Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Úvod do problematiky štandardných kvantových počítačov


  Úvod do problematiky štandardných kvantových počítačov
Svet kvantových počítačov je úplne odlišný od klasického. Niektoré úlohy sa dajú lepšie modelovať na konvenčnom a iné na kvantovom systéme. Je potrebné si uvedomovať potenciál ale aj slabiny oboch možností. V článku sú predstavené základné teoretické princípy na ktorých stojí a padá realizácia kvantového počítača.

História a limity miniaturizácie

Z pravidla platí, že na začiatku nejakej éry bádania sa dá robiť progres omnoho väčšími skokmi, keďže je pred vedcami len zelená lúka. Inak to nebolo ani pri počítačoch. Tie prvé zaberali haly väčšie ako vaša lokálna sokolovňa, na napájanie bolo treba dedikovanú trafostanicu a poriadne rezervy v elektrickej rozvodnej sieti. No prešlo niečo viac ako dekáda a elektrónky boli zamenené za tranzistory. Spotreba aj rozmery sa zmenili v pomere sto ku jednej.[1]

Elektrónka a tranzistor. (Kredit: History of Computing)
Elektr ónka a tranzistor. (Kredit:History of Computing)

Ďalším obrovským skokom vo vývoji bolo nasadenie mikročipov v polovici 60tych rokov. A už napríklad taký procesor Intel 8008 z roku 1972 obsahoval 3500 tranzistorov [2] pričom bol niekoľkonásobne menší ako elektrónka. Veľkosť tranzistora v tomto čipe bola 10 mikrometrov, čo je približne 5 krát menej ako hrúbka ľudského vlasu. Nástupom mikročipov sa tiež na dlhé desaťročia uzavrela éra výmien typov súčiastok reprezentujúcich bity a začala sa éra miniaturizácie tej poslednej, čiže mikročipu. S príchodom čipov vyslovil jeden zo zakladateľov Intelu, Gordon Moore, predikciu, ktorá sa na mnoho desiatok rokov stala pravidlom známym skôr pod názvom Moorov zákon. Hovorí, že počet tranzistorov ktoré môžu byť umiestnené na integrovaný obvod, sa pri zachovaní rovnakej ceny zhruba každých 18 mesiacov zdvojnásobí. Práve v súčasnosti, po 50 rokoch platnosti, máme možnosť v priamom prenose sledovať jeho úmrtie. Na to, aby sa mohol počet tranzistorov pri zachovaní rozmerov mikročipu zväčšovať, musia sa tieto samozrejme zmenšovať. Posledný posun v miniaturizácii nastal v roku 2014 s nástupom 14 nanometrového výrobného procesu a Intel prednedávnom oznámil, že meškajúca 10 nanometrová technológia nepríde skôr než v druhej polovici roku 2017 [4]. Ani ďalší výrobcovia ako Samsung a TSMC sa doteraz k 10nm procesu nedopracovali. Desať nanometrový tranzistor je pre ilustráciu 1000 krát menší ako ten v spomenutom procesore Intel 8008 a napríklad závitnica ľudskej DNA má priemer 2.5nm.[5]

Procesor Intel 8008. (Kredit: Intel Inc.)
Proces or Intel 8008. (Kredit: Intel Inc.)

Je viacero dôvodov, prečo práve pri veľkostiach počítaných v jednotkách nanometrov narážame na pomyselné hranice. Popri limitoch kremíka ako výrobného materiálu sú to hlavne fenomény kvantovej mechaniky, ktoré sa pri takýchto mikro škálach začínajú prejavovať a narúšajú tak správnu funkčnosť tranzistoru. Patria medzi ne napríklad kvantová superpozícia (quantum superposition), kvantové tunelovanie (quantum tunnelling), alebo kvantové previazanie (quantum entanglement). Tieto následne spôsobujú zmeny v registroch, preskakovanie elektrónov medzi jednotlivými tranzistormi, alebo fluktuácie v elektronických signáloch.[7] Čo je ale katastrofa pre konvenčné počítače, je pre zmenu požehnaním pre systémy využívajúce zákony kvantovej fyziky na riešenie problémov, ktoré sa doteraz zdali byť pomocou súčasných výpočtových zariadení prakticky neriešiteľné.

Schéma kvantového počítača s piatimi supravodivými qubitmi od IBM
Schém a kvantového počítača s piatimi supravodivými qubitmi od IBM

Teória kvantového počítača
Výskum smerujúci ku kvantovým počítačom sa začal oveľa skôr ako sme narazili na kvantové fenomény pri miniaturizácii u konvenčných počítačov. Už na začiatku 80tych rokov Paul Benioff a Richard Feynman poukázali na možnosť využitia nanočastíc ovládaných pravidlami kvantovej mechaniky (napríklad atóm, elektrón, či fotón) na štandardné stavebné bloky v elektronike, kde spomínané kvantové javy nebude potrebné blokovať, ale ich bude možné ovládať a využiť k prospechu fungovania takéhoto výpočtového systému.[7] Feynman vyslovil hypotézu, že simulácia výpočtu klasického počítača pomocou cielenej evolúcie nejakého vhodného kvantového systému môže viesť k podstatnému urýchleniu riešenia špecifických matematických problémov. Posledný krok smerom k prvej definícii kvantového počítača spravil oxfordský matematik David Deutsch v práci z r. 1985. V nej napísal, že kvantovým počítačom je fyzikálny systém, ktorého určité kvantové stavy (napr. stavy zodpovedajúce energetickým hladinám atómu) kódujú klasické logické hodnoty (nuly a jednotky) a jeho časový vývoj zodpovedá realizácii konkrétneho algoritmu.[8] Deutsch tiež v spomínanej práci navrhol využitie fenoménu kvantovej superpozície na vytvorenie systémov pre masívne paralelne spracovanie vstupov. Na vysvetlenie jednotlivých vyššie spomínaných kvantových javov je potrebná pomerne obsiahla znalosť iných teoretických poznatkov a v ich detailoch nemá často jasno ani autor tohto článku, preto sa teraz v záujme jeho, tiež čitateľov, aj dĺžky článku obmedzíme na jednoduché definície a konštatovania bez dokazovania. V prípade záujmu treba pokračovať v použitej literatúre.

Kvantová superpozícia
Ak sú rovnice popisujúce skúmaný fyzikálny systém lineárne, tak aj ľubovoľná lineárna kombinácia riešení je tiež riešením. Takúto kombináciu riešení nazývame superpozíciou. Základnou rovnicou kvantovej mechaniky je Schrödingerova rovnica. Táto rovnica je lineárna a preto vieme aplikovať princíp superpozície aj v kvantovej mechanike. V takto zúženom význame ju voláme kvantová superpozícia.[10] Kvantová superpozícia vychádza z inej vlastnosti kvantovej fyziky a totiž, že častice sú zároveň vlnenie. Schrödingerova rovnica popisuje práve vlnovú funkciu, čo je matematický predpis určujúci možné stavy častice a pravdepodobnosti týchto stavov. Pokým je častica ponechaná sama o sebe, nachádza sa súčasne vo všetkých stavoch umožnených vlnovou funkciou (v superpozícii). Vo chvíli, keď sa pokúsime zmerať jej vlastnosti (stav), dôjde k tzv. kolapsu vlnovej funkcie a my získame jednu konkrétnu hodnotu. Praktické využitie v kvantových počítačoch je také, že tranzistor kódujúci v konvenčnom prípade jeden bit (čiže hodnotu 0 alebo 1, prúd tečie alebo netečie), môže vďaka superpozícii v kvantovom počítači reprezentovať okrem hodnôt 0 a 1 aj všetky hodnoty medzi 0 a 1 (aj akúkoľvek ich podmnožinu). To znamená, že pri výpočte nepotrebujeme postupovať sekvenčne (rátať pre každú hodnotu zvlášť) ale vieme na vstupe zadať superpozíciu všetkých hodnôt a realizovať výpočet paralelne. To práve navrhol David Deutsch v spomínanom roku 1985. V kvantovom počítači samozrejme nevieme využiť konvenčné tranzistory, namiesto nich sa využívajú atóm, či fotón a informáciu ktorú kódujeme nevoláme bit ale qubit (quantum bit). O kvantovej superpozícii inak hovorí aj verejnosti známa Schrödingerova mačka.

Kvantové previazanie
Einstein nazval tento jav "spooky action at a distance." (v preklade strašidelné pôsobenie na diaľku) pretože tiež pochyboval o tom čo táto teória naznačovala. Jedná sa o fyzikálny jav, ktorý nastáva keď skupina častíc vznikne alebo spolu začne interagovať spôsobom, ktorý vylučuje aby ich kvantové stavy boli popísané nezávisle. Potom existuje iba kvantový stav celého systému, pričom tieto častice sa navzájom ovplyvňujú aj na obrovské vzdialenosti.[16] Znamená to tiež, že zmeraním jednej z previazaných častíc dôjde ku kolapsu vlnovej funkcie celého takéhoto systému a všetky previazané qubity výstupia zo superpozície a nadobudnú konkrétne hodnoty.[12] Praktické využitie pri kvantových počítačoch je práve v možnosti previazať N qubitov schopných superpozície do koherentného kvantového systému. Tento následne funguje ako počítačový register, do ktorého dokážeme zakódovať koreláciu všetkých možných 2N stavov naraz a nie len zreťaziť všetky možné stavy N qubitov, čo by nám dalo len 2N zakódovaných možností.

Ďalšie metódy a javy

Spustit animáciu
Animácia zobrazujúca fenomén kvantového tunelovania s určitou pravdepodobnosťou. (Kredit: Yuvalr, Wikipedia)
Animá cia zobrazujúca fenomén kvantového tunelovania s určitou pravdepodobnosťou. (Kredit: Yuvalr, Wikipedia)

Kvantové tunelovanie je fyzikálny kvantový jav pri ktorom častica porušuje princípy klasickej fyziky tým, že prechádza potenciálovou bariérou, ktorá je vyššia ako energia častice. Pokiaľ je energia častice menšia než výška bariéry, potom by sa podľa klasickej mechaniky mala častica od takejto bariéry odraziť späť. Kvantová mechanika však častici umožňuje, aby s určitou pravdepodobnosťou prešla skrz (odtiaľ tiež pochádza označenie tunelovanie). Čím menší je rozdiel medzi výškou potenciálovej bariéry a energiou častice, tým väčšia je pravdepodobnosť prejdenia cez bariéru.[14] Pekný názorný príklad je alfa rozpad atómových jadier.

Kvantové tunelovanie sa spolu so superpozíciou a iným javom s názvom "kvantová fluktuácia hmoty" využíva ako základný mechanizmus adiabatických kvantových počítačov (AQC). Tento mechanizmus sa volá kvantové žíhanie (quantum annealing).[15] Témou tohoto článku však nie sú adiabatické, ale štandardné kvantové počítače.

Problémy kvantového počítača

Získanie výsledku
Zákony kvantovej mechaniky bohužiaľ neplatia len na vstupe ale aj na výstupe. To znamená, že za výhodu zadávania vstupov vo forme kvantového systému (kvantovo previazanej superpozície qubitov) tvrdo zaplatíme v podobe výstupu, ktorý je tiež vo forme kvantového systému. A keďže sa kvantový systém, pri snahe pozorovať ho, rozpadne, nie sme schopní prečítať celý výsledok ale len jeho mikročasť. Čiže najväčšou výzvou často nie je ani tak realizácia kvantového algoritmu, ako skôr schopnosť získať dostatočne veľkú časť výsledku zo systému, ktorý nie sme schopní celý priamo pozorovať.


Korekcia chýb
Korekcia chýb prebieha podobne ako pri bežných počítačových algoritmoch a to pomocou redundancie. V kvantovom svete však korekciu nerealizujeme duplikovaním bitov, ale mapovaním qubitu na previazaný stav n qubitov. Jeden qubit je teda reprezentovaný kvantovým systémom obsahujúcim N qubitov. Čím väčší bude počet qubitov v kvantovom systéme, ktorým je reprezentovaný qubit, tým vyššiu bude mať pravdepodobnosť, že bude reprezentovať správnu hodnotu. Pravdepodobnosť rovnú 1 (istota) by sme dosiahli pre N = nekonečno. Peter Shor dokázal, že pomocou redundancie získanej mapovaním qubitu na väčší kvantový systém, sme schopní rekonštruovať pôvodný výsledok v stave superpozície aj napriek čiastočnej chybovosti jednotlivých qubitov.[17]


Dekoherencia
Na kosť zjednodušená definícia by znela nasledovne. Dekoherencia je proces, ktorý zapríčiní kolaps vlnovej funkcie. (aj keď to nie je vždy pravda) Preto je nevyhnutné, aby sme akejkoľvek náhodnej dekoherencii zabránili, keďže sa nám tak rozpadne pracne nastavený kvantový počítač ešte pred získaním výsledku. Prakticky si vieme dekoherenciu predstaviť ako interakciu kvantového počítača s prostredím. V závislosti od typu použitého qubitu potrebujeme odfiltrovať rušivé elementy okolia tak, aby žiaden vonkajší faktor nemenil delikátne nastavenie kvantového systému. Ak napríklad používame ako qubit atóm, musíme zabrániť aby interagoval s nabitými časticami okolia, ktoré by mohli zmeniť energetické hladiny elektrónov, využívané na nastavenie hodnoty takéhoto qubitu.[18]


Záver
Svet kvantových počítačov je úplne odlišný od klasického. Niektoré úlohy sa dajú lepšie modelovať na konvenčnom a iné na kvantovom systéme. Je potrebné si uvedomovať potenciál ale aj slabiny oboch možností. V ďalších pokračovaniach využijeme teoretické informácie tohoto článku na predstavenie niektorých popísaných praktických realizácií kvantového počítača a úskalí z nich vyplývajúcich. Tiež si predstavíme konkrétne problémy, pri ktorých by mala existencia dostatočne výkonného kvantového po extrémny dopad nielen konkrétne odvetvia ale pre celú spoločnosť.


Zdroje
[1] http://edi.fmph.uniba.sk/~winczer/Social neAspekty/BanikPocitacoveGeneracieHistor ia.htm
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor _count
[3] http://www.mooreslaw.org/
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Tick-Tock_ model
[5] http://www.nano.gov/nanotech-101/special
[6] Colin P. Williams. Quantum Computing and Quantum Communications. Springer 2003
[7] http://iontrap.umd.edu/wp-content/upload s/2012/12/what-quantum-computers-may-tel l-us-about-quantum-mechanics.pdf
[8] https://people.eecs.berkeley.edu/~christ os/classics/Deutsch_quantum_theory.pdf[9] http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDe tails.jsp?arnumber=365700&filter%3DA ND%28p_IS_Number%3A8384%29
[10] https://sk.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%A Dp_superpoz%C3%ADcie
[11] https://www.caltech.edu/news/quantum-ent anglement-and-quantum-computing-39090
[12] http://www.equark.sk/index.php?cl=articl e&iid=2738
[13] https://universe-review.ca/R13-11-Quantu mComputing.htm
[14] https://cs.wikipedia.org/wiki/Tunelov%C3 %BD_jev
[15] http://adsabs.harvard.edu/abs/2012APS..4 CF.A1003L
[16] http://www.osel.cz/8934-neutrina-jsou-ve -kvantove-superpozici-na-vzdalenosti-sto vek-kilometru.html
[17] http://arxiv.org/pdf/quant-ph/9512032.pd f

[18] http://plato.stanford.edu/entries/qm-dec oherence/Author: Marian Mizik # MoveVyva64
Veda2016-08-05
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.022 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage