Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy


Biblické zázraky mohli byť javy UFO. Máme na to dôkazy

V predchádzajúcom článku som predložil dôkazy o existencii UFO, kde samotní ľudia z radov vlády priznali existenciu mimozemských civilizácii (k liknite sem na odkaz). Existencia mimozemšťanov je fakt, ktorý nemožno poprieť. A keď teda s istotou vieme, že mimozemské civilizácie naozaj existujú, potom môžeme oprávnene špekulovať, či Biblické zázraky neboli spôsobené práve UFO. A naozaj - máme na to jasné dôkazy - minimálne prorok Ezechiel hovorí o UFO veľmi jasne.

Je veľmi dôležité šíriť dôkazy o existencii UFO, aby sme potom odhalili podvod kresťanstva a tak chudákov kresťanov vyslobodili z otroctva ich viery.

Celá Biblia je najväčší podvod a podvrh ľudstva. Biblickí židia, keď videli UFO, mysleli si, že je to Boh.

Všetky zázraky a divy v Biblii spôsobilo UFO. Biblickí židia nadviazali kontakt zo zlými mimozemšťanmi, ktorí sa rozhodli zotročiť a zneužívať ľudstvo. Tu podrobne píšem o jasných Biblických dôkazoch, že biblickí mimozemšťania potrebujú energiu z nás ľudí a získajú ju vtedy ak ľudia trpia (http://dolezite.sk/Politika-a-dem onicke-sily-vCupqh.html)

Ak sa židom zjavili rôzni anjeli, v skutočnosti išlo o mimozemšťanov. Juhoamerickí šamani, ktorí sa už tisícročia mnoho generácii zaoberajú problematikou UFO potvrdzujú, že mimozemšťania nemusia na zemi objaviť s kozmickou loďou, ale aj samostatne.

Židia udržiavajú kontakt s mimozemšťanmi dodnes. Židia majú veľkú moc na planéte Zemi, preto zotročujú ľudstvo svojou politickou diktatúrou, vyvolávajú vojny a nepokoje, pretože spolupracujú so zlými mimozemšťanmi. Pozrite sa do Biblie aký je ten mimozemský "boh" Jahve krutý a zlý.

*************************

Biblické dôkazy existencie UFO sú nasledovné (text je prebraný zo stránky zahadybiblie.szm.com:

...otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia... videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľ- ký oblak a blýskavý oheň s ja- som dookola; z jeho vnútra, totiž zo stredu ohňa sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor, podobali sa človeku... nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom podobná hroznému kryštálu, rozprestrená zhora nad ich hlavami... tu zaznel hlas sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď zastali, zvesili krídla. Zhora nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. A videl som lesk, akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor... keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril. (Ezechiel 1)

 ...Vtedy som zdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha; okolo bedier mal opasok z ofírskeho zlata; jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a lýtka ako bronzové zrkadlo a zvuk jeho slov bol ako hluk davu. Ja, Daniel, som videl zjav; mužovia, ktorí boli pri mne, nevideli zjav; ale prepadol ich veľký údes, takže ušli a skryli sa. Tak som zostal sám, keď som videl tento veľký zjav. Ale neostalo vo mne sily... (Daniel 10:5-8)

Každý z nás si dokáže predstaviť rôzne technické zariadenia. Ak počujeme slovo rádio, vybaví sa nám v pamäti skrinka, z ktorej vychádza hudba alebo ľudský hlas. Pri pojme lietadlo si predstavíme obrovský stroj s krídlami pohybujúci sa vo vzduchu za veľkého hluku a veľkou rýchlosťou. Ale čo si predstavíme pri slovách archa zmluvy alebo cherubín ? Súvisia tieto výrazy nejako s technikou ? Akým spôsobom dokáže človek, ktorý nikdy nevidel modernú civilizáciu, opísať technické zriadenie, ktoré vidí ? Určite pri opise zvolí slovník jemu známy. Jednotlivé časti bude prirovnávať k zvieratám alebo predmetom, ktoré pozná zo svojho okolia. Existujú v biblii opisy lietajúcich strojov ? Určite ! Dokázal by človek spred troch tisícročí opísať pristátie lietajúceho stroja pohybujúceho sa reaktívnym pohonom bez toho, aby udalosť videl, tak podrobne, ako to dokázal svedok v biblických Mojžišových knihách alebo prorok Ezechiel ? Veď aj taký fantasta ako bol Jules Verne poslal svojich hrdinov románu na Mesiac v kabíne vystrelenej z obrovského dela. Nepoznal iný spôsob dopravy na našu obežnicu.

Hádam najzaujímavejšou knihou Biblie z hľadiska opisu technických zariadení je kniha proroka Ezechiela. Veľká časť knihy je posiata opismi neznámych zariadení a stavieb. Hneď v 1.kapitole knihy je opis pristátia lietajúceho zariadenia.

Ez 1-1 : "Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. 2 Piaty deň mesiaca - bol to piaty rok od zajatia kráľa Joachima - 3 prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri , rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. 4 Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu - zo stredu ohňa - čosi ako výzor lesklého kovu. 5 Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka, 6 každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. 7 Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu. 8 Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla. 9 Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. 10 Výzor ich tvárí však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla 11 boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá. 12 A každá kráčala pred svojou tvárou; kde sa usiloval ísť duch, ta išli, pri chôdzi sa však neobracali. 13 A podoba bytostí: ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk. 14 Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku. 15 Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach - pri všetkých štyroch - bolo po jednom kolese. 16 Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu; všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa. 17 Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali. 18 (Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí. 19 Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli. 20 Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. 21 Keď išli tie, išli aj ony, keď tie zastali, zastavili sa aj ony, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. 22 Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami. 23 Pod oblohou však boli proti sebe rozprestreté ich krídla. Dve zakrývali každej telo z jednej i z druhej strany. 24 I počul som trepot ich krídel ako hukot veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho. Keď išli, bol veľký šľahot ako hučanie tábora; keď postáli, mali krídla uvoľnené. 25 A sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami, zaznieval hlas. (Keď postáli, mali krídla uvoľnené.) 26 Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu - na ňom odhora -, bola postava, ktorá vyzerala ako človek. 27 Odhora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov, vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor; a oddola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru. 28 Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola."

Je možné, aby pred 2500 rokmi opísal niekto presnejšie pristátie lietajúceho zariadenia vybaveného raketovým motorom bez toho, aby bol pisateľ očitý svedok udalosti ? A v 10. kapitole opäť veľmi podrobne opisuje zariadenie rovnaké ako v 1. kapitole. Ezechiel potvrdzuje, že videl to isté ako pri rieke Chebar.

Ez 10-1 : "Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo trónu. 2 I riekol mužovi, oblečenému do plátna: "Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto!" Odišiel teda pred mojimi očami. 3 Cherubíni však stáli napravo od domu, keď ten muž vstúpil, a oblak zaplňoval vnútorné nádvorie. 4 Vtom sa Pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prah domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku Pánovej slávy. 5 A šelest krídel cherubov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie podobne hlasu všemohúceho Boha, keď .hovorí. 6 A keď rozkázal človekovi oblečenému do plátna: "Vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov!", on išiel a zastal pri kolese. 7 Vtedy cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral a dal do priehrštia tomu, čo bol oblečený do plátna. On vzal a odišiel. 8 A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. 9 Pozeral som a hľa, pri cheruboch boli štyri kolesá, po jednom kolese pri každom cherubovi, výzor kolies však bol ako lesk drahokamu tarzis. 10 Čo do výzoru mali všetky štyri rovnakú podobu, akoby bolo koleso v kolese. 11 Keď išli, išli na štyri strany, pri pohybe sa neobracali, ale ktorým smerom sa obrátilo predné, išli za ním, neobrátili sa pri pohybe. 12 A celé ich telo, ich chrbty, krídla aj kolesá boli dookola plné očí (pri svojich štyroch kolesách). 13 Kolesá však boli pred mojimi ušami nazvané Krútňava. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár, tvár cheruba, druhá tvár, tvár človeka, tretia tvár leva a štvrtá tvár orla. 15 Vtom sa cherubi zdvihli: bola to tá živá bytosť, ktorú som videl pri rieke Chobar. 16 Keď cherubi išli, išli popri nich aj kolesá, a keď si cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobrátili od ich boku. 17 Keď tí zastali, zastali, keď sa vzniesli, vzniesli sa s nimi, pretože v nich bol duch živej bytosti. 18 Tu Pánova sláva opustila prah domu a zastala nad cherubmi. 19 Nato si cherubi zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode vzniesli zo zeme, podobne s nimi aj kolesá, a zastali pri vchode východnej brány Pánovho domu a odhora nad nimi bola sláva Izraelovho Boha. 20 To bola živá bytosť, ktorú som videl pod Izraelovým Bohom pri rieke Chobar a dozvedel som sa, že sú to cherubi. 21 Po štyri tváre mal každý a každý štyri krídla, pod krídlami však mali čosi ako ľudské ruky. 22 A čo do podoby ich tvárí, boli to tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar (ich tváre aj ich samých). Každý šiel smerom svojej tváre."

Čo videl prorok Ezechiel pri rieke Chebar (podľa iných prekladov Chobar, Kebar) ? Stačí si sadnúť, pojem zviera alebo chcerubín nahradiť slovným spojením technické zariadenie a kresliť.


Zdroje informácii

http://www.mysteria .sk/readarticle.php?article_id=266

http://www.lucifer ianliberationfront.org/ufobible.html

http://www.zahadybiblie.szm.comAuthor: franco # MohaDinu60
Cirkev2014-03-0164
-
 45% ( 12 people voted )
+
LOL :-D

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 14:14:36 bc78020a
Franco tak to si zabil.. Ak panbožka nahradíš ufom tak sa nić nezlepšilo, iba jedna magoriáda vystriedala druhú. Že Vás to ešte baví tieto hlúposti, ako keby ste nevedeli normálne žiť v úplne normálnom svete.. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 8 people voted )
+
2014-03-01 14:36:52 b228427e
No toto: až taká fantazmagória to nie je, celé si to prečítaj

franco # WobaCupa83
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 15:03:07 5057d10a
mimozenštania = demoni = padli anieli = duchovia = vermírny bohovia = džinovia.
Kukino # SuwaJyla20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 15:07:11 5f6628cb
Franco aj by som si prečítal ale dostal som a po vetu.. Biblické dôkazy existencie UFO sú nasledovné..
A tak som to prestal citat. Biblicke dôkazy ? To su ake dokazy ? Niekto sa zhulil nieco sci-fi sa napisal a po 2000 rokoch nad tym ide niekto spekulovat. U biblickych dokazov nerobim vynimky takze - ako si mozem tieto dokazy overit ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 15:11:23 b228427e
Súhlasím s autorom. "Starý zákon" je veľmi divná kniha a je mi divné, že je kopec zaslepencov, ktorí ju, bez výhrad, berú ako autentické božie slovo... toto fakt nechápem !

...na margo toho obľúbená veta zmrda Jahveho : "ZABITE ICH VŠETKÝCH ! "....

...nuž to akosi vôbec nejde dokopy s tým "evanieliom lásky" , ktoré priniesol Ježiš...

...kto nevidí ten jasný rozpor, len dokazuje svoju SLEPÚ VIERU, ...ktorá mu je, ale s prepáčením "na hovno".

Johny # JynaVaso24
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-03-01 15:11:57 c35b05ee
loading...
existuje zivot/vyspele civilizacie inde vo vesmire? pravdepodobne ano
dostali sa ufoni k nam na Zem? pravdepodobne nie, jedine ak by sa im podarilo prekrutit/obabrat fyzikalne zakony co je nepravdepodobne

Yanath # VepeBeke80
-
 44% ( 8 people voted )
+
2014-03-01 16:10:40 559f68d2
No,zas jeden zaručené pravdivý článok.Je až neuveriteľné,čomu sú osprostené mozgy schopné uveriť.
A to sa ešte ani satan nemusel objaviť na svete a vydávať sa za Mesiaša a hlupákom činiť zázraky.To už len potom budú senzácie.

cobra # WykeXala95
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 16:36:29 55f814c2
Tak tento citát je veľmi zaujímavý. Môže to súvisieť so súčasnými veľmi častými únosmi mimozemšťanov v USA?
...lebo keď (zazneje) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba,a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, potom my, ktorí zostaneme na žive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi, a tak stále s Pánom budeme. Tak sa potešujte vospolok týmito slovami. (1. Tesalonickým 4:16-18)
**************************************
Ďalšie miesta v Biblii, ktoré by sa mohli dať vysvetliť činnosťou UFO:
Kniha Exodus - kapitola 13 21 Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať.22 A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.

Kniha Exodus - kapitola 14 19 Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich.20 Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť.24 V čase rannej stráže Pán hľadel v ohňovom a oblačnom stĺpe na Egypťanov a egyptské vojsko uviedol do zmätku.25 Spôsobil tiež, že im kolesá z vozov odpadávali a že len s ťažkosťou mohli napredovať. Tu Egypťania vraveli: "Utekajme pred Izraelitmi! Veď Pán bojuje za nich proti Egypťanom!"

Kniha Exodus - kapitola 16 10 Keď to Áron oznámil celej spoločnosti Izraelitov, oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila Pánova sláva v oblaku!

Kniha Exodus - kapitola 19 16 Keď nastal tretí deň, začalo za rána hrmieť a blýskať sa. Hustý mrak zakrýval vrch a silno zaznieval zvuk rohu. I chvel sa strachom všetok ľud v tábore.17 Mojžiš však vyviedol ľud z tábora v ústrety Bohu a oni sa postavili pod samým vrchom.18 Vrch Sinaj bol celkom zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni, a dym vystupoval z neho ako z pece. Celý vrch sa hrozne triasol.

Kniha Exodus - kapitola 33 9 A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a
ostal stáť pri vchode do stánku. Potom sa rozprával s Mojžišom.10 A všetok ľud videl stáť oblačný stĺp pri vchode do stánku. Tu všetci povstali a každý sa vrhol (na zem) pri vchode do svojho stanu.11 Pán sa však rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím priateľom. Potom sa vrátil do tábora. Ale jeho služobník, mladík Jozue, Nunov syn, sa nevzďaľoval zo stánku.

Kniha Exodus - kapitola 34 5 Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno.

Kniha Exodus - kapitola 40 34 Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva. 35 Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok. 36 Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; 37 a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. 38 Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.

Kniha Numeri - kapitola 11 1 Ľud začal volať k Pánovi, že sa mu zle vodí. Keď to Pán začul, zahorel hnevom. Vyšľahol oproti nim Pánov oheň a strávil okraj tábora. 2 Tu ľud volal o pomoc k Mojžišovi. A keď Mojžiš orodoval u Pána, oheň uhasol. 3 Preto nazvali to miesto Tabera, lebo tam vzbĺkol proti nim Pánov oheň

Druhá kniha Samuelova - kapitola 22 7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. 8 Zem sa pohýbala a zachvela; nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, vyletúvali z neho žeravé uhlíky. 10 Znížil nebesia a zostúpil: čierne mračno pod jeho nohami. 11 Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. 12 Stánok si urobil vôkol seba z čierňavy vôd a hustých oblakov. 13 Pred žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. 14 Pán z neba zahrmel a zaznel hlas Najvyššieho. 15 Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. 16 Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred Pánovou hrozbou, pred víchricou jeho hnevu.

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 17 1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 3 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. 4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." 5 Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."

Skutky apoštolov - kapitola 1 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."

Druhá kniha kráľov - kapitola 2 11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.

franco # WobaCupa83
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 16:57:43 5057d10a
Takže JEŽIŠ bol mimozemšťan.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 17:10:09 4e63fab4
Kdesi som čítal, že Starý zákon by neinformovaný súdny, veriaci človek, nemal ani čítať... Bez pochopenia Jeho podobenstiev (kľúča), je to nepochopiteľný, a ak, tak krvavý podvod, klam a nevieme, čo ešte všetko zlé. atď...

Chcieť vidieť ufo v Starom zákone je isto veľmi lákavé pre zvedavé a aktuálne fantazirujúce duše, ale i to je cesta ako mnohé iné napokon.

i # LumaHeji80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 17:17:46 b06ab9ff
S publikovanými fragmentmi rozprávok z ovčieho manuálu nebudem strácať čas. Nestojí to ani za zasmiatie.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-03-01 17:21:39 bc7b649f
že vás to ešte baví..............

klifton # GexiSosy84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 17:39:03 5f67a8d8
huha, tak tu ducharina uz niekomu prerastla pekne cez vinicku...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 17:42:14 6dec7743
Na to odporúčam toto:

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 18:08:44 57f4c28a
A tiež aj pre tých, ktorý sú milovníci Ancient Aliens.. Obdivujem, že takéto bludy dávajú na History Channel:

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 18:10:11 57f4c28a
pockaj, spojis polarku s pasom oriona a velkym vozom bez oje...fakt, jasny hologram.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 18:21:45 6dec7743
..franco..60-/Autor/ Tvrdenie:--"Existencia mimozemšťanov je fakt, ktorý nemožno poprieť"-- Blahoželám Vám ku krásnemu dogmatickému uzáveru!Dokonca závidím Vám že ste dospel k takému nezvratnému stupňu poznania. Je však istý okruh ľudí ktorí síce Vážmu tvrdeniu sa neprotirečia, majú však snahu overiť si to-- aj osobne! Teda ak stupeň poznania sa vyvíja , ak nie je ukončený poznávací proces ,/asi ani nikdy nebude.../ ak je nahradzovaný dogmatickými uzávermi--vždy bude vyvolávať pochybnosti --a u menej "odolných" aj úsmev ,či tvrdú oponenciu! Vaše Biblické "prirovnávačky" sa dajú hodnotiť ako čosi .."na hlinených nohách" v bezvetríííí...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 18:24:03 58d4289b
Prečo mám pocit, že tu niektorí "o nich" nevedia. Nevadí, dôkazov je viac než dosť. Pome si ukázať pár najlepších.
Dokazový materiál A: zábery NASA z vesmírnej misie STS-75. tzv. "Tether Incident"
V skratke, NASA išla vyskúšať nový spôsob ako vyrábať elektrinu v kozme. 12 míľ dlhý elektrický konduktor mal generovať elektrinu pohybom skrze elektromagnetické pole Zeme. Podarilo sa vygenerovať elektrinu, ale potom zrazu nastalo preťaženie sieťe, kábel sa prepálil, odtrhol a len tak si letel v stave bezťiaže. To prilákalo ohromné množstvo UFO. Vo videu uvidíte ako UFO preletia popod káblom, ktorý má 12míľ na dĺžku - to znamená, že niektoré UFO na videu majú priemer minimálne 3 až 5 KILOMETROV!


mkultra # JyteWodo51
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 18:29:40 5b7fb366
tak z toho mi vychadza jedine, este ziadnen ufonec doteraz neviedel prepaleny kabel v stave beztiaze, ktory vygeneroval 12 mil dlhy elektricky konduktor :)
ale letia pekne, plocho k objektivu, aby bola vidiet dierka v strede.

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-03-01 18:51:27 6dec7743
Kucma, múdrosť je ako voda, odteká od toho, kto sa vyvyšuje. Chce to trošku viac pokory a istotne ťa osvieti. Keďže si veľmi vážim ľudí na tejto stránke ako aj každého, kto hľadá pravdu a poznanie, dám sem pár obrázkov na zamyslenie.
mkultra # JyteWodo51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 19:10:29 5b7fb366
O_×
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 19:12:30 5b7fb366
O_x - Ovce nikdy nepochopia, buďte múdry ako hady a pokorní ako holubice.
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 19:15:19 5b7fb366
O_x
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 19:16:29 5b7fb366
Dostojnici US armady vo vysluzbe o.i aj velitel zakladne s jadrovymi zbranami potvrdili opakovane zasahy vyssej inteligencie do ich jadroveho arzenalu (deaktivaciu). Vazne si myslite ze plukovnik US army (velitel tej zakladne) nevie co rozprava? Na tlacovej konferencii rozne kontakty a skusenosti potvrdzuje min 20 roznych US dostojnikov a zamestnancov.

A Varujeme Vas: Pripravuju Vam elektronicky koncentracny tabor.
Chcu ocipovat vsetkych ludi pre kontrolu, aby si z nich urobili otrokov.
nie-sme-otroci dot sk


Adun # GiciFunu90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 19:17:22 5be97444
Ovce nikdy nepochopia.
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 19:17:57 5b7fb366
Že odmietate uznať jestvovanie Boha pokladám za vedľajšie, ale že rovnako hľadíte aj na diablov, je ešte závažnejšie, vás diabol totálne rozpálil zlobou voči Bohu a pritom tvrdíte, že nie je. Ste satanisti bez toho, aby ste satana priamo vzývali. Ste horší ako satani, lebo oni aspoň majú opodstatnený dôvod nenávidieť Boha. Spoznáte aký je diabol, keď sa vás chopia.
Javy pomenované ako Ufo sú pochopiteľne démonské prelety.
Yanath popiera kráčanie ľudí po Mesiaci, dobrá cesta.
Cobra čo balamútiš ľudí, satani sú na svete stále, nie satan sa bude vydávať za mesiáša, ale človek antichrist.
Nower–predčasne sa neteš, UFO sú chazari.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 19:28:21 b228b15f
Ale to je skvele co ste tu popisali. Davno som sa tak nepobavil aj magnetka je tu aj Jezisko, dokonca spektrum viditelneho svetla. Nadhera.. Uz mi neostava nic len sa nad tym vsetkym zamysliet. :-))))

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 19:40:58 b228427e
Foto je z International Space Station (ISS) pozrite si co ma ten chlapik na monitore :)

Infernal saurians make chase with implanted chips of you
angels-light.org
Adun # GiciFunu90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 19:46:47 4e6c3f2e
Lidhja prosím ťa mohol by si trochu rozviesť tvoju úvahu o tom, že UFO sú chazari, lebo štyri riadky vyššie si napísal, že UFO sú démonské prelety.
mkultra # JyteWodo51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 19:48:30 5b7fb366
Dnes tu kostolné jelitá vytiahli teda riadny kaliber svojich ideologických oplzlín! Napudrované výstavné LGBT monštrá zo svätého obludária, čo tak radi pózujú s paprčami... alebo tá s jasnou bradavicou na čele, nose a brade, to je akože madona? Lol!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-03-01 19:50:21 bc7b649f
Adun nechcem ťi kaziť radosť, ale ten chlapík má na monitore WALLPAPER!
mkultra # JyteWodo51
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 19:50:22 5b7fb366
Adun tu som ti našiel ten wallpaper, viem, že to myslíš dobre, ale musíš si dávať pozor, takéto fejky diskreditujú celú UFO komunitu.

En Taro Adun Executor!

mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 19:59:41 5b7fb366
Mkultra–Išlo o uštipačnú poznámku určenú pre nowera, ktorý pokladá za chazarov takmer všetkých politikov.


Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 20:08:26 b228b15f
Ano ano, nielen ze ohybaju priestor ale aj pri ciernych dierach vyckavaju aby sa dostali skor do budcnosti..
Unasaju ludi, experimentuju s nimi, onanuju v stratosfere lebo to im dobre robi..
Vieme o nich vsetko aj to co nie je pravda.

Su to vychcane svine.. :-)))

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-01 20:11:46 b228427e
V minulosti žili zaujímaví .... ľudia? Lebky z južnej ameriky.
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 20:25:17 5b7fb366
Človek? Hybrid? Rád by som upozornil na zaujímavý fakt. Hlavne v latinskej amerike sa našlo veľa bizarných humanoidných lebiek. Hlavne z ameriky je veľa pozorovaní UFO + nejaké tie "chupacabras"
V latinskej amerike sa ľudia obetovali vo veľkom a ako nower napísal, tieto temné bytosti idú po krvi a negatívnej energii. V Mexiku sa vraždia ľudia vo veľkom dodnes.

mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 20:37:52 5b7fb366
;-)))
Nower .. Skusim hadat.
Zabijate preto lebo verite picovinam, ktore volate fakty.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 20:50:30 b228427e
Nower počuj, trochu off-topic, ale nemáš náhodou krvnú skupinu rh negatív. Robím si taký prieskum.
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 21:23:00 5b7fb366
Nower
Ziadnu energiu predsa nevytvaram som iba objekt od ktoreho sa odrazaju vase vlny naspät k Vam.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 21:29:06 b228427e
Nower
Až zistíš akí pošukovia sem prispievajú a čomu všetkému veria zavrieš sa do telefónnej búdky aj Ty. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 21:44:29 b228427e
Len tak zo zvedavosti. Z tvojich príspevkov vidím, že vidíš veci, ktoré iní odmietajú alebo nedokážu vidieť. Mám isté podozrenie, že v tom krv môže hrať istú rolu. Sám vieš aká dôležitá je krv pre rôzne rituály. A mimochodom, vedel si, že krv je druhé najčastejšie sa vyskytujúce slovo v starom zákone?
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 21:46:15 5b7fb366
No ja neviem páni čo Vy vidíte čo ostatní nie ale zatiaľ som tu nič take ako dôkazy nevidel.
Iba nejake obrazočky, magnetky, spektrum elektromagnetického žiarenia, nejaké lebene s vysokým ćelom, nejaké texty, nejaké videjka.. To je všetko ? Aký záver si mám z toho urobiť ?

UFO existuje lebo som to videl na internete ? :-)))))
Ale no tak páni.. Sú to predsa len holé informácie..
Kde si môžem overiť veci ktoré ste sem dali ? Akým spôsobom alebo metódou ?
Nič len informácie ? To Vám stačilo k tomu aby ste boli o tom presvedčení ?
Teda čo u Vás platí ? To čo Vás najviac ohúri alebo ako to u Vás funguje ?
Veríte tomu podľa množstva informácií či ako to robíte ?

Nepoužívate žiadne vedecké metódy na overovanie Vašich hypotéz ?
Hmm. Zaujimave.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 22:13:34 b228427e
svet ma tvorcov,takto to je, ale treba im priradit mena...
dnes vyhrava, tramtrarara...jezis.
tento supermodel, vyrobeny z hliny je vodotesny, k beznej siske ziskate 50% naviac, je lubozvcny, slovanom nepredajny, ale zato zid ako sa patri.
jeziska si kupite v darcekovom baleni 3 v jenom.
akcia trva 2000 rokov a uz nikdy viac...

kucma # FyvaFixa25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-03-01 22:43:54 6dec7743
Nower
A to je vsetko ?
*** Tema UFO je predsa uz tak znama ze uz aj vrabce o tom cvirikaju. ***
Teda preto ze existuje tema existuje aj Tvoje presvedcenie v nejakych ufonov ?

No toto.. :-)))
No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 22:47:33 b228427e
V predchádzajúcom článku som predložil dôkazy o existencii UFO, kde samotní ľudia z radov vlády priznali existenciu mimozemských civilizácii

-som sa zasmial,


ľudský jedinec čím rozmyšlaš? ved tí za peniaze predaju i vlastnu mater ,nielen svoju zem a narod na nej,však sa kukni dobre čo tu ostalo po 1989....fakt dokaz:))))

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 22:56:03 55d88d6a
m kultura, mudrost je ako sneh, sada na toho, kto je najvyssie.
pekne dobove fotecky si dal...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 23:02:38 6dec7743
Nower vsetky tie veci ktore si spomenul som uz predsa videl, prečítal a posúdil.. :-))
A jojku markizu davno nepozeram.. Sú tam kraviny.

Teda Tvoje internetove prsvedčenie na čom je postavená ak nie na informáciách ktoré si prijal.. Niektoré kriticky niektoré menej kriticky, posúdil si, hľadal si súvislosti a to všetko na internete - virtuálnom mediu - až jedného dňa vzniklo Tvoje virtuálne presvedčenie.. :-))

A mne hovoríš exot.. :-)))))))))

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-01 23:04:10 b228427e
dig nower, nie. z paty si to taham...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 23:08:22 6dec7743
Dobrú noc páni, nech vás ufonci/chazari naháňajú celú noc .... ale nedobehnú :D
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 23:23:51 5b7fb366
midiota. blahozelam ti, ale s tvojou dobovou foteckou zase nesuhlasim. not je tam akosi navyse...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-01 23:27:16 6dec7743
nower
Prilis kojenecke - to bude nejaky argument ad hominem asi.. :-))
To neberiem - je to úplne bežný logický klam ktorý používajú diskutujuci na odvrátenie pozornosti od problému diskusie a snažia sa previesť dialóg k oponentovej integrite.
S takými smiešnymi hlúposťami na mňa nechod. Ja sa venujem jadru problému, nie takým hlúpostiam.

Takže - ja predsa chapem Nower ze nemas o com so mnou, nemas totiz ziadne relevantne argumenty ktorymi by si mohol svoje tvrdenie dolozit.. Iba kopec dokumentov ktorych povod je dost pochybny.
Takže ak nić iné - relevantejšie - nemáš okrem existencii tej pochybnej témy ktorá existuje havne kvôli ohurovaniu ľudí a hľadaniu senzácií - naša diskusia sa skončila aj z mojej strany. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-02 00:40:17 b228427e


m kultura, mudrost je ako sneh, sada na toho, kto je najvyssie.


Read more: http://www.dolezite.sk/Biblicke-zazraky-mohli-byt-
javy-UFO-Mame-na-to-dokazy-nuZ5LY.html#ixzz2umkpbL
qw


najvyšie čoho?

333 # WyxiCyja21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 07:45:51 55d88d6a
To napísal kucma ako odpoveď na to, že som mu napísal "múdrosť je ako voda, odteká od toho,kto sa vyvyšuje"
mkultra # JyteWodo51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 07:51:43 5b7fb366
Odpovede nájdete na
www.askwhy.co.uk

Exorcista # TakiSihi19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 07:51:49 4079836a
O biblii a ufónoch
http://www.openbible.info/topics/aliens

Exorcista # TakiSihi19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 08:40:48 4079836a
Na tejto stránke nájdete myšlienky, ktoré majú veľa spoločné s obsahom tohoto článku..viď link:
http://www.rael.org

manso # MeduCapa36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-02 11:28:27 55a33304
manso # MeduCapa36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 11:29:50 55a33304
Aby som tejto jalovej diskusii na hlúpy článok dal dôstojnú bodku: Nielen z kabaretu Dôležité vieme, že kostolné ovce sú akoby udreté krucifixom a všade vidia biblické oplzliny. Teraz sa potvrdilo, že ufológovia - pre zmenu ovce všade vidiace mimozemšťanov - sú udreté tanierom, ktorý im náhodne spadol z police na lebeňu.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-03-02 16:04:18 bc7b649f
Pozor na sektu menom Rael. Ide o veľmi rafinovanú sektu, ktorá má vo svojom učení aj veľa zdanlivo logických a rozumných vecí. Nenechajte sa ňou nachytať. Už len to nie je v priadku, že autor sekty s veľkou obľubou cituje a uznáva Starý zákon Biblie,čo je násilná kniha zla. Nič dobré od tejto sekty nečakajte okrem rafinovaného vymývania mozgov

franco # WobaCupa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 16:47:47 5057d10a
Ďakujem, že ste v komentároch dali niektoré zaujímavé odkazy a videá k téme

franco # WobaCupa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-02 18:52:57 5057d10a
Na toto bude treba anglictina
bilal # XulyNaty04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-03 00:10:04 699ed189
K debate:

Blahoslávení duchom chudobní! Sami sa zavierajú do svojho nevedenia.

P. S.: Vysvetlím duchom chudobný sa ľudovo povie - sprostý!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-03 09:40:23 8d08bdc6
a
Robo # KotoJyfa20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2018-05-23 15:32:44 6ba76cac

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ose   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

PŘI LIKVIDACI TÁBORA V CALAIS ZNÁSILNIL GANG MLADOU ŽENU


PŘI LIKVIDACI TÁBORA V CALAIS ZNÁSILNIL GANG MLADOU ŽENU
Francouzské úřady včera informovaly o tom, že skupina pěti mužů znásilnila mladou ženu původem z Etiopie. Ke znásilnění mělo dojít předevčírem, když policie likvidovala nelegáln...
Homosexualita a Biblický pohľad. Prekvapivé závery
Jak svítí hodinky
Evolúcia ekonomiky alebo prečo sa socialisti mýlia

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.17 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles