Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

99. výročí VŘSR — bolševické revoluce v Rusku (I/II)


99. výročí VŘSR — bolševické revoluce v Rusku (I/II)

Doma jsme měli knížku Ruská revoluce z roku 1929. Již tehdy se vědělo, co jsou bolševici zač, čeho všeho jsou schopni. Zprávy z Ruska přinesli nejen tamní českoslovenští legionáři ale i uprchlíci, kteří se před terorem zachránili.

To, co jsme měli u nás v 50. letech, byl už jen slabý odvar toho co se dělo v Rusku po VŘSR (a i to byly hrozné věci, například když někdo nechtěl vstoupit do JZD tak mu lámali prsty v pantech dveří, nebo mu ponořili nohy do nehašeného vápna apod.).

Socialismus 80. let, na který někteří s takovou nostalgií vzpomínají, byl proto tak mírný, protože po příchodu vojsk Varšavské smlouvy v něj již nikdo nevěřil (i když to oficiálně samozřejmě nikdo nepřiznal) a také proto, že u moci byli komunisté (Husák, Novomestský a další) jež semlelo vězení v 50. letech a zažili na vlastní kůži větu: Revoluce požírá vlastní děti. Neměli proto touhu opakovat teror 50. let. Přesto stín 50. let a všepronikající atmosféra strachu a opatrnosti byly přítomny až do listopadu roku 1989. Opravdu se to nedá srovnat s dneškem. Není po čem plakat. Opravdu.

Připadá mi zvláštní, že se v dnešní době bojíme návratu nacismu a fašismu (který strašil lidstvo jen asi 10 20 let) ale nikdo se nebojí návratu komunismu, jehož teror trval zhruba 70 let a v mnohém ho i převyšoval. Velmi poučné jsou filmy jako Sowjet story — příběh rudého zla nebo polský film Čekista. Hrozbou dnešní doby podle mě už není ani nacismus ani komunismus, ale novodobá totalita, která z nich vychází ale je jiného charakteru: Kulturní marxismus — který přichází z Bruselu a ze západní Evropy. Má jiný charakter, ale třeba si prohlédnout i kořeny, abychom rozuměli jeho směřování a cílům.

Vraťme se ale k výročí VŘSR, doporučuji skvělý článek bloggera o historických faktech té doby: Připomeňme si 99. výročí bolševické revoluce.

Marxismus je opiem intelektuálů. Raymond Aron

7. 11. před 99 lety se začala jedna z klíčových událostí moderních dějin nazývaná komunisty Velká říjnová socialistická revoluce (Říjnová proto, neboť podle juliánského kalendáře, který se tehdy v Rusku používal, bylo 25. 10.) Toto datum mělo pro světový proletariát a zejména jeho předvoj, komunistickou stranu, téměř stejný význam jako má pro křesťany narození Krista. Konečně se měl uskutečnit odvěký sen člověka o spravedlnosti, o světě bez vykořisťování člověka člověkem, o společnosti bez pánů a otroků, kde si budou všichni rovni, o světě bez hladu a chudoby, o světě, ve kterém zavládne bratrství. Komunisté chtěli vytvořit nový lepší svět a nového lepšího člověka.

Nejprve však bylo potřeba zničit svět starý a zúčtovat s člověkem minulosti. Budování mělo předcházet ničení. Jak se zpívá v internacionále (Tato píseň byla nějaký čas ruskou hymnou): "Rozboříme světa starý základ, otroci vzhůru k vítězstvím ..."

Existují tři důvody, proč se zabývat ruskou revolucí:

 1. Je dobré připomínat si dějiny, abychom je nemuseli podruhé prožít.
 2. Ruská revoluce ovlivnila i naše dějiny, neboť od roku 1948 do roku 1989 nám vládli komunisté, kteří dostávali instrukce z Moskvy.
 3. Několik myšlenek ruské revoluce, hlavně v kulturní oblasti, i když v modifikované podobě, se staly součástí neomarxismu (původní konflikt mezi kapitalistou a proletářem byl nahrazen konfliktem mezi většinou a menšinou), který dnes inspiruje mnoho politiků a intelektuálů.

Pokračováním ruské revoluce je dnes kulturní revoluce. Ruská revoluce tak vrhá svůj stín do naší doby. Chceme-li pochopit kulturní změny, které dnes ve světě probíhají, potřebujeme studovat ruskou revoluci.

Proto jsem k výročí ruské revoluce napsal tento článek. Článek je z větší části tvořen úryvky z děl lidí, kteří se ruskou revolucí hlouběji zabývali. Vybral jsem je tak, aby co nejlépe vynikl metafyzický a kulturní rozměr událostí před sto lety. Úryvky jsou doprovázeny mým stručným komentářem a na závěr jsem se pokusil o stručné, ale komplexní filozofické zhodnocení komunismu, protože dodnes je mnoho lidí, kteří se rozplývají nad tím, jaké to byly krásné myšlenky.

Upozornění: Některé části článku obsahují popisy brutálního násilí.

https://blog.postoj.sk/18550/pripomen me-si-99-vyrocie-bolsevickej-revolucie

Jeden z velitelů Čeky M. I. Lacis dával v roce 1918 podřízeným takovéto pokyny: "Nevedeme válku s konkrétními osobami, vyhlazujeme buržoazii jako třídu. Nehledejte při vyšetřování materiál a důkazy pro to, že obviněný slovy nebo skutky jednal proti sovětské moci. První otázka, kterou mu musíte položit, zní, jaký má původ, výchovu, vzdělání nebo profesi. A tyto otázky musí určit osud obviněného. V tom spočívá smysl a podstata rudého teroru." (Zubov, A. (2015), str. 500)

Obětí mučení se staly i samotní členové tajné policie. Byli to ti, kteří nebyli dostatečně tvrdí a stěžovali se na trýznivé noční můry, které si odnášeli z mučíren. Zabité oběti se nevydávaly příbuzným. Pohřbívali je v hromadných hrobech. Někdy s mrtvými pohřbili i ty, co ještě žili. Práce bylo hodně a nebyl čas na selekci. Kde se kácí les, létají třísky.

Toto se říkalo o Stalinovi jako vtip, ale byla to realita pro všechny revolucionáře:

"Trockij obešel všechny rady Rudé armády, rychle si přitom prohlížel tváře vojáků a čas od času tomu nebo onomu rudoarmějci řekl: "Vystup z řady!" Když skončil s obchůzkou, bylo takto vybráno asi 300 vojáků. Na otázku, co se s nimi má udělat, Trockij odpověděl: "Zastřelit!" Tak geniální vůdce předvedl svou prozíravost a upevňoval svou autoritu a železnou disciplínu v Rudé armádě." (Zubov, A. (2015), str. 501)

I ve Vietnamu byly bolševici krutí a brutální

Všechny komunistické režimy ve 20. století byly násilné, ačkoli většina z nich ne v takovém rozsahu jako ruští bolševici. To je dost dobrý důvod myslet si, že komunismus a násilí patří k sobě, že jej není možné nastolit bez násilí a také na to, abychom se vůči ideji komunismu stavěli přezíravě.

Světoobčanství není výmysl dneška

Lenin a Trockij nenáviděli jakoukoli formu nacionalismu a vlastenectví. Považovali se za světoobčany a toužili vládnout celému světu. Lenin napsal: "Marxismus je nesmiřitelný s nacionalismem, jakkoli by byl spravedlivý, bezúhonný a civilizovaný. Marxismus míří vpřed, vyniká nad jakýkoliv nacionalismus jako všeobecná idea sjednocení všech národů do vyšší jednoty ... Kdo hájí heslo národní kultury, ten patří mezi nacionalistické maloměšťáky, a ne mezi marxisty ... Heslo národní kultury je buržoazní a často i klerikální výmysl. Naším heslem je nadále internacionální kultura demokratismu a světového dělnického hnutí. Jedině když odvrhne všechny divoké a hloupé nacionalistické předsudky a spojí pracující všech národností do jednoho svazku, bude dělnická třída schopna čelit buržoazii a osvobodí se od ní v zájmu lepší budoucnosti." (Zubov, A. (2015), str. 695)

Bolševici chtěli vytvořit světovou socialistickou republiku. Všechny národy světa měly splynout do jednoho velkého národa, který by měl jeden jazyk. Měla vzniknout jedna celosvětová kultura. Rasy se měly promíchat a tak vlastně zaniknout. Později, aby Stalin dosáhl tohoto cíle, alespoň v mnohonárodnostním Sovětském svazu, přesouval celé národy. Přesouváním velkého množství lidí chtěl dosáhnout, aby se národy promíchaly a vznikl jeden velký sovětský národ.

Snahu zničit rodinu sliboval již Ma nifest komunistické strany

Bolševici chtěli zrušit rodinu. V roce 1919 psal Trockij Leninovi: "Pokud přistoupíme k otázce ze sociálně-psychologického hlediska, je třeba donutit všechny pracující, aby zažili utrpení a hledali z něj východisko ne individuálně, ale kolektivně ... Dosáhnout takového usměrnění individuálního úsilí je možné pouze socializací podmínek běžného života, zničením rodinných krbů, domácí kuchyně a přesměrováním všech na veřejné stravování. Socializace tohoto druhu je nemyslitelná bez militarizace ... Militarizace plus dvakrát denně teplé jídlo, stejné pro všechny, budou všichni chápat jako životní nezbytnost a nebudou to chápat jako arakčejevské násilí. Veřejné stravování vytvoří bezprostřední podmínky pro veřejnou kontrolu a pro nejúplnější boj s leností a nesvědomitostí: kdo nechodí do práce, nebude se moci ukázat ve veřejné jídelně. ... Nezbytný je kult fyzické práce ... Je nutné zavázat bez výjimky všechny občany, nezávisle na druhu jejich zaměstnání, aby věnovali jistý, alespoň minimální počet hodin denně nebo určitý počet dnů fyzické práci. Je třeba, aby naše tištěná i ústní agitace udělala středem všeho fyzickou práci." (Zubov, A. (2015), str. 458)

Proto intelektuály u nás posílali k lopatě. To bylo ještě to lepší oproti odstřelování.

Cílem komunistů bylo vytvořit nového člověka, který by potlačil svůj individualismus a byl oddaný společnosti, což v praxi často znamenalo komunistické straně. Ideální by tedy bylo, kdyby se lidská společnost změnila na jakési lidské mraveniště, protože mravenci potlačují své individuální zájmy a pracují pro dobro celku. Trockij chtěl společnost organizovat a řídit podle vzoru armády. Mluvil o pracovních četách a plucích. Vytvoření nového člověka vlastně znamenalo přetvoření lidské přirozenosti.

Trockij chtěl, aby se Rusko změnilo na ozbrojený tábor. Řekl, že pracovní armáda je tvořena z mužické suroviny. Podle M. Gorkého byly pracující pro Lenina jen tím, co železná ruda pro hutníka.

Podle tehdejší literatury měl být nový sovětský člověk racionální, disciplinovaný a kolektivní. Měl se chovat jako část většího celku, která své zájmy podřizuje zájmům celku společnosti. Tedy měl by žít jako mravenec v mraveništi. Ideální socialistická společnost měla být řízena na vědeckém základě (vědecký komunismus), věda měla nahradit náboženství. V románu Inženýr Menni popisuje bolševický filozof Alexander Bogdanov ideální svět tak, že všichni lidé nosí stejné unisex oblečení, všichni bydlí ve stejných domech, děti jsou vychovávány ve zvláštních koloniích, neexistuje žádný národ a všichni mluví jedním jazykem. Všichni lidé měli být jako atomy stmelené do jediného inteligentního lidského organismu.

"Na místo individuální osobnosti nastoupí v psychologii proletariátu mechanizovaná kolektivita." City nebudou potřebné a stav lidské mysli budou ukazovat přístroje. Tato vize byla myšlena smrtelně vážně. (Figes, O. (2005), str. 692)

V Abecedě komunismu Bucharin a Preobraženský se psalo, že brzy se uskuteční nový svět s novými lidmi, v němž má být všechno precizně vypočteno. Komunisté chtěli plánovat a řídit společnost do nejmenších detailů. Vše mělo do sebe zapadnout jako součásti stroje. Tyto temné vize zpracoval Jevgenij Zamjatin v románu My, který patří spolu s Huxleyovým Překrásným novým světem a Orwellovými romány Farma zvířat a 1984 ke klasickým dílům antiutopické literatury.Author: Myskin # GawaTufa66
Rusko2016-11-1510
-
 35% ( 7 people voted )
+
Coskoro pride koncence riesenie bolsevickej otazky.
Augusto Pinochet # SifeLypi00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-15 16:05:25 5b7f4abd
No "KONCENCE" , že prišiel " rozum" Augusta Pinocheta 00... lebo ináč by ani nedalo vyjadriť sa k Myskin66...novskému "blúzneniu"a "blúdeniu " v histórií boľševizmu a hlavne "svetlým " zajtrajškom bez kríz , vojen a "zabíjačiek" . Vďaka je sa o čo "oprieť ".... Tóó´ľko riešení ...a po kope...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-15 17:29:38 58d4289b
Soumrak podnikání. EET je tečka na konci svobodného podnikání.
"Už se nedá podnikat, nemá to smysl, nejde to." "Končím, letos poslední rok". říká známý, který jezdí i do Holandska a má přehled. Podnikání je i o tom, že máte výhodu. Máte informace. A tuto výhodu dnes již nemáte. Všechny informace, písemně, každý měsíc, jmenovitě hlásíte na finanční úřad. To je měsíční hlášení. Co, odkud nakupujete, komu a za kolik. A ejhle, náhle se objevují, zcela jistě náhodou, Babišovi firmy, s o korunu nižší nabídkou. Jen tak, z čista jasna. Kdepak asi získali informace ?
Dnes je to o dotacích. Ne co umíte a co znáte. A víme, kdo bere všechny dotace. On taky bere všechno. Všechny obory. Bude to zřejmě jako Veolie ve Francii, ta taky dělá všechno. včetně pohřebnictví. Pokud nedosáhnete na dotace, je jedno co děláte, na trhu pro Vás není prostor.
Lex Babiš. V zahraničí je nemyslitelné, aby něco takového vůbec existovalo, třeba jen bez zákonu. U nás, poslanci ani nedokáží schválit zákon . Lex Babiš. Má to všechno obšláplé. Všude má své lidi. A sledujíce volební preference, i mít bude.
Daně a poplatky. Velké firmy neplatí. Buď mají daňové prázdniny, nebo daňové ráje. Na Slovensku to není lepší. Od ledna se zavádí pro malé firmy další daň z příjmu, 30 ˇ%. Kromě sociální a zdravotního, jako dosud.
Opravdu, na trhu již není prostor. Vítěz bere vše.
Těšme se na monopolní ceny a monopolní kvalitu. EET je jen dortíček na konci. V mnoha odvětvích je situace již neudržitelná. Řekněme tržní prostředí je neudržitelné.
Třeba polygrafický průmysl.
V Hradci Králové byla perfektní soukromá tiskárna. Od revoluce, vznikla jako restituce, z formy z 1. republiky. Byla. Stát dal 3 miliardy dotací do plygrafického průmysl. Tím zvýhodnil začátečnické firmy, které nic neuměly a vybavil je špičkovou bezkonkurenční technikou. Opravdu se jí konkurovat nedalo. A starší, zkušené firmy to položilo. Nová místa téměř nevznikla, jen došlo k náhradě firem. Dotačně úspěšnými firmami.
Není to jen polygrafický průmysl. Není se to děje i v topenářství.
Nyní odchází generace, která si myslela, že poctivou prací lze zbohatnout, komunisté jim takto lživě barvili kapitalismus. Mladí to vidí a vidí, že malá firma nemá smysl. I schopné, menší firmy, není komu předat.
Evropské výrobky začínají být nekonkurenceschopné. 30 % ceny výrobku tvoří certifikáty a byrokracie. Investovat do materiálu a surovin, již není dost peněz.
Čína na razítka kašle, jejich výrobky začínají být lepší.
Čus. Lohem.
PS píši to sem, článek by jste mi zase smazali. Demokraticky.

lohem # LybuDoca99
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-11-15 22:55:01 4faafecd

No ale tuším začal to už Alexander Veľký (Macedónsky). Aj ten začal budovať svoju "celosvetovú" ríšu vojenskými výbojmi, svojou armádou - a nie nejakým mierovým pochodom so spevmi. A dokazujú to dnes aj islamisti IS. Mierovými pochodmi a presvedčovaním, myslím ešte žiadna ríša nevznikla - ani tá islamistická - ten ich novodobý kalifát.
Iní neboli ani ruskí boľševici. Niekoľkých presvedčili, ostatných donútili!

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-16 07:08:10 4e621f96
To je skutočné "NESKUTOČNÉ" keď dnešný maturanti --a nehovorím o 25-30dsiatníkoch --a vedia vééľmi málo o "REVOLÚCIÍ " v r.1989... A ktosi tu podsúva čosi "spred 100" rokmi ... Je to sranda ako sa to vysvetľuje ... / a samí viac-hlavý draci, a samá tma a prišiel na bielom koni a "budajka-čiapka" a vybojovali ... a potom, že vymreli tvorcovia rozprávok... a dobro by malo... zvíťazíť.../ Zajtrajšie oslavy a grandiozne ... a čo po sto rokoch ... No nie je to sranda , keď ani slobodu ani demo--kraciu nevie nikto poriadne --vykresliť --- a len bojovať a bojovať...za to. A tvorivo riešiť problémy ... ta načo .. už aj kradnutie má svoj "SYSTÉM" .
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-11-16 15:51:55 58d4289b
Nacisti a boľševici mali spoločnú hlavnú črtu: Vytvoriť akýsi utopický raj na zemi kompletnou elimináciou tej časti ľudstva ktorá sa nehodila do obrazu tej ích utópie. To že jedni si vyfabulovali vládnucu rasu a druhí vládnucu triedu bol iba nepodstatný detajl. MOžno je čosi podobné čakať i od dnešných ekofašistov: už len tŕpnem kedy vyrukujú s nejakými číslami koľko ľudí treba eliminovať aby sa znížila uhlíková stopa...

Morálny stav sa nedá dosiahnuť nemorálnymi prostriedkami. To si dodnes neuvedomili žiadni sociálni inžinieri a iní "vylepšovatelia sveta".


Last before the storm # RehyHidi50
-
 54% ( 3 people voted )
+
2016-11-16 20:20:06 55e4d3f3
loading...
Ďalší boľševický sĺp je vyvrátený. Tentoraz na Kube. Už ich po svete veľa nerostalo. A to sa myslelo, že červený guerillo je pomaly nesmrteľný...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-26 13:47:05 d405c1fd
--Pamde36---a ktorému padnutému --vyvrátenému stlpu sa netešíte... Prezraďte ../dve mená . lebo ---pri jednom sa môžte zmýliť../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-26 17:50:43 58d4289b
Pravdu povediac, guerillo Fidelo je mi ukradnutý a aspoň sa stretne v pekle s chruňom Che. Skôr som posmutnený z toho, že malebný ostrovný skanzen socializmu zanikne. Turistickému ruchu sa nikdy nebránili a každý si tak mohol urobiť poznávací dovolenkový výlet za chudobou pod boľševickou kuratelou. Tento idylický obraz zakonzervovaného času však čoskoro navždy pominie. Neklamným začiatkom demontáže bude až do Havany dorazia obrátené prdele McDonaldu, miestni amigos sa pôjdu ušliapať v radoch na svoj vysnený burger a maskáčový súdruh kadáver sa bude od zlosti otáčať v hrobe ako mlyn. No na druhej strane, je to ako dať empírové hodiny do humna. Avšak niekde sa musí začať. Čo už, časy sa menia - zajtra adiós, compaňéros!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-27 03:14:46 bc7b649f
No dobre--Pande36...ono sa dalo to čakať ---názorové "objektivity" . Ale odpoveď ---tie dve mena ..."neukradnutých" ---stlpových...chýbajú---nám "pospolitému."..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-11-27 07:14:34 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0642 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne