Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Aký má byť prezident SR


Aký má byť prezident SR

From: Jozef Varga [mailto:wargas@extel.sk]
Sent: Thursday, June 13, 2013 9:31 PM
To: 'tyzden@ta3.com'; 'sas'; 'listydivakov@stv.sk'
'stracenska@markiza.sk'

Subject: Aký má byť prezident SR / http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php? typ=centrala&kniha=110&strana=57 &zaznam=34012

Dobrý večer

Chcem požiadať TV stanice o pravdivé informácie o kandidátoch na prezidenta Slovenskej republiky.

Je ešte veľa času do novej voľby prezidenta a už sa rozmnožujú diskusie o tom, kto bude na túto funkciu kandidovať a kto bude koho podporovať. Vysielajú sa rozhovory a vyhlásenia, rozbieha sa predvolebná kampaň. Tí, čo majú slobodný prístup do oznamovacích (informačných) prostriedkov, predstavili už aj svojho kandidáta (E. Kukan)

http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.ph p?typ=centrala&kniha=110&strana= 57&zaznam=34012
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.ph p?typ=centrala&kniha=129&strana= 68&zaznam=51520


Na čele s KSČ a ŠtB k novým svetlým zajtrajškom!
http://www.szcpv.org/04/stb.html
no comment

a hneď potom (s dobrou politickou kalkuláciou) dali priestor ďalšiemu kandidátovi z toho istého politického koša (M. Bútora).


Už dávnejšie bola ohlásená kandidatúra F. Mikloška za KDH. Novinári (a politici) priamo alebo nepriamo spovedajú terajšieho prezidenta a, akože inak, aj V. Mečiara, či budú kandidovať. Spomínajú sa ďalšie mená. O kandidátov, zdá sa, núdza nebude.
Núdza je a určite aj bude v niečom inom. Núdza je v chápaní/nechápaní významu, zmyslu a hodnoty prezidenta republiky pre národ a štát, v jeho národnej a štátnej reprezentatívnosti, a to aj v situácii malých prezidentských kompetencií.
Ešte väčšia je núdza v kritériách výberu kandidátov. Núdza vzniká z mlčanlivosti o motivácii návrhov, o cieľoch a kalkuláciách, ktoré sa obsadením tohto postu sledujú. Núdza je v tom, že nejestvuje diskusia o podstatných okolnostiach voľby prezidenta Slovenskej republiky. Navrhovatelia a kandidáti sa uspokojujú rozprávaním, že kandidát má diplomatické skúsenosti (nevzrušuje ich, kedy, v akej službe, v akom prostredí ich získal, ako slúžil a či vôbec slúžil vlastnému národu). Predkladatelia kandidátov vyzdvihujú akési známosti kandidáta (akoby prezident mal vybavovať protekčné veci), za významné pokladajú, že ho odporúča tá a tá politická strana (bez ohľadu na to, ako a či ona vôbec slúži Slovensku, aká je jej voličská základňa a politická reprezentatívnosť v národe). Politické strany chcú presadzovať svojich straníckych kandidátov. Chcú tým získať stranícku výhodu podpory svojej straníckej politiky najvyšším predstaviteľom štátu – prezidentom SR. Všetci sa spoliehajú na silu propagandy, na moc publicistiky, na vyskúšané manipulácie voličov.


Nuž áno, žijeme v čase kráľovstva publicistiky a propagandy. Žijeme v čase ľahkej politickej manipulovateľnosti obyvateľstva. Politické strany veria tejto sile. Spoliehajú sa aj na slabosť tých, čo poznajú i tú skrytú a zamlčovanú pravdu, no svoje poznanie nemôžu národu odovzdať – odmieta sa im prístup do publicistiky. (Quo usque.. Dokedy ešte... vraj v demokratickom štáte?) Kedy si totiž opakovane podvádzaný volič uvedomí, že k tomu, čo o politike číta a počuje, musí byť kritický, že sa mu často ponúka polopravda i nepravda, že pravda býva veľmi často nielen prekrútená, lež aj nevyslovená a skrytá. A najväčšia lož je zamlčaná pravda. V tomto spoločenskom, politickom a mravnom stave sa začína kampaň k voľbe slovenského prezidenta.


Nemôžem sa oprieť o nijakú politickú stranu, o nijakú moc, nemôžem priamo ovplyvniť výber prezidentských kandidátov. Stačí mi však poznať stav slovenskej spoločnosti, jej dávnejší a súčasný vývin, činnosť politických strán a ich záujmy, stačí istý rozhľad po dianí vo svete, aby sa s vysokou pravdepodobnosťou dalo predvídať, ako bude prebiehať táto kampaň k voľbe prezidenta. Preto pokladám za svoju mravnú povinnosť a občiansku zodpovednosť upozorniť na najväčší nedostatok začínajúcej sa volebnej kampane – na nedostatok kritérií, ktoré by umožňovali objektívne a primerane k dávnejšej, nedávnej i súčasnej slovenskej skutočnosti posudzovať kandidátov na veľmi dôležitý post prezidenta Slovenskej republiky. Významnosť a možný vplyv prezidenta nemožno totiž odvodzovať z autority ani činnosti predchádzajúcich dvoch prezidentov!
Mali by sme si veľmi dobre uvedomiť tieto skutočnosti:

Budúci prezident by mal byť mravne bezúhonná osobnosť.
Ak osobnosť, tak by to mal byť človek s čistým a príkladným ľudským profilom, s preukázaným hlbokým ponorom do filozofie života a zmyslu existencie človeka, ľudskej spoločnosti a národa. Osobnosť sa musí vyznačovať priamočiarym krokom za osobnými ideálmi a za ideálmi všeobecného dobra, a to s autoritou, ktorá vyrastá z jeho života a práce a stojí na celoživotnej odbornej a spoločenskej angažovanosti.
- Bezúhonnosť osobnosti je formálne preukázateľná čistým registrom trestov, neprítomnosťou väčších mravných nedostatkov, usporiadaným osobným a rodinným životom (bez manželských a rodinných vybočení), u nás ešte osobnou i rodinnou neúčasťou v privatizácii. Iba bezúhonná osobnosť je nevydierateľná a slobodná v konaní.
- Budúci prezident by mal byť rozhľadený a širšie vzdelaný človek. S ohľadom na stav našej spoločnosti sa ako dôležitý ukazuje humanitný rozhľad, lebo podstate našej dnešnej slabosti (aj hospodárskej a vôbec materiálnej) má mravný charakter. Širšie vzdelanie je predpokladom hlbšieho chápania spoločenských dejov i všestrannejšej verejnej činnosti. Dôležitý je nielen diplom, lež aj odborná práca, verejná činnosť, významné sú zaujaté postoje k vážnym spoločenským problémom.


- Prezident Slovenskej republiky by mal verejne deklarovať svoju konfesiu (alebo jej absenciu) a táto deklarácia by mala spočívať na všeobecne známych faktoch. Pretože duchovné korene Slovenska sú neodškriepiteľne kresťanské, kresťanstvo Slovenska bolo i je jeho existenčnou podmienkou a neformálne kresťanstvo je zábezpekou mravnosti, poriadku a znášanlivosti. Takúto osobnú kresťanskú orientáciu – nie však iba proklamatívnu a politicky účelovú – by mal mať budúci prezident SR. (Ak sami kresťania nebudú schopní konať čestne kresťansky – a to práve aj ich predstavitelia v politike, napr. aj v zmysle pápežských sociálnych encyklík), prevezmú na seba zodpovednosť za protikresťanský vývin svojho štátu so všetkými jeho dôsledkami.
- Budúci prezident by mal byť prísne nadstranícky, konfesijne a všeobecne znášanlivý, v tomto zmysle tolerantný človek. Ak prezidentský kandidát bol alebo je politicky angažovaný, mala by sa preukázať taká jeho angažovanosť, ktorá už v minulosti prekračovala hranice jednej politickej strany, mala široký, teda nadstranícky spoločenský charakter a mala črty ľudsky a sociálne citlivej angažovanosti, ale aj osobnej skromnosti a znášanlivosti.


- Prezident zvolený v roku 2004 by nemal mať komunistickú stigmu, t. j. stigmu minulej príslušnosti ku komunistickej strane a k takým jej orgánom, ako bola ŠTB. V tejto požiadavke nie je obsiahnutá slepá nenávisť: treba vyzdvihnúť, že mnohí bývalí straníci urobili pre Slovensko a veriacich ľudí viac, než nejeden "bezpartajný". Táto stigme však dve prezidentské obdobia komplikovala život a prácu prezidentov, spochybňovala niektoré ich vyhlásenia a aktivity, znižovala ich autoritu. Bola zdrojom rozporu v integrite ich osobností.


- Prezident Slovenskej republiky by mal stelesňovať nezištnosť, zásadovosť a oddanosť národu a štátu. Záruky týchto vlastností by mali byť preukázateľné jeho predchádzajúcou činnosťou, doterajším osobným nasadením v službe národu a spoločenskému dobru, jeho verejným vystupovaním, odvahou vysloviť poznanú pravdu. Oddanosť, nezištná a nepodkupná služba národu a štátu je podstatná, rozhodujúca črta prezidentskej činnosti.
- Budúci prezident by mal byť charizmatický človek. Mala by z neho prirodzene vyžarovať vnútorná sila i autorita, zápal a plné osobné nasadenie za to, čo hovorí a čo chce dosiahnuť, schopnosť príťažlivo a presvedčivo vyjadrovať myšlienky, získavať si poslucháčov hľadaním a nekompromisným obhajovaním pravdy, nespochybniteľnou zhodou myslenia, cítenia, reči a skutkov.


- Slovenská republika potrebuje prezidenta s preukázanou schopnosťou i programom zjednocovať ľudí, skupiny ľudí, spájať politicky roztrieštenú slovenskú spoločnosť. Na jeho kandidatúre by sa mali dohodnúť viaceré politické strany, spoločenské a občianske organizácie, mal by byť od začiatku podporovaný profánnymi aj náboženskými inštitúciami. Takáto zhoda je dôležitým predpokladom úspešnej prezidentskej činnosti, jeho autority, ale aj potrebnej konsolidácie štátu.
- Prezident Slovenskej republiky by mal mať schopnosť bez tlmočníka rokovať aspoň v jednom svetovom jazyku.


- V prítomnosti ostatných charakteristík by bola prednosťou nielen životná, ale aj istá politická skúsenosť a diplomatická obozretnosť, skúsenosť z činnosti v cudzom prostredí.
- Prezident Slovenskej republiky by mal mať slovenskú národnosť, a to aj v svojom a manželskom rodokmeni, mal by mať dobrý vzťah a cit ku krajanom, k slovenským menšinám, k ich životu a ich problémom, ale v širšom pohľade aj dobrý vzťah k slovenským susedom (Česko, Rakúsko, Maďarsko, osobitne všetci slovanskí susedia a Slovania vôbec). Budúcnosť Slovenskej republiky ako štátu však závisí aj od postojov budúceho prezidenta k všetkým prúdom a požiadavkám, ktoré sa dotýkajú slovenskej identity a slovenských tradícií, štátnej suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky. Aj tieto postoje by mali byť preukázateľné.


- Prezident Slovenskej republiky musí mať víziu slovenskej budúcnosti. Túto víziu by mal doložiť doterajšou činnosťou a publikáciami. Predložená vízia slovenskej budúcnosti musí byť odvodená zo strategického zhodnotenia Slovenska, z domácej i medzinárodnej situácie. Musí reagovať na národné dejiny, na vývin Európy a sveta, na integračné a globalizačné prúdy, na mocenské programy a zápasy.
- Prezidentský kandidát by mal mať bohaté životné skúsenosti, mal by mať fyzické a psychické sily na vykonávanie tejto mimoriadne náročnej a zodpovednej funkcie, mal by to byť skúsený človek v zrelom veku a s prirodzenou autoritou.

Kritériá na osobu budúceho prezidenta Slovenskej republiky ba sa mohli a dali ešte rozšíriť o ďalšie vlastnosti. Uvedené kritériá sú však rozhodujúce.
Slovensko bude mať dobrého prezidenta iba vtedy, ak prezidentský kandidát dobre vyhovie týmto kritériám. Toto by si mali veľmi dobre uvedomiť voliči, týmito myšlienkami by sa mala zaoberať aj naša mládež, najmä vysokoškolská mládež, malo by sa o nich hovoriť v našich rodinách, v slovenských inštitúciách a organizáciách. Mala by to byť súčasť celonárodnej "občianskej výchovy". Ak sa o osobných predpokladoch prezidentských kandidátov nebude uvažovať, hrozí riziko politickej manipulácie voličov voľbou "menšieho zla" a potom aj ďalšie riziko slovenskej budúcnosti.


Od osobnosti prezidenta, od jeho autority, vzdelania a rozhľadenosti, od jeho politickej nepodkupnosti a zásadovosti, od jeho osobnej slobody závisí veľmi veľa práve preto a napriek tomu, že jeho formálne právomoci sú ústavne značne ohraničené. Nasledujúca voľba nášho prezidenta by sa nemala stať predmetom politických špekulácií a mocenských kalkulácií politických strán za chrbtom spoločnosti. Mala by jej predchádzať celonárodná diskusia .Author: Jozef Varga # JicyQycu51
Slovensko2013-06-1314
-
 43% ( 11 people voted )
+
Jozef Varga.
Stratil si zbytočne kopu času písaním tohoto článku.
Sám dobre vieš aká je celosvetová situácia a aby sa niečo zmenilo by musel byť na poste prezidenta minimálne nejaký slovenský Hugo Chávez alebo Lukašenko či Putin..(a to by sme ešte nesmeli používať EURO menu , byť v EUROPE a poslúchať Brusel)..lebo inak je to len znova a znova divadlo a trápne predstavenie pre masy aby mali o čom doma trieskať pri pive.
Korporáciám je úplne jedno kto je pri válove, lebo vedia ,že všetky svine z východného bloku sú vyhladované a každého dokážu kúpiť a potom už len musí každý skákať ako oni budú pískať.
Tak načo to všetko je?Joplins # XuhyDime11
-
 67% ( 20 people voted )
+
2013-06-14 08:49:41 5e91e48d
Varga, Varga, keď už chceš robiť pozitívnu "osvetu", tak NIE s textom spred DEVIATICH rokov. To, že si článok "neapgreidoval" na súčasný stav, ale si to len drzo okopčil svedčí o tom, že Eskimák radí Etiopčanovi, ako sa má chrániť pred tropickými horúčavami... (pozn. : Tvoja eticko-morálna nížina by sa dala vyjadriť aj expresívnejšie !)
Yruslao # XifoBuxa05
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-06-14 09:43:22 3ea9bd48
Jemu je jedno, aký starý či neaktuálny článok ukradne a prekopíruje. Jemu ide len a len o to, aby - obrazne povedané - otrávil normálnych ľudí...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 12 people voted )
+
2013-06-14 10:36:48 d4254112
Nebol Štefánik náhodou slobodomurár?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????nevie
m,možno sa mýlim.

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-15 10:54:04 55f814c2
@cobra počul som že vraj spočiatku áno, neskôr však od nich odišiel a preto ho dal TGM zostreliť.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-15 15:30:52 5057d10a
Opäť budete mať len takého, akého si opäť zaslúžite. Aj prezident je obrazom tejto spoločnosti, tak ako celá Národná rada a vláda!

A Varga, a čo vy, vy nič, opäť len pri PC, ak už tak všetko viete?

Sloven # RijiDese27
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-06-15 17:28:30 c1c89698
loading...
treba podporiť petíciu za Pavlíka. Ak bude mať podpisy, môže kandidovať a teda bude mať plné právo vystupovať v predvolebných debatách v TV tak ako všetci ostatní kandidáti. Možno by aj vyhral, keby sa hárky nesfalšovali, ale bolo by dobré, keby sa do finále dostal on s Mečiarom. Mečiar by mohol na staré kolená spraviť dobrú vec. On dobre vie, kde je sever, tak by sa mohol obetovať a vybaliť to na plnú hubu, aj tak mu už veľa neostáva.
Pavlik # HaduRalo71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-16 09:09:29 b2293ab4
No Pavlík Charta 77, tak to teda nie, a Mečiara, všetkými desiatimi, teda ak podpora, tak z mojej strany jediné jemu.

A nechajte si to, že koľko niekomu ostáva, lebo nik nevie, či už nie o minútu odíde sám, nie ten druhý...

Sloven # RijiDese27
-
 53% ( 9 people voted )
+
2013-06-16 09:42:33 c1c8967d
Takže jeden odkaz pre vás, že takí budete, kuknite si pozorne scénku z Troch veteránov:

Sloven # RijiDese27
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-06-16 09:48:06 c1c8967d
Čo sa týka Mečiara, ľudia by mali požadovať pre toto amorálne prasa trest smrti, pretože bez súhlasu občanov rozpredal ich majetok a to je zločin obrovských rozmerov, ktorý je do veľkej miery príčinou dnešnej mizérie. Skutočne len mentálne retardovaný človek môže požadovať, aby bol tento zločinec prezidentom.

http://www.youtube.com/watch?v=Li1_FBv0sTI
http://www.youtube.com/watch?v=mgZ6usVnoCY

Facilitator Davo # TumiMywe28
-
 48% ( 13 people voted )
+
2013-06-16 10:13:43 5bdbed38
No áno, plávajúci hnis na vás to bude vždy sedieť, že ako o iných, tak vždy len o sebe. A kto rozpredal štátny majetok, kto? Kto rozbil družstva, kto? Kto stal za 1. vlnou privatizácie, kto? Kto stal za rozpredajom strategických podnikov a bánk, kto, Mečiar? Naozaj, potom vaše myslenie by som teda prirovnal k mysleniu hojdacieho koníka, keď takto tu niečo podávate, teda ste luhár. Dokonca vyzývate národ, aby niekomu udelil trest smrti, hoci nik aspoň trocho normálny a morálny, by nikdy, podotýkam nikdy, nevzal inému život, lebo mu ho ani nedal!

Sloven # RijiDese27
-
 65% ( 13 people voted )
+
2013-06-16 10:34:09 c1c8967d
Sloven: Mečiar rozpredával majetok občanov bez ich súhlasu a to je zločin obrovských rozmerov, ktorý zničil životy mnohých ľudí. Mimochodom je nemorálne nechať takého zločinca nepotrestaného. Ak niekto spôsobí obrovskú mizériu veľkému počtu ľudí, je treba ho popraviť !!! Veď to xxl prasa je zodpovedné za smrť mnohých ľudí, ktorí nemali trebárs peniaze na liečenie a podobne (sociálne samovraždy, atď.)

Ľudia tu sa pozrite čo sa dialo po 89 roku:
http://www.youtube.com/watch?v=Li1_FBv0sTI
http://www.youtube.com/watch?v=mgZ6usVnoCY

{Dokonca vyzývate národ, aby niekomu udelil trest smrti, hoci nik aspoň trocho normálny a morálny, by nikdy, podotýkam nikdy, nevzal inému život, lebo mu ho ani nedal!} Chlapče inak by si ty obracal kabát, keby niekto ekonomickou cestou zničil životy členov tvojej rodiny. Neverím tomu, že by si nežiadal najtvrdší trest pre človeka, ktorý je zodpovedný za obrovskú mizériu a naďalej si užíva extrémne konzumný život v luxusnej vile.

Facilitator Davo # TumiMywe28
-
 43% ( 11 people voted )
+
2013-06-16 11:04:32 c11ce431
plávajúci hnis, s hlúposťou sa veru nedá bojovať, tobôž súperiť. To čo vy tu predvádzate je len znôžka lží a bludov, ktoré tu podávate, bez akýchkoľvek vecných dôkazov, len vždy v tejto rovine, jedná babka na trhu povedala a ja to podávam ďalej, lebo mne to presne takto sedí. No čo už, každý si je vždy sám krajčírom svojho šťastia, teda aký krajčír, taký kabát, aká práca, také dielo, aké slová, taký ľudský tvor...Viac už sa nebudem, k tým vaším výplodom a lžiam vyjadrovať, čo chcete, to budete aj mať, lebo ako inému, tak vždy len sebe, vždy!

Sloven # RijiDese27
-
 56% ( 8 people voted )
+
2013-06-16 12:30:50 c1c8967d
Nízko hodnotený príspevok


Facilitator Davo # TumiMywe28
-
 33% ( 8 people voted )
+
2013-06-16 12:47:20 5be9f92c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   devä
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Cesta z pekla. Do (daňového) ráje


Cesta z pekla. Do (daňového) ráje
Daňovým peklem nedělá zemi jen prostá výše zdanění, ale také vedlejší náklady na správu daně. Jejich výše je daná především složitostí a proměnlivostí legislativy. Obojí je ...
Povinné zdravotní pojištění "Obamacare" v USA není zatím schopno ani přijímat přihlášky
The Arrived - Časť 1 - Všetko je najtemnejšie pred úsvitom (SK titulky)
Nové INT o slovenskom súdnictve

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0363 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage