické adaptácie; ale aj prosperita, ktorá zo života v spoločnosti plynie. Aby však ľudia mohli vytvoriť spoločenstvá a v rámci nich pokojne žiť, produkovať a obchodovať, musí byť splnených niekoľko podmienok. V týchto spoločenstvách musia byť prítomné určité pravidlá správneho správania sa, ktoré formujú interakcie medzi ľuďmi; musia existovať určité spôsoby vynucovania týchto pravidiel a mechanizmy ako rozhodnúť spory, keď nie je jasné kto a či porušil tieto pravidlá.

Vo všeobecnosti považujú spoločenskí vedci od Thomasa Hobbsa, ktorý v roku 1651 popísal život v anarchii ako "osamelý, chudobný, ohavný, hrubý a krátky" - štát za výlučného vykonávateľa vyššie vymenovaných funkcií. To však môže byť v niektorých situáciách problematické. Štát (a tým sú myslení agenti konajúci pod jeho záštitou) nemusí mať vždy dostatočné vedomosti, podnety a schopnosti naplniť riadne tieto funkcie. V niektorých spoločenstvách je štát skôr predátorom, v iných je extrémne neefektívny a ponecháva časť populácie mimo svojho záberu a v iných prípadoch je zasa časť populácie vedome vylúčená z dosahu štátom poskytovaných služieb (napr. zločinci).

Takýmto komplikáciám museli čeliť aj karibskí piráti na začiatku 18. storočia a kalifornskí väzni v preplnených väzniciach v druhej polovici 20. storočia. Obe spoločenstvá sa nemohli spoliehať na externého tvorcu a vynucovateľa pravidiel a aj napriek tomu v ich spoločnostiach vládla kooperácia a vláda (súkromného) zákona. To, čo mali spoločné pri vytváraní poriadku, bola tzv. disciplína z pravidelných interakcií (discipline of continuous dealings). Jej logika je jednoduchá. Ak mňa ty dnes podvedieš/okradneš/budeš sa chovať oportunisticky, tak ja s tebou zajtra nebudem spolupracovať a poviem ostatným, aby sa ti tiež vyhýbali. Za predpokladu, že suma budúcich výnosov z našej spolupráce je vyššia ako tvoj jednorazový výnos z dnešného podvodu, tak moja hrozba ťa prinúti chovať sa podľa pravidiel. Takýto jednoduchý mechanizmus robí medziľudské interakcie samo-vynucovacie (self-enforcing) a to aj bez prítomnosti tretej strany s monopolom na donútenie štátu.

Avšak takýto mechanizmus funguje len za prítomnosti určitých podmienok v spoločnosti: relatívne malý počet homogénnych ľudí, s nízkou časovou preferenciou spolupracujúcich pravidelne bez presne stanoveného konca. Prostredie, v ktorom sa piráti a väzni pohybovali a problémy, ktorým čelili však boli také špecifické, že samotná disciplína z pravidelných interakcií nestačila na vytvorenie súkromného poriadku. Preto tieto dve spoločenstvá museli prísť s dodatočnými inštitucionálnymi riešeniami a mechanizmami.

Karibskí piráti

Piráti ako spoločenstvo plaviacich sa morských psov taktiež potrebujú na palube súbor pravidiel správneho správania sa. Pravidlá, ktoré zabránia vzájomnému okrádaniu, bitkám a iným konfliktom. A zároveň im umožnia rýchlu koordináciu aktivít na palube a to predovšetkým počas ich pracovnej doby, t.j. počas prenasledovania a rabovania iných lodí.

Vykonávanie týchto dvoch úloh mali v rukách dvaja manažéri: kapitán a loďmajster. Kapitán velil lodi počas bojových operácií a všetci ho vtedy museli počúvať. Na druhej strane loďmajster koordinoval denný priebeh plavby, riešil prídely zásob, rozdeľoval lup a riešil prípadne konflikty.

Problém tohto usporiadania je zrejmý každému, kto niekedy zveril právo rozhodovať prakticky o všetkom v jeho živote nejakej osobe. Hovoríme, samozrejme, o hrozbe zneužitia moci v tomto prípade kapitánom a loďmajstrom. Spomínaná disciplína z pravidelných interakcií mohla pomôcť pri výbere, na ktorú pirátsku loď vstúpiť. Kapitáni a loďmajstri, ktorí sa správali zle k svojej posádke v minulosti stratili svoju reputáciu a nikto sa s nimi už nemusel vydať na plavbu. Táto disciplína však funguje dobre, len ak ide o časté interakcie bez zrejmého konca. To je nanešťastie problém v prípade pirátskych výprav na široké more, ktoré mohli trvať aj pol roka a ak ste narazili na naozaj zlého kapitána, nemuseli ste sa konca ani dožiť.

Piráti preto potrebovali nejaký dodatočný inštitucionálny nástroj, ktorý by im umožnil systematicky zabrániť potenciálnemu zneužitiu moci zo strany kapitána a loďmajstra. Touto inštitucionálnou odpoveďou sa stala konštitučná demokracia. Piráti si jednoducho v slobodných voľbách zvolili kapitána a loďmajstra a keď sa im nepáčilo ako sa k ním správali, alebo keď porušovali pravidlá, tak ich mohli odvolať a zvoliť si nových vedúcich (demokratické hlasovanie tak u pirátov nahradilo vzburu, ktorá bola zbytočne krvavá a nebezpečná).

Toto však samé o sebe nestačilo na to, aby pirátske remeslo fungovalo bez problémov. Ak sa samotná posádka pirátov nedokázala dohodnúť, kedy kapitán porušil pravidlá a zašiel príliš ďaleko, alebo kedy loďmajster nespravodlivo rozdelil lup, tak sa ani nedokázali dohodnúť na odvolaní alebo nových voľbách. A tu prichádza na scénu prívlastok konštitučná. Piráti si totižto pred vyplávaním na šíre more zvykli spísať vlastnú pirátsku ústavu.

V nej explicitne podpísali pravidlá pre posádku (tresty za krádež, pitie alkoholu v nesprávny čas na nesprávnom mieste, hranie kariet alebo kociek), práva a povinnosti pre kapitána a loďmajstra, právo rovného hlasu pre každého člena posádky, ako sa bude rozdeľovať lup, o čom sa môže hlasovať jednoduchou väčšinou (napr. voľba loďmajstra) a o čom sa bude rozhodovať jednohlasne (napr. zmena ústavy), a o čom bude rozhodovať automaticky kapitán (napr. v prípade útoku) atď. Ak hocikto porušil tieto pravidlá a napr. si chcel uzurpovať viacej rozhodovacej moci ako mu umožňovala pirátska ústava, tak bol tento akt všetkými okamžite rozoznaný a potlačený. Piráti mali v ústave dokonca ustanovené aj sociálne poistenie, ktoré zabezpečovalo vyplatenie čiastky podľa toho, akú časť tela stratil člen posádky v bitke (ruku, nohu alebo ucho).

Pred vstupom na loď musel každý potenciálny pirát prečítať túto ústavu (alebo mu bola prečítaná) a podpísať ju. To zabezpečovalo, že každý súhlasil s pravidlami hry a bol si vedomý, aké sú práva a povinnosti jednotlivých účastníkov výpravy. Karibskí piráti tak vytvorili konštitučnú demokraciu s jej systémom bŕzd a protiváh (check and balances), tak ako ho navrhol o viac ako pol storočie neskôr Madison a ostatní spolutvorcovia ústavy USA.

Väzni v Kalifornii

Väzenský život a interakcie medzi väzňami takisto do veľkej miery vyžadujú prítomnosť mechanizmov seba-vládnutia a súkromného poriadku. Väzni sa nemôžu spoliehať na strážnikov, že vyriešia ich obchodné konflikty s kontrabandom. Nemôžete sa ísť sťažovať strážnikovi, že mobil, ktorý ste si kúpili od spoluväzňa, nefunguje. Mobily sú totižto zakázané. Rovnako sa väzni nemôžu spoliehať, že ich strážnici na fyzicky ochránia. Strážnici majú len obmedzené zdroje a nikdy nedokážu zabezpečiť úplnú bezpečnosť.

Pri riešení týchto problémov sa väzni do konca prvej polovice 20. storočia spoliehali predovšetkým na neformálny väzenský kódex, ktorý stanovoval určite pravidlá správneho správania sa. Väzni očakávali od ostatných väzňov, že nebudú kradnúť, fyzicky sa napádať, nebudú príliš hluční, nebudú udávať jeden druhého strážnikom, budú platiť svoje dlhy atď. To, čo vynucovalo tieto pravidlá, bola vyššie opísaná disciplína z pravidelných interakcií. Kto sa nesprával zhodne s väzenským kódexom, bol ostrakizovaný a nikto s ním nechcel spolupracovať a resp. nepomohol mu, keď potreboval pomoc. Išlo o pomerne neformálny a decentralizovaný systém súkromného poriadku.

S rapídnou demografickou zmenou vo väzeniach v USA, ktoré nastali od začiatku druhej polovice 20. storočia, prestal byť väzenský kódex funkčný. V rokoch 1945 až 1970 sa zvýšil počet väzňov v Kalifornii skoro 4-násobne (dnes má USA 2,2 mil. väzňov). Vďaka tomu sa stalo nemožné získavať informácie o správaní sa jednotlivých väzňov a disciplína plynúca z pravidelných interakcií prestala plniť svoj účel. Výsledkom bol rozpad väzenského kódexu a razantný nárast násilných činov a agresivity vo väzeniach.

Väzni sa preto začali postupne obracať pri riešení ich dvoch vyššie opísaných problémov na formálnejšie organizácie združujúce väzňov gangy. A tieto gangy sa ukázali byť relatívne efektívne pri vytváraní súkromného poriadku zabezpečovaní ochrany a vynucovaní kontraktov v rámci väzenia. Dodatočným inštitucionálnym nástrojom, s ktorým gangy prišli a ktorý umožnil riešenie týchto problémov, sa nazýva systém komunitnej zodpovednosti (community responsibility system). Systém, ktorý vo veľkej miere využívali aj stredovekí obchodníci, keď obchodovali na diaľku a s cudzincami.

Ak príde nový odsúdený do väzenia a chce ochranu a dostať sa ku kontrabandu, stane sa členom niektorého z miestnych "klubov", pričom toto členstvo je výlučné a doživotné. Tento klub je však jedinečný tým, že za konanie a záväzky akéhokoľvek člena sú zodpovední všetci jeho ostávajúci členovia. To znamená, že ak člen gangu A dlží peniaze nejakému členovi gangu B, tak každý v gangu A je zodpovedný za dlh členovi gangu B. To umožňuje rozkvitanie obchodu a ochrany aj vo veľkej spoločnosti, kde nemáte šancu poznať každého konkrétneho človeka a ovplyvniť mu jeho reputáciu. To, čo potrebujete vedieť je, že je členom určitého gangu a že tento gang má dobrú reputáciu a zaväzuje sa za svojich členov. To zľahčuje informačný problém a umožňuje disciplíne z pravidelných interakcií, aby vykonala svoje dielo. Aj keď tak robí o úroveň vyššie, t.j. nie na úrovni jednotlivcov, ale na úrovni gangov.

Vo väzení plnom gangov je potom normálne, že samotní členovia gangu trestajú nevhodne správanie sa svojich členov voči členom iných gangov. Vedúci týchto gangov majú totižto motiváciu udržať živú spoluprácu medzi gangmi navzájom, ktorá prináša zisky v podobe obchodu s kontrabandom. Ten v amerických väzeniach prekvitá. Obchoduje sa s cigaretami, drogami, steroidmi, známkami (ktoré fungujú ako platidlo), tetovaniami, mobilmi, počítačmi, SIM kartami atď. Podľa odhadov dnes pripadá na jedného väzňa v rámci väzenského systému 1 mobilný telefón.

Na základe hollywoodskej produkcie si mnoho ľudí myslí, že väzenské gangy stoja za zvýšenou kriminalitou vo väzeniach. Paradoxne je tomu však skôr naopak. Gangy vznikli a začali sa rozrastať až po zvýšení kriminality a násilných činov v amerických väzeniach, ktoré prebiehalo v 50. a 60. rokoch. A naopak s rozširovaním gangov v 70. rokoch postupne začala miera násilnosti upadať. Od 70. do 90. rokov poklesol počet vzbúr zo 40 na 100 000 väzňov za rok, na menej než 5. Rovnako poklesla miera vraždenia medzi rokmi 1973 a 2003 až o 94 % - a je dokonca nižšia ako v normálnej populácii. Rovnako o polovicu v tom období poklesol počet útokov.

Čo majú teda spoločné karibskí piráti a kalifornskí väzni? Schopnosť vyvinúť inštitúcie, ktoré im umožnili udržať poriadok, obchod a koordinovať ich aktivity v rôznych problematických podmienkach a to bez pomoci externého monopolu. To však neznamená, že tieto inštitúcie niekto cieľavedome navrhol. Piráti si nemohli prečítať Madisonove zápisky a členovia kalifornského gangu pravdepodobne nepoznali históriu anglických obchodníkov. Vznikli skôr ako výsledok spontánnych procesov, obdobne ako jazyk, peniaze, písmo, kultúra, či právo. Ide teda o výsledok ľudského konania, ale nie ľudského zámeru.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Svet2015-10-211
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Ako je uvedené v nadpise..."..karibskí piráti..." a..."väzni..." tieto názvy majú pôvod v obdobiach viac menej po Kolumbovských. Tu je treba vidieť koriť, lup , nakradnutý tovar na ktorý mali zálusk ďalší lupiči ..piráti, korzari , bukanieri ..a iní aj vtedajšími štátnymi útvarmi/Anglia..Holand--Franc..Espaň ..Portugal.../riadený zlodeji námorný./aby to "zahmlili" tvrdilo sa že sa jedná o POIS´TOVANIE--POISŤOVNÍCTVO.../ Ako protislužbou bolo vývoz väzňou ..odsúdencov , neprispôsobivých a inej nežiadúcej spoločnosti./"vyčistili sa väznice.." zbavili sa kriminality, záťaže ../Samozrejme že nutne sa vytvárali isté systémy ,vzťahy či pravidlá, ktoré platili v týchto spoločenstvách --zlodejských či odsúdenecko-väzeňských.
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-10-23 05:59:26 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   os
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chce to víc Musků


Chce to víc Musků
Vítězství má mnoho otců, porážka je sirotek, říká klasik. Dnes získává úsloví ještě nový obsah. Jako by úspěšný výzkum, inovace a převratné nápady ani jednoho otce mít ...
Vítej zpátky, brontosaure!
ABSURDISTÁN
Generální ředitel Siemens vysvětluje, proč k sankcím na Rusko nikdy nedojde

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0207 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made