Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus v kostce (3/16)


Anarchokapitalismus v kostce (3/16)

Ve dvou předchozích dílech jsme si ukázali, proč je volný trh v uspokojování lidských potřeb obecně lepší než státní centrální plánování. S tím je mnoho lidí ochotno souhlasit, avšak namítají, že takto "pravicové" smýšlení je sice efektivní, avšak bezcitné, amorální, neetické a nespravedlivé. Je tomu skutečně tak? Znamená skutečně více státu sice menší efektivitu, ale více spravedlnosti? Pojďme si tyto otázky rozebrat a zodpovědět.

Přirozené právo

john-locke.jpg (22,923 kiB)John Locke

Každá lidská společnost v historii uznávala nějaký soubor pravidel, který určoval, co je dobře a co špatně. Takový seznam pravidel (zákonů) na­zý­vá­me právem. Různých práv existuje bezpočet: zvykové právo, momentálně platné zákony, kodex krále Cham­mu­ra­pi­ho, nebo třeba zákoník Třetí říše. Avšak je-li něco legalizováno zákonem, nemusí to být morální a správné — i kdyby někdo považoval zákony Třetí říše za etické, lze snadno nahlédnout, že různé koncepty práv, jejichž smysl si v zásadních morálních otázkách vzá­jem­ně odporuje, nemohou být zároveň správné.

Jak by mělo vypadat "správné právo"? Těžká otázka. Zkusím tedy shrnout alespoň nějaké minimum, o kterém předpokládám, že proti němu nebude většina lidí nic zásadního namítat:

 • Nikdo by neměl mít právo iniciovat proti ostatním násilí.
 • Každý by měl mít právo nebýt ostatními okrádán.
 • Právo by mělo platit pro všechny stejně.
 • Zákon by měl být jasný a srozumitelný; ostatně, mají-li podle něj všichni žít, měli by mu rozumět a nosit jej v hlavě.

Absurdní je, že ač se pravděpodobně většina lidí na tomto minimu shodne, nesplňuje naše právo z výše uvedených bodů ani jediný. A to zatím vůbec neřešíme otázku vymáhání práva! V každé společnosti se najdou lidé, kteří její právo někdy obcházejí či překračují. To však teď ponechme stranou; naše právo totiž nesplňuje výše uvedené body ani v rovině čistě teoretické.

První bod může překračovat policie. Ta má například právo v některých případech při pronásledování zločince násilím zabavovat auta řidičů, kterých se to vůbec netýká, nebo — ještě hůře — může tyto nevinné řidiče proti jejich vůli v jejich autech používat jako zátarasy a živé štíty (poměrně známé případy se odehrály v květnu roku 2011 v Legerově ulici v Praze či v březnu 2013 na dálnici D1). Méně zjevné — avšak mnohem častější — porušování tohoto pravidla předvádí policie při domovních prohlídkách, legitimování podezřelých osob, zastavování řidičů, předvolávání svědků; kdykoliv nevinný člověk něco z výše uvedeného odmítne, smí proti němu policie použít násilí.

Druhý bod porušují daně, které nejsou ničím jiným než zákonem legalizovanou loupeží. Stát říká: "Poddaný, dej mi peníze, sic se se zlou potážeš a vezmeme si násilím ještě víc." Je to v zásadě totéž, jako když vám lupič řekne: "Peníze, nebo život." Rozdíl je jen v tom, že stát vám za tyto peníze dá nějakou protislužbu, lupič typicky nikoliv. Na druhou stranu vám jednak lupič těžko sebere tolik (a tak často), ale hlavně i v případě, že by vám za uloupené peníze něco koupil, nic to nemění na té loupeži a on kvůli tomu nepřestává být lupičem.

Třetí bod porušují nejzjevněji politici s jejich poslaneckými a jinými imunitami, kterými nám lidově řečeno "na plnou hubu" říkají, že před zákonem si rovni nejsme. Dále pro policisty ve službě (i jiné veřejné činitele) platí odlišné zákony než ty pro běžné poddané. A konečně lze vést filosofické debaty na téma, jak si můžeme být před zákonem všichni rovni, když někteří z nás zákony mohou měnit.

Čtvrtý bod je zajímavý zejména v kombinaci s tím, že neznalost zákona neomlouvá. Když i právníci se ve svých sporech, které se netýkají jejich specializace, běžně nechávají zastupovat specializovanými kolegy, není v našem státě pravděpodobně nikdo, kdo by všechna ta pravidla dokonale znal. Není povinnost žít podle tisíců pravidel, kterým prakticky nikdo nerozumí, něco, o čem by se dala napsat komedie, která by byla vážně k popukání, kdyby to ovšem nebyla naše realita?

thomas-hobbes.jpg (17,021 kiB)Thomas Hobbes

Podobné kritice by se dala podrobit drtivá většina zákoníků téměř všech současných i historických států. To není náhoda. Jednak už samotná existence státu z principu odporuje rovnosti před zákonem (pro zástupce státu musí platit jiná pravidla než pro pod­da­né) a jednak stát musí loupit (vybírat daně), aby si vydělal na svou existenci (některé minarchistické teorie uvažují stát založený na dobrovolných daních — takový stát je však v mnohém spíše firmou).

Jeden z mála konceptů práva, který tyto (a mnohé další) požadavky splňuje a zároveň pravděpodobně asi jediný, který respektuje soukromé vlastnictví a podle kterého už v historii nějaká lidská společenství dlou­ho­do­bě fungovala, se nazývá právem přirozeným. Různých oblastí přirozeného práva se v historii dotýkalo ve svých dílech mnoho filosofů: v antice například Hérakleitos, Platón a Aristoteles, z jehož děl ve středověku vycházel Tomáš Akvinský, z novověkých myslitelů pak zejména John Locke, ale také Jean-Jacques Rousseau, ze současníků Hans-Hermann Hoppe či Norman Stephan Kinsella; nejkomplexněji a dle mého názoru nejlépe přirozené právo však formuloval můj oblíbený autor a ekonom Murray Newton Rothbard ve své knize "The Ethics of Liberty" a částečně také v manifestu "For a New Liberty". A takový Clint Eastwood přirozené právo velmi trefně shrnul v jediné větě: "Všichni nechají všechny ostatní na pokoji." My máme prostor na něco mezi větou a knihou.

Přirozené právo bych popsal asi takto:

 1. Vlastnictví je vztah, který přiřazuje lidem fyzické objekty (člověk může být vlastníkem objektu). Nikdo nesmí nijak nakládat s objektem, který má vlastníka, bez jeho svolení, vyjma případů, kdy je to nutné pro nápravu situace, v níž onen vlastník sám narušil cizí vlastnictví, případně porušil smlouvu.
 2. Vlastnictví lze libovolně převádět a směňovat v případě, že obě strany transakce souhlasí (někteří libertariáni tvrdí, že výjimku tvoří vlastnictví člověka člověkem, které je ne­pře­vo­di­tel­n ; jiní — včetně mě — jsou toho názoru, že člověk má svobodu sám sebe darovat či prodat a učinit ze sebe — dobrovolně — otroka); transakce mohou být realizovány pomocí smluv.
 3. Každý člověk vlastní sám sebe, dokud toto vlastnictví na někoho nepřevede.
 4. Něco, co v danou chvíli nikdo nevlastní, může někdo začít vlastnit tím, že to začne využívat (smísí to se svou prací, tzv. homesteading, vizte dílo Johna Lockeho). Homesteading řeší problematiku prvotního přivlastnění; když něco nepatří nikomu (například nově objevená zem a podobně), může to kdokoliv získat tím, že to začne užívat jako první.

Přirozené právo odpovídá určitému minimu toho, co většina lidí považuje za správné, morální, etické a spravedlivé: vyplývá z něj totiž zejména to, že lidé by se mezi sebou neměli okrádat, útočit na sebe (bránit se mohou) a zabíjet; vražda je porušením vlastnických práv oběti k jejímu tělu — a jak si již bystrý čtenář jistě povšiml, přirozená práva jsou vlastně práva vlastnická.

Ač snad každý souhlasí, že přirozené právo odpovídá nějakému minimu toho, co je správné, mnozí namítnou, že je to málo; že by bylo morální, kdyby právo zahrnovalo více věcí, například nezbytnou lékařskou péči. Jakkoliv ušlechtilá se může taková myšlenka zdát, její zařazení do přirozených práv je jednoduše nemožné. Proč? Inu, takovou zdravotní péči musí někdo poskytnout a zaplatit; nenašel-li by se ale nikdo, kdo by to udělal dobrovolně, musel by k tomu být násilím donucen, což by bylo porušením přirozených práv.

Když se nad tím zamyslíte hlouběji, zjistíte, že přidání čehokoliv dalšího — ať se­be­u­šle­chti­le j­ší­ho — do systému přirozeného práva odporuje jeho smyslu, případně v něm vytváří nekonzistence (které ostatně obsahuje většina právních konceptů). Krom práva na zdravotní péči je to třeba i právo na vzdělání, důstojný život, důchod, bydlení — všechna tato práva (jsou-li vymezena pozitivně, tedy nikoliv například "každý se smí vzdělávat", ale "každému musí být poskytnuto vzdělání") odporují prostému "nepokradeš".

Tím rozhodně nechci tvrdit, že by si lidé neměli pomáhat; jen by je k tomu nikdo neměl nutit. Ve všech známých historických společnostech, které byly založeny na přirozeném právu, byla míra dobrovolné solidarity obrovská (ono je to logické — když víte, že máte "právo" na to, aby vám někdo v krizi pomohl, nemusíte se příliš starat o ostatní; když jste naopak závislí jen na nich, pomůžete už třeba proto, aby se příště dostalo pomoci vám).

Ač je přirozené právo tak jednoduché, lze z něj odvodit odpovědi na složité otázky, například ohledně svobody slova, svobody vyznání, pracovních poměrů, sporů o "veřejná prostranství", ale dokonce i pravidel dopravy, nošení zbraní, potratů, prostituce a vůbec řízení společnosti (které státy formulují do tisíců nepřehledných zákonů).

Ačkoliv je anarchokapitalismus jediným společenským uspořádáním, které z principu neodporuje přirozenému právu, neznamená to, že přirozené právo musí být v anarchokapitalistické společnosti v každé situaci bez výjimky dodržováno, neboť neexistují žádné univerzálně platné sbírky zákonů;mezi oblíbené kratochvíle etatistů patří vymýšlení nepravděpodobných až absurdních scénářů, které vykazují podivné výsledky po doslovné aplikaci přirozeného práva, přičemž zcela ignorují fakt, že jedná-li někdo sice v rozporu s přirozeným právem, avšak v souladu se zdravým rozumem a všeobecně přijímanou etikou (což navíc téměř nenastává), lidé jeho chování patrně akceptují (nesetkáme se tedy se svévolným trestáním za naprosto pochopitelné chování s o­dů­vod­ně­ním, že "zákon je zákon").

Proč se výše popsanému konceptu práva říká právo přirozené, je otázka spíše filosofická. Někteří tvrdí, že je máme všichni pevně zakódované v mozku (protože jde o vlastnická práva a vlastnit věci je pro lidi přirozené), či že je dáno od Boha. Dle mého názoru je však důležitější to, že se jedná o právo morální, etické, konzistentní a nearbitrární (platící pro všechny stejně). Hodnocení těchto přístupů nechávám na čtenáři — stejně jako porovnání přirozeného práva s tím, které nám vnucuje stát.

Nikomu asi neušlo, že jsme se zabývali pouze právem jako takovým, nikoliv jeho vymáháním, tedy uvedením do praxe; k obojímu se dostaneme ve čtrnáctém a patnáctém dílu tohoto seriálu. Příště se ale zaměříme na státní ochranu nezodpovědných.Author: Urza # QodiBani84
Svet2015-07-203
-
 54% ( 3 people voted )
+
citujem: protože jde o vlastnická práva a vlastnit věci je pro lidi přirozené

natívne národy mnohé veci nevlastnia, sú v spoločnom vlastníctve, použil pre svoju potrebu a vrátil.
Krováci, amazonské kmene, ostrovné spoločenstvá.
Biela materialistická civilizácia je deštrukčná, aj právo vlastniť absolútne všetko, je deštrukčné


pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-21 16:00:17 2e1ea742
zabudol si hlavne krestanska

kvak # LuhuWole20
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-07-23 06:42:09 c31c43a9
Mzda za kapitalizmu.
Rozloženie pracovného dňa.
Podľa Marxa.

Kapitalisti a ich buržoázny ekonómovia sa snažia vytvoriť dojem, že výška mzdy zodpovedá hodnote práce, ktorú pracovník odviedol pre kapitalistu. Snažia sa vytvoriť dojem, že kapitalista zaplatil pracovníkovi celú hodnotu práce, ktorú pre kapitalistu vykonal.

Teraz sa pozrime na to v čom spočíva tento podvod kapitalistov. Podľa akých zákonitosti sa od zániku socializmu predlžuje pracovný čas až k úplnému maximu, keď zamestnanec nebude už schopný pracovať. Prečo počúvame kvikot kapitalistov, že treba upravovať zákonník práce, aby bol pružný a „nebránil zamestnávaniu“ a prečo upadá sociálne a zdravotné zabezpečenie.

Je to veľmi jednoduché len si to vyžaduje trochu pozornosti.

Život človeka sa skladá z jednotlivých dni. Aby človek mohol prežívať, musí vykonávať pracú, za ktorú dostane mzdu, za ňu si kupuje predmety viac alebo menej nutné pre život. Človek je preto nútený predávať svoju pracú, vlastne svoj čas, svoj život kapitalistovi.

Deň má 24 hodín a môžeme ho rozdeliť na tieto dve časti:
Pracovný deň – je to časť dňa, keď človek pracuje, čas na ktorý sa zamestnanec predal kapitalistovi a kapitalista môže spotrebovávať jeho pracovnú silu.
Oddychový čas - je to časť dňa, keď zamestnanec oddychuje, regeneruje svoje sily, aby mohol pracovať zajtra, venuje sa svojím záujmom a rodine, aby kapitalista mal ďalšiu generáciu pracovnej sily, čiže reprodukcii.
Deň = Pracovný deň + Oddychový čas
Človek každý deň potrebuje určité nutné veci ako jedlo, šaty, ubytovanie a pod., aby vôbec prežil. Tie veci si musí kúpiť a musí ich zaplatiť. Musí na ne určitý čas pracovať. To je nutný pracovný čas. Keby ho neodpracoval nemohol by si kúpiť jedlo a zomrie, alebo nemohol by sa starať o dieťa a kapitalista nemá ďalšiu generáciu pracovných síl.

Nad rámec tohto nutného pracovného času je nadbytočný pracovný čas. A za ten si môže kupovať už ďalšie nie životne nutné veci.
Pracovný deň = nutný pracovný čas + nadbytočný pracovný čas
Ďalšia vec čo si musíme uvedomiť je skutočnosť, že dĺžka pracovného dňa má svoju maximálnu hranicu, je určená fyzickými schopnosťami zamestnanca, presne ako vôl, ktorý tiež nemôže ťahať v kuse, lebo otrčí kopytá. Teda oddychový čas sa dá stlačiť na určité minimum, keď sa prekročí zamestnanec umrie.


Sledujme to ďalej.
Zo začiatku bol jednoduchý remeselník, ktorý bol zároveň vlastník výrobného prostriedku a vlastník pracovnej sily. Tu by sa to zdalo, že je to jednoduché. Robí si kedy chce, koľko chce. Ale je to tak? Na to by vedeli odpovedať drobní živnostníci. Ako strach zo straty zákazky, ako potreba platiť materiál, stroje, ich ženie stále viac si predlžovať pracovný deň. Sami seba bičujú.
Ako pokračoval celý priemyselný vývoj, výrobne prostriedky sa stávali zložitejšími, drahšími a čo je hlavné potrebovali viacej pracovnej sily. Vznikol majiteľ výrobného prostriedku, kapitalista, ktorý bol nútený kupovať pracovnú silu, zamestnancov (ľudí čo nevlastnia žiaden výrobný prostriedok), na obsluhu svojich výrobných prostriedkov a neskôr dokonca sa už kapitalista ani nezúčastňoval výrobného procesu.
Kapitalista do kúpi výrobných prostriedkov vložil svoj kapitál a ten potreboval dostať naspäť. Ďalej potreboval prostriedky na pokrytie svojich životných potrieb a tie sa stávali stále prepychovejšími a preto nákladnejšími a hlavne potreboval tvoriť zisk. Ďalej je tu konkurenčný boj medzi jednotlivými kapitalistami a boj o umiestnenie na trhu. Z týchto dôvodov zamestnanec nemohol dostať plnú hodnotu prace, ktorú vytvoril. Kapitalista nezaplatil zamestnancovi celý pracovný deň, na ktorý sa mu on predal.
Časť pracovného dňa, ktorú kapitalista nezaplatil voláme nadpráca a jej hodnotu si kapitalista privlastnil. Takže máme:
Pracovný deň = nutný pracovný čas + nadbytočný pracovný čas a k tomu ešte nadpráca
Kde ju tam vopchať?

Najjednoduchšie, čo môže kapitalista urobiť, aby vytvoril priestor pre nadprácu je to, že začne predlžovať pracovný deň. Ako sme si povedali pracovný deň má svoju maximálnu hranicu, za ktorú sa nedá ísť . Zamestnanec to fyzicky nevydrží. Kapitalista môže ísť len po ňu. Ale potreba nadpráce u kapitalistu stále rastie, stále nemá dosť.
Preto nadprácu musí kapitalista znova odniekadiaľ odobrať.
Z nutného pracovného čašu nemôže, zamestnanec by nebol schopný obnovovať svoju pracovnú silu. Musí ju odobrať s nadbytočného pracovného času. Bez obáv, že by ohrozil fyzické fungovanie zamestnanca a jeho reprodukciu, ale zároveň znižuje zamestnancovu životnú úroveň. Preto je životná úroveň zamestnanca vždy nižšia ako úroveň kapitalistu. (Tu je tajomstvo súčasného zadlžovania, zúfalá snaha ľudí udržať si životnú úroveň zo socializmu.)
V dôsledku konkurenčného boja, voľného trhu a zisku, je kapitalista nútený stále viac a viac predlžovať čas nadpráce na úkor nadbytočného pracovného času, až stlačí zamestnanca na hranicu nutného pracovného času. (Ľudia žijú od výplaty k výplate.)
Ale tu to nekončí, konkurencia tlači, treba ešte väčší prepych, zlatý nočník pre milenku, zväčšiť si piňďúra a pod. Zisk, zisk a nutnosť zhodnocovať kapitál nepustia. Kapitalista po čase je nútený zasahovať aj do nutného pracovného času zamestnanca!!!
Tu môžeme namietať, že to sa nedá. Zamestnanec nebude schopný obnovovať pracovnú silu, a reprodukovať sa, zabije ho to. Lenže máme tu háčik, ktorý kapitalista vidí. A to je tento:
Nutný pracovný čas nie je všade rovnaký, náklady na život sú rôzne, niekde vyššie niekde nižšie. Niekde sedí zamestnanec doma na stoličke, niekde na klátiku, niekde na zemi. Niekde je zdravotná starostlivosť a niekde nie. A podobne. Preto kapitalisti budú znižovať nutný pracovný čas až ho postupne zjednotia na úplnom fyzickom minime.
Preto tie úvahy o živote nad pomery a preto sa priblížime k Afrike. Čaká to aj Švajčiarsko, či sa to demokratom páči alebo nepáči. Zákonitosti kapitalizmu nepustia.
Netreba si robiť ilúzie. Kapitalista a kapitalistický štát si veľmi dobre uvedomujú, že to má nepriaznivý dopad na zdravie, reprodukciu a život zamestnanca. Kapitalistov to nezaujíma, nezáleží im na dĺžke života pracovnej sily, veď vo svete sú miliardy „nadbytočných“ ľudí. Kapitalistu zaujíma iba to, koľko dokáže zamestnanec odrobiť za jeden deň, za 24 hodín. A tento cieľ kapitalista dosahuje bez ohľadu na to, že skracuje život pracovnej sily = človeka!!!
Treba si dobre uvedomiť, že zamestnanec v kapitalizme je iba pracovná sila. Všetok jeho čas, celý život patrí kapitalistovi. Zamestnanec je len prostriedkom, aby kapitalista mohol zhodnocovať svoj kapitál, investíciu a tvoriť zisk.
Kapitalisti vám vlastne kradnú celý život pre svoj blahobyt.
Blázni im veria, že majú slobodu.
Poznámka na koniec:
Už chápete? Prečo po víťazstve socialistickej revolúcii pozatvárali kulakov, továrnikov, boháčov, podnikateľov a ďalšiu parazitickú zberbu do gulagu? Nie len preto, že predstavovali prekážku na ceste k lepšej, ľudskejšej spoločnosti - socializmu, ale bolo to aj účtovanie za ťažkú minulosť, útlak celých storočí, nesplatené krivdy celých generácii ich predkov, ktoré kapitalisti vysali a zahodili v svojich manufaktúrach, továrňach, baniach, na poliach veľkostatkárov, cirkevnej vrchnosti a tak ďalej...


Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
brumik # MyceJiga43
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-07-28 19:20:03 817b0707

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0369 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles