Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ako byť zachránení; pre tých, ktorí zostali pozadu


Ako byť zachránení; pre tých, ktorí zostali pozadu
Ako byť zachránení; pre tých, ktorí zostali pozadu / Mučeníctvo / Sťatí - 17. júla 2014

Táto správa je pre dnešok, práve teraz, čítajte ju dnes. Chcem sa o ňu podeliť s čo najviac ľuďmi, ako je to len možné: chcem sa podeliť s tým, čo mi Pán hovoril 30. augusta 2012 (pred voľbami). Sedela som na zemi o 2. hodine ráno modliac sa za moju širokú rodinu a pýtala som sa Pána otázky a On mi na ne odpovedal. Mnohí prorockí ľudia po celom svete prijali tieto rovnaké oznámenia, ako sú nižšie uvedené. Tieto slová sú prorocké a verím, že On mi vložil do môjho srdca, aby som sa Ho spýtala práve tieto konkrétne otázky:

Och, Pane, ľudia neprijímajú oznámenie o blízkej náhlej deštrukcii a vytrhnutí. Máš nejaké slová k tomuto oznámeniu?

Áno, dcéra moja, mám slová. Ľudia to nepočujú, pretože majú svoje hlavy v piesku. Nechcú si vytiahnuť von svoje hlavy, pretože vtedy by sa museli poobzerať navôkol a uvidieť, že veci vo svete nie sú správne a ani sa nikdy nechystajú zlepšiť, pretože je tu vybudovaný systém antikrista. Všetko je pripravené, čaká to už len na spustenie.

Ľudia veria, že idú odstrániť z úradu Obamu a dosadiť tam Romneyho. Máš nejaké slová ohľadom tejto myšlienkovej niťe?

Ľudia vždy vkladajú svoju vieru a dôveru v to, čo vidia, a v to, čomu veria, že dokážu urobiť. Ani toto sa vôbec neodlišuje. Veria, že vyhodia Obamu a dosadia tam Romneyho a že všetko bude ok, ale nie je to pravda. Obama bude mať vyšší tromf, než Romney. Ktorúkoľvek partiu si Romney zahrá s Obamom, akýmikoľvek prostriedkami, výsledkom bude vyššia bodová kombinácia a víťazstvo v hre. Toto spôsobí zničenie a smrť v zemi.

A čo vytrhnutie, Pane? Viem, že nemôžeme vedieť deň ani čas. Čo máš k tomu povedať?

Vytrhnutie je už práve za rohom. Ľudia boli varovaní a tí lepší sú pripravení. Ale len nemnohí sú pripravení. Ostatní sa vyhýbajú tejto správe a bojujú proti nej, pretože nechcú zmeniť svoj spôsob života, aby sa prispôsobili pre vytrhnutie.

Čo sa udeje potom, keď Nevesta bude odstránená zo Zeme vo vytrhnutí?

Nastane náhle zničenie, jadrová udalosť, vyžiadaná, ktorá sa udeje v Spojených Štátoch v čase vytrhnutia. Práve ona vyvolá vytrhnutie. Nedovolím, aby moja Nevesta bola ožiarená alebo zničená. Ona je Moja. Zaplatil som za ňu najvyššiu cenu na kríži a položil som za ňu môj život. Nedovolím zlým mužom a zlému systému, aby jej hocijako ublížil.

Čo bude toto znamenať pre tých, ktorí zostali vzadu?

Tí, ktorí zostali vzadu, budú ľudia, ktorí to budú na tejto Zemi najviac ľutovať. Budú veľké náreky a stonania po celej zemi. Zem bude v troskách kvôli mnohonásobným jadrovým reakciám na celej planéte. Ľudia si uvedomia, že sa stalo niečo veľmi zlé. Bude rýchlo zavedený Maršalov zákon, aby ovládali ľudí, kvôli rozšírenému plieneniu, rabovaniu a zločinu. Ľudia budú napádaní a okrádaní na uliciach, na svojich pozemkoch aj v ich domoch. Nikto nebude v bezpečí. Bude rozšírený hlad a nedostatok pitnej vody. Ľudia sa stanú zúfalí a podobní divokým zvieratám. Svet ešte nikdy nevidel také zlo, ktoré bude rozpútané, keď bude vzatá Nevesta.

Jestvuje nejaká cesta pre tých, ktorí zostanú vzadu, aby boli zachránení?

Áno, musia vyznať ich vieru vo Mňa pri autoritách a odmietnuť RFID čip zo zákona o zdravotnej starostlivosti na ich hlavu alebo čelo. Potom budú zatknutí, mučení vo FEMA táboroch a sťatí. Tieto deti prídu do neba v sláve, pretože odmietli znamenie šelmy, čip zdravotnej starostlivosti. Každému z nich dám korunu s drahokamami za ich mučeníctvo.

Pripájam verše, ktoré patria k slovám Pána:

1.Sol.5:1-3
Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby som vám písal. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy na nich príde náhle zničenie, ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.

Príslovia 28:26
Tí, ktorí dôverujú sebe, sú blázni, ale tí, ktorí kráčajú v múdrosti, zostávajú v bezpečí.

Marek 13:32-33
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas.

Zjavenie 20:4
A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Donna McDonaldová, 30. augusta 2012
Čo by sme mali urobiť: Príprava na vytrhnutie / Ako byť pripravený na vytrhnutie
Preložené z: HOW TO BE SAVED FOR THOSE LEFT BEHIND / MARTYRDOM / BEHEADED
Zverejnené na: Ako byť zachránení; pre tých, ktorí zostali pozadu / Mučeníctvo / Sťatí


Author: Stano # HyxaFyjo84
Cirkev2014-07-20151
-
 40% ( 5 people voted )
+
Toto vôbec nieje rétorika Neba.Je to tak obyčajne ľudsky podané a chýba tomu vznešenosť slov.
Porovnaj napr. posolstvá z Medjugoria. Žiadna zmienka o nutnosti modlitby,či sv.prijímania,tak často žiadaných v pravých posolstvách.
Článok zaváňa sektárstvom.
A kto má byť vlastne tá nevesta?

cobra # WykeXala95
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-07-20 15:26:25 55f814c2
Prvá veta a stačilo! Grc...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 9 people voted )
+
2014-07-20 15:37:58 d405c1fd
Re: Cobra
Je to manipulatívne a sektárske. Boh podporí alebo nepodporí úmysel človeka a človek buď má šiesty zmysel a chápe súvislosti a budúce dianie, alebo nie. Intuitívne sa vie vyvarovať rizika, alebo si utvoriť názor založený na pravde a faktoch.
Marcus # XegiBafi43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-20 15:40:24 55ede33f
@cobra, mýliš sa. Toto je priateľský rozhovor Ježiša a jeho dieťaťa. Sú to vecné otázky a vecné odpovede OHĽADOM BLÍŽIACICH SA UDALOSTÍ, ktoré nájdeš takto predpovedané v Evanjeliách a v Zjavení.

Skôr než začneš kritizovať, najprv si článok prečítaj. Pripojil som k nemu aj výzvy od Pána Ježiša pre nás k modlitbe, k obráteniu sa k Ježišovi, k úprimnému pokániu s výčitkami svedomia, k odvráteniu sa od našich hriechov a k pokornému hľadaniu a uskutočňovaniu Otcovej vôle, čiže k nasledovaniu Ježiša Krista, ako to od nás žiada:

"21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás nepoznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!" ...Matúš 7; čiže "Vôľu Otca", ktorá nie je napísaná v Biblii ani v pastierskych listoch, ani to nie sú naše dobré návyky, ale je to vôľa, ktorú nám Boh Otec oznámi živo do srdca, ak ho o ňu vôbec stojíme: "Nech príde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi!")

Ježiš povedal: "Chvály od ľudí neprijímam, ale som vás poznal, že lásky Božej nemáte v sebe." Ján 5, 38 - 44 !! Preto nečakaj od Ježiša Krista, že by posielal svoje deti, ktoré nie sú zaťažené katolíckou výchovou, klaňať sa katolíckym obradom a k Jeho formálnemu uctievaniu v kostole. Aký je z obradov úžitok? Mizivý. Ak nehľadáte a nenasledujete Božiu vôľu vo svojom srdci, ani obrady vás nespasia. Modlitby sú dobré, ale musia byť myslené vážne a úprimne, inak je to len "žvatlanie pohanov" - Matúš 6,7. Pretože Ježiš povedal: "Ver mi, žena, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, nebudete sa modliť Otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu; my sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde." - Ján 4,21-24; Ján 14,15-21, Matúš 5,8, Zjavenie 3,20 atď. Ježiš chce nepredstieranú lásku, nie predstierané uctievanie. Toto Ježiš hovorí i v Domácnosti Božej: "Tým, ktorí Ma hľadajú, povedz: Ja som Ten pravý všade a nikde. Všade som kde Ma milujú a zachovávajú Moje prikázania, - nikde však, kde sa ku Mne iba modlia a Mňa uctievajú. Či nie je láska viac než modlitba a zachovávanie prikázaní viac než uctievanie?! V pravde, v pravde hovorím ti: Kto Ma miluje, ten sa ku Mne modlí v duchu, a kto zachováva Moje prikázania, ten je, ktorý Ma v pravde uctieva! Moje prikázania však nemôže zachovávať nikto iný, než len ten, kto Ma miluje; kto Ma ale miluje, ten nemá už žiadne iné prikázanie, iba to, že Ma miluje a Moje živé slovo, ktoré je pravým večným životom."

@Marcus, všetci ľudia, ktorí Ježiša prijali do svojho života, sú súhrnne označení ako jeho Nevesta. Sú to ľudia, ktorí Ježiša naozaj milujú, poslúchajú a nasledujú ho vo svojom živote, ktorí boli naozaj očistení od hriechu Jeho Krvou a boli oslobodení od konania hriechov, posvätení Svätým Duchom. Ženích a nevesta to je podobné prirovnanie, ako Ovečky a Dobrý Pastier, košiar a vlci, Správca domu a jeho sluha. V Biblii sú tiež podobenstvá o svadobnej hostine, desiatich pannách, a ďalšie.

Zjavenie 21,2 A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, sostupujúce od Boha z neba, prihotovené jako nevestu, ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom.

Zjavenie 21,9A prišiel ku mne jeden zo siedmich anjelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, plných sedem posledných rán, a prehovoril so mnou a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, manželku Baránkovu. 10A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalem, sostupujúci od Boha z neba, 11ktorý má slávu Božiu, a jeho svetlosť bola podobná najdrahšiemu kameňu, jako kameňu jaspisu, kryštálovému.

V Novom zákone sa Ježiš sám nazval Ženíchom.

Matúš 9,15 A Ježiš im povedal: Či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi ženích? Ale prídu dni, keď bude odňatý od nich ženích, a vtedy sa budú postiť.

Matúš 25,1 Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety ženíchovi.

Ján 3,29 Ján Krstiteľ o Ježišovi a o sebe povedal: Ten, ktorý má nevestu, je ženích, a priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa splnila. On musí rásť a ja sa menšiť.

Ježiš vykúpil svoju nevestu svojou smrťou na kríži.

@Filip vďaka za varovanie, budem si dávať pozor.
http://posledna-polnica.blog.cz/1407/navsteva-pekl
a-svedectvo-emmanuela-agyarka


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-20 20:06:33 5057d10a
Stano ja som reagoval len na údajné posolstvo,alebo proroctvo.Tie výňatky z Biblie sú asi OK,lebo som ich celé nečítal.Boh si dáva záležať na slovách,aby neznechutil ľudí ešte viac.Jeho posolstvá sú plné lásky,aj keď karhá,tak to robí s citom.
A nieje mi známe,že by niekto dnes dostával posolstvá priamo od Ježiša Krista.Ak si prečítaš posolstvá sestry Márie Kowalskej,ktorá naozaj dostávala posolstvá od Pána,tak Kristus od nej chcel aj veľké obety utrpenia a modlitby.A to ani nehovorím o slovnom podaní.To sa diametrálne rozchádza v porovnaní s tvojimi.
Satan sa všemožne snaží kopírovať Krista,aby zvádzal.V tvojich posolstvách niet kúska citu,toho on nieje schopný.
Ale ver si čomu a hlavne komu chceš.Ja ti len vravím,že to niesu posolstvá od Krista.

cobra # WykeXala95
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-07-20 21:26:21 55f814c2
loading...

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-20 22:43:45 5057d10a
Faustína Kowalská, urobil si si z nej pre seba modlu. Tvoje predstavy o Ježišovi sú falošné. Tvoje súdy sú nemiestne, tvoj rozum ťa zviedol do omylu. Tieto slová sú od Pána Ježiša Krista, sú pravé a sú hovorené s citom, hoci sa venujú vážnym a smutným veciam, niet v nich nenávisti voči Jeho nepriateľom, ktorí nastoľujú systém Antikrista, NWO. Tieto slová sú o zlej politike a o smutných veciach, ale sú povedané s citom. Precitni zo sna. Ježiš hovorí ku každému z nás s iným prístupom a štýlom. Podľa Jeho múdrosti, lásky a prozreteľnosti. Hľadí na tvoje srdce, nie na fantázie, či už sú pravdivé alebo falošné, ktorým veríš. Ježiš povedal: "Všetko mi je vydané od môjho Otca, a nikto nezná Syna, iba Otec, ani Otca nezná nikto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam; lebo moje jarmo je užitočné a moje_bremeno ľahké." Používaš dvojaký meter. Aj Biblii nájdeš slová vážne a smutné (Mat.5,21-26), takisto aj veci láskavé a príjemné (Mat.5,43-48). Najprv si vyber brvná zo svojho oka, namiesto súdenia druhých. Súd patrí Bohu, nie tebe. Ak máme súdiť pravosť písma, či je vdýchnuté Bohom, musíme sa obracať k Duchu Svätému. Tvoj vlastný súd a útlocit a našepkávanie zlých duchov ťa zvádza k omylu. Prečítaj si slová Pána Ježiša, ktoré som tu uverejnil:

"Čo by sme mali urobiť: Príprava na vytrhnutie / Ako byť pripravení na vytrhnutie"

Toto je podstata evanjelia, aby sme spoznali Pána Ježiša osobne a dali sa ním očistiť od našich hriechov a spasiť. Niet inej cesty. Všetko ostatné sú vedľajšie veci.


Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-20 22:44:10 5057d10a
povrchna chujovina. A ty Stano si preberas americke dristy zmagorenych cvokov, ktori pripisujú svoje vízie náboženským autoritam aby to malo cena, vidia sa v deštrukcii, samozrejme kto chce kam...trhuti bluznia o blížiacom sa vytrhnuti a samozrejme hľadajú všade okolo seba okrem seba, a robia bububu na ludi ktorí nepoznajú co je to žiť v oblastiach vojnových konfliktov, hladu a smädu, vysokej kriminalite co je pre mnohých ľudí realita dňa, ale i tak še dá.
imelo # NupoJira05
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-20 22:46:53 b06ab9ff
Niekedy som na pochybách, či jehovistický kretén (údajne bez vyznania, lol!) pod prezývkou Stano je sprostejšie hovädo než pacient, doživotne eliminovaný od normálnej civilizácie v ústave, ktorý si hovorí eL.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-20 23:45:26 bc7b649f
Re: Pande
Jehovizmus založil žid Russel (Rössel) v amerike ako model otrokárstva založený na Biblii. Neplatia dane, fungujú na báze dobrovoľníctva. Šíria vieru medzi svojimi ovečkami. V užšom vedeni majú homosexuálov.
Marcus # XegiBafi43
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-21 01:01:28 b28ff1bc
Zas sa zišla banda pošukov, ktorí sa hádajú, kto vie lepšie, ako myslí tá ich vymyslená obluda.


"Ak neexistujúcim veciam verí jedinec, volá sa to duševná porucha. Ak im verí skupina ľudí, volá sa to náboženstvo."

Pock # SihySuri34
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-07-21 07:37:28 3ec5f361
Pock, aky nazov ma nabozenstvo propagujuce evolucnu teoriu?
Fero # LifuRoru61
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-21 08:34:16 d9777929
@Marcus, tento článok JE VAROVANÍM ľuďom o tom, čo sa chystá a nemá nič spoločné so Svedkami Jehovovými. Nevolá nás vstúpiť medzi Jehovistov, ani medzi Katolíkov, ani medzi Protestantov, ani do inémho náboženstva či sekty, vedenej omylnými ľuďmi, ale prijať Ježiša Krista do svojho života a byť vedení Ježišom. Prijmi Ho alebo odmietni. Ale potom si budeš niesť následky.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-21 09:26:21 5057d10a
Skôr tvoje drísty (stačila len prvá veta tvojho traktátu) sú varovaním pre normálnych ľudí, aby sa bláznovi a kostolnému fanatikovi tvojho formátu radšej oblúkom vyhli.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-21 10:40:00 d4254112
stanko, je to tak, ale neni svadba bez mäsa!
Peter # RoduByba06
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-21 10:52:40 c350b50b
To čo sa bude diať závisí vždy na ľuďoch. Boh (vyššia sila) to buď podporí alebo nie. Človek je svojou podstatou chamtivý a s jedlom rastie chuť. Otrokárom vie byť každý z nás ak podľahne moci (filmovo temná stránka) a prostriedky na vedenie oviec si vie nájsť. Ciele vie pri takomto nemorálnom prístupe dosiahnuť len s veľkými stratami (vraždením, politickým imperializmom) a výplachom mozgov - viď dnes elita cez médiá programuje ľudí a hovorí im, čo si majú myslieť. BOH (intuícia) sa proti tomu búri, ale ľudia nepočúvajú vnútorný hlas. Kňazi a cirkev v tomto procese sú v podstate zbytoční, lebo sa držia dogmy a na intuíciu nemajú nijaký vplyv. Morálna stránka náboženstiev je na reálnej báze (7 prikázaní z 10) ale ostatné, ktoré človeku vnucujú nejaké skutočnosti sú cielene vložené a manipulatívne. S morálkou a hodnotami v spoločnosti nemajú nič spoločné.
Typickým príkladom nenásytnosti vládcov je NWO (Babylon- Babel), ktorý nevydržal a ľudia sa rozpŕchli po svete vo forme mnohonárodnostnej a mnohojazyčnej. Pri mizerných morálnych hodnotách a chamtivosti malej skupiny ovládať tú väčšiu sú projekty typu NWO odsúdené na zánik.

Marcus # XegiBafi43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-21 12:24:55 b28f6c65
Fero, žiadny názov nemá, pretože také náboženstvo neexistuje. Medzi náboženstvom a vedou existuje jasná hranica. Si tak hlúpy, že ju nevidíš? Skôr si myslím, že len chceš stiahnuť rozumne uvažujúcich na svoju úroveň.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-21 14:59:02 3ec5f361
Mas pravdu v tom, ze nazov nema, ale to neznamena, ze neexistuje. tato skupina sa sprava, ako nabozenski fanatici.
jednym zo znakov je, ze si myslia, ze nesplnaju znaky nabozenstva :)
jasna hranica pises... no dobre. nastastie, ze nie vsetci su "rozumne uvazjuci" a tvoju uroven nedosiahli. ci nespadli ?

Fero # LifuRoru61
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-21 15:40:03 d9777929
Fero vidím že stále bojuješ zo svojimi prízrakmi o skupine ktorá sa údajne správa ako náboženskí fanatici..

No tak schválne popíš symptómy.. jednotlivo bod za bodom, nech si to zanalyzujeme ..
Začni trebárs o tom že ich dogma je daná písmom svatým a nemenná.. Alebo tak nejako.

No toto # DyvuVeqi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-21 15:55:25 b2284e19
tvrdenia évolucionistov´ sa nezakladaju na pozorovatelnych faktoch, ale viere, ze sme sa vyvinuli z ludoopa a vsetko ma spolocneho predka, plus teoria velkeho tresku - vsetko vzniklo z nicoho a zanikne do nicoho atd ... Je to obrazne povedane "filozoficky smer", akurat bez moralneho posolstva (ani budhisti napr. neuznavaju Boha a veria ze sa mozme prevtelovat z dazdovky podla toho, kto ako zil, do takej zivotnej urovne sa znova narodi - paralela s evolucionistami - stale sa vyvijame a vsetky zivocichy sa menia na vyssie urovne), hocako vedecky sa budu tvarit, nic z toho nie je dokazane a pozorovatelne tak, ako napr. exorcizmus ... Ale o tom tu uz bola rec 1000 krat....

Co sa tohto posolstva tyka, tak silne pochybujem, ze by Jezis Kristus pouzival vyrazy typu "ok, nedavajte si RFDI cip, Obama atd", alebo sluboval "korunu z drahokamami" za mucenictvo ... suhlasim s tym co pisal cobra

LenkaB # LyroKomo25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-07-21 18:06:52 54b125d0
LenkaB-Tvrdenia ekumenistov sa tiež nezakladajú na pravde a sú v rozpore s Písmom,ale väčšine tých povrchných oviec,čo sa mylne považujú za kresťanov to nevadí a zapchávajú si pred pravdou uši.

filip # WyboCeci64
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-07-21 18:15:27 5f67a779
Lenka, tvrdenia evolucionistov sa na pozorovateľných faktoch zakladajú. Nesmieš veriť každému drístu farára na nedeľnej omši. Miesto toho navštív prírodovedné oddelenie nejakého múzea a pozri si fosílie. A potom si skús naštudovať evolučnú teóriu z relevantných zdrojov, nie z cirkevných pamfletov. Garantujem ti, že sa tam nikde nespomína, že sa človek vyvinul z ľudoopa.


A na čom sa zakladá tvoja viera? Na jednej hlúpej starovekej knihe a miliónoch interpretácií toho dementného textu. Viď tunajšie príspevky indoktrinovaných.

Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-21 19:40:46 3ec5f361
A ešte niečo: nie veda, ale vaša hlúpa kniha robí z viery bez dôkazov cnosť. A nielen cnosť, ale dokonca zásluhu, ktorá bude, vraj, odmenená. Prepáč, ale ak by si dokázala mať odstup od vlastnej indoktrinácie, krútila by si hlavou nad takou neuveriteľnou hlúposťou a hlúposťou ľudí, ktorí takú kravinu prijali za svoju a riadia sa ňou.
Pock # SihySuri34
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-21 20:09:43 3ec5f361
No toto, to je velmi lahke a pekne pozorovatelne.
ako prve ti mozem uviest, ze tito nabozenski fanatici pri utoku na ich vierouku zacnu okamzite protiutok, ale nie argumentacny ale len slovny. typicke sektarske.


po druhe: mylne zadefinovanie si nauk. kazdu svoju vierouku, aj ked nicim nepodlozenu povazuju za vedecku a ostatne za pavedecke. porovnaj s pochybnimi kazatelmi a ich zastancami. jasne rovna sa. zase sektarske.


po tretie: medzi svojimi spoluvercami udrzuju falosnu jednotu, su im ochotni tolerovat mnohe, aj to co sa im bridi a to len preto, lebo vyznavaju spolocne nauky. opat a opat znak sektarskeho spravania.


po stvrte: sami seba povazuju za ludi na nejakej vyssej urovni, ostatnymi sektarmi pohrdaju pricom vobec nevidia, ze to vsetko sa vztahuje aj na nich, mnohokrat v ovela vyssej mierke. sektarske.


je toho mnoho, ale toto ti zatial staci :)

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-07-22 07:58:52 d9777929
Fero ľutujem, nic z toho co si napisal nie je sektarske.. Možno by Ti to vedela objasniť sociobiológia..
Skupina ľudí uprednostňujúca seba, pohŕdajúca inými odlišnými skupinami a prípadne vyvyšujúca sa nad iné skupiny, útočiaca na iné skupiny prípadne obhajujúca vlastnú. To je prirodzená vlastnosť človeka ktorá mu pomohla prežiť- samozrejme že v skupine..:-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 09:02:21 b22821ba
Fero a keď sme už u toho, tak len vďaka tomu to tu ako tak funguje ináč by predsa sektárske náboženské skupiny jedincov dodnes dávali na škripec, či inak likvidovali.. Nie je problém pozrieť sa do histórie. Teda z vývojového hľadiska je to potrebné. A áno aj - medzi svojimi spoluvercami udrzuju falosnu jednotu, su im ochotni tolerovat mnohe, aj to co sa im bridi ale nie preto, lebo vyznavaju spolocne nauky.. Preto že skupina plni svoj strategický účel a cieľ je prednostnejší ako nezhody v skupine. :-)))
No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 09:19:10 b22821ba
Lenka, Ježiš je slobodný Boh a môže a aj rozpráva slobodne, nie obmedzene, ako si to prajú obmedzení ľudia, ktorí chcú Boha zaškatuľkovať a obmedziť jeho slovník iba na obľúbenú katolícku tému "Ruženec, panna Mária, "svätý" "otec" František, liturgia, sväté prijímanie, atd.". Vždy volí slová a podobenstvá tak, aby správne a presne podal tú či onú myšlienku, alebo podobenstvo. Pozri napr. Zjave
nie 17. kapitolu
.

Ježiš je slobodne konajúci a neobmedzený Pán pánov a Kráľ kráľov a Boh zástupov.

Stano # HyxaFyjo84
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-07-22 09:19:49 5057d10a
To slovo "ok" z angličtiny som mohol preložiť aj ako "v poriadku".

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 09:22:07 5057d10a
No toto, prirodzena vlastnost cloveka? no zaujimave. pre mna uplne neprirodzene. to len doba nam vsugerovava, ze to je prirodzene. spolupracou a dobrymi vztahmi ludia urcite dokazu viac, ako pre teba prirodzenou vlastnostou.
samozrejme, ze sociobiologia vychadza, teda aspon tusim pre mna mylnych vychodisk. teda logicky to je pre mna nezmysel.
co sa tyka vplyvu nabozenskeho sektarstva na ludi, tak nikdy nebol taky velky vplyv na ludi, ako dnes. ani cirkev nikdy nemala taku velku moc, ako dnes. myslis, ze ak vtedy mala taku velku moc, nechala si ju len tak zobrat? detinske... urcite nie. to, ako to vyzera na povrchu nic neznamena. teda znamena, pre tych, ktorym to staci.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 10:30:46 d9777929
@fero
chyba ti to najdolezitejsie, aby si "nas" mohol povazovat za sektarov
a to je jedna centralna autorita
vo vede nic take neexistuje, ani ziadna vedecka teoria neobsahuje centralnu autoritu, ktorej uvahami sa vsetci riadia...a teraz sa pozri, ci to vy mate alebo nie

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 10:45:55 0fcba97d
na sektartstvo potrebujes tri veci, kult, symbol a ritual.
Vyz&navaci akejkolvek vedeckej teorie toto nemaju a nepotrebuju.
Opakom je nabozenstvo, ktore ak by malo to, co kazda vedecka teroia, teda verifikacie a falzifikacie,.potom by tu Stano nevypisoval domnele citacie na zakalde ludovej slovesnosti, co vraj niekto povedal.

Mimochodom Fero, pamatas si na nas rozhovor ohladom plagiatorstva biblie?
Kedze prvy zaznam je v sumercina, spor ma jasneho vitaza....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 11:16:18 59ad5d21
memory, ale existuje. nove poznatky sa podriaduju centralnej autorite, aby tam pasovali. prave preto vznikaju tie krkolomne vysvetlenia, lebo praveze sa to podriaduje. nic take, ako nezavisle a objektivne vysvetlenia sa ku nam nedostavaju. takze to najdolezitejsie urcite nechyba, len to treba vidiet. sektar velakrat nevidi, ze je sektar :)
a precitaj si este raz po druhe :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-22 11:19:56 d9777929
@fero
splietas dve na tri
centralna autorita je postava, nie samotna teoria, ktora urcuje kam sa to bude uberat, nic take v ziadnej vedeckej discipline nie je
aj s tym, ze ziadne objektivne poznatky sa k nam nedostavaju nemas pravdu, evidentne necitas ziadne vedecke (vedecko-popularne) clanky a media, tam mas novych informacii aj hypotez popierajucich/doplnujucich sucasne teorie habadej, to nie je o tom, ze sa to k tebe nedostava, ty to totiz nehladas, ty sam nechces aby sa to k tebe dostavalo, vyhybas sa tomu :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 11:25:39 0fcba97e
nuz memory, to mozem napisat aj ja o tebe. centralna autorita vobec nemusi byt postava. nesplietaj dve na tri :)
samozrejme da sa dopatrat k objektivnejsim poznatkom, ale tie ktore sa dostavaju bezne von vo forme roznych dokumentov, ci clankov podliehaju sektarskemu smeru:)
ja zase mozem napisat, ze ty sa vyhybas tym spravnym poznatkom. je to dvojsecne. co je zaobalnene do vedeckej terminologie automaticky nie je vedecke. treba filtrovat :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 11:33:41 d9777929
Fero - mylné východiská ? Zrejme si slepý a nevidíš nič čo sa okolo Teba deje. Sú to predsa bežne pozorovateľné javy bez ohľadu na Tvoju predstavu o spolupráci a dobrých vzťahoch... Áno aj to existuje ale len do vtedy kým z toho profitujú obe strany..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 11:33:52 b22821ba
Rafael, vobec nic si nepochopil? dakujem ti, ze si mi ukazal sektarstvo v priamom prenose. za to, ze ti to tak niekto prezentuje automaticky sa k tomu priklanas, lebo ti to predlozil "vedec". ze tu existuje mnoho moznosti nevidis?ide o ten spor. na sektarstvo ti staci menej, ako to ci napisal. ci to tvrdia "vedci" o sektach? su aj sekty bez symbolov napr.

No toto, mylne vychodiska ma ta disciplina (sociobioliogia), aby sme sa rozumeli. vychadza pre mna z bludu. potom mozem napisat to iste o tebe, co sa tyka tej slepoty, dufam, ze to vidis :)
ludia su zdegenerovani, o prirodzenosti v sucasnosti tazko hovorit. ale mozeme sa jeden duheho nechat zit v iluzii. kto koho ? :)

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 11:58:10 d9777929
Fero prave to, ako vznikla ta vedeckat eoria vlastne diskvalifikuje tvoje poniamnie, ci pochopenie akejkolvek vedeckej teorie.
To, co Kristus, Mojzis, ci Noach povedal je pre teba autenticke, aj ked vtedy diktafony neboli, niektore postavy ani nezili, ale odvolavas sa na ne,
Prave preto nemozes dat dohromady dve tezy, a porovnavat ich z vedeckeho hladiska.
O potope som ti pisal, kto je a co je plagiat je jasne uz z toho, akym pismom je napisany original a akym pismom plagiat.
A ktoreze sekty su bez symbolov?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 12:03:31 59ad5d21
Fero a ktorá veda nie je pre Teba blud ? :-)))))))))))))))
Zrejme to bude nejaká sekta tá sociobiológia, lebo nevychádza z tézy že boh stvoril zem a nevychádza z toho čo povedal Ježiško. Asi tak nejako že.

No toto # DyvuVeqi71
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-07-22 12:08:33 b22821ba
Rafael, pisal som o inom. automaticky si sa priklonil k moznosti, ktoru ti niekto predlozil. bez rozmyslania. vedou sa neohanaj, lebo to s nou nema nic spolocne.

No toto, smajlikova vojna :)))) dal som menej, aby si nepovedal. cim viac masjlikov, tym lepsi prispevok.
veru veru, zase si mi predviedol,o com som ti pisal vyssie. kde som pisal o vede? nikde:))
teraz si sa trafil do bodu jedna. ale ty si sikovny, das dnes vsetky styri? :))))

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 12:45:28 d9777929
Fero preto som ti poskytol dokaz, ze ty si sa na zaklade indoktrinacie priklonil k dokazatelne sfalsovanej moznosti a nedokazes akceptovat dokaz o plagiate....
Ale ak mas na mysli verifikaciu a falzifikaciu, tak potom vedz ,ze som sa nenechal opit, ci oklamat, len selektujem, co je a co nie je realne...
preto bude medzi nami rozpor, lebo u teba takato vlastnost absentuje.Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 12:54:46 59ad5d21
filip - ja a ekumenizmus? ani nahodou, prave naopak ...
Pock - mna sudruzky jasne ucili, ze som z ludoopa, ci uz je to zas inak? Kurnik, ta "veda" ide dopredu rychlejsie, jak by clovek cakal ...

Mimochodom diktafony neexistovali ani za cias Darwina - a ten co teoriu o vyvine druhov vymyslel, ju sam pred smrtou spochybnil, Jezis nikdy nic nespochybnil ...
Ste evolucni scientologovia, priznajte si to konecne;), vasim Ronom Hubbardom je Darwin a Dawkins, aj prezidenta ste si zvolili takeho :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-07-22 13:04:57 54b12770
Fero a na tie oportunistické nezmysly ktoré tu trepeš,si prišiel sám alebo to máš z nejakej návštevy náboženského vymývania mozgov?
Je to presne tak, ako som napísal vyššie - si neuveriteľne zakomplexovaný jedinec (prečo inak by si bol veriaci) a potrebuješ oponenta stiahnuť na svoju úbohú úroveň. Čo tam potom, že ťa preto tí rozumnejší budú považovať za hlupáka, keď u seberovných zožneš obdiv, že?

Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 13:12:23 3ec5f361
@fero
napisat mozes cokolvek, ako sa hovori papier znesie vsetko, centralna autorita musi byt niekto, kto urcuje akym smerom sa to bude uberat, vo vede take nieco neexistuje, ak tvrdis, ze ano, daj priklad...teoria nie je a nemoze byt takouto autoritou, nema ziadnu silu dany smer vymahat, to maju vzdy len konkretne osoby pod nejakou hrozbou
ak vravis, ze sa informacie filtruju, ako je mozne, ze sa aj do vedeckych a vedecko-popularnych medii dostavaju hypotezy, ktore vyvracaju sucasne teorie? dost to totiz naburava tvoju teoriu o filtracii informacii nejakou sektou alebo autoritou
takisto som nehovoril o tom, ze sa vyhybas tym spravnym informaciam, ale ze sa vyhybas akymkolvek :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 13:14:15 0fcba97e
@lenka
darwin nic co vyskumal nikdy nespochybnil

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 13:16:11 0fcba97e
Fero nepozname sa predsa prvy den.. Vobec nevadi ze si nepisal o vede, o Tvojich nazoroch mam predsa len sirsi prehlad a nevychadzam len z toho co si napisal dnes.
Na bod jedna zabudni, utok protiutok a podobne - je to predsa len druh zabavy co tu predvadzame, ziadne sektarstvo.

No ale tak schvalne napis mi ako mozme spolupracovat s tak rozdielnym pohladom na svet.. Predsa spolupracovat v danej oblasti nemozme, mozem len akceptovat to ze mas pravo vydat sa svojou nazorovou cestou, v Tvojom pripade nejakou "nabozensko - vedeckou' a spajat trebars fosilie s potopou sveta a noemovou archou dokopy. Pre mna nezmyselna pseudoveda kde sa indoktrinovaný snaží udržať, spájať a zachovať svoju vieru zo súčasnými poznatkami. Asi tak nejako..

Takže si môžme robiť zo seba navzájom akurát tak prdel.. Ak máš pocit že to je ten sektársky bod. 1 tak nedbám. Som v jednej sekte ktorá si chce zachovať zdravý úsudok a neverí každej povedačke, zvlášť o bobovi to vždy malo vážne trhliny. Mimochodom napríklad Ty tu vždy nejaké bahná napádaš a riešiš nejaké rýchle ukladanie zemských vrstiev, tak aby Ti to sedelo do biblických povedačiek.

Mne je to totálne jedno kto a ako mi poskytne dostatočné dôkazy.. Teda ak už sme pri sektách, sektám to jedno nie je. Tie predsa všetko vedia a držia sa svojej náuky ako kliešť. To že Ty nemáš dostatočné dôkazy Ťa nijako neoprávňuje nazývať stranu s protinázorom sektou. Už v tom pramení to Tvoje sektárstvo, že to robíš.. Neakceptujú Tvoj názor tak sú sekta.. A tak radšej ani nepíš ani o spolupráci.. Veď nie je na čom spolupracovať.
Môžme sa len zabávať na tých hlúpostiach čo zvyknete potiť.. Ja tu vidím len jednu sektu.. Tá druhá 'sekta' predsa len čaká na to že jedného dňa sa príde na niečo nové a teší sa na to.. Nebude plakať za svojim 'náboženstvom' ani upaľovať kacírov. No chce to skutočné dôkazy a tými sa viera nikdy vážne nezaoberala.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-22 13:21:46 b22821ba
pre veriacich!!!je to jedno aka viera!každa hlasa tu svoju!každa je inak založena egoizme a diktatorstvu fanatizme vam nejde o pravdu ale lož!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 13:43:21 58d4285f
FC, keby si vedela, preco ju spochybnil, tak by si sa tu nestrapnovala. Lenze farar povie a a nepovie b, tak ako s tym diktafonom, je jedno, co Darwin povedal, nikto ho predsa necituje, zato vy s plnou vaznostou citujete cloveka, ktoreho ani existenciu nedokazete, nieto este jeho citacie a to je nazoaj ubohe.
Mimochodom cibetky tie kavove zrnka vyseru vcelku, nepijes uprazene hovienka, zato slepacie vajce je cisty vysratok.


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 13:50:54 59ad5d21
Rafael, napis ten dokaz o plagiate prosim ta. urcite to nie je to, ze jedno bolo skor ako druhe.

Pock, si zabavny. preco sa potom opakovane nechavas vtiahnut na tuto uroven?

memory,vidis je to zlozitejsie :) nemusi byt niekto. moze to byt aj kult, ktory nemusi nutne predstavovat niekoho. teoria nema taku silu. ak z nej niekto spravi kult, ten to uz ma. budem rad, ak uvidis aspon tuto moznost :) samozrejme, ze to filtrovanie nemoze byt moc okate. teza, antiteza, vychodisko, to su vsetko manipulacne metody
a viem, ze si nepisal o mne, ale ja o tebe, co sa tyka tych informacii :)

No toto,
trosku si odporujes, lebo ak by si mal ten prehlad, nemohol by si napisat to co predtym.

co sa tyka spoluprace, tak v tomto virtualnom svete ano, ale v realnom zivote dobre vychadzam aj s ludmi, ktori su zastanci nicim nepodlozeneho kusu bahna vo vode. a bavime sa aj o tychto temach a ziadny problem nie je. dobre si to napisal, tak to vidim aj ja u "vas"
"Pre mna nezmyselna pseudoveda kde sa indoktrinovaný snaží udržať, spájať a zachovať svoju vieru zo súčasnými poznatkami. Asi tak nejako.." az na tu chybu :)
co sa tyka sektarstva, preco si myslis, ze kazdeho kto nesuhlasi s mojim nazorom nazyvam sektarom?sektarom nazyvam, iba takeho, ktory sa tak sprava, nie podla tvojej mienky, ze ja to tak robim.. mne ide hlavne o to, aby ste videli, ze je to velmi dobre vidiet aj u skupiny ludi, ktore vyznava vam podobne nazory. zaujimave, ze dobre vidis, ako sa sprava sektar, ale moznost, ze by si sa aj ty tak spraval vobec nevidis. precitaj si niekedy clanky od spolku pre mna pavedcov zo spolku sysifos a porovnaj, ci to nie je sektarske. tie schemy vidim aj tu. totizto tu nie su prezentovane vlastne nazory, ale len spostredkovane nejakych pre niekoho autorit. zaujimave to je.Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 14:01:20 d9777929
fero staci ak napisem, ze bola napisana v sumercine? Beznemu cloveku asi ano....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:03:25 59ad5d21
Rafael, co bolo napisane v sumercine?
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:05:36 d9777929
epos o Atrachasisovi
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:11:48 59ad5d21
a co to ma akoze znacit? aj keby bol napisany skor a v sumercine, co to ma ako znacit? ze to po nom musel byt plagita? ach, to nemyslis vazne
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:23:02 d9777929
Fero tvoje myslienkove pochody ovplyvnene jedinecnostou biblie(teda z tvojho pohladu), ti narusaju logicke uvazovanie...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:27:37 59ad5d21
Rafael tvoje myslienkove pochody ovplyvnene jedinecnostou eposu o Atrachasisovi(teda z tvojho pohladu), ti narusaju logicke uvazovanie...Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:30:14 d9777929
Je lae fakt, ze napriek svojej rozhladenosti si o tom epose v zivote nepocul, a preto je prekvapujuce, ze napriek nedostatku informacii tvrdis taketo nezmysly.
Lebo ty niuelen kritizujes evolucnu teoriu ,aj ked nic o nej nevies, ty zastavas neoblomny postoj aj vo svojej oblubenej teme napriek absenciii poznatkov o danej teme.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:30:38 59ad5d21
ale logicky vzato postupnost tu stale je, Sumeri, Uruk, Abraham.... a fcul bud logicky....
Alebo mi chces navraviet, ze napriek historickym udajom povodu Abrahama, bol Abraham skor ako Ur, a skor ako Sumeri?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:35:00 59ad5d21
@fero
uz aj sam si napisal, ze to musi byt niekto, nejaky clovek alebo skupina ludi
lenze taka skupina neexistuje

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 14:39:21 0fcba97e
Rafael, zas sa tocime dookola. naposledy. ak existuju dva zdroje opisujuce tu istu udalost, pricom jeden je starsi, neznamena to v zidanom pripade, ze jeden je plagiat druheho. tento zaver len prezentuju sektari oslavujuci kus bahna.

memory,
nemusi. staci ked to je umelo vytvoreny kult. ten ti to bude splnat. za nim samozrejme niekto stoji, ale nie je to primarne o nom, ci nich.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:50:45 d9777929
to je ten problem oni neopisuju tu istu udalost....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:57:18 59ad5d21
memory, prepac, napisal som zhruba to iste :)
dokaz jej neexistenciu, ci veris? :) ja vidim jasne ciele, co sa tym sleduje, aky to ma dopad na ludi. ak to niekomu prospieva, niekto urcite existuje, mozes si byt isty.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:57:25 d9777929
Rafael, tak ako to moze byt plagiat ? :D:D:D:D
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:57:57 d9777929
@fero
uz to zase otacas tak aby ti to pasovalo, najprv si hovoril, ze staci teoria, teraz uz aj podla teba za tym niekto musi stat
ale este raz, neexistuje ziadna sekta ani kult, ktory by ovplyvnoval vedu...ak si myslis, ze ano, napis meno skupiny, ktora za tym stoji, alebo aspon kto o niecom takom hovori, najlepsie so zdrojom, aby sme sa zbavili nejakych dalsich pochybnosti o autenticite :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:58:04 0fcba97c
@fero
samozrejme, ze to niekomu prospieva
vedomosti totiz prospievaju asi tak 7mld ludom :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 14:59:45 0fcba97c
Pozri Fero nikto nespochybnuje akekolvek zaplavy (co v primorskych oblastiach aj ine ocakavat),ale keby si zasiel s touto problematikou dalej ako len po dvere biblie, zistil by si nielen uzasne rozpory v jednotlivych opisoch, ale aj podozrive plagiatstvo, ktore je neuveritelne presne zasa v inych veciach, len aby sa hodil na danu kulturu, ktora ju siri. Kedze si ale tendencne s Abrahamom nezabral, je jasne, ze ako pisal jeden nado mnou, ty len a len neustale vyberas z informacii len tie, ktore sa ti hodia, a to je to, co vycitas inym ,ale u seba nevidis.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 15:02:04 59ad5d21
memory, nic neotacam. staci teoria, ale logicky tu teoriu musel niekto vyslovit. ale uz je jedno kto, primarne sa berie ako autorita ta teoria. ty to chapes, ty betar:)
vo vede neexistuje ziadna sekta, alebo kult. ale medzi tzv. vedcami ano :)
je mnoho svedectiev vedcov, ako boli za nejake ine nazory, ako vedecky mainstream medzi kolegami zosmiesnovani, ci potlacani, aj ked sa neskor ukazali ako pravdive. sektarstvo. inak zaujmave je, ze prakticky kazdy spickovy vedec zacina, ako ateista, ale ked ide do hlbky, vzdy sa zmeni na veriaceho. preco asi? museli by sme aj my ist do hlbky, ale to sa tu na dolezite.sk neda.

Rafael, ale to este stale nic neznamena, ak sa pozoruhodne zhoduju, ked su z podobneho obdobia a opisuju jednu udalost. co je na tom? vela moznosti. ked chces byt taky detailista, vsimaj si aky gramaticky cas pouzivaju a kde. kde pritomny a minuly. potom tvoju teoriu, ze opisuju len kontinent co poznaju mozeme zamiest pod koberec.

Fero # LifuRoru61
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-07-22 15:20:16 d9777929
ak opisuju ine miesta, inu prihodu, ineho lodivoda, je viac ako iste, ze boh musel mat deviaciu v ustavicnych potopach, alebo skratka si na predchadzajuce nepamatal, alebo len a len ide o prepis jednej tradovanej udalosti lokalneho povodu, ktora mala na dane obyvatelstvo silny dopad a prinutil ich ludovou slovesnostou a prikraslovanim tento pribeh zapasovat do svojho teritoria a do svojich predkoch.
kedze ale stale odmietas indiciu Abrahama, je to zbytocna namaha ta presvedcit, ze napriek tomu, ze o inych kulturach nic nevies, stale zapalisto obhajujes len tu svoju.
Lebo skus popremyslat, preco kazda potopa mala pre danu oblast nadych celosvetovej, ked nepoznali ani klokana, ci pasavca....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 15:28:12 59ad5d21
@fero
teraz si si sam dokazal, ze veda nie je sekta ani ziadny kult a ani nemoze byt :)
ak by totiz niekto niekoho kritizoval, za nazory a hypotezy, ktore sa neskor ukazali ako pravdive, veda by ich prijala, musela, ona totiz presne tak funguje
a museli by to spravit aj vedci, ktori boli podla teba v nejakej sekte alebo kulte
ale sekta funguje naopak, ona ani pod naporom dokazov nemeni svoje nazory

prakticky kazdy spickovy vedec? no daj nejake meno
ale este skor ako napises meno, zadefinuj spickovy

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 15:32:38 0fcba97b
Rafael, ja odmietam tvoje indicie, aj ked len domnienky.to je uplne typicke. vykreslovat ludi spred par tisic rokov, ako nejakych primitivov. pritom my dnes ani zdaleka nedosahujeme uroven, ako oni. pod tou urvonou nemyslim level ovladania ajfonu a fejsbuku.. ked som ti daval ja indicie, preco musela byt potopa globalna a pekne vedecke, pisal si, ze ta to nezaujima. treba si pozametat pred vlastnym prahom.
Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-22 15:33:10 d9777929
Veda a krestanstvo sa nevylucuju, prave naopak, ako inak vysvetlite ze veda na naozaj serioznej urovni vznikla prave v krestanskych krajinach?

Okrem toho DC - pokial viem, tak Vatikan oficialne za cias JPII uznal, ze evolucna teoria moze byt pravdiva, takze sa neohanaj fararmi, to ty slepo pocuvas oficialne vedecke, statne a cirkevne aurority ;) Co ti naserviruju, to jes, a ked naserviruju nieco ine, tak budes jest zas toto a bit sa zubami nechtami za to. Pock tvrdi, vraj uz nie sme z ludoopa, co teraz spravis?

Dalsia vec - krestanstvo je nieco ine ako veda - je to moralne posolstvo a snaha o duchovnu cistotu a nakoniec aj spasu ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-07-22 15:51:38 54b12770
fero a co to ma spolocne s tymi dokazmi, ktore som ti predlozil? Ze ty nieco odmietas? Ved ty odmietas vsetko, co je v rozpore s bibliou....A ak ti niekto ponukne alternativu videnu z ineho pohladu, nezatazenu len jednou knihou, tak ty ju odmietas.
Ty ides hovorit o sektaroch? Ved tvoja kniha je tvoja sekta.
V zivote si o tom epose nepocul, az dnes, na to dam hlavu ale vlastnou tvrdohlavostou odmietas akekolvek ine vysvetlenie, ako to, co ti podava plagiat plagiatov...

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-22 15:53:33 59ad5d21
memory, nikde som nepisal, ze veda je kult:) len ze je medzi vedcami jeden umely kult, proti ktoremu sa nazory ani hypotezy neprimaju. jedna lastovicka leto nerobi. niekde to samozrejme musia spravit a niekde nie. ked to nevidis v tejto teme, mozes si zobrat ine. energeticke, farmaceuticke. ako sa tu spravaju vedci, na ktorych je vyvyjany tlak z pozadia. ta nassa tema je presne to iste.

spickovych vedcov poznas dobre, mena ti nemusim davat :) aj ked mi napises, ze ich vyznanie s vedou nesuvisi, naopak. prave vdaka vede sa stali veriacimi :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 15:56:08 d9777929
FC ty si hlasna truba kazdeho pedofila, ano dokonca aj kraviny, ktore oni sirili, siris dalej.
Kedze vies o historii este mneej ako o kave, tak je naozaj smiesne ak ty ides poucovat inych...
Este aj knihtlac asi vymysleli farari? Alebo koleso, ci nebodaj pusny prach, ale pedofiliu sice nevymysleli, len uspesne rozvijali.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 15:56:20 59ad5d21
@lenka
1. odstavec blbost
ako som ti uz minule pisal, prva seriozna veda rozkvitala v islamskej krajine, v Bagdade, hlavne matematika, astronomia, medicina

3. odstavec blbost
ako moze byt moralne nieco, co propaguje netoleranciu a vrazdenie neposlusnych a tych, ktori sa odmietaju podriadit?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 15:58:20 0fcba97e
Fero cakal som kedy zabrdnes do mediciny, ale oprav ma ak sa mylim, existuje nejaka vedecka teoria z oblasti mediciny a farmaceutickeho priemyslu? Podla mna su to studie a suhlasim, ze platene za istym ucelom, ale prirovnavat ich k vede, ci nebodaj vedeckej teorii je zufaly cin ako zdiskreditovat vedu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 15:58:28 59ad5d21
Pock vravi pravdu odkedy to vyslovili evolucionisti, nikto nikdy nepisal, ze pochadzame z ludoopa, uz sme ti to niekolkokrat vysvetlili, ale kedze danej teme sa venujes len z pohladu zakomplexovaneho veriaceho, toto ta sice ospravedlnuje ale zaroven usvedcuje z nevzdelanosti.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-22 16:01:38 59ad5d21
Fero Ty by si do hlbky ist asi nemal, vytahujes z nej same bahenne perly a nezmysly..
Napokon oslavit kus bahna moze byt celkom zaujimave. O takom niecom som sice este nepocul ale v Tvojej hlave zda sa aj take nieco ako oslava kusu bahna existuje. Daj mi prosím Ťa vedieť kde sa dá takých osláv zúčastniť, rád by som to videl na vlastné oči.

Nech to tu krútiš s debatérmi akokoľvek jedno je isté. Ľudská povaha sa prejavuje v každom názorovom prúde, a to čo Ty nazývaš sektárstvom je len ľudská ješitnosť. Chýbajú tomu jasné prvky sekty. Teória nie je v žiadnom prípade autorita. Teóriu neustále niekto z každej strany preveruje pritom u sekty je také niečo tabu čo i len pomyslieť na to - preverovať svoju vševedúcu autoritu a pokúšať ju.. To sa predsa v žiadnom prípade nesmie. A už vôbec nie pochybovať o nej.
Jediné čo môžeš a dokonca si pomaly povinný je predsa utvrdzovať sa v nej a takisto vo svojej neoblomnej viere. Ale je mi jasné prečo hľadáš paralely.. :-)

Schválne nájdem aj ja jednu ku Tvojmu kritizovanému kusu bahna.. Z prachu si vzišiel a na prach sa obrátiš.. Proti tomu už nepotrestuješ ? Záleží teda ako Ti to kto podal asi. Keď tam nebol panbožko tak sa to určite nemohlo stať..

No toto # DyvuVeqi71
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-07-22 16:02:41 b22821ba
@fero
opat mimo, proti kazdej aktualnej teorii vedci vymyslaju rozne hypotezy, ktore sa ju snazia doplnit/vyvratit, to je presne to, ze ty sa o to nezaujimas, tak o tom nevies...staci pravidelne citat osel.cz
tam mas takych clankov kopec, nehovoriac o dalsich zahranicnych serveroch, ale opat len mlzis, ziadny konkretny priklad, kedy sa hypotezy a nazory ukazali neskor ako pravdive a veda to odmieta stale prijat...
o energo a farma temach by som sa aj rad bavil, ale kedze si zase nepovedal nic konkretne, nemam na to ako reagovat (ale mam pocit, ze si myslel teslu a rakovinu)

a opat raz ziadne mena...preco asi, a ani vysvetlenie, kto je to spickovy vedec
ja poznam spickovych vedcov, ktory sa naopak vdaka vede stali ateistami, najma biologov a astronomov, ale to budu asi inak definovani spickovi vedci, ako ti tvoji

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-22 17:31:55 5f699539
Rafael,
ale to ide o ovplyvnovanie vedcov na zaklade roznych tlakov. ak existuju v tychto oblastiach, existuju aj v inych. staci si polozit otazku: komu to prospeje? ale chapem, ze si to budes branit zubami nechtami, lebo nic ine v rukach nemas. ten epos inak poznam uz davno, ale nemam preco sa nim zaoberat. predmetom mojho zaujmu su ine oblasti.

No toto, prvy odsek tvojho prispevku je v ramci humoru, to chapes.
akceptujem tvoj nazor, ohladom prvkov sekty medzi vedcami. ale nesuhlasim s tym. jednoducho ich tam vidim. sektami som sa zaoberal dlho a charakteristicke crty spravania su proste rovnake. mozno zijes v idealnom svete, kde vedci slobodne nezavisle mozu propagovat svoje zavery. pre mna nemozu prave pre priciny, co som ti opisal.
co sa tyka tvojho posledneho odseku, neprotestujem. pretoze podla mna maju inteligentne veci inteligentny povod. co sa o teorii bahnovej polievky povedat neda :) mnoho skutocnych vedcov prislo k rovnakym zaverom, len sa to akosi neprezentuje, pretoze to moc nepasuje do bahnovej schemy.

memory, osel.cz necitam, to je pravda. svojho casu som cital sysifos, ale ich sektarstvo predci aj tych najvacsich sektarov z "opacneho" tabora. chapem tvoj postoj, iny ani mat nemozes, lebo by si nemal v rukach nic. vies napr. na mojej fakulte bol sponzor labakov organiky slovakofarma. hadaj komu sa prezentovali vysledky vyskumov? lahko si domyslis :)
o energo a farma som nenapisal nic konkretne, kedze to povazujem za uplne jasne viditelne, co napisal aj Rafael. nemozem pisat o vsetkom, chapes:) inak chybaju mi smajliky :)
spickovi vedci? najdi si toho, ktory povedal: prvy dusok z vedy chuti ateisticky, ale na dne pohara caka Boh.
my tu pijeme stale prvy dusok.
lahko si ich najdes, jedneho si aj spomenul :)

Fero # LifuRoru61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-07-23 07:48:48 d9777929
"Pock vravi pravdu odkedy to vyslovili evolucionisti, nikto nikdy nepisal, ze pochadzame z ludoopa, uz sme ti to niekolkokrat vysvetlili"

fakt? Ja si pamätam, ze ked som povedala, ze sme opice, zurivo si sa ohradzoval, nie z opice, ale z ludoopa! zrazu si mi to nikdy nepisal? A co si mi vysvetloval? Pouc ma este raz, kedze ja nic neviem..


„3. odstavec blbost
ako moze byt moralne nieco, co propaguje netoleranciu a vrazdenie neposlusnych a tych, ktori sa odmietaju podriadit?“to si nemylis nahodou s Islamom?

„ako som ti uz minule pisal, prva seriozna veda rozkvitala v islamskej krajine, v Bagdade, hlavne matematika, astronomia, medicina“alebo si moslim ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 08:37:53 509a8ec9
@fero
nic v rukach? toto neviem ako myslis, ak som mal opacny postoj, ved by som zastaval ten tvoj...hovoris tym, ze ty nic v rukach nemas?

ked niekto nieco sponzoruje, je samozrejme, ze to sponzoruje preto aby mal nejaku vyhodu, aby vysledky vedel skor ako konkurencia, nikto nevravi, ze farmafirmy to robia z cistej lasky, ale obvinovat ich z cohokolvek ineho (napriklad zo zakryvania vyskumu) je hlupost, vzdy sa najde niekto iny, co skuma to iste, skor ci neskor...a pre kazdy jednu firmu je z ekonomickeho hladiska lepsie, ked pride s niecim novym skor ako konkurencia, vzdy na tom zarobi viac...a to iste plati o energo
Heisenberg nesplna tvoj popis vedca, ktory sa skumanim z ateistu stal veriacim, on bol veriacim stale ;)
navyse, nebol nikdy kreacionistom, bibliu vnimal skor ako alegoriu, nie doslovne, nikdy nekritizoval evoluciu alebo povazoval nabozenstvo nadradene vede
a kedze spominas Heisenberga, predpokladam, ze za spickoveho vedca povazujes takeho, ktory ziskal nobelovku, noze si spocitaj, kolko nobeloviek ziskali ateisti a kolko krestania :)...ale opat si nenapisal, kto je pre teba spickovy vedec, takze si len mozem domyslat
alebo ti, ktori sa nestali (neboli) krestanmi, nie su pre teba spickovi vedci?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 09:04:02 0fcba97b
FC ty si strateny pripad...
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 09:05:38 59ad5d21
@lenka
citala si vobec bibliu? kolko ludi tam zabil boh? pocita sa to na desiatky milionov
navyse este nabadza na to, aby si zabijala ludi, napriklad susedov, ktori pracuju cez sabat...
to je uzasna tolerancia a laska, piliere moralky

nie nie som moslim, ale poznam fakty, keby si studovala a nepocuvala farara, poznala by si ich aj ty
preco astronomia? napriklad 2/3 vsetkych viditelnych hviezd ma arabske nazvy
preco matematika? napriklad slovo algebra (co je zakladny pilier matematiky) ma arabsky povod
preco medicina? napriklad Avicenna (Ibn Sina), zakladatel modernej mediciny, z ktoreho poznatkov sa ucilo este niekolko storoci po nom (zomrel okolo 1030, aby si mala predstavu, kedy zil)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 09:12:57 0fcba97d
nuz jednopducho preto, lebo poznatky rimskych ale hlavne greckych ucencov a matematikov prevzali arabske krajiny v stredoveku, lebo to nebolo v rozpore s ich nabozenstvom, co sa u krestanstva povedat neda, oni to priamo zakazovali, dokonca cislica 0 sa nesmela pouzivat...
Preto vsetky vyznacne objavy prichadzali prave odtial.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 09:16:21 59ad5d21
Fero.

Vravíš, inteligentne veci inteligentny povod. A to Ti nevadí rekurzívny problém Tvojho vyhlásenia ?
Tam kde zlyháva logika môže nastúpiť už len viera v inteligentného pôvodcu ktorý sa zjavil na plote ako Samko Klamko. Pardón, ešte aj toho musel niekto namaľovať skôr než zliezol z plota. V detskom svete to funguje, ani mne nevadilo že ho niekto len namaľoval.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-23 10:18:54 b22821ba
memory,
to je hlupost. ide im o zisk a ked si ho vedia zabezpecit dlhodobo, urobia to. su to velki hraci, malych lahko prevalcuju. ked dokazali rozputat svetovu vojnu, toto nedokazu? su to odporne kapitalisticke praktiky par hracov. zavidim ti ten idealny svet, v ktorom zijes. opisujes idealny stav, ale ten urcite neplati :)
a ked chces hodnotit niekoho na zaklade nobelovky, tak prosim. ale podla mna to je obycajna fraska, nic viac. nobelovku ziskali aj vojnovi zlocinci ako obama a skoro aj havel:) spominanych vedcov je vela, uz si o jednom sam pisal. ked niekto nechce vidiet, nevidi. nie je to take dolezite, skor je dolezite zahmlievanie tychto informacii a neustale podavanie vedeckeho pristupu akoze to musi byt zakonite nieco v rozpore s vierou. vobec nie.
a viac smajlikov prosim :)

No toto,
pre mna je ovela racionalnejsie verit, ze inteligentne veci maju inteligentny povod(a mam na to mnohe dokazy), ako verit, ze inteligentne veci su "dielom" nejakej nahody, ci vyberu a podobnych hovadin bez inteligentneho vstupu. a tento nazor zastavaju aj vedci, len nie ti zo sme, alebo markizy :)
logika nikde nezlyhava, zlyhava len vedomost.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 10:49:04 d9777929
Fero nikto netvrdi, ze nemas pravdu ohladom akychkolvek studii, aj ked ich platnost ma vacsinou jepici zivot. Ale nezabudaj, ze ta tvoja nenavidena teoria vznikala uz v Starom Grecku, a tam urcite za to granty nedavali...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 11:03:22 59ad5d21
Takisto suhlasim ,ze institut Nobelovej ceny sa zvrhol tam, kam nema, ohladne vymenovania akehokolvek politika na Nobelovu cenu mieru, ale zasa len miesas ovocie, niektore udelovane Nobelovky, hlavne za fyziku, chemiu, ci medicinu si toto ocenenie zasluzia.
No a ze sa neraz stalo, ze prave drzitel Nobvelovej ceny za udanu teoriu, ci studiu nakoniec nemal pravdu, dava za pravdu prave mechanizmu toho, co je a co nie je vedecka teoria, tam totiz je dokaz, ze to funguje.

Preto akn iekto obhajuje nejaku vedecku teoriu, ma ju moznost kazdy napadnut, ze tato plati, a ak nebude platit o 100 rokov, bude to zasluhou zasa len vedcov, nikoho ineho.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 11:08:08 59ad5d21
@fero
samozrejme, ze im ide o zisk, to nikde nepopieram
podme napr. na zdravotnictvo
patenty na nove lieky su 20 rokov, za 20 rokov dokaze firma zarobit daleko viac na novom lieku, ako keby 20 rokov vyrabala len generika, cize ak im ide len o zisk, je vyskum ten najlepsi sposob ako si ten zisk zabezpecit, vdaka novemu lieku zarobia aj na tom lieku aj na predaji patentov inym spolocnostiam, a to nehovoriac o super reputacii, ktoru si novym liekom a vyskumom ziskaju, ktora firma by nechcela mat privlastok "Prva, ktora porazila rakovinu", "Prva, ktora porazila HIV"?
to iste plati aj pre energo (patenty su sice kratsie, ale stale rovnako dobre zarabaju), ten hnusny kapitalizmus...sice ho kritizujes, ale je aj z hladiska vedy lepsi

ja nehodnotim kvalitu vedca na zaklade toho, ci ziskal nobelovku (navyse porovnavat nobelovku za mier s vedeckou je hlupe), ale s vedcom ocenenym si zacal prvy ty, a ako som napisal, nikde si nespecifikoval kto je to spickovy vedec, aj ked sa ta to uz niekolkokrat pytam, tak som musel niecim zacat...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 11:12:31 0fcba97b
a co ak vedci o 20 rokov dojdu k tomu, ze kreacionizmus je najrealnejsia moznost vzniku sveta? budes uz konecne ticho?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 11:14:07 509a8ec9
FC, skor farari prestanu obtazovat male deti, ako toto...


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 11:18:50 59ad5d21
LenkaB ak sa pride na to ze kreacionizmus je najrealnejsia moznost vzniku sveta zacne sa skumat konecne podstata veci, a to konkretne - z ktoreho bahna sa vyvinul prvy kreaton. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-23 11:28:43 b22821ba
neboj, dovtedy vsetky deti uz budu clenmi LGTB hnuti
LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 11:38:20 509a8ec9
je vidiet, ze nemas deti....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 11:40:44 59ad5d21
prepac memory, je mi zle z takychto diskusii. cele je to o tomto systeme, ktory povazujem za zvrateny. obchodovanie s liekmi za ucelom zisku, zase zvratene. ak by sme to chceli realne hondotit, museli by sme vidiet do pozadia. nedavno som cital knihu od johna virapena-neziaduci ucinok smrt. doporucujem, na realnejsi obraz o farma firmach.
ked treba, farma firmy su schopne vrazdit ludi a spajat sa, smutne zname konzorcium I.G. Farben, pricom funguje dodnes.
co sa tyka vedcov a ich spickovosti, tak pre mna su to taki, ktori sa svojimi vyskumami podielali na novych poznatkoch. v ziadnom pripade to nie su teoretici, lebo teoretik nikdy nebude vediet, co to je vedecky pristup. veda musi byt odmakana, vtedy to je vidiet. mlatit prazdnou slamou dokaze hocikto, ti co priniesli vysledky sa zhoduju na inteligentnom pozadi predmetov svojich poznatkov.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 12:28:05 d9777929
Fero
- Ti co priniesli vysledky sa zhoduju na inteligentnom pozadi predmetov svojich poznatkov.

Pekny argumentum ad populum.. A dokonca aj anonymná autorita.
Napíš rovno že 70% ľudí na svete je veriacich, načo tie sračky s neuvedenými vedcami z množiny tých ktorí priniesli výsledky a údajne sa na 100% zhodujú na tom že si niečo myslia ale nevedia to nijako dokázať.. Nejakí ONI. Fajn.. To môžeš písať ľuďom ktorým chýba zdravý úsudok, ale tak - mne už to nie je ani na smiech skôr do plaču.. Prestaň sa zhovaďovať.

Faktom je že poriadny vedecký argument potrebuje aj poriadny vedecký dôkaz.. Akékoľvek iné argumenty sú len nezmyselným zahmlievaním skutočnosti že žiadny dôkaz neexistuje. Ak má byť pre mňa jediným dôkazom existencie inteligentneho dizajnera, osobny nazor nejakeho vedca ktory si len niečo mysli tak.. Je to strata času, vôbec sa tým zaoberať.. Ani veda tak nepracuje.. Nepracuje s tým čo si človek namýšľa.. Nerob tu zo seba vola, lebo stratím o Tebe akúkoľvek dobrú mienku. Treba pracovať s overiteľnými faktami, nie z JPP.


No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 12:53:29 b22821ba
Fero Virapena som cital, ale stale mam pocit, ze mas problem selektovat, co je studia a co vedecka teoria a co moze ublizit a co nie.
Ak vedci objavia v strede Mliecnej drahy ciernu dieru, ak objavia bozsku casticu, ak nahodou pomenuju ako sa vyvijali organizmy na Zemi, co to ma spolocne s ovladanim ludi?
Ako dokazu masy ovladat pomocou matematickeho vypoctu rychlosti svetla? Ako mozu ovladnut ludi, ak povedia, ze vyvoj presiel od jednobunkoveho organizmu k mnohobunkovemu?
To mi prosim ta vysvetli....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 12:57:08 59ad5d21
No toto, nechcem argumentovat vedcami ani percentami. veriacich je nas vete urcite viac, ako 70 percent .)
dokazov je poskytnutych habadej, len ked je k nim sektarsky pristup, nepomoze ani ten najvedeckejsi z najvedeckejsich. hlavne, ze ti ide o overitelne fakty, zabavne:)
reagujes na prispevky, ktore neboli urcene tebe, ak by som aj robil to iste takisto by som ta mohol obvinit zo zhovadovania. kludne o mne mienku strat, v konecnom dosledku ju stracas o sebe, ak sa nevies spravat.

vidis Rafael, som rad, ze aspon chapes o com pisem. len si skus rozmysliet, co vsetko je napojene na napr. tvoju oblubenu ev. teoriu. aky obrovsky vplyv to ma na spolocnost a jej napr. moralku. urcite dnes vacsi ako cirkev, aj ked ta je stale v uzadi. stale si myslis, ze tieto in-formacie nemaju byt preco dovodom na manipulaciu?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 13:47:40 d9777929
konkretizuj ako ovplyvnil tvoj, ci moj zivot poznatok, ze dinosauri tu boli pred 300 milionmi rokov....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 13:49:43 59ad5d21
inak je to take zabavne s tou moralkou.
Stary Rim mal mnohobozstvo, cloveku by sa teda mohlo zdat, ze zili mravnym zivotom...Opak je pravdou...
Krestanstvo v stredoveku, to bola hyriaca banda, cim vyssie v hierarchii, tym vacsi zlodej ,vrah a sexualny fanatik.
Preto ak niekto evolucnu teoriu zacne spajat s nemravnostou, je to na smiech.
Ludia su nemravni, lebo su ludia, nie preto, ze su ovplyvnovani nejakou teoriou.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-23 13:53:22 59ad5d21
Rafael, myslel som to vo vztahu na cloveka, rozne "vedy", psychologia, sociobiologiac a pod... to vsetko sa dnes aplikuje prave na zaklade ev. teorie. to, ze dinosuari tu boli pred 4500 rokmi a ludia s nimi bezne zili na to samozrejme vplyv nema.
ak oddnes budem o sebe vyhlasovat, ze som cernoch a budem stale biely uveris mi to? takisto to je aj s tymi, ktorych povazujes za krestanov v stredoveku, ci v sucasnosti.
ludia su nemravni, lebo su skazeni, nie preto, ze su ludia. vsimaj si tu degradaciu v spolocnosti, ako to ide dole s moralkou a mravnostou. to nie je preto, ze ludia su ludia ale ze su tak zle vedeni. co myslis, vyhovuje niekomu mat spolocnost v takom stave? a ta tvoja teoria tomu uspesne pomaha.

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 14:11:15 d9777929
@fero
moze sa ti to zdat zvratene, ale zober si ludi, co sa o seba nestaraju, preco by nemali platit za to, ze chcu byt znova zdravi?
fitness centra, sportove obchody zarabaju na ludoch, ktori chcu byt zdravi a nemuseli chodit k doktorovi
preco by farmaceuticke firmy nemali zarabat na tych, ktori tiez chcu byt zdravi, ale nechcu chodit do fitiek lebo su napr. lenivy? alebo preco by nemali zarabat na tych, ktori svoje zdravie vytvralo nicia a zanedbavaju? zdravie nie je niekoho pravo ani nie je automaticky dane

preco nikto nebojuje proti medicinskym pristrojom, je to presne to iste ako lieky, niektore posobia preventivne, niektore liecia...a vyrobcov nikto neobvynuje z toho, ze chcu zarabat na zdravi...

Virapena som necital, ale priblizne viem o com je a nikto nepopiera, ze sa to deje, ale ty vsetko lokalne beries ako globalne...

IG Farben uz nefunguje viac ako 50 rokov, a netusim co chces potvrdit fasistickou fabrikou

ziadny teoretik nemoze byt spickovy vedec...Heisenberg - nemecky teoreticky fyzik :))
na smiech :))

ti co sa zhodli....kto su to ti, co sa zhodli?
preco 86% americkych vedeckych pracovnikov je ateistov?
a teda len 14% su neteoretici, ktori sa zhoduju?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:20:01 0fcba97b
@fero
ukaz aspon jednu vedecku psychologicku alebo sociologicku pracu, ktora je naviazana na ev. teoriu...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:21:56 0fcba97b
@fero
upadajuca moralka?
pozri sa na staroveke grecko, kde boli homosexualne vztahy uplne bezne
a teraz, ked niekto bojuje za to iste, tak je moralne upadajuci?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:23:48 0fcba97b
Fero - dokazov je poskytnutych habadej..

Ooooooh.. Som normalne prekvapeny.
Jeden by uplne stacil, no v skutocnosti neexistuje ziaden.. Uz by ste s nim predsa davno tuto nezmyselnu debatu o nesmrtelnosti chrusta uzavreli v prospech Vasej nevedeckej teorie..

To ma byt debata na urovni ? Preco si teda nejake neposkytol ak ich je habadej.. Hmm.
To si tu mame fakt argumentovat takymto sposobom ? Ze kto tresne väcsiu kravinu hlavne ze to vyzera presvedcivo ? Cakam na tie habadej dokazy, ked si to uz načal. Zatiaľ jediný dôkaz je tu Tvoje obviňovanie bez dôkazov - zo sektárstva .

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 14:25:28 b22821ba
fero este daj jeden vtip podobny s tymi dinosaurami...
Mojzis to urcite uviedol v nejakom versi...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:26:25 59ad5d21
fero je dost mozne ze Gobekli Tepe stavali s pomocou dinosaurov? Uz nepotrebovali obrov?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:28:55 59ad5d21
memory, prave preto. cely system je chory lebo to nedokaze ani rozlisit a dovoluje tym firmam zarabat aj na tych, co to naozaj potrebuju. cele zvratene. okrem toho farma firmam nejde o to, aby boli ludia zdravi, ale aby mali zisk, cize konzumovali ich medikamenty. zo zdravych nic nemaju.
cukrovkari-inzulin na cely zivot
psychicki pacienti-lieky na cely zivot
atd. atd....
o tych pravach, to je zasa ina tema. vobec nesuhlasim s nejakymi akoze ludskymi pravami. vzdy sa diskutuje o porusovani, ci neporusovani, ale o samotnych pravach uz nie. cele zle.
vsetky fabriky IG farben funguju dodnes, len uz nevystupuju pod tymto oznacenim ako konzorcium. zaujimave ze? asi nemaju ziadnu moc.

praca na evolucnu psychologiu :
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/200
3/1/10-22.pdf

co sa tyka buzerantov, ich propagaciu povazujem za uplne amoralnu.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:32:36 d9777929
fero preco mi konecne nenapises, aku spojitost maju studie s vedeckou teoriou, lebo stale sa tomu vyhybas.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:34:19 59ad5d21
Inak k tym dinosaurom, v detstve si to riadne prehnal pozeranim Flinstonovcoch.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:37:18 59ad5d21
Rafael, poznam iny vtip: kde bolo tam bolo, kus bahna sa objavil. nemal co robit a co spravil? do vody padol. miliardy miliardy a mame polievocku z bahna a z nej bunku... miliardy miliardy a huraaa clovek..
ten poznas?

Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 14:42:53 d9777929
@fero
mas nejaku lepsiu metodu pre cukrovkarov ako pichanie si inzulinu? asi tazko
navyse, ak by platilo, to co tvrdis, necital by som niekedy minuly tyzden clanok, o novom pristupe k liecbe cukrovky, kedy si uz nebudu musiet inzulin pravidelne pichat
maju to ale farmafirmy velku moc, ked nieco take dovolia vyskumat
http://www.iflscience.com/health-and-
medicine/one-injection-reverses-diabetes-symptoms-
without-side-effects


keby nefungovali oni, fungovali by ini, ktori by to iste vyskumali, aj vdaka nim mas lieky na niektore choroby, ktore predtym liecitelne neboli

okej, celkom som ta s tou psychologiou a sociologiou nepochopili, ja som skor myslel, ze sem das nieco ako socialny darwinizmus :)

ak teraz povazujes propagaciu buzerantov za moralny upadok, ako mohla byt spolocnost pred 3000 rokmi vyspelejsia, ked to tam bolo bezne?
a ak egyptanov povazujes za vyspelejsiu kulturu (aspon sa mi zda, ze si to myslis, podla tvrdeni o pyramidach) a zaroven veris biblii, ktora hovori o homosexualnych praktikach v egypte (leviticus 18:3), potom si logicky protirecis, ak povazujes homosexualitu a jej propagaciu za amoralnu :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:52:28 0fcba96b
fero un stykrat ti musim napisat, opisujes abiogenezu, nie evolucnu teoriu...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:52:29 59ad5d21
@fero
precital som si kusok Virapenovej knihy, no musim povedat nic moc ako kritizuje prozac
opat si zamiena korelaciu s kauzalitou (ako vacsina kritikou farmafiriem), ked tvrdi, ze prozac je na vine toho, ze ludia sa zabijaju alebo zabijaju inych
jeho logikou by som mohol tvrdit, ze prozac zabranuje (samo)vrazdam, lebo vacsina ludi na prozacu nikoho nezabije (ani seba)...urcite chapes, ze tato logika je chybna

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 14:58:17 0fcba96b
No toto,
zaklady tu uz mas. dohladaj si. aj metodiku co a ako pisem a preco. aj ked siece nerozumiem preco mi zrazu vykas, kludne tykaj nadalej.

memory,
kolko bolo ohlasov za poslednych 50 rokov, ze uz maju liek napr. na rakovinu. a co sa deje? nic, vsetko po starom. osobne poznam pripad, ked onkologovia odpisovali pacienta nanajvys tyzdnom zivota, po aplikacii liecby pomocou lanu a tvarohu bol o dva tyzdne na sluzobke:)
ja aj kamarat sme mali alergiu. to bolo este v case, kedy som navstevoval lekarov. aj ked som si ju zistil sam. inak ziskal som ju pracou v chemickom labaku. ak by sme sa podriadili farma firmam, zral by som dodnes tabletky bez liecenia. vyliecili sme sa sami nadmernou konzumaciou alergenu :) ziadne lieky ani nic podobne.
ak ma niekto moc, neda si ju len tak lahko zobrat.
takisto je to aj s tvojou cukrovkou. co maju z pacienta, ktory by sa okamzite vyliecil? nic co maju z pacienta, ktory cely zivot kupuje ich produkty? zisk.
precitaj si toho virapena celeho, tam nejde len o prozac, ale hlavne ako je manipulovane s vedeckymi udajmi v odbornych casopisoch, ako sa obchadzaju povinne vyskumy atd..

memory, nepausalizuj. o grecku nebola rec. propagacia buzerantstva je pad do amoralnej zumpy. to je zas ina tema, co sa tyka vyspelosti. vyspelu myslim spolocnost, ktora nie je tak militantne materialna, ako dnesna a rozvija ine crty. my sme v tomto zakrpateni.

Rafael,
vsak pisem, ze vtip:)


Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 15:14:57 d9777929
@fero
ako funguju vakciny? tak, ze do tela vpichnes oslabeny virus/bakteriu a tvoj organizmus zareaguje
a co si urobil ty? presne to iste, aplikoval si metodu, ktoru propaguju farmafirmy :)))

ja zase poznam ludi, u ktorych zabrala na rakovinu konvecna liecba a u ktorych nezabrala nekonvecna, nemozes pausalizovat, ze konvecna liecba je zla a nekonvecna spravna :)
opat ma kritizujes za nieco, co sam robis :)

co bude mat z cloveka, ktory sa vylieci? nic
co ale bude mat z vynajdenia lieku? 20 rocny patent, na ktorom zarobi viac ako keby len 20 rokov predaval ten isty/trochu vylepseny liek...a prestiz :)

nie len nasa spolocnost je materialne zalozena, kazda jedna spolocnost bola materialne zalozena, vzdy ten, kto mal toho viac mal vacsiu prestiz a moc, to nie je len vlastnost tejto spolocnosti, ale vsetkych
preco si faraoni stavali take velke pyramidy? lebo chceli ukazat svoju moc a prestiz...
preco si krali stavali take velke okazale hrady a zamky, ked bolo jasne, ze ich nikdy nemhli kompletne vyuzit, no lebo chceli ukazat svoju moc a prestiz
ako sa to matieralne zameranie v minulosti lisi od dnesneho?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 15:42:09 0fcba97d
Fero nič hľadať nebudem, to by som musel mať aspoň pocit že tvoje slová majú nejakú váhu. A vôbec je škoda riešiť tieto nezmysly. Presne tak to vyzerá keď niekto čo včera zliezol zo stromu, naučil sa pár vecí čo a ako zostrojiť - tak jednoducho usúdil že aj jeho predsa musel niekto inteligentný poskladať.. Veď ako inak, nič iné si predstaviť taký mozog zrejme ani nevie.. Boli časy keď som hľadal tie argumenty kreacionistov a veriacich... Nič som nenašiel, len samé hlúposti, nelogické argumentácie a nezmyselné odvodeniny. Myslíš že dnes urobím tú istú chybu a budem nad tým tratiť čas ? Idem radšej na huby.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 15:57:26 b22821ba
memory, neviem ako funguju vakciny. ziadne som nebral ani nemienim. lenze netreba to miesat. ich "liecba" je v potlacovani symptomov, nie v odstraneni priciny. na tom to je cele zalozene. boli ta hlava? tabletka
boli ta brucho? tabletka
atd.. pricina sa neriesi.
netvrdim, ze uplne vsetko je zle, ale ked vidim ako sa spravaju farma firmy k ludom tak ich nebudem podporovat nijako. alternativa je vzdy.
patenty su samozrejme cele nezmysel. v zdravej spolocnosti, nema nieco ako patent robit. ak je nieco dobre pre blaho ostatnych je nemoralne, aby to niekto patentoval a na zaklade toho draho predaval. chory system.

no a co sa tyka starych civilizacii sme doma :) faraoni si stavali pyramidy? v cine? v rusku? pod morom? praveze mali nejaky ucel a ten ucel urcite nebol v nejakom pretrcani sa :) to je vnimanie optikou dnesneho sveta. ludia v minulosti boli ovela viac rozumovo rozvinuti, len si zober ako degeneruje ludska rec. a tie pyramidy boli toho sucastou.


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-23 16:00:31 d9777929
fero ak si niekedy nastudujes poslednu dobu ladovu, pochopis preco niektore stavby su pod morom..
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 16:09:58 59ad5d21
@fero
ked nevies, ako funguju vakciny, ako mozes tvrdit, ako funguje ich "liecba" a co robia a krtizovat to?
a ze si vakciny nebral? nuz skus si pozriet svoje lave plece, najdes tam dve mensie/vacsie jazvy po vpichoch vakcin :)

patenty ochranuju vyskumnikov a davaju im zaruku navratnosti investicii do vyskumu, ak by si zrusil patenty, musel by si kompletne zrusit aj peniaze, kedze pristroje a plat ludi nieco stoji, je len velmi malo filantropov, ktori financuju vedu a vyskum pre blaho ludstva

alternativa nie je vzdy, a ked je, nie vzdy je vhodna pre vsetkych...

ako degeneruje ludska rec? opat chyba priklad...ako vzdy, nieco splechnes, bez prikladu
a aky mali vyznam? to by chcelo opat nejaky priklad a dokaz :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 17:20:45 5f699539
jak mohol bic perv vnuk až potom dzedo co? perv bol SUMER až potom žid co bibliu spisali! lem še modlice co steho mace? rozum nepouživace bo furt z biblie pišece vaše litanie! bohove u Sumer-Egipt-Grecko-India -šicke narodzene 25.12-com ten dzen! ha? a ježiš tež !aka zhoda bohov-že? kebi sce rozumeli dakus astrologii? tam bi sce našli co hledace !pravdu
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 19:30:44 58d4285f
Nebojte sa. Kristus prišiel zachraňovať židov. Hovoril o nich ako o diablovom plemene. Biblia je tak isto o židoch. Od Adama, Abraháma, Noema, Ježiša..... O Slovanoch, Číňanoch, Germánoch, Inkoch atď. ani zmienka. Samotný Jehova, keď stvoril prvého žida, Adama a jeho ženu Evu, ich preklial a zaťažil ich dedičným hriechom. Židia sú prekliate plemeno. Slovanov sa to netýka, pokiaľ nevyznávajú židovskú vieru a ich boha.
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 20:53:07 57f4f91b
Čo vi na to?
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 20:54:45 57f4f91b
Čo ja na to? Nuž, čo si už len môžem pomyslieť o niekom, kto napíše vy s mäkkým i...?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-23 21:04:09 d405c1fd
Prepáč pandoš. Nepíše sa náhodou pandemonyum? A čo to vlastne je?
milan # PesyMihy72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 21:09:33 57f4f91b
Ano viem. Všetci zlí duchovia.
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-23 21:11:30 57f4f91b
Dve Ferove tvrdenia:
- veriacich je nas vete urcite viac, ako 70 percent

- ludia su nemravni, lebo su skazeni, nie preto, ze su ludia. vsimaj si tu degradaciu v spolocnosti, ako to ide dole s moralkou a mravnostou


Tak je potom tá vaša viera na dve veci - na hovno a na hovno!
Že je viera mentálny balast, je jasné každému triezvo uvažujúcemu človeku, Ale viera je aj morálny balast. Viera nerobí človeka lepším, môžete to opakovať tisíckrát, realita dokazuje niečo iné.


Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-23 21:32:06 3ec5f361
No toto, vidis, konecne robis nieco zmysluplne. ostan si vo svojom presvedceni, vsak je tvoje.

memory, dostal si ma. vakciny viem ako funguju teoreticky. avsak nikdy, co mi pamat siaha som na ziadnej nebol, aj na tej povinnej tusim v 12tich som nebol. na lavom pleci nemam nic :) to je ale jedno. neviem, ako mozes porovnavat vakciny s alergiami:) alergiu liecis, ked ju mas, vakcina by mala byt prevencia nie? ten sposob liecby, co som ti opisal sa neda porovnavat s vakcinaciou. tu totiz nejde o prevenciu.
co sa tyka patentov, uvazujes len v hraniciach tohto systemu. lenze ten je cely zly od zakladov. nie je zalozeny pre dobro vsetkych ludi, ale iba hrstky.
co sa tyka reci, nechapem preco mam uvadzat priklad. vsimaj si ako sa neustale zuzuje pocet pouzivanych slov. len za poslednych 50 rokov. a ake bolo vyjadrovanie nasich predkov. ty tu vidis pokrok? vies ideme podla newspeaku :)))

Pock, nedari sa ti drzat na tvojej vysokej urovni a stale padas. drzim ti palce, aby sa ti viac darilo drzat na tej urovni, na ktorej sa citis byt. aj ked sice veriaci si aj ty, len sa nim na svojej urovni necitis byt.

Rafael, myslis Ice Age? asi taku to ma pre mna hodnotu

Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-24 08:08:54 d9777929
@fero
a ako zafungovala tvoja "liecba"? viec co spravila s tvojim telom? vies, ze ti alergiu uplne vyliecila, alebo sa len neprejavuju symptomy a tiez miesto liecby si ich len potlacil? :)

patenty nie su len pre nejaku hrstku, patenty si moze zaregistrovat ktokolvek

zuzuje sa pocet pouzivanych slov? no ja nemam ten pocit a takisto ty mas len pocit, ze sa zuzuje :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 08:43:25 0fcba97b
memory,
ak by som potlacil len symptomy, tak by sa pri dalsom pouziti alergenu alergia musela objavit :) ale chapem tvoju logiku, mam ich potlacene natrvalo, nie som vylieceny :) princip bol v tom, ze som donutil telo, aby na to prestalo reagovat, ako na alergen :)
moze ktokolvek, ale to nic nemeni, ze to je zvratene v ramci celeho systemu :)
vidis, tak si precitaj komunikacie spred 100 rokov a porovnaj s dneskom a mozno zmenis pocit :)


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 08:55:50 d9777929
@fero
zaujimave, ze ini alergici, prevazne na pel a na prach sa takisto nedokazu vyliecit, pritom su alergenu vystaveny stale :)
ale u teba to zafungovalo :)

pri reci hovorime vseobecne alebo o slovencine?
ano, v spisovnej slovencine sa uz neuzivaju vsakovake vyrazyva, ale stale su v reci pritomne
o inych jazykoch, najma takych, ktorym nerozumiem si nedovolim nic tvrdit, ty ano? :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 09:26:03 0fcba97d
Hmm. Fero

Zaujímalo by ma, keď už porovnávaš počet slov, koľko výrazov si našiel ktoré sa nedajú dnešnými slovami vyjadriť..

A tú hlúpu poznámku môžeš aplikovať aj na seba, stačí keď pôjdeš robiť niečo zmysluplné namiesto toho tárania.. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 09:28:12 b22821ba
memory,
nie som sice ktovieako stary, ale ked som bol dieta, bolo minimum alergikov. praveze preto su ludia alergicki, lebo namiesto prirodzeneho pobytu v prirode sedia od nej odtrhnuti za pocitacmi. zevraj civilizacia, ale velmi zaostala :)
ludia sa namiesto liecenia zveruju do ruk lekarov a ti su v rukach farmafiriem. metoda, ktoru som ti opisal fungovala u mna ale aj u inych. moja alergia bola ziskana v dospelosti a bolo to na chemikaliu, potravinarsky konzervant. ale kludne preferuj "liecbu" u alergologov, aj ked dufam, ze ju nepotrebujes :)

o slovencine memory predsa :) su pritomne mozno tak v slovnikoch, ale nie medzi ludmi.
a okrem ineho ty, ja a Rafael sa dokazeme fundovane vyjadrit ku akejkolvek teme.:)

No toto,
bohatost reci do velkej miery umoznuje ako bude dany jedinec rozmyslat. cim obmedzenejsia rec, tym obmedzenejsie rozmyslanie. newspeak v praxi.
mozem aj na seba, ale aj na teba. dnes idem napr. na sumce(k vode), moze byt?

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 10:10:59 d9777929
Fero. Môže byť. Šiel by som s Tebou, bolo by to zaujímavé keby nám nejaký skočil. Medzitým by sme sa mohli na sebe navzájom zabávať.. Ale možno nie možno by sme o inom ako tieto otrepané témy ktoré nemajú žiadny zmysel.

Nemyslím si že reč bola niekedy menej obmedzená. Reč je predsa prvok komunikácie. Počet existujúcich slov pri rozmýšľaní až tak nerozoduje. Je to vidieť pri tom Vašom bežne zaužívanom slovku na tri.. Je len jedno - no každý si ho predstavuje inak.. :-)
Teda nie podľa slova ľudia uvažujú. Rozmýšľanie nie je podľa mňa až tak podmienené existujúcimi slovami.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 10:31:58 b22821ba
neboj No toto, som presvedceny, ze v realnom zivote a v prirodzenych situaciach by boli vztahy urcite ine ako tu. toto je iba jedna velka hra. mozno by sme sa zabavali, ale bez urazania toho druheho, lebo aj tak sa da.

ludia neuvazuju podla slova, ale urcite slovna zasoba, ich prepojenia maju podiel na moznej urovni premyslania. to aj kus bahna si kazdy predstavuje inak na opacnej strane :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 11:36:51 d9777929
To je mozne s tym kusom bahna.. No ak to mam brat podla seba tak ja si prakticky nic take ani nepredstvaujem.. Teda naozaj neviem načo je dobré také prirovnanie.. Zrejme ten dualizmus potrebuje protiklady.. Ak teda mate boha mate aj kus bahna ako protiklad vášho myslenia. A akákoľvek veĺká slovná zásoba to nenapraví. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-24 11:46:26 b22821ba
Fero - len taký malý príklad "kus bahna si kazdy predstavuje inak na opacnej strane"..

Tvoj jazyk nie je až tak obmedzený, ale Tvoje uvažovanie je obmedzené viac ako jazyk. Neexistujú predsa len opačné strany.. Vieme vyjadriť aj iné strany ako opačné a to aj súčasným jazykom. :-)
Teda nesúhlasím.. Nie množstvo slov má podiel na možnej urovni premýšľania. Niekto proste vidí len dve opačné strany nech by mal jazyk aj štvorrozmerný.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 12:06:14 b22821ba
dakujem No toto, ze si predviedol aj kus svojho premyslania. napr. niekto vztahuje svoj nazor na druheho uvazovanie na neho a z neho robi zavery. veru na toto netreba vela slov :) hlavne, ze si vystacime :)
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 15:12:23 d9777929
Fero neďakuj, veď vieš že potrebujem k svojmu pozorovaniu pokusné králiky. Teba beriem s rezervou Ty nie si až taký vyhranený dualista.. No ale s tými opačnými stranami si začal predsa len Ty.

Moje závery som predsa ešte nenapísal...
Ináč znie to zaujímavo.. Môj predbežný záver je taký..
Boha si každý predstavuje inak tak ako aj kus bahna si každý inak predstavuje... Aj keď predstavivosť človeka je rôznorodá, rozoznáva len dve strany..

Takže radšej napíš čo si chytil nech tú hlúposť nerozvíjam, mohla by z toho byť ešte groteska. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 15:31:49 b22821ba
Fero, ja som síce voči tebe sprostý, ale len preto, že ty si arogantný kretén, ktorý to nemá v hlave v poriadku. Nie kvôli náboženstvu, to je až dôsledok tvojej hlúposti, ale preto, že čím väčšie kraviny plácaš, tým si arogantnejší voči oponentom. To nemá cenu, s tebou sa diskutovať nedá, hodí sa na teba veta: Iniciatívny blbec horší triedneho nepriateľa.
Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-24 15:42:22 3ec5f361
No toto, vsimol som si, ze sa niekedy neudrzis a zrazu zacnes pouzivat mnozne cislo, kde potrebujes zaradit do nejakej skupiny, aby si mohol spravit zaver :)

veru predstavivost je roznoroda, ale mne jednoducho tie miliony a miliardy rozum neberie, tym padom ani kus bahna :)

tento rok je velmi dobry na ryby, vsetci co chodime sme pochytali dost, teraz hlavne 6-fuzovych. nedavno som chytil 170-ku(presne :)). zobral som ho, lebo som chcel vyskusat ci je to naozaj take zle maso, ako vravia hlavne ti, co takeho videli max. na obrazku.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 15:44:05 d9777929
Pock, ty ma velmi zabavas. uz neviem kolky krat si napisal, ze so mnou sa diskutovat neda, ze je to pod tvoju uroven, ale stale sa ti to nedari a reagujes na mna. vsak je to uplne jednoduche, ked nechces so mnou diskutovat, nediskutuj. nadavat mi mozes, ale necakaj, ze budem aj ja tebe.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 15:46:08 d9777929
Fero. To to o tych rybach ma zaujima viac, čo píšeš o bahne nie.. Je mi to úplne jedno ako to bolo, teraz som tu to je dôležitejšie ako tie hlúposti ktoré boli. Je to nezmyslené vôbec to riešiť alebo niečomu veriť bez dostatočných vstupných údajov. Takú rovnicu o mnohých neznámych zatiaľ ešte nevynašli. Niekedy keď občas zavítam na tieto stránky uvažujem či ste sa tu nejako nezasekli.. Ty tu bahníš a bahníš... Rafael Ti oponuje tiež vždy rovnako.. No čo už... Každý má nejakú tú zábavku. Miliardy a miliony s postupným vývojom nie, večnosť je pre Teba zrejme príťažlivejšia. A k tomu kde sa vzal tu sa vzal pred záhradou ráno stál.. Či ako to.. To je zrazu v pohode ? Naozaj nerozumiem ale načo to preberať znovu..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 16:02:11 b22821ba
Poučenie: žid židom v šerci chce bic! -bo seba nezradzi-hrdi je- že židom je! Ti ne zradzel ši seba!-kedz simbol šmerci-do šerca si dal.Tebe chiba to!co žid nezradzi ! hrdost! že je žid-Ti nemaš hrdost !Ti maš ten križ-bo svoje si vihnal -cudze si prijal !! Fero-Lucifer !!!je dosc smutne že takto reprezentujece svoju vieru laski-fanatickov slepotou k poznaniu pravdi-co nechcece prijac!!! Traja krali a hvieda SIRIUS očom to je?
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-24 18:01:01 58d4285f
Fero, opäť trepeš! Presne ako v tvojej viere, pre teba pravda, hoci sa s ňou oháňaš, nič neznamená. Nikde som nepovedal, že diskusia s tebou je pod moju úroveň. Napísal som, že tvoj intelektový potenciál je hlboko pod mojim. A to je rozdiel. Diskusia s tebou je síce zbytočná, pretože pre teba argumenty akoby neexistovali, ale občas ma tvoja hlúposť vyprovokuje k nejakému komentáru.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 08:00:50 3ec5f361
No toto, kazdy niecomu nerozumieme. ako som ti napisal, mne to zase neberie tie miliardy. hlavne, ked na vlastne oci vidim ich nemoznost. ale niekto zase moze vidiet ich moznost. kazdy z niecoho vychadza. veru o rybach je to zaujimave. vcera nebolo nic, iba nejaky adolescent sa snazil zbastit nastrahu, ale nezvladol to. ale bolo pekne. zajtra znova pekne odtrepat sa na ostrov mimo tejto "vyspelej" civilizacie.

Pock, dakujem, ze si mi ukazal ako sa sprava clovek, ktoreho intelektovy potencial je vysoko nado mnou. pre mna pravda nic neznamena? nuz, kazdy ma svoju pravdu, dolezite je ako sa vie obhajit. ak ta hlupost vyprovokuje k reakcii, tak tym reagovanim ju podporujes. davas jej energiu. ak sa jej chces zbavit, nesmies ju podporavat. ale som presvedceny, ze clovek s tvojim intelektualovym potencialom tieto zaklady ovlada.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 08:47:52 d9777929
Fero nemozne ? To hovorili predsa cirkevnici vzdy. Nakoniec ich to vzdy zvalcovalo a priznali svoje omyly. Nie je to argument iba konštatovanie.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 09:58:33 b228409d
kedz boh tvoril perši bul adam potom eva.-kedz tvoril žverata perši bul osol -druhi bul ježiš. kedz už nemal blata pomešal tich dvoch a višol mu klon FERI!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 16:33:16 58d4285f
Zase trepeš a domýšľaš si, čo som nikdy nepovedal. Ja sa nechcem zbaviť tvojej hlúposti. Tým, že na ňu nebudem reagovať, nezanikne. A, priznám sa, niekedy ma baví provokovať, nielen teba, aby ste manifestovali, ako dokáže človek, vďaka svojmu náboženstvu, urobiť zo seba idiota.
Ak má teda človek svoju pravdu (to je čo za nezmysel, pravda je len jedna - alebo myslíš, že boh môže existovať aj neexistovať zároveň?), tak prečo tú svoju neobhajuješ a miesto toho tu trepeš nekonzistentné trápnosti a táraniny?

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-25 16:35:21 3ec5f361
Pock, asi som ani zdaleka nedosiahol tvoju vysoku intelektualnu uroven a neviem to napisat tak, aby si to pochopil. dakujem, ze si mi ukazal, ako sa sprava a chape mudry a rozumny clovek na vysokej intelektualnej urovni, za akeho sa sam seba povazujes.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-28 09:21:41 d9777929
Fero---Pock to bere zo široka poznania - Ti to bereš z poznania biblie- neveriš v evoluciu ale veriš stvorenie človeka bohom-jak chceš chapac kozmos kedz nepripuščiš sebe co ci preklada aj ini-kebi šme buli šicki stejni rozumovo-bula bi to nuda žic!a preto je roznorodosc -žic vo svojom kruhu je vec chtora nevedze višše k poznaniu života v kozme! bo visoka inteligentna mudrosc neznamena ešče mudrosc-ale chapac veci rozumom! strom života!! kmen je život-života--konare su roznorodosc života a v koreni človek hleda koren života -zeme i kozmu! prečitaj si--Staroveke orientalne literatury!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-29 18:50:26 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Žijeme ve špatné galaxii?


 Žijeme ve špatné galaxii?
Podle studie obyvatelnosti galaxií jsou pro život našeho typu nejlépe obyvatelné eliptické galaxie. Nespletli jsme si galaxii?
Počet mrtvých nakažených ebolou přesáhl 5000
Desatero školského systému
Otázky viery (8. časť). Dodatok.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.2235 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo