Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Anarchokapitalismus, díl čtrnáctý a 1/2: Svobodné soudnictví a přirozené právo


Anarchokapitalismus, díl čtrnáctý a 1/2: Svobodné soudnictví a přirozené právo

Ve třetím dílu tohoto seriálu jsem psal o přirozeném právu, jehož "platnost" v anarchokapitalismu předpokládám (platností zde nemíním, že bude vždy a za všech okolností dodržováno, nýbrž jen tolik, že většina konfliktů bude řešena přibližně v souladu s ním). Navzdory tomu v dílu čtrnáctém, který se věnuje soudům a rozhodování sporů, nebylo přirozené právo vůbec zmíněno. Pro ty, kterým to připadá podivné, je určen tento text, ve kterém se pokusím spojení mezi přirozeným právem a svobodným soudnictvím objasnit.

Z minulého dílu vyplývá, že soukromí arbitři na volném trhu rozhodují spory tak, jak to nejvíce vyhovuje lidem. Zároveň ale v celém seriálu vycházím z přirozeného práva. Nejsou tyto myšlenkové konstrukce nekorektní? Nikoliv, ukáže-li se, že rozhodci na volném trhu budou soudit v souladu s přirozeným právem. Že tak skutečně soudí, nám "shodou okolností" ukazuje celá historie soukromého soudnictví. Téměř všechna známá lidská společenství, ve kterých fungovalo svobodné bezstátní soudnictví (jejich příklady lze nalézt v minulém dílu), se řídila přirozeným právem, případně něčím, co mu bylo velmi podobné. Tento fakt do jisté míry ilustruje, že je přirozené právo asi skutečně nějak "zakódováno" v našich mozcích, jak již bylo naznačeno v dílu třetím (ač nejspíše neexistuje způsob, jak něco takového přesvědčivě dokázat, lze toto pozorování brát jako určitou indicii). Historická zkušenost též dává vzniknout předpokladu, že když soukromí soudci skoro vždy rozhodovali v souladu s přirozeným právem, mohli by tak činit i nadále; přesto sama o sobě nevysvětluje, proč tomu tak je, o což se pokusím v tomto textu.

Pravděpodobně každý z nás se již setkal s větou: "Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého." Osobně tuto vágní frázi nemám moc rád, neboť je vlastně tautologií, která platí za všech podmínek. Konec konců i svoboda dozorců v lágrech končila tam, kde začínala svoboda jejich vězňů. Aby ono tvrzení dávalo smysl, musí navíc platit nevyřčený předpoklad, že hranice svobody se nachází "uprostřed" mezi těmi, kterých se to týká. V takovém případě jde o myšlenku velmi ušlechtilou. Pojďme se na ni nyní podívat ze dvou různých úhlů pohledu.

Zaprvé ji porovnejme s přirozeným právem. Tomu zjevně neodporuje s ohledem na to, že přirozené právo je zcela nearbitrární a nepřiznává nikomu a priori více pravomocí než komukoli jinému, takže hranice svobody mezi libovolnými jedinci je v souladu s tímto právem vždy právě "uprostřed". Pravdou je, že si lze představit i jiné koncepty práva, které neodporují tezi o tom, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého (rozšířené o to, že hranice musí být "uprostřed"), avšak takové koncepty jsou značně nesystematické a navíc porušují vlastnická práva.

Zadruhé porovnejme tuto tezi s rozhodováním svobodných soudců. Jak bylo uvedeno v minulém dílu, nestrannost a nezaujatost těchto soudů tvoří základní kámen jejich samotné existence. Není-li soukromý rozhodce nestranný, lidé přestanou poptávat jeho služby. Ale co jiného je nestranné rozhodování, než snaha o vytyčení hranice svobody mezi stranami sporu pokud možno co nejblíže k "prostředku"? Přesně o to se budou soukromí arbitři pokoušet.

Tyto dva úhly pohledu na tutéž věc částečně vysvětlují, proč svobodní soudci většinou rozhodují v souladu s přirozeným právem. Proč je vysvětlení jen částečné? Protože jak již bylo uvedeno výše, existují ještě další právní koncepty, které neodporují hledání hranice svobody "uprostřed" mezi znesvářenými jedinci, ale přirozenému právu odporují. Příkladem budiž imaginární "rozšíření" přirozeného práva o to, že každý má povinnost postarat se o své rodiče, až tito budou staří. Názory na podobné modifikace přirozeného práva se ale velmi liší a každý by nejraději uplatňoval jiné. V případě, že nějaký rozhodce něco takového připustí, začne se jeho způsob rozhodování odlišovat od ostatních, čímž je proti nim znevýhodněn a může přijít o zákazníky (vizte minulý díl). Čím více se pak bude od přirozeného práva vzdalovat, tím rozdílnější bude zároveň jeho rozhodování oproti jiným soudcům, neboť přirozené právo je jakousi nejmenší podmnožinou pravidel, o které lze říci, že platí pro všechny stejně (a soudce podle nich tedy rozhoduje nestranně).

Námitku proti takovým úvahám, se kterou se lze občas setkat, lze vyjádřit asi takto: "A kde je záruka, že soudy skutečně budou uznávat přirozená práva? Co když na trhu vznikne poptávka po masovém pošlapávání vlastnických práv?" Taková záruka samozřejmě neexistuje. Ač historie ukazuje, že k něčemu takovému obecně nedochází, nelze zaručit, že se to v budoucnu nestane. Avšak jaké záruky nám dává stát, že se třeba nestane totalitou? Také žádné. Ale jeden rozdíl přece jen existuje; celá historie je plná příkladů, kdy se tak skutečně stalo. Neexistence takové záruky v anarchokapitalismu s sebou přináší ještě jednu výhodu: přirozené právo není absolutní danost, podle které se lidé musí řídit bez ohledu na cokoliv (takto se státy snaží prezentovat své zákony); soudce může –shledá-li striktní aplikaci přirozeného práva v nějakém specifickém případě za nevhodnou– prostě rozhodnout jinak (a budou-li lidé toto rozhodnutí považovat za moudré, soudce získá zákazníky, v opačném případě o ně přijde; takto nese –na rozdíl od soudců státních– plnou odpovědnost za svá rozhodnutí).

Doufám, že po zahrnutí všech výše uvedených aspektů již není pro čtenáře takovou záhadou, proč se soudy ve svobodných společnostech většinou řídily přirozeným právem, případně nějakým velmi podobným konceptem. Ze stejných důvodů lze očekávat, že přirozené právo bude uznáváno v každé civilizované společnosti, která není zkažena státem. Ten však v naší společnosti zajišťuje vymáhání soudních rozhodnutí v případech, kdy alespoň jedna ze stran sporu odmítá mírové řešení; proto se v příštím dílu zaměříme na to, jak by i tato oblast mohla fungovat bez státních zásahů.Author: Urza # QodiBani84
Svet2013-09-203
-
 43%  ( 4 people voted )
+
Toto je kvalitný mišung. Prvé písané právo nepredložil Ham-mu-rabi ale Manu známe ako Manusmriti. To čo je známe ako "zvykové právo" pochádza z Ríma ako Jus-Ius Gentium.
Will Durant, The Story of Civilization: Part III, Caesar and Christ, A History of Roman Civilization and of Christianity from their beginnings to A.D. 325, Simon and Schuster, NY c1944.) Non-citizens in Rome were not entitled to the privileges and protections afforded to the citizen under Roman Law. The institution of citizenship placed the individual on a status coequal with the state. The alien or "denizen" was placed on a different level. The ius Civile, or Roman Civil Law, absolutely excluded non-citizens from the "nexum" or mode of contract and conveyance, rendering the foreigner incapable of dominium. He could not have the benefit of Quiritarian law. He could not sue by the Sacramental Action, (a mode of litigation.) Necessity in adjudicating conflicts involving foreigners required the creation of a separate body of law.
The inevitable need to assume jurisdiction over denizen traders brought with it the immediate necessity of discovering some principles upon which questions could be settled. Rome refused to apply the law of the particular Italian (non-Roman) State from native to the foreigner. Instead, it appointed a praetor peregrimus to settle matters pertaining to the first Italian foreigners in Rome. Power was given to him to make a union between Roman and foreign laws. The praetor peregrimus then selected rules of law common to both Rome and to the different Italian communities in which the immigrants were born. The annual edicts of this praetor and the later provincial governors of the Roman Empire created the "ius (Jus) Gentium," or "Law of Nations" (Law common to all Nations.)
The Jus Gentium was comprised of common ingredients in both the customs of the old (non-Roman) Italian tribes and the new (non-Italian) provinces that were compatible with Roman concepts of law. Whenever a particular usage was seen to be practiced by a large number of separate cultures in common with Roman Law, it was set down as part of the Law. The Jus Gentium was designed to govern the peoples of Italy and the provinces, without giving them Roman citizenship and the other rights of the ius (Jus) civile.
For instance, although the conveyance of property was ceremonialized in very different forms in the different Italian commonwealths surrounding Rome, the actual transfer ("tradition", or delivery,) of the article intended to be conveyed was a part of the ceremony in each place. "Tradition," therefore, was set down as an institution in the Juris Gentium, or rule of the Law common to all Nations.
The Stoics created the fiction that identified the Law of Nations with the "Law of Nature." The Law of Nature, or Natural Law, was considered a moral code implanted in man by "natural reason." The Stoics believed that this sense of logic and order in all things spontaneously developed in society and, when consciously expressed, was "Natural Law." Modern international law is based on the assumption that this Natural Law governs the inter-relations of independent nations. (The Jus Gentium should not be confused with the international law or Jus Feciale - the law of negotiation and diplomacy.)
To znamená, že Jus Gentium je také právo, aby nedávalo občanom kolónií práva občanom Ríma.
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_law
Common law napríklad uznáva prezumciu viny a retroaktivitu prava. Čo sa týka správy vecí verejných, tak v občianskom práve je vymedzené, že občan môže konať to, čo nie je prikázané alebo obmedzené zákonom. Opakom je, že vláda môže konať robiť iba to, čo je zákonom dovolené. V anglo-saskom zvykovom práve sa tento rozdiel rozplynul


Ederlezi # RalyNevo34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-09-21 05:47:21 4079836a
Toto je kvalitný mišung. Prvé písané právo nepredložil Ham-mu-rabi ale Manu známe ako Manusmriti. To čo je známe ako "zvykové právo" pochádza z Ríma ako Jus-Ius Gentium.
Will Durant, The Story of Civilization: Part III, Caesar and Christ, A History of Roman Civilization and of Christianity from their beginnings to A.D. 325, Simon and Schuster, NY c1944.) Non-citizens in Rome were not entitled to the privileges and protections afforded to the citizen under Roman Law. The institution of citizenship placed the individual on a status coequal with the state. The alien or "denizen" was placed on a different level. The ius Civile, or Roman Civil Law, absolutely excluded non-citizens from the "nexum" or mode of contract and conveyance, rendering the foreigner incapable of dominium. He could not have the benefit of Quiritarian law. He could not sue by the Sacramental Action, (a mode of litigation.) Necessity in adjudicating conflicts involving foreigners required the creation of a separate body of law.
The inevitable need to assume jurisdiction over denizen traders brought with it the immediate necessity of discovering some principles upon which questions could be settled. Rome refused to apply the law of the particular Italian (non-Roman) State from native to the foreigner. Instead, it appointed a praetor peregrimus to settle matters pertaining to the first Italian foreigners in Rome. Power was given to him to make a union between Roman and foreign laws. The praetor peregrimus then selected rules of law common to both Rome and to the different Italian communities in which the immigrants were born. The annual edicts of this praetor and the later provincial governors of the Roman Empire created the "ius (Jus) Gentium," or "Law of Nations" (Law common to all Nations.)
The Jus Gentium was comprised of common ingredients in both the customs of the old (non-Roman) Italian tribes and the new (non-Italian) provinces that were compatible with Roman concepts of law. Whenever a particular usage was seen to be practiced by a large number of separate cultures in common with Roman Law, it was set down as part of the Law. The Jus Gentium was designed to govern the peoples of Italy and the provinces, without giving them Roman citizenship and the other rights of the ius (Jus) civile.
For instance, although the conveyance of property was ceremonialized in very different forms in the different Italian commonwealths surrounding Rome, the actual transfer ("tradition", or delivery,) of the article intended to be conveyed was a part of the ceremony in each place. "Tradition," therefore, was set down as an institution in the Juris Gentium, or rule of the Law common to all Nations.
The Stoics created the fiction that identified the Law of Nations with the "Law of Nature." The Law of Nature, or Natural Law, was considered a moral code implanted in man by "natural reason." The Stoics believed that this sense of logic and order in all things spontaneously developed in society and, when consciously expressed, was "Natural Law." Modern international law is based on the assumption that this Natural Law governs the inter-relations of independent nations. (The Jus Gentium should not be confused with the international law or Jus Feciale - the law of negotiation and diplomacy.)
To znamená, že Jus Gentium je také právo, aby nedávalo občanom kolónií práva občanom Ríma.
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_law
Common law napríklad uznáva prezumciu viny a retroaktivitu prava. Čo sa týka správy vecí verejných, tak v občianskom práve je vymedzené, že občan môže konať to, čo nie je prikázané alebo obmedzené zákonom. Opakom je, že vláda môže konať robiť iba to, čo je zákonom dovolené. V anglo-saskom zvykovom práve sa tento rozdiel rozplynul


Ederlezi # RalyNevo34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-09-21 05:52:39 4079836a
Jedného dňa som si položil otázku: Na akom práve spravoval Rím provincie-kolónie? Dal som gúglovi: Roman common law a vyskočilo mi Ius Gentium. Naštudoval som a vyšlo mi, že keď Británia bola Rímskou provinciou a vnútili im Vulgar Latin, tak im zákonite museli vnútiť ich právny systém, lenže nie občianske právo, ale Ius Gentium.
Rozdiel je v tom, že ľudia v provinciách nemali štatút ochrany ako občania Ríma po občianskym právom.

Európa a svet neskôr adoptovali Rímske civilné právo, ale v Británii zostalo Ius Gentium. Spoločné znyky
A, Ius gentium aj Common law sú kauzálne práva, ktoré je jednoduché manipulovať podľa potreby. V common law teda zákony nerobia zákonodarcovia, ale sudcovia a právnici
B, obe práva sú retroaktívne, to znamená, že ovčan v čase kauzy nevedel že jedná protiprávne
C, obidve práva uznávajú prezumpciu viny. Obvinený musí dokazovať nevinu, nie žalobcovia vinu. Obe umožňujú odsudenie bez dôkazov.
D, oba nie sú písané a kodifikované

Najlepšim príkladom sú USA, kde je asi 100 000 úplne nevinných za mrežami, a pravidelne prepúšťajú odsúdencov na smrť, keď DNA ukázala že sú nevinný.

Ius Gentium je teda koloniálne právo impéria.

Pokiaľ si myslíte, že Ius Gentium je mŕtve, tak ste na omyle. Na Ius gentium stojí Európska Únia a pracuje Európska komisia, ale aj Európsky súd pre ľudské práve a všetky nadnárodné svetové organizácie.

Slovensko má teda v Európskej Únii právny štatút kolónie...kolónie koho? Dedičov Rímskej ríše,Potomkov Karola Veľkého? Rody: Saxe-Coburg-Gotha-Windsor/Hohenzolern/Orange-Nassa
u/Hanover?

Ak sa hovorí o 4. Rímskej ríši, tak poďla právného systému je to tak. A práve obrátiť občianske právo v krajinách na Ius gentium je účelom NWO. Potom už nebudú potrebovať zbrane...ich zbraňou je koloniálne právo ktoré krajine vtlačia do krku cez MMF, WTO, OSN atď atď.

http://www.jusgentium.org/category/case-law/

Zaujímavé je ako sa Ius Gentium vytratilo zo škôl a univerzít.

Video má taký komentár
This is the summary of A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice) (English and French Edition) by Karen B. Brown.

Je čas dávať veciam pravé meno

Ederlezi # RalyNevo34
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-09-21 17:10:10 4079836a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Merkelová k bruselské fiskální unii: “Nein”


Merkelová k bruselské fiskální unii: “Nein”
Německé volby se blíží a z mnoha malých věciček, které se v poslední době udály, je to evidentní. Poslední je to, že paní Merkelová se teď zjevně distancuje od svých někdejší...
Co je a co není investice
MUSLIMOVÉ NA BAZÉNU V NĚMECKU: PLIVALI NA DĚTI, ŽENÁM SPROSTĚ NADÁVALI A VYHROŽOVALI VYHLAZENÍM
Reformy NSA uzákoní špehování

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0263 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne