Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

---=== Posolstvo Ježiša Krista a Boha otca všemohúceho ===---


---=== Posolstvo Ježiša Krista a Boha otca všemohúceho ===---

866. Poselství Ježíše ze dne 1. srpna 2013 v 15:00.

 

HŘÍŠNOST DOSÁHLA MÍRY NEVIDĚNÉ ODE DNŮ NOE

 

Má drahá, milovaná dcero,

jak jen toužím obejmout vás všechny, moji drazí následovníci a vzít vás do svého útulku

pokoje a bezpečí. Jak jen si přeji, abych vás mohl všechny vzít a ukrýt před zlem, které se

tajně připravuje proti všem křesťanům.

Hříšnost dosáhla míry neviděné ode dnů Noe a je jako neviditelná síť pokrývající zemi. Něco

tak smrtonosného, dokonale promyšleného, jen málokdo dokáže pochopit. Buďte si ale

vědomi, že tento plán –

 

jehož detaily budou dány světu těmi, kdo říkají, že

 

reprezentují mé církve na zemi – vám bude předložen, a bude se očekávat, že jej

 

přijmete.

 

Pak po vás budou chtít, abyste to spolkli, a nebudete mít na výběr. To, co po

 

vás budou požadovat, abyste udělali, za všemi těmi klamy a podvody, je zapřít

 

Mě, Ježíše Krista.

 

Varuji svět, pokusíte-li se popřít mé Božství – vy a všichni zapletení do tohoto ďábelského

spiknutí – budete označeni jako nepřítel Boha.

 

Budete-li podporovat rouhačské zákony,

 

budete vinni hříchem proti Bohu.

 

Budu vás stále upomínat, abyste otevřeli oči Pravdě, ale nemohu vás nutit, abyste Mi zůstali

věrní. Nemohu vás nutit, abyste Mě milovali. Vaše svobodná vůle náleží jenom vám, ale když

se obrátíte a poprosíte Mě, abych vás vedl, otevřu vaše oči Pravdě. Když Pravdu přijmete,

zachráním vás.

Moji ubozí následovníci, vězte, že až se svět obrátí proti Bohu, že všemohoucí síla mého Otce

zasáhne a zničí jeho nepřátele jednoho za druhým.

Váš Ježíš

867. Poselství Matky Spásy ze dne 2. srpna 2013 v 15:10.

 

BRZY BUDE PO VÁS POŽADOVÁNO, ABYSTE ROZDÁVALI NÁHRAŽKU

 

NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE, KTERÁ NEBUDE TĚLEM MÉHO SYNA

 

Mé dítě,

stojím v tomto čase před mým Synem a ve velkém žalu padám na tvář k jeho nohám. Právě

tak, jako jsem musela přihlížet jeho smrtelnému zápasu u paty jeho kříže během jeho

strašného ukřižování, musím nyní snášet jeho bolest ještě jednou.

Ukřižování mého Syna se děje znovu, když jeho Tělo, jeho mystické Tělo, které je jeho církví

na zemi, musí snášet bičování jeho vlastními. Oni, nepřátelé v jeho církvi na zemi, budou

bičovat jeho Tělo, trhat je na kusy, krutě je zesměšňovat a znesvěcovat je před tím, než je

odhodí.

 

Církev mého Syna je nyní bičována během toho, co bude prvním stupněm

 

jeho ukřižování na zemi v těchto časech.

 

Vezmou jeho tělo – v nejsvětější eucharistii –

a urazí Ho, stejně jako poníží. Budou vidět mnohá znamení toho, jak budou dělána všemožná

neuctivá a záštiplná gesta k jeho proklínání. Až potupí jeho nejsvětější eucharistii, tak ji

vyhodí a brzy bude velmi těžké ji přijmout. To je jen jeden z mnoha plánů, které jsou v

běhu, jak odstranit přítomnost mého Syna ze mše svaté.

Mnozí uvidí tato odporná gesta, a budou vědět, že jsou pro mého Syna urážkou. Mnozí

budou protestovat, ale jejich hlasy nebudou slyšeny.

 

Vy, ubozí kněží, kteří budete trpět

 

kvůli tomuto znesvěcení, musíte prosit mě, vaši Matku, abych vám pomohla snést

 

takovou bolest.

 

V žádném případě nesmíte s nejsvětější eucharistií manipulovat, neboť je

to vaše jediná potrava spásy. Bez ní budete hladovět. Musí být vždy k dispozici každičkému z

Božích dětí. Nesmíte nikdy přijmout, že nějaký jiný druh chleba je potravou života.

Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která

nebude tělem mého Syna. Musíte zůstat věrní daru nejsvětější eucharistie, i když vám

řeknou, že už je bezvýznamná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství.

Vaše Matka v Kristu

Matka Spásy

868. Poselství Boha Otce ze dne 3. srpna 2013 v 13:17.

 

TI, JEJICHŽ JMÉNA JSOU ZAPSÁNA V KNIZE ŽIVÝCH, JSOU PRVOŘADÝM

 

CÍLEM ŠELMY

 

Má nejdražší dcero,

volám k lidstvu z nejvyššího a nejsvětějšího království.

Mé ubohé malé děti, jak jen trpíte kvůli hříchu Lucifera, ale musíte vědět, že mou

všemohoucí silou smetu jeho, i všechny jeho padlé anděly, z povrchu země. Ten čas je už

blízko, tak se musíte připravit.

 

Vězte, že padlí andělé a démoni jsou většině z vás neznámí a neviditelní, ale chodí

 

mezi vámi, pokoušejí vás každý den, aby vás přivedli k pádu.

 

Když vás vtáhnou do

této sítě klamu, brzy shledáte, že nebudete schopni odpočívat, nebo najít opravdový pokoj

ve svých duších.

Upozorňuji, že ti, falešným prorokem svedení na scestí, se octnou ztracení a zmatení přijetím

tohoto velkého podvodu, v němž se stanou ochotnými oběťmi. Až se obrátí ke Mně a mému

milovanému Synu, Ježíši Kristu, nebude jim to tak ale připadat. Budou věřit, že svátosti jsou

ty samé, třebaže budou poskytovány a podávány rozdílně. Stanou se prázdnými nádobami a

pro Mne už nebudou přijatelní.

Svět patří Mně, přesto mé děti nechtějí Mě, svého milovaného Otce, svého Stvořitele. Jejich

mysl byla zablokována a Zlý využil mého daru inteligence ke svádění k myšlence, že Já

možná ani neexistuji.

 

Ti, kdo ve Mě nevěří, nebudou mít skutečnou lásku, radost,

 

nebo pokoj ve svých životech. Ani nepřijmou věčný život. Místo toho budou

 

vyhledávat rozkoše těla, i když vědí, že jejich život na zemi je krátký.

 

Jako Otec, milující každého z nich, je k sobě přitáhnu velkým milosrdenstvím svého Syna.

Moje moc zahrnuje vše co je a Satan, můj Lucifer, který se ze své pýchy ode Mne oddělil,

Mne nikdy nepřemůže. Proto ti, kteří ho následují, vrazili stejný klín mezi sebe a Mne.

 

Poznají to ze znamení, kterými odhalím, že je jen jeden Bůh, jediný Stvořitel a

 

jeden ráj.

 

Všechny ráje, o kterých vám ve světě mluvili falešní proroci, kteří odvádějí mé

děti ode Mne, neexistují, a ani nemohou nikdy existovat.

 

Já jsem vše, co je. Já jsem

 

všechno stvořil. Já všechno ukončím. Všechno musí být podle mé svaté vůle.

 

Bojujte s mou vůlí a stanete se ničím. Přijměte mou vůli a zůstanete mým dítětem.

Vy, kteří věříte ve Mne, nesmíte nikdy odmítnout mého Syna, Ježíše Krista. Přišel jsem do

světa skrze mého Syna, abych vás přivedl zpět do mého milosrdenství, ale vy jste Ho odmítli.

Zabili jste Ho, ale přesto jste nezabili moji Lásku k vám. Proto jsem dovolil jeho ukřižování,

aby vám přineslo spásu. Právě tato smrt mého Syna na kříži se stala vaší cestou ke spáse.

Jeho smrt nebyla tím, čím se zdála – prohrou v očích Zlého. Byl to tento čin velkého utrpení,

snášeného s největší pokorou, který porazil Satana. A bylo to smrtí mého Syna na kříži, že

Satanova moc nad lidstvem byla otřesena. Přestože nemůže vzít všechny mé děti s sebou do

propasti, mnohé budou stále sváděny jeho lžemi. Proto musíte bojovat, děti, nejenom o své

vlastní duše. Jestli Mě milujete, budete milovat mého Syna. Milujete-li mého Syna, musíte Mu

pomoci zachránit všechny hříšníky.

Volám k vám, abych vám řekl, že volám-li k duším, zejména k těm, které Mě neznají, stejně

jako k těm, které Mě znají, ale odmítají přijmout moje přikázání, že mají jen tolik času, aby

se zachránily od věčných muk.

 

Ti, jejichž jména jsou zapsána v Knize živých, jsou prvořadým cílem šelmy. Mnohé

 

z těchto duší jsou následovníky mého Syna a jsou věrní církvi.

 

Vzepřou se mému

Synu přijetím nových zákonů, nepocházejících od mého Syna, které budou nuceni bez

protestu přijmout jako nové náboženství. Toto nové náboženství bylo pečlivě plánováno po

mnoho let. Bude vycházet ze satanských rituálů, ale mnozí tomu nebudou rozumět. Přijmeteli

tyto obřady, dáte Satanovi moc. Dáte-li mu tuto moc, budete potřebovat hodně modliteb,

neboť pohltí vaše tělo stejně jako duši.

Mé děti,

 

nyní zakročím skrze tresty na zemi. Ty ubohé duše, které těmito tresty

 

ztratí své životy, pomáhají zachránit ty z vás, kdo jsou pro Mne ztracení.

 

Když se cítíte vystrašení zlobou Satana a jeho vlivem ve vašich životech, pamatujte, že

zničím jeho představitele na zemi. Zkrátím vaše utrpení, protože chci zachránit duše.

Kdybych dovolil tomuto zlu pokračovat, nemohl bych zachránit všechny duše, jejichž jména

jsou v Knize živých.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší

869. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2013 v 23:16.

 

MÁ PROROCTVÍ, ODHALUJÍCÍ PŘÍCHOD ANTIKRISTA, SE BRZY

 

USKUTEČNÍ

 

Má drahá, milovaná dcero,

moje proroctví, odhalující příchod Antikrista, se brzy uskuteční.

 

Nadchází vám všem den, kdy musíte připravit své domovy a modlitební zvyklosti

 

a všichni, kteří Mě následujete, musíte ochotně přinášet oběti, abyste Mi pomohli

 

otevřít všude oči Božích dětí k tomuto zlu, které obrátí svět vzhůru nohama.

 

Právě tak, jako je každým pravým prorokem opovrhováno a je na obtíž, na vás, moji drazí

následovníci, bude pohlíženo jako na zdroj mrzutostí, až odhalíte pravdu. Očekávejte

posměch, potupu a pohrdání na každém rohu, kam se pohnete. Lidé, kteří vás obklopují, vás

budou zastrašovat, kritizovat, stále na vás něco vidět, dokonce i když s nimi o mém Slovu ani

nemluvíte.

 

Každý padlý anděl a démon, který v tomto čase proniknul na zem, bude k vám

 

skrze slabé duše okamžitě přitahován, aby vás odradil od této práce.

 

Přijměte tento zármutek v mém jménu, neboť pokud tak učiníte, vzdáte větší slávu Bohu a to

je jeden z největších darů, jaký Mně můžete dát. Já pak použiji vaše zkoušky k porážce

Satana tím, že si vyžádám duše, předurčené stát se jeho.

Málokdo rozumí Božím zákonům z nebes a úloze kříže ve vašich životech. Jednoho dne

všechny Boží děti pochopí, proč musí vydržet tyto kruté činy. Pokračujte v úkolu šíření

Pravdy, nevšímejte si nenávisti, jíž budete svědky, a nikdy nepřijímejte příkazy od těch, kteří

Mě popírají.

 

Váš pochod k Novému ráji bude těžký. Ale i jenom s malou armádou můžete

 

přemoci tvrdost trestů, které světu bude udílet Antikrist.

 

Vaším úkolem je varovat

ostatní před nebezpečím přijetí zákonů Satana jako náhražky zákonů Božích.

Jenom na příkaz mého Otce mohu vzít s sebou všechny ty, jejichž jména jsou zapsána v

Knize živých, ale ti, kdo se s poslušným souhlasem zavážou věrností falešnému proroku,

podlehnou přitažlivému vystupování Antikrista.

Váš Ježíš

870. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2013 v 04:05.

 

AŽ ZMĚNÍ SVÁTOST KŘTU, VŠECHNY SLIBY ZŘEKNUTÍ SE SATANA

 

ODSTRANÍ S PROHLÁŠENÍM, ŽE JE TO STAROMÓDNÍ

 

Má drahá, milovaná dcero,

ať nikdo nevěří během pronásledování, které moji milovaní posvěcení služebníci – kteří Mi

zůstali věrní – budou muset snášet, že má církev může vůbec někdy zaniknout. Neboť to

není možné. Má církev – mé mystické Tělo – má věčný život.

Když moji nepřátelé změní svátosti a zavedou nové ostatky, nové kříže a nové praktiky – a

pak řeknou, že má církev zůstává taková, jaká vždy byla – tak lžou. Má církev se nemůže

nikdy změnit.

Tak mnoho důvodů bude předloženo v každém národu, aby se znesvětila svátost manželství.

 

Oni, nepřátelé Boha, chtějí, aby křesťané přijali manželství mezi páry stejného

 

pohlaví, ale to nesmějí nikdy přijmout, protože to uráží mého Otce. Je to

 

nepřijatelné v jeho očích. Až změní svátost křtu, všechny sliby zřeknutí se Satana

 

odstraní s prohlášením, že je to staromódní a příliš děsivé. Řeknou, že je to

 

bezvýznamné.

 

Potom kousek po kousku zavedou nové verze mých učení. Vy všichni, kdo věříte mé církvi,

Mě nesmíte nikdy zradit. Nesmíte nikdy přijmout žádnou náhražku za svátosti, které jsem

vám dal. Já jsem Pravda. Má církev zastupuje Pravdu. Ale jen tehdy si můžete činit nárok být

částí mé církve, uchováte-li si všechna má učení, mé svátosti a přijmete-li, že má smrt na

kříži byla tou největší obětí k dosažení vaší spásy.

 

Cokoliv, co se odchyluje od Pravdy, ze strachu urazit pohany, je velmi

 

nebezpečné. Popřete-li Boží učení a budete následovat novou, alternativní církev,

 

nezůstanete nadále částí mé církve na zemi.

 

Budete-li vznášet námitky proti novým

pohanským praktikám, které budou zavedeny falešným prorokem, budete považováni za

kacíře. Pak se pokusí vás exkomunikovat v mém jménu. Zůstanete-li věrní Mně a odmítnete

účast v tomto hrozném podvodu, pak zůstanete částí mé církve.

Volba může být bolestivá, až dojde ke všem těmto věcem, ale je to velmi jednoduché. Buď

jste se Mnou, nebo proti Mně.

Váš Ježíš

871. Poselství Matky Spásy z 5. srpna 2013 v 13:05.

 

TATO VÁLKA ZA UDRŽENÍ BOŽÍHO SLOVA BUDE ZNAMENAT, ŽE KNĚŽÍ,

 

KTEŘÍ ZŮSTANOU BOHU VĚRNÍ, BUDOU MUSET HLEDAT ÚTOČIŠTĚ

 

Mé drahé dítě,

přichází čas velkých zkoušek vaší víry.

 

Katolická církev bude církví, v níž začne velké

 

rozdělení.

 

Bude to v této církvi, kde kněží mého Syna budou nejvíce trpět během velkého

odpadlictví, přicházejícího zevnitř, které budou muset už velmi brzy snášet.

 

Vy, věrní kněží mého Syna, kteří budete rozpolcení svou nerozhodností, musíte si

 

být vědomi potřeby zůstat v jednotě s milosrdným Kristem.

 

Nesmíte se nikdy cítit v

pokušení opustit jeho církev přijetím nepravd od těch mezi vámi, kteří upadli do závažného

omylu. Musíte uctívat mého Syna za každou cenu a vést jeho lid na cestě ke svatosti, bez

ohledu na to, jak těžké to pro vás bude.

 

Vy, kteří budete pokračovat ve sloužení tradiční mše, budete trýzněni, dokud

 

nebudete souhlasit, že se jí zcela vzdáte. Mnozí z vašich církevních řádů vás za

 

vašimi zády zradí nepříteli.

 

Stejně jako můj Syn před vámi, budete vzati před ty, kteří

tvrdí, že jsou vašimi kolegy a budete obžalováni z kacířství, protože budete trvat na

pokračování projevu úcty k nejsvětější oběti mše.

Nová slova, znamenající to nejohavnější znesvěcení Těla mého Syna, budou vnucena těm

posvěceným služebníkům, odvažujícím se něco namítat.

Bude to v katolické církvi, kde bratr bude bojovat s bratrem, sestra proti sestře, otec proti

synovi, děti proti rodičům, dokud nebudou dvě strany.

 

Tato válka za udržení Božího Slova bude znamenat, že kněží, kteří zůstanou Bohu

 

věrní, budou muset hledat útočiště. Proto se musíte začít připravovat a najít

 

taková místa, kde budete moci nabídnout mši svatou a poskytovat svátosti Božím

 

dětem.

 

Já, Matka Spásy, ochráním takové útulky a tím, že na vnitřní zdi umístíte Pečeť živého Boha,

danou světu mým Otcem, zůstanete neviditelní nepřátelům Boha.

Nebojte se těchto věcí, neboť když se dobře připravíte, povedete Boží děti ke spáse. Pokud

byste nedbali tohoto varování, budete zajati v mysli, tělu a duši nepřáteli mého Syna a spása

nebude vaše.

Ti, kteří budou po vůli falešnému proroku, budou potřebovat hodně modliteb, neboť někteří

z nich jsou slepí k Pravdě. Jiní, kteří Pravdu znají, ale budou na straně těch, kteří popírají

smrt mého Syna na kříži, by se měli bát. Způsobí strašnou škodu nevinným následovníkům

Krista.

Tím, že zůstanete věrní Pravdě, povedete armádu zbylých mého Syna, aby se stala respekt

vzbuzující silou proti Zlému a těm, které Zlý řídí v boji proti pravým služebníkům mého Syna

na zemi.

 

Až přijde čas, musíte odmítnout přijímat příkazy těch, kteří budou znesvěcovat

 

Boží Slovo a skrze své lži a nová nemravná učení mnohé uvedou v omyl. Ti, kteří

 

přijmou jakékoliv zkomolení mše svaté, nebo svatých svátostí, se budou

 

zodpovídat mému Synu

 

. Neboť se stanete bezděčnými služebníky Zlého a mnoho, mnoho

duší bude ztraceno, protože budou vtaženy do obřadů vzdávajících hold Satanovi. Tyto

obřady budou uctívat falešného proroka a Antikrista, kteří jsou nepřáteli Boha.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby lidé viděli Pravdu a aby lži byly odhaleny jako

takové, čím jsou – urážkou mučivého ukřižování mého Syna.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

872. Poselství Ježíše ze dne 5. srpna 2013 v 18:33.

 

BUDETE-LI BRÁNIT MÉ SLOVO, BUDETE POVAŽOVÁNI ZA KRUTÉ,

 

NEVLÍDNÉ A NESOUCITNÉ S NEVĚŘÍCÍMI V BOHA

 

Má drahá, milovaná dcero,

jak jen pláču žalem, když vidím strašné rozdělení, které hrozí v mé církvi na zemi. I když

hořkost mé agonie je zmírněna těmi, kdo Mě opravdu milují a jsou znepokojení způsobem,

jakým je zacházeno s mým Tělem.

Nesmíte nikdy cítit potřebu přijmout jakýkoliv skutek, čin, nebo slova, která jsou proti Mně.

 

Je-li vám nepříjemné to, čeho jste v mé církvi svědky od těch, co přísahali na

 

spojení se mnou, když znesvěcují mé Tělo, musíte následovat své srdce.

 

Já jsem s

vámi každou vteřinu tohoto odpadlictví a těm, kteří Mě budou stále volat, otevřu oči Pravdě,

abyste Mi zůstali věrní.

Ten čas je téměř u vás.

 

Dveře mé církve se brzy zavřou těm, kteří budou trvat na

 

zachování věrnosti tradičním zvyklostem v křesťanství. Ty dveře vám zabouchnou

 

před nosem, až budete o Mně podávat svědectví. Vaše víra bude zesměšňována

 

tím nejlstivějším způsobem a budete-li bránit mé Slovo, budete považováni za

 

kruté, nevlídné a nesoucitné s nevěřícími v Boha.

 

Bude vám spíláno, jste-li můj posvěcený služebník a budete se muset zodpovídat za vaši

věrnost ke Mně. Semkněte se nyní všichni. Žádám vás, abyste Mě nezapírali. Ochráním vás,

abyste Mi mohli sloužit. Pomohu vám tím, že pozvednu vaše břímě. Všechny milosti z nebes

budou na vás vylévány.

 

Varování kněžím:

 

Srazím vás všechny, kteří následujete falešnou církev – církev šelmy – až vám bude

představena.

 

Následujte tuto novou církev a prodáte vaše duše šelmě. Místo toho,

abyste zachraňovali duše v mém jménu, budete zodpovědní za jejich předání věčnému peklu.

Říkám vám nyní tuto pravdu, abyste měli dostatek času k přípravě na tento den, protože už

není daleko.

Váš Ježíš

873. Poselství Matky Spásy ze dne 6. srpna 2013 v 19:37.

 

NEUMOŽŇUJTE SVOU TOLERANCÍ POHANŮM OVLÁDNOUT BOŽÍ CÍRKVE

 

Mé dítě,

nesmíš nikdy naslouchat těm, kteří napadají tato poselství Nejsvětější Trojice, neboť tě

budou vyrušovat v této práci. Měj na paměti,

 

že na tuto misi bude útočeno více než na

 

jakoukoliv jinou kvůli její závažnosti. Posměch, zesměšňování a kritika budou

 

pokračovat až do posledního dne, kdy dostaneš poslední poselství.

 

Plán k znevážení těchto poselství zesílí a nenávist se vystupňuje, takže, prosím, buď

připravena. Tato poselství nemohou být ignorována ani věřícími nebo nevěřícími, neboť Boží

Slovo nikdy neprojde bez povšimnutí. Nenávist vůči Bohu ve světě je právě teď všude a ti,

kdo v těchto časech hlásají jeho Slovo, budou trpět.

 

Pravda byla vždy odmítána již od doby, kdy Bůh na počátku poslal své proroky,

 

aby varovali jeho děti před nebezpečím pohanství. Pohanství je pravý opak

 

Pravdy – Božího Slova.

 

Ty ubohé duše, které uctívají falešné bohy, vzbuzují u mého Otce

silný hněv. On je žárlivým Bohem, neboť skrze Něj všechny věci povstaly. Je všemohoucí. Je

milující Bůh, ale jeho hněvu je třeba se bát, když pohané zamořují ty, které miluje.

Když se Boží děti – ty, které v Něj věří a uctívají Ho skrze jeho milovaného Syna, Ježíše

Krista – pokoušejí sjednotit se všemi dušemi, všemi náboženstvími, pak musí být velmi

opatrné.

 

Bůh chce, aby všechny jeho děti se vzájemně milovaly, bez ohledu na

 

rasu, víru nebo národnost. Co však nepřipustí, je, aby křesťané přijali pohany do

 

svých církví. Stane-li se to, pohané zcela odstraní všechny stopy křesťanství.

 

Pro

Boha je urážlivé přijímat Pravdu – Boží Slovo – a ponechat prostor lžím, aby Ji znečistily.

Boží proroci varovali lidstvo před přijetím pohanství, protože vede k úplné zkáze. Když se to

stane, národy, které dovolí tuto ohavnost ve svých církvích, budou bez milosti smeteny.

Neumožňujte svou tolerancí pohanům ovládnout Boží církve. Nesmíte nikdy zapomenout na

velkou oběť, kterou Bůh udělal, když poslal svého jediného Syna, aby vám přinesl spásu.

 

Den, ve kterém přijmete praktiky jiných církví, které nejsou od Boha, nebo když

 

projevíte úctu k pohanům, je dnem, kdy se obrátíte k Pravdě zády.

 

Mějte oči otevřené a modlete se, aby vás vaše církve nepřinutily zříci se věrnosti Ježíši Kristu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

874. Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2013 v 18:50.

 

ANTIKRIST JE NYNÍ PŘIPRAVEN DÁT SE POZNAT

 

Má nejdražší dcero,

 

svět se musí připravit na příchod největšího nepřítele lidstva od doby, kdy se mé

 

děti octly na zemi.

 

Antikrist je nyní připraven dát se poznat a má tento plán:

 

Bude čekat, dokud války

 

nezačnou zuřit všude. Potom zakročí a vytvoří falešný mír ve státu Izrael tím, že

 

Izrael sjednotí s Palestinou do nečekaného spolku.

 

Každý ho bude zahrnovat chválou.

U toho ale nezůstane, bude postupovat rychlostí, nad kterou mnozí užasnou, a vyjedná

mírové smlouvy v mnoha válkou zničených zemích. Znovu bude veleben a pak s mimořádnou

oddaností obdivován miliardami lidí po celém světě.

Potom bude všechno vypadat dobře. Velmi brzy se bude angažovat do dobročinné činnosti a

pak se propojí s hlavními světovými bankami, aby vytvořil novou a mocnou finanční instituci.

Mnozí podnikatelé a političtí vůdci budou vtaženi do jeho četných plánů.

 

Brzy bude

 

vytvořena nová obludnost ve jménu nastartování světové ekonomiky. To bude

 

nový Babylon, centrum vší moci, odkud světová elita a boháči budou provozovat

 

své obchody.

 

Bude to vypadat jako zdroj velkých novinek, prospěšných lidem v každém

směru, počínaje prací, až k domům, ve kterých žijí, nebo potravě, kterou živí své rodiny.

Antikrist bude obklopen veškerou slávou.

 

Potom společně s falešným prorokem vytvoří

 

celosvětové partnerství, které bude prezentováno jako největší humanitární

 

iniciativa.

 

Svět bude tleskat tomuto novému Babylonu a každý se bude hlasitě dožadovat

získat i jen nepatrný opěrný bod v jeho středu.

Všem bude řečeno, že nový Babylon slouží k oslavě velké jednoty, k podpoře životního

prostředí, k přijetí matky Země a k odstranění chudoby ve světě díky bohatství, které se

bude řinout z jeho ohavných úst.

 

Až se to stane, ruka mého zásahu obrátí svět kolem jeho osy.

 

Nehodlám jen přihlížet,

aniž bych varoval své děti před následky přijetí takové ohavnosti, vytvořené v hlubinách

pekla a uvalené na lidstvo. Má velká znamení budou dána všem, kdo tuto urážku přijímají s

otevřenou náručí v mém svatém jménu.

 

Otřesu světem až se vychýlí. Žádný člověk nebude moci ignorovat můj zásah.

 

Potom vrhnu oheň na třetinu země.

 

Brzy zažijete hladomor, ale ne z mojí ruky – bude

záměrný, zamořením Země Antikristem. A jakmile on, se svou sebrankou, zasáhne zlem nic

netušící lid mnoha národů, Já mu to vrátím.

I když toto utrpení bude těžké snášet, nebojte se, děti, neboť bude krátké. Má Láska je

velká k vám všem, ale moje Spravedlnost bude rychlá a můj trest hrozný.

Nesmíte přijmout, co vám bude předkládáno.

 

Až uvidíte mírotvorce, Antikrista, jak

 

přijímá pocty a vyznamenání za svá velká díla ve válkou zničených zemích, vězte,

 

že můj zásah je blízko.

 

Musíte neustále zůstat v jednotě s mým Synem, Ježíšem Kristem a modlit se, aby vám

během časů nadcházejících zkoušek věrní kněží a duchovní zajistili dostupnost svátostí.

Má vůle se stane.

Nic nemůže, ani nebude moci zabránit naplnění poslední smlouvy, kde můj Syn bude

panovat v pokoji.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší

875. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2013 v 16:50.

 

DUŠE NEMŮŽE BÝT ZNOVU UZDRAVENA, DOKUD NEUZNÁ VELIKOST BOHA

 

Má drahá, milovaná dcero,

lidé plně nechápou, co znamená být sjednocení s mým Srdcem. Já, Ježíš Kristus, jsem přišel

vysvobodit lidstvo z jeho otroctví hříchu. Hřích vznikl, když Lucifer věřil, že je větší než Bůh.

Kvůli jeho zlé žárlivosti pokoušel lidi – první Boží děti, Adama a Evu – aby se od Boha

odvrátily.

Má smrt dala všem Božím dětem dar spásy. Mnoha lidem ve světě, všech náboženských

vyznání, včetně těch, kteří v Boha nevěří, nebo Boha popírají, a dávají před Ním přednost

falešným idolům, je nabídnut tento dar spásy. Ne všichni tento dar přijmou. Já přicházím ke

každému z vás jako Spasitel. Přijdu před každého, abych vám dokázal Pravdu před posledním

dnem. Přijdu nabídnout dar věčného života dokonce i těm, kteří těžce zhřešili v očích Boha.

Sláva Boží je vaší cestou vpřed, a abyste obdrželi tento dar, vše, co musíte udělat, je

přijmout mé milosrdenství. Bůh je všemohoucí, mocný a v každém směru dokonalý. Je velice

milován všemi anděly a svatými v nebesích. Je velice milován mnoha dušemi, které jsou

naživu v dnešním světě. Všechny uvidí jeho velkou slávu v novém nebi a nové zemi.

 

Bůh člověka nepotřebuje. Jenom kvůli své lásce k lidem posílá Mě, svého

 

milovaného Syna, jim přinést ještě jednou věčný život, který slíbil. Proto je

 

trpělivý

 

. Proto se odvrací a zakrývá si oči před hříchem v naději, že se jeho děti k Němu

obrátí a přijmou jeho Lásku.

Láska je mocná, když je čistá a pochází z Boha. Když je duše čistá, bude snadno vtažena do

Lásky Boží. Duše, které potřebují být očištěny, přijmou Boží Lásku, přijmou-li utrpení, které

je třeba, aby dosáhly plnosti.

 

Duše jí však nemůže dosáhnout, neuzná-li Boží velikost

 

a neskloní se před Ním v pokorné služebnosti.

 

Den, kdy vám všem bude ukázána cesta k spáse, je blízko. Každičkému hříšníku bude dána

příležitost natáhnout ruku k Bohu. Ty, kteří to udělají, zahrnu svým milosrdenstvím.

Váš Ježíš

876. Poselství Matky Spásy ze dne 9. srpna 2013 v 18:38.

 

KTERÝ ČLOVĚK BY KDY DOKÁZAL ODMÍTNOUT TAKOVOU NOVOU

 

DOKONALOU EXISTENCI

 

Mé dítě,

Zlý vynaloží veškeré úsilí k podněcování všech duší, včetně těch, které jsou nejblíže Srdci

mého Syna, aby odmítly a popřely jeho Druhý příchod.

 

Právě tak, jako duch zla bojoval proti mně, Matce Boží, v době vedoucí k narození

 

Ježíše, budete svědky stejného odporu, jak se přibližuje jeho Druhý příchod.

 

Mnozí lidé jsou slepí ke slibu mého Syna, když řekl, že přijde znovu. Mnozí, kteří nepřijímají,

že k jeho Druhému příchodu dojde brzy, jsou nepřipravení, protože se nemohou smířit s tím,

že se to stane za jejich života. Kdežto ve dnech krátce po smrti mého Syna na kříži, jeho

apoštolové mysleli, že budou svědky jeho Druhého příchodu. Tato víra byla rozšířená v

myslích křesťanů i mnoho století později. Ale dnes tomu tak není. Někteří věří, že Druhý

příchod se odkazuje na starou část Písma svatého a že je to událost, která bude patřit

budoucnosti. Nevěří, že Druhý příchod má pro ně v dnešním moderním světě nějaký význam.

 

Všechno v dnešním světě je založeno na materializmu, moderní lidské inteligenci

 

a na velkých zázracích, vycházejících z velkých pokroků vědy.

 

Děti, musíte se připravit.

 

Nesmíte být vyděšené. Je to proto, že jste velmi milované

 

mým Synem, že se vrací brzy, aby vám přinesl velký pokoj, vysvobození ze

 

smutku a beznaděje – které jsou přímým důsledkem hříchu ve světě.

 

Druhý příchod Krista je to, co lidstvo potřebuje k přežití. Kdyby Ježíš nepřišel

 

brzy, jak bylo předpověděno, pak by svět byl zničen a člověk by byl opuštěn

 

. Tento

dar vám přinese nový život, nový zázračný a nádherný začátek v Novém ráji. Bude to ta

největší obnova na zemi a s ní přijde věčný život. Který člověk by kdy dokázal odmítnout

takovou novou, dokonalou existenci. Žádný, pokud by získal plné vědomí o této nové éře

pokoje, kde bude obnoven ráj, by se neobrátil zády. Ani jediný hříšník by nechtěl být

vyloučen, ale naneštěstí, mysl mnohých bude zaslepena k Pravdě. Místo toho budou věřit, že

mír bude jejich, když spolknou lži, které jim budou brzy předloženy, v chybné víře, že

pocházejí od Boha.

Modlete se, modlete se, děti, abyste byly požehnané darem vidění, danému těm, kteří jsou

hodni, aby jim byl udělen dar Ducha Svatého. Jenom ti, kteří přijmou moc milosrdenství

rukou Boží, budou vzati do života věčnosti.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

877. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2013 v 12:49.

 

VĚZTE, ŽE BOLEST Z ODMÍTNUTÍ BUDE PRÁVĚ TAKOVÁ, JAKOU JÁ A MOJI

 

APOŠTOLOVÉ JSME MUSELI VYTRPĚT BĚHEM ČASU MÉHO POBYTU NA

 

ZEMI

 

Má drahá, milovaná dcero,

ani jeden z vás není duší tak čistý, aby mohl soudit jiné v mém jménu. Ale vězte, že vy, kteří

jste věrní Mně a následujete má učení – budete muset unést hodně smutku, až se budete

muset dívat na to největší zlo, jemuž bude svět čelit.

 

Ve jménu sociální spravedlnosti a sociálního soucítěni falešný prorok stanoví cíl,

 

v který svět uvěří, evangelizaci a vybudování moderní církve. Tato církev bude

 

jakoby ku prospěchu všem hříšníkům a zahrne i ty, jejichž hříchy jsou pro Mne

 

nepřijatelné.

 

Vy, moji milovaní následovníci, budete pokládáni za kacířskou sektu, protože budete dál

hlásat Pravdu. Každá snaha, zůstat Mi věrní, bude ostře napadána. Budete vyvrženi a

označeni za pravicové disidenty. Všechno úsilí o zachování tradic posvátných obřadů bude

ignorováno.

Moc těch, kteří uvedou v omyl mé církve na zemi, nesmí být podceněna, protože milióny

posvěcených služebníků přijmou novou falešnou doktrínu. Budou mylně věřit, že toto nové

učení je formou hlásání evangelia. Jejich podpora, jako ochotných služebníků ohavnosti, ji

udělá velmi těžkou pro ty křesťany, kteří znají Pravdu. Jejich hlasy budou jako šeptání mezi

řevem těch, kteří se stanou otroky lží, vytvořených v mém jménu.

Vězte, že bolest odmítnutí bude právě taková, jakou Já a moji apoštolové jsme museli

vytrpět během času mého pobytu na zemi. Kněží tehdejší doby, hlásající, že milují Boha,

neváhali umlčet hlasy mých stoupenců, přinášejících jim zprávy o tom, kdo jsem. Tentokrát,

kdy ohlašuji svůj Druhý příchod, moji proroci a moji stoupenci shledají mučivým, že jejich

hlasy nebudou brány v úvahu a že budou obviněni z rouhání.

Přestože se moji následovníci šíří a rozrůstají, budou jako žebráci a stoupat na pahorek

Kalvárie – nazí, s ničím mimo své víry. Zatímco budou udržovat plamen mého Světla živým v

mé církvi – mé pravé církvi – nikdy se neodchýlí od Pravdy a ponesou na svých zádech těžký

kříž. Je to kříž spásy, neboť na svých chabých, znavených zádech, ponesou hříchy těch, kteří

Mě opustili. Jejich úděl bude těžký. Pro svou lásku ke Mně budou trpět kvůli ostatním, aby

zachránili jejich politováníhodné duše.

 

Tyto duše si nezasluhují, aby byly zachráněny. Budou zachráněny jenom proto, že

 

jsem se rozhodl je zachránit. Budou Mě urážet, přivodí strašná utrpení mým

 

věrným následovníkům a budou mučit mou armádu zbylých. Přesto je zachráním

 

kvůli víře těch v mé armádě zbytku.

 

Ostatní, kteří jste prodali své duše šelmě, vězte toto: Nemusíte věřit v peklo, ale Já vám

odhalím, jaké utrpení vám přinese.

 

Den, ve kterém vám ukážu míru muk v pekle, vás

 

vyděsí a mnozí z vás budou křičet o mé milosrdenství. A Já vás zachráním,

 

budete-li prosit, abych vám odpustil. Udělám to během dne Velkého Varování.

 

Vy,

kteří uvidíte palčivé ohně pekla a neobrátíte se ke Mně – nepřežijete Varování a chvíle, kdy

Mě odmítnete, bude vaše poslední.

Vy všichni, kteří zůstanete oddaní Mně a věrní mému Slovu – i když budete trpět –

budoucnost ležící před vámi, je budoucností velké slávy.

Vy, kteří nedbáte mého Varování nebo nenasloucháte Pravdě, budete ve velkém nebezpečí.

Vy, kteří uctíváte šelmu a následujete falešného proroka do nového světového náboženství,

budete spolu s nimi zaživa vrženi do spalujících ohňů pekla.

Pravda má hořkou chuť, ale přijmete-li ji, přinese vám věčný život, kde spolu se svými

milovanými si budete navždy užívat mého království. Neodstřihujte pupeční šňůru k věčnému

životu, nebo budete trpět strašným utrpením a nebude vám dopřána úleva.

Váš Ježíš

878. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2013 v 03:00.

 

ZÁPLAVY BUDOU VŠEDNÍM JEVEM A POZNÁTE, KTERÉ ČÁSTI SVĚTA

 

NEJVÍCE ROZHNĚVALY MÉHO OTCE

 

Má drahá, milovaná dcero,

moji následovníci, včetně těch, kteří nevědí o těchto poselstvích, budou všude přitahováni do

mých kostelů, jak Mne budou v tomto čase hledat. Pro můj dar Ducha Svatého budou

shromážděni v úkrytu mého Srdce. Ve světě budou cítit tíseň a budou vědět, že potřebují

moji pomoc, mají-li zůstat pevní v mém učení.

Mnozí pocítí ve vzduchu změny, jak nepřátelé Boha začnou dávat najevo svůj nenávistný

plán k oklamání světa, své ohavné skutky schvalování hříchu ve všech jeho podobách. Svět

bude zachvácen záplavou utrpení a mnozí budou šokováni všude viděnými snahami vytváření

model ze všech druhů hříchu.

Tělesným hříchům se bude tleskat. Ješitnost a chorobná sebeláska bude vidět po celém

světě. Posedlost sebou samým se jako nikdy dřív bude brát jako nezbytnost. Těmi, kdo

nebudou tato potěšení vyhledávat, bude opovrhováno a budou se cítit jako ztroskotanci.

 

Hříchy Zlého budou oslavovány, a jakmile se lidé ocitnou vtaženi do tohoto

 

šílenství, světu budou ukázány přívaly hněvu, kdy můj Otec smete mnohé části

 

mnoha zemí. Záplavy budou všedním jevem a vy poznáte, které části světa

 

nejvíce rozhněvaly mého Otce, až v hněvu budou vylévány vody na národy.

 

Všechny vaše zkažené národy zakusí z první ruky, jak budou trestány hříchy těla. Můj Otec

zastaví Zlého v zmocňování se duší těch, kteří jsou vinni tímto hříchem, aby jim zabránil

zamoření dalších. Budou zastaveni. Už jim nebude dovoleno pokračovat s jejich nákazou.

Toto zlo bude označeno a všude budete svědky božského zásahu mocí Boha.

Modlete se o milosrdenství vy, které mohou postihnout tyto tresty. Ochráním ty, kteří se ke

Mně obrátí a budou prosit o ochranu.

Váš Ježíš

879. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2013 v 15:00.

 

BRZY BUDOU POUŽÍVAT KOSTELY JAKO MÍSTA KE KOMERČNÍM ÚČELŮM A

 

VYTVÁŘENÍ ZISKU

 

Má drahá, milovaná dcero,

jaké neštěstí budou pociťovat katolíci a křesťané po celém světě, až uvidí, jak se jejich

kostely a místa pobožností změní v místa zábavy.

V kostelech se bude konat mnoho akcí, určených k mojí poctě, které však mé jméno budou

urážet. Kostely budou brzy užívány jako místa ke komerčním účelům a vytváření zisku.

Všechny tyto věci mají přijít, a ti, kteří Mě milují, budou plakat ve velkém zármutku. Jak jen

ty ubohé duše budou trpět, až budou muset bojovat s takovým rouháním. Kacířství, které jim

bylo vnuceno, bude znamenat, že takovým duším bude projeveno jen málo úcty během

mnoha úkonů a obřadů, které urážejí Boha. Budou tam zpěvy, veselí, hlučné hlasy a

vyprávění příběhů, které se Mnou nemají nic společného. Přesto všechny tyto ohavné činy

budou páchány v mých kostelech a přede Mnou.

Moje dcero, věnuj teď pozornost mému slibu. Půjdu až na konec země, abych zachránil

každého hříšníka. Duše ale budou tak zamořeny, že bez ohledu na to, co pro ně udělám,

nikdy nepřijmou mé milosrdenství, dokonce ani ve chvíli smrti, i když budou vědět, že je

očekává peklo.

Proto musíte přijmout, že takové duše budou pro Mne ztracené, protože jejich zkaženost je v

nich tak hluboce zakořeněná, že žádný zásah je neoddělí od šelmy.

Co vám musím říct, je toto: Nedovolte těm, kteří jsou zamoření Zlým, aby Mi vás vzali skrze

jejich lži. Když přijmete lži, diktované vám těmi, kteří Mě neuctívají, oslabíte svou víru - byť

by to byla jen jediná lež ve vztahu k Mému učení. Podvolíte-li se třeba jen v jediném

požadavku, usilujícím změnit váš výklad toho, co jsem vám řekl, bude to znamenat, že

umožníte Zlému pokoušet vás usilovněji odvrátit vás ode Mne.

Zacpěte si uši, až se rouhání vyřine z úst šelmy. Nepřijímejte vůbec nic, co zradí mé svátosti

nebo má učení. Jděte jinudy a následujte Mě, protože až se všechny tyto věci stanou, bude

jenom jediná cesta, kterou můžete jít. Tou je moje cesta – Cesta Pravdy. Jenom celá pravda

je přijatelná. Poloviční pravda znamená, že se stává lží.

Váš Ježíš

880. Poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2013 v 15:15.

 

UCTÍVÁTE-LI MOU MATKU, MUSÍTE NAVŠTÍVIT JEJÍ POSVÁTNÁ MÍSTA A

 

TAM JÍ VZDÁVAT POCTU

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

žádný žijící člověk nedokáže nikdy plně poznat Satanovu lstivost.

 

Vězte, že ti, které

zamoří, na vás nikdy neudělají zlý dojem. Naopak, budou velmi přitažliví, plní humoru,

vzbuzující respekt a přesvědčiví, že až vám odhalí svoje hříšné způsoby, podlehnete jejich

klamu.

 

Ti v mé církvi, kteří vzdávají hold Zlému a otrocky následují jeho instrukce, vás

 

velmi zmatou svým svatým vystupováním.

 

Získají si mnohé z vás zdáním, že skutečně

uctívají Mě a Mou milovanou Matku. Vězte však, že každé gesto a každý zdánlivě zbožný

skutek před oltáři, určenými k uctění Mého jména, budou předstírané a skrytou urážkou.

Musíte si uvědomit, že uctívají-li šelmu, potom to, co vám budou předvádět jako zbožný

skutek, bude pravý opak. Jejich úmyslem bude vypadat co nejsvatěji a neuctivěji, ale

nenechejte se oklamat.

 

Uctíváte-li mou Matku, musíte navštěvovat její svatyně a tam jí vzdávat poctu.

 

Vy, kdo mě milujete, půjdete k ní. Musí pro vás být nepřijatelné, že by mojí Matce

 

mohl rozkazovat spolek nepřátel mé církve.

 

Další znamení, která budou chtít, aby svět přijal jako uctívání Trojjediného Boha, Mojí Matky

a všech svatých, budou připadat jako dobrá. Ale nepřátelé Boží vám je pokaždé budou

předvádět jinak. Pokud vám předvedou něco nečekaného, vězte, že to je velké znamení

šelmy, které má oklamat svět, aby uvěřil, že ona a její smečka jsou světci.

Váš Ježíš

881. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2013 v 21:57.

 

PRVNÍ SOUD JE BLÍZKO A JÁ

 

BEZBOŽNÉ ZAVRHNU

Má drahá, milovaná dcero,

volám ke všem mým stoupencům, kteří znají Pravdu, aby ukázali odvahu v těchto těžkých

časech pro lidstvo.

Čas, kdy propuknou války současně v mnoha národech, je velmi blízko. Až uslyšíte o všech

těchto válkách a budete svědky naprosté ukrutnosti tyranů, vzájemně propojených, kteří tyto

války vyvolají, budete vědět, že čas k mému Druhému příchodu je blízko.

Další z vás rozpoznají Pravdu, obsaženou v Knize Janově – ve Zjevení – jak se vám nyní

odhaluje. Nebojte se, neboť všechny tyto věci se musí stát. Mnozí, kdo nepřijímají tato

poselství, dělají vážnou chybu, neboť Kniha Pravdy pouze shrnuje detaily a tajemství

obsažená v Knize Zjevení. Já, Beránek Boží, jsem jediný, kdo je oprávněn – jenom Já mám

svolení mého Otce – otevřít Pečetě, které obsahuje.

 

Nevěříte-li v Knihu Pravdy, potom nevěříte ani v Knihu Zjevení. Varuji vás. Ti, kdo

 

odmítají Knihu Zjevení, zříkají se mého milosrdenství.

 

Ale během mého Velkého

Varování jim skrze Boží zásah bude ukázána Pravda, jinak by Mě mnozí nikdy nepoznali,

nebo neporozuměli velkému milosrdenství, které přináším světu.

 

Nesmíte ke Knize

 

Zjevení nikdy nic přidat, pokoušet se ji vykládat, nebo cokoliv z ní odebrat, aby to

 

vyhovovalo vašim přáním, jinak budete kvůli tomu trpět. Uděláte-li to, pak

 

manipulujete se Slovem Božím.

 

Tato Kniha vám byla slíbena. Bůh poslal svého sedmého

posla odhalit Pravdu. Přijměte to s důvěrou ve Mě, nebo budete kráčet osamělí, v

nevědomosti o strašném podvodu, který postihne ty, kdo odmítají Slovo Boží.

Ve světě se nyní přihodí mnoho, mnoho změn, kterých si žádný člověk nebude moci

nevšimnout. Náboženství se stanou nesmyslem, jak milióny přijmou pohanskou víru, o níž

jim řeknou, že uctívá Boha.

 

Řeknou vám, že pokora a láska k chudým bude důvodem,

 

proč obnovená a osvícená církev bude ohlašovat nový začátek. Jako beránci na

 

porážku budete vedeni do jezera ohně.

 

Až si uvědomíte strašnou ohavnost, do níž jste

byli vtaženi, může být už příliš pozdě. Vzdáte-li hold šelmě, zamoří vás a mnozí se časem

stanou jejími otroky.

Velké změny ve světové politice a mediálních systémech, povedou k velkému rozdělení. Ti,

kdo jsou věrní Bohu ve všem, co bylo světu dáno Mnou, Ježíšem Kristem, budou žít. Ti, kteří

Mě odmítnou, nebudou mít život, neboť se stanou neschopnými přijmout mé milosrdenství.

Mé Srdce, přesto, že kvůli tomu bude roztrženo ve dví, se zatvrdí, a moje Spravedlnost

převáží.

 

První soud je blízko a Já zavrhnu bezbožné, protože nové nebe a nová země

 

přivítají jenom ty, kdo přijali mé milosrdenství. Mnozí si řeknou: "Bůh je

 

milosrdný. Neukázal by nikdy takovou krutost". Má odpověď je: Země, jak ji

 

znáte, už více nebude

 

. Místo ní se objeví nová, obnovená země – mnohem prostornější,

větší než dříve, kde bude sídlit dvanáct národů, bok po boku, v láskyplné harmonii. Jenom ti,

kdo zůstanou věrní Mně, a ti, kdo Mě neznají, ale přijmou moji ruku, až jim dokážu Pravdu

při Varování, vstoupí do bran. Pak je zavřu. Potom už nikdo další nevstoupí, neboť můj soud

bude učiněn. Všechen smutek bude zapomenut a zlí budou uvrženi do pekla, kde budou

trpět navěky. Člověk nesmí nikdy podceňovat moji velkou lásku, milosrdenství a soucit. Ale

měl by se také bát mého trestu, neboť bude konečný, až zazní polnice ve Velký den Pána.

A pak bude po všem.

Váš Ježíš

882. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2013 v 11:50.

 

MUSEJÍ SI PONECHAT SVATÉ MISÁLY, MEŠNÍ ROUCHA, BIBLI SVATOU A

 

SVATÉ KŘÍŽE. TO VŠECHNO BUDE VYMĚNĚNO

 

Má drahá, milovaná dcero,

mnozí z těch, kdo jsou požehnáni silnou vírou a láskou ke Mně, Ježíši Kristu, začínají konečně

poznávat můj hlas, jak mluvím k světu skrze tato poselství.

Ti, kteří tráví své životy otrockou službou hadovi, vědí také, že jsem to Já, kdo mluví. A tak

začíná bitva v konání mé svaté vůle, na jedné straně, a touhou nepřátel Božích bojovat proti

Mně.

 

Ti, kteří plánují způsobit lidstvu utrpení, jako část smlouvy se šelmou, budou

 

opatrní, aby nebyli viděni, jak veřejně odsuzují tato poselství, protože kdyby to

 

udělali, dodali by jim věrohodnosti.

 

Místo toho budou šířit nenávist proti Mně jinými

cestami, počínaje ničením víry těch uvnitř mé církve. Obrátí srdce těch, kteří Mě milují, proti

svým křesťanským druhům.

 

Přijmou pohany, čaroděje z hnutí New Age a uctívače

 

šelmy spíše, než křesťany, kteří se budou ohrazovat proti ohavným pohanským

 

rituálům, které budou prováděny v katolických a brzy i v jiných křesťanských

 

kostelech.

 

Tyto události mají ještě přijít. Prosím, nemyslete si, že nynější mše svaté nebo svátosti se již

změnily, i když se změní velmi brzy. Až se to stane, musíte se odvrátit a bránit Mě.

 

Mnoho změn bylo plánováno v posledních několika letech zlem zednářů v mé

 

církvi na zemi. Jejich plány, ohlášené již v nejvyšších místech církví, budou nyní

 

oznámeny. Budou odhaleny s tím, že katolická církev se modernizuje, aby se

 

dokázala stát odpovídající dnešní nové, myšlenkově otevřené, liberální

 

společnosti.

 

Řeknou, že to bude čára za minulostí, a pak řeknou, že její motto bude

přijmout všechny víry, aby se ukázalo, že není úzkoprsá. Toto oznámení bude oslavováno po

celém světě a média přinesou tyto významné zprávy na prvních stranách, když před tím

pohlížela na katolickou církev s nechutí.

Satanova setba vydá plody a nové obřady, kde podoba mše svaté bude představena zpětně,

a kde všechny správné slovní obraty vztahující se k mému utrpení budou nahrazeny

nesmyslem – prázdnými slovy – prázdnými nádobami – prázdnými svatostánky. Všechny mé

kříže budou nahrazeny jinými, s tajnými okultními symboly.

To je zkáza, o které mluvil prorok Daniel. (*)

 

To na mnoha místech bude konec mé

 

svaté eucharistie, jak ji znáte. Ale moji milovaní, věrní služebníci se budou nyní

 

chystat na přípravu nejsvětějších hostií. Musejí si ponechat svaté misály, mešní

 

roucha, Bibli svatou a svaté kříže.

 

To všechno bude vyměněno.

Musíte se brzy shromáždit a plánovat, protože vám nebude dovoleno sloužit mši podle mé

vůle.

Povedu vás, moji posvěcení služebníci, až přijde čas. Křesťanům, kteří věří, že tato ohavnost

bude viděna jen v katolické církvi, říkám: Postihne to všechny křesťanské církve, dokud se

nezbaví každé zmínky nebo znamení, týkající se Mě. Časem budete tvrdě trestáni, že jste se

o Mně zmínili.

Budete šokováni, jak rychle zdánlivě nevinná, obnovená, ale znečištěná církev upadne do

bezbožného kultu. Udělají všechno možné, aby potrestali ty, kdo budou vzdorovat jejich

umělému, pohanskému, novému světovému náboženství.

Křesťané a Židé budou hlavním cílem nenávisti a budou pronásledováni kvůli svému

náboženství.

Místo toho, abyste byli naplnění bázní, volám vás, abyste byli připraveni bojovat pro mé

jméno. Nikdy nezapomeňte, jak jsem stále nenáviděn. Když Mě následujete, vězte, že v

nadcházejících časech bude váš kříž mnohem těžší než těch, kteří přišli před vámi.

Váš Ježíš

(*)

 

Daniel 11, 31 – poznámka překladatele

883. Poselství Matky Spásy ze dne 17. srpna 2013 v 16:45.

 

BUDOU POTŘEBOVAT NAJÍT ÚTOČIŠTĚ, ABY MOHLI

 

ZAJISTIT

 

KAŽDODENNÍ MŠE A NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII

 

Ó, mé drahé děti, jak jen se mé Srdce rmoutí nad utrpením, jemuž zakrátko

 

budou čelit kněží v katolické církvi.

 

Tak mnoho vzácných služebníků mého Syna, jejichž jediným přáním je sloužit Bohu a

přivádět duše na správnou cestu ke spáse, bude brzy stát před zkouškami takové velikosti,

že mnozí odpadnou strachem. Mnozí budou slepí k Pravdě a přijmou velké změny a přivítají

je v chybné víře, že jsou pro dobro všech. Ti, kteří poznají podvod, jenž bude předložen

katolíkům, utečou. Budou mít takový strach ze svého osudu, že církev opustí, neboť budou

příliš slabí, než aby se takovému zlu postavili.

 

Kněží, kteří odmítnou přijmout falešné učení, budou obviněni z kacířství a mnozí

 

budou veřejně pokáráni za neuposlechnutí těch, kterým se zodpovídají. Mnozí

 

budou exkomunikováni. Jiní se stanou mučedníky. Pak zde budou ti, kdo v

 

tajnosti povedou církev – církev danou světu mým Synem.

 

Budou potřebovat najít útočiště, aby mohli zajistit každodenní mše a nejsvětější

 

eucharistii.

 

Budou vedeni Duchem Svatým a budou následováni armádou zbylých mého

Syna, která zůstane naprosto oddaná jeho učení a svátostem až do posledního dne.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o platnosti tohoto varování, musíte porozumět tomu, že já,

milovaná Matka Kristova, budu použita k zakrytí skutečného úmyslu těch sil, které vstoupily

do církve mého Syna na zemi. Budu využita jako loutka církve, abych odvedla pozornost lidí

od pravých úmyslů této zločinné skupiny. Aby přesvědčili Boží děti, že zůstávají věrné

pravému Božímu Slovu a tradicím katolické církve, vytvoří obřady, o nichž řeknou, že Mě

uctívají.

 

Použijí proroctví z Fatimy k znesvěcení mého obrazu tak, že světu předloží

 

velkou lež. Využijí mě, aby pošpinili církev mého Syna, a všechno co udělají, bude

 

učiněno zpětně, v souladu s požadavky Zlého.

 

Vytvořením dojmu, že uctívají Matku Boží, mnozí katolíci budou uvedeni do

 

falešného pocitu bezpečí. To způsobí, že jakékoliv pochybnosti, které by jinak

 

měli, až uvidí podivné nové dodatky ke mši a svátostem, budou okamžitě

 

zapomenuty

 

. Jak velký zármutek mi to přináší. Můj obraz bude záměrně použit k urážce

mého Syna.

Satan mnou opovrhuje. Také se mě bojí. Aby zranil mého Syna, udělá všechno, aby skrze

duše, které ovlivňuje, poskvrnil můj obraz mnoha tajnými rituály a černými mšemi. Má socha

bude ozdobena satanskými symboly a já budu na mnoha místech znesvěcena zednářskými

skupinami, které získaly kontrolu.

Modlete se, modlete se, modlete se, děti, každý den, o sílu se utkat odvážně s takovým zlem.

Nebojte se ho. Přijměte, že Satanova armáda nyní ovládá mnoho národů v každé části světa.

Když to přijmete, pak vám může být dána síla a odhodlání, které potřebujete. Když poprosíte

o tyto milosti modlitbami modlitební kampaně, budete schopni pomoci zmírnit toto zlo.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

884. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2013 v 17:45.

 

BUDOU VYZVÁNI STVRDIT NOVOU PŘÍSAHOU SVOU POSLUŠNOST A

 

VĚRNOST CÍRKVI

 

Má drahá, milovaná dcero,

plán falešného proroka k oklamání světového duchovenstva již začal.

 

Pod rouškou obnovy a oživení katolické církve budou všichni duchovní v církvi

 

posláni na duchovní cvičení, aby byli povzbuzeni přijmout nový apoštolát.

 

Ten se

velmi rozšíří a mnohým řeknou, že jeho cílem je sjednotit všechny ve světě ve jménu

spravedlnosti. Bude jim řečeno, že tato nová mise zahrne světovou chudinu a bude se snažit

dosáhnout jednoty.

 

Budou vyzváni stvrdit novou přísahou svou poslušnost a věrnost

 

církvi. Nebude se po nich vyžadovat, aby vložili svou důvěru ve Mě nebo v mé

 

svaté Slovo. Místo toho budou přísahat věrnost novým samozvaným vůdcům,

 

kteří ovládli Petrův stolec.

 

Nenechejte se mýlit, že ti, jimž byl udělen dar svěcení na kněze, budou přizváni k účasti na

falši, kde Já, Ježíš Kristus, nebudu v čele, třebaže to tak bude vypadat. Hnací silou budou

peníze a bude ustanovena nová finanční organizace k ovládnutí vyhledávání peněžních

prostředků, aby zajistila, že z nich bude mít prospěch světová chudina.

Pozměníte-li jakkoliv vaše svaté svěcení, a pak se zaručíte svým životem někomu, kdo

zpřetrhal všechny svazky se Mnou, nebudete hodni Mi dále sloužit. V očích Boha bude

všechno jasné. V plánu bude přesvědčit Mé posvěcené služebníky, aby se ochotně účastnili

ohavnosti, která spojí společnost a laický svět s církví, která byla ustavena Mnou, Ježíšem

Kristem.

To je způsob, jakým budu urážen. Nevěřící budou tleskat každé snaze o přijetí zesvětštění; a

to bude považováno za dobrou věc pro novou, takzvanou moderní dnešní společnost.

Křesťanům bude záhy podivné, až budou vidět světské osoby nadšeně přijímat katolickou

církev. Ale mnozí setřepou své pochybnosti a pustí z hlavy své znepokojení, až podlehnou

velkému klamu. V jádru tohoto plánu udělat zásadní převrat v církvi, leží nenávist ke Mně a

všemu, co jsem své církvi dal. Musíte zpochybňovat všechno, co přijde v nadcházejících

dnech. Vyžadujte odpovědi, až změní má učení a pokřiví je, aby vyhovovala pohanům.

Žádnému Mnou ustanovenému stoupenci by nikdy nebyla dána pravomoc to udělat, neboť

se to rovná rouhání.

Běda těm, kteří dovolí, aby mým svatým Slovem bylo manipulováno, a dovolí, aby byl

vytvořen prostor k projevu úcty těm, kteří Mě popírají.

Váš Ježíš

885. Poselství Matky Spásy ze dne 19. srpna 2013 v 18:28.

mé děti, ať jste kdekoliv, musíte naslouchat mně, vaší milované matce, v tomto čase smutku

Mé děti, ať jste kdekoliv – musíte naslouchat mně, vaší milované Matce, v tomto čase

smutku. Volám zvláště ty, kteří mě, Matku Boží, mají ve velké úctě, protože vám dávám

útěchu v tomto čase velkého odpadlictví. Musíte přijmout tento zásah z nebes s povděkem a

být vděční, že díky velké lásce mého milovaného Otce vám byl dán tento velký dar.

Domníváte-li se, že hrozivá vlna pohanství, která brzy pohltí církev mého Syna na celém

světě, přesahuje vaši odolnost, pak musíte prosit o mou přímluvu. Ať se stane cokoliv,

zůstanete-li věrní mému Synu, byť bude uděláno vše pro vaše zneklidnění, všechno bude

dobré.

 

Nemějte nikdy pocit, že je to beznadějné, neboť velká sláva mého Syna a

 

Boží vůle se brzy ukáže.

 

Nezáleží na tom, kolik lidí bude v církvi uvedeno do těžkého omylu, Boží Slovo se rozšíří jako

požár.

 

Dva svědci Božího Slova – pravá křesťanská církev a Dům Izraele, obstojí

 

ve zkoušce času. Z jejich úst bude vyléván oheň v podobě Ducha Svatého.

 

Časem, po odhalení otřesného zpustošení, ti, věrní Pravdě, povstanou a království Kristovo

bude jejich. Lži budou vždy prohlédnuty, ačkoliv zpočátku vy, kteří jste byli naplněni darem

Ducha Svatého, budete velmi trpět, až uvidíte strašlivé znesvěcení v církvích mého Syna.

Opět uvidíte Pravdu a všichni z těch, kdo byli na začátku svedeni, nakonec pochopí zlo, které

bylo před vás položeno.

Musíte jenom důvěřovat mému Synu během této strastiplné cesty, kde bude s vámi

zacházeno jako se zločinci, kvůli setrvání na věrnosti Božímu Slovu. Prosím, myslete na cestu

mého Syna na Kalvárii.

 

Přijměte tento kříž s láskou a důstojností, protože uděláte

 

velkou radost mému Synu, když ponesete jeho břímě. Vaší obětí a utrpením

 

vykoupí ty nejnehodnější z duší, a pak bude schopen sjednotit všechny Boží děti.

 

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

886. Poselství Ježíše ze dne 20. srpna 2013 v 19:20.

 

POSTARÁM SE, ABY DALŠÍ MILIÓNY SLYŠELY MÁ SLOVA

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

má láska a můj soucit vůči všem hříšníkům znamenají, že udělím velké

 

milosrdenství miliardám duší. Ode dneška otevřu jejich oči mým poselstvím pro

 

lidstvo.

 

Postarám se, aby další milióny slyšely má slova, abych mohl vzít mnoho dalších

ztracených duší do Nového ráje. Všichni takoví lidé, kteří by tato poselství pro svou

tvrdohlavost nikdy nepřijali, je nyní uvidí jako taková, čím jsou – činem milosrdenství z mé

strany, abych mohl zachránit jejich duše.

Kněží, kteří moje poselství již odsoudili a prohlásili, že jsou to ďáblova slova, si pak uvědomí,

jakou strašnou chybu udělali tím, že duším upřeli příležitost naslouchat mému nebeskému

hlasu.

Nevěřící, kteří usilují nalézt pokoj, budou nyní přitahováni k mým poselstvím a brzy budou u

Mne hledat útěchu. Čekám na ně, a jakmile ke Mně vykročí, naplním je touhou po mé lásce,

takže nedokážou si Mě nevšímat.

 

Věřící v Boha, všemohoucího Otce, kteří nepřijímají Mě, jeho milovaného Syna,

 

pocítí pohnutí ve svých duších.

 

Budou křičet o Pravdu, až uvidí, jak se svět změnil k

nepoznání.

Potom ti, kdo Mě milují a zůstávají neochvějní ve své víře, jimž se ale nepodařilo Mě poznat,

když volám k jejich duším, budou zcela přemoženi konečným poznáním, kdy se jim má Boží

přítomnost dá poznat. Budu se radovat, až Mi tito moji následovníci dovolí je správně vést na

poslední cestě.

Dám světu tyto dary, protože miluji každého. Očekávejte tento dar s láskou a díkůvzdáním.

Váš Ježíš

887. Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2013 v 18:05.

 

MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD NEMŮŽE NASTAT, DOKUD ZNEČISTĚNÍ HŘÍCHEM

 

NEBUDE ODSTRANĚNO

 

Má drahá, milovaná dcero,

obnova a očista země již začala, protože Můj čas se blíží. Můj druhý příchod nemůže nastat,

dokud znečistění hříchem nebude odstraněno nezbytnou očistou země.

 

Tak jak země bude očisťována, i duše všech vyznání budou vnořeny do obnovy

 

ducha a mnohé přetrpí strašnou duchovní bitvu. Nebudou chápat proč tak trpí,

 

Já to ale dopustím pro své milosrdenství.

 

Aby mohly stanout přede Mnou a obdržet

věčný život v Novém ráji, musí být duše nejdříve očistěny. Tato očista pro ty, kdo budou žít

na zemi, proběhne skrze pronásledování Antikristem, tak jako pro ty, kdo prožijí přechod do

Nového ráje. Současně země započne svoji vlastní obnovu a krok za krokem bude všechno

zlo vykořeněno.

Buďte vděční, že můj Otec neztratil trpělivost a nepotrestal své děti podle závažnosti jejich

hříchů. Buďte také vděční, že se prostě neodvrátil a nevzal pouze ty duše, které Ho opravdu

milují z této země, která se Mu svou ničemností hnusí.

Můj Otec vytrvá, protože jeho děti jsou jeho stvoření a nedovolí, aby byly sebrány Satanem.

 

Tak žárlivý Lucifer byl, že když můj Otec stvořil člověka ke svému vlastnímu

 

obrazu, přísahal, že bude bojovat do posledního dne, aby obrátil člověka proti

 

svému Stvořiteli.

 

Můj Otec z lásky zasáhne, aby zneškodnil Satanovu moc.

 

Každý pokus o Satanovu verzi

 

trojičného Boha, zahrnujícího falešného proroka, Antikrista a ducha zla, bude

 

zmařen.

 

Tato bitva bude ošklivá, nespravedlivá k mnoha duším, které budou příliš slabé,

než aby se osvobodily ze sevření zla, ale bude vyhrána všemohoucím Bohem.

Všichni se musíte obrátit k mému Otci a úpěnlivě Ho prosit, aby zachránil vaše duše a

uchránil vás od následování šelmy na cestě do věčného zatracení.

Váš Ježíš

888. Poselství Ježíš ze dne 22. srpna 2013 v 23:05.

 

MUSÍM VAROVAT SVĚT PŘED VELKÝM POČTEM FALEŠNÝCH PROROKŮ,

 

KTEŘÍ SE V TOMTO ČASE POKOUŠEJÍ PŘEHLUŠIT MŮJ HLAS

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

musím varovat svět před velkým počtem falešných proroků, kteří se v tomto čase

 

pokoušejí přehlušit můj hlas.

 

Poslal jsem množství proroků, všechny s rozdílným posláním, připravit Boží děti. Tato

poselství, vztahující se ke konci časů, jsou jediná pravá svého druhu v tomto konkrétním

čase, neboť bych nikdy nechtěl zmást Boží děti.

 

Tato poselství nesmí být nikdy porovnávána s jinými, která jsou právě teď všude

 

šířena, aby popírala moje svaté Slovo. Může být pouze jediná Kniha Pravdy –

 

jenom Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mohu odhalit její obsah. Vás, kteří ve Mne

 

věříte, lze snadno oklamat. Musíte vědět, že není možné, aby od Boha pocházela

 

poselství, která s těmito poselstvími jsou v rozporu.

 

Věříte Mi jenom trochu? Nebo Mě přijímáte tak, jak si od vás přeji, celým a otevřeným

srdcem? Volám k vám s láskou a starostí. Nepokouším se dovolávat vaší inteligence. Volám k

vám skrze vaše srdce a přitahuji vaši duši ke Mně. Když cítíte moji přítomnost v těchto

poselstvích, tak není třeba hledat souhlas a schválení od nikoho dalšího.

Já jsem, jaký jsem. Stojím nyní před vámi, jak tomu mělo být.

 

Můj Otec by Mi nikdy

 

nedovolil odhalit obsah Knihy Zjevení nikomu jinému než sedmému poslu, neboť

 

tento den nadešel.

 

Mnoho pravých vizionářů dalo v minulosti světu Boží Slovo a strašně pro to trpěli. Mnozí ještě

ode Mne dostávají útěchu a Já budu i nadále s nimi hovořit, neboť potřebuji jejich utrpení a

modlitby. Jsou to mé vybrané duše a každá má svou úlohu v záchraně jiných duší.

 

Tato mise je poslední. Ukládám vám, abyste nyní, v současnosti, dbali mého

 

Slova. Jenom mé Slovo, dávané vám skrze tato poselství, vás provede

 

pronásledováním

 

. Jím vám přináším velké milosti. Nesmíte Mě nikdy urazit tím, že je

znečistíte, když zpochybníte mé Slovo, když srovnáte má poselství se smyšlenkou, zplozenou

falešnými proroky.

Nepotřebujete nikoho, aby vás vedl k mému velkému milosrdenství.

 

Musíte se soustředit

 

jenom na tato poselství a zůstat nyní věrní mému starému učení, neboť je vaší

 

zachraňující milostí.

 

Váš Ježíš

889. Poselství Matky Spásy ze dne 23. srpna 2013 v 14:09.

 

ANTIKRIST, IHNED PO SVÉM VYSTOUPENÍ, PROHLÁSÍ, ŽE JE ZBOŽNÝ

 

KŘESŤAN

 

Mé dítě,

jak jen křesťané budou trpět, až nemoc hříchu, v mnoha podobách, všude zachvátí svět.

Chystá se pokus k naprosté likvidaci křesťanství, který má mnoho podob. Zjistíte, že až bude

křesťanům upřeno právo na veřejné vyznání víry v Boha, tak každé jiné víře, ne z Boha, to

bude dovoleno. Jinověrci budou velmi podporováni, až se ve jménu svých občanských práv

budou dožadovat spravedlnosti. Důsledkem bude další rozšíření hříchů, které se hnusí mému

Otci.

 

Lidem bude v jejich zemích vnucováno přijímat hřích a cokoliv namítnout proti

 

takovým zákonům bude pro křesťany trestný čin. Budou označeni za

 

nemilosrdné, pravicové a netečné k lidským právům druhých.

 

Všechny žádoucí

vlastnosti duší, dané mým Otcem, budou zneužity především ve snaze ospravedlnit takovou

špatnost svým národům.

Až nemoc těla sevře společnost, mnohé zabije. Po čase velkého smutku a množství úmrtí se

ale zbytek společnosti k této nemoci stane imunní. Hřích způsobí nemoc těla v mnoha

národech, až soudy Pečetě budou vyhlášeny Spasitelem lidstva a vylity na zem anděly Pána.

Mnozí budou zabiti v odčinění za zlo člověka. Tato očista bude pokračovat, dokud zde zbudou

jenom ti, kteří jsou imunní k smrti pro svou lásku k Bohu.

 

Křesťané budou velmi trpět mnoha způsoby. Bude jim vzata jejich víra a na jejím

 

místě uvidí ohavnost.

 

Jejich bolest, která již začala, je stejná, jakou prožívá v tomto čase

můj Syn.

 

Potom budou muset být svědky překvapující podívané, jak Antikrist,

 

ihned po svém vystoupení, prohlásí, že je zbožným křesťanem.

 

Použije mnoho citátů

z Bible ve svých projevech k světu. Unaveným křesťanům, kteří až do té chvíle trpěli, se

náhle uleví. Konečně, budou si myslet, je zde muž, seslaný z nebe jako odpověď na jejich

modlitby. Z jeho úst se budou řinout mnohá sladká a utěšující slova a bude se jevit jako

seslaný Bohem do té míry, že se bude zdát, že napravuje bezpráví způsobené křesťanům.

 

Bude se pečlivě starat o to, jak je vnímán křesťany a zejména římskými katolíky,

 

neboť ti se stanou jeho hlavním cílem.

 

Všichni budou obdivovat Antikrista, jeho takzvané křesťanské skutky a gesta a jeho domnělá

láska k Písmu svatému jej okamžitě udělá pro mnohé přijatelným. Přitáhne k sobě všechny

národy a pustí se do utváření obřadů pro jiná náboženství a zejména pohanské organizace,

aby tak mohli pracovat spolu a přinést světu mír. Bude mít úspěch ve sjednocování zemí,

které byly až dosud nepřátelské. V zemích zničených válkou bude klid a jeho obrazy se objeví

všude.

 

Svého posledního velkého úspěchu dosáhne, až včlení všechny národy,

 

které sjednotil, do sféry katolické církve a všech ostatních křesťanských vyznání.

 

Toto sjednocení vytvoří nové jednotné světové náboženství. Od tohoto dne se na

 

zemi rozpoutá peklo a vliv démonů bude na své nejvyšší úrovni od potopy světa.

 

Lidé budou viděni, jak uctívají Boha v nové církvi jednotného světového řádu a budou se

zdát zbožní v každém ohledu. Potom, mimo kostely, se budou otevřeně oddávat hříchu,

neboť žádný hřích jim nebude hanbou. Pod hypnotickým vlivem falešné trojice – trojice

vytvořené Satanem – budou prahnout po každém druhu hříchu jako po prostředku

podporujícím jejich znovu nalezenou chuť.

 

Tato nemorálnost bude zahrnovat hříchy těla, kde nahota bude přijatelná, jak lidé

 

se zapojí do obscénních hříchů těla na veřejných místech.

 

Vraždy budou běžné a

páchané mnoha lidmi, včetně dětí.

Uctívání Satana a černé mše se budou konat v mnoha katolických kostelech. Na potrat bude

pohlíženo jako na řešení problémů všeho druhu a budou dovoleny až do dne porodu.

 

Brzy se stane trestným činem projevit jakýmkoliv způsobem věrnost Ježíši Kristu.

 

Budete-li viděni s pravým křížem, shledáte, že jste se dopustili přestupku, protože

 

jste porušili zákon.

 

Právo ve vašich zemích se stane dvojím právem – kde politika a

náboženství budou v novém světovém řádu propojeny.

Následkem tohoto pronásledování budou mnozí nevědomky uctívat šelmu a zamoří se

nákazou. Zamoření bude takové, že zradí bratra, sestru, matku a otce úřadům, zůstanou-li

věrní křesťanství. Vaší jedinou nadějí, děti, je modlitba, aby vám byla podporou v této době.

 

Vybízím vás naléhavě, abyste si uchovali všechny svaté předměty, růžence,

 

posvěcené svíce, svěcenou vodu, výtisk Bible a svatý denní misál spolu s knihou

 

modliteb modlitební kampaně.

 

Musíte mít ve svých domovech Pečeť živého Boha a nosit

ji u sebe, pokud je to možné.

 

Můj medailon spásy obrátí ty, kteří jej budou nosit, a

 

bude jim projeveno milosrdenství mým Synem. Žádám tě, dítě, abys nyní nechala

 

vyrobit medailon spásy a udělat škapulíř Pečetě živého Boha.

 

Toto poselství je varováním z nebes před věcmi, které přijdou. Musíte naslouchat mně, Matce

Spásy, protože vás musím vést k Pravdě, abyste vždy zůstali skutečně věrní mému Synu.

Jděte v pokoji, děti, a buďte klidné, protože tyto zkoušky, díky Božímu milosrdenství, budou

krátké. Důvěřujte mně, své Matce, protože budu vždy s vámi během těchto zkoušek. Nikdy

nebudete samy.

Vaše Matka

Matka Spásy

890. Poselství Boha Otce ze dne 23. srpna 2013 v 15:00.

 

DĚTI, UŽ JSME JEN KRÁTKÝ ČAS OD VELKÉHO DNE

 

Má nejdražší dcero,

 

zatímco svět usiluje dát smysl zoufalství, jehož je svědkem, vězte, že všechno z

 

této vřavy se musí stát před tím, než vezmu všechny, kdo Mě milují, do místa

 

mého útočiště.

 

Brzy poznáte, kdo jsem Já, děti. Vy, kteří si Mnou nejste jisti, konečně poznáte Pravdu, a ta

vám přinese velký pokoj. Zlo ve světě nyní vzrůstá a klam sestupuje. Musíte být silné, snažně

vás prosím, když nyní očekávám den, kdy začne obnova, a všechny mé děti najdou útěchu v

den, kdy se můj milovaný Syn ohlásí.

 

To, čeho jste svědky, je bitva mezi mou nebeskou hierarchií a Satanem a všemi

 

jeho démony.

 

Je to děsivé a velmi znepokojivé pro mnoho z vás, ale vězte, že zasáhnu ke

zmírnění vaší bolesti. Vězte, že Mi patříte a že přinesu do světa pokoj, až jej zbavím

zamoření.

Děti, jste jen krátký čas od Velkého dne, a i když se toho ještě mnoho musí stát, když svaté

jméno mého Syna bude rozškubáno, bude to rychlé.

 

Musíte se nyní dívat do

 

budoucnosti, protože je to třpytivý drahokam takové velikosti, že ve dni, kdy

 

vstoupíte do nové éry pokoje, zapomenete na pronásledování, které Zlý uvalil na

 

svět.

 

Musíte dělat to, k čemu vás vybízí můj Syn. Musíte zachovat klid, až vám budou

odhaleny Pečetě, jež jsou všechny pro vaše vlastní dobro a dobro těch duší, pro něž vás

žádám o modlitby za mé milosrdenství.

Zůstáváte-li věrní mým Přikázáním a žijete-li vaše životy v jednotě s mým Synem, budete v

půli cesty. Zůstanete-li stálí ke svátostem a odmítnete-li se podílet na pohanských rituálech,

které uctívají šelmu, pak najdete u Mě velkou blahovůli.

Jděte a pamatujte, že Já jsem jediný všemohoucí a má je všechna moc. Brzy zničím zlé a

odhalím vám můj Nový ráj. Buďte trpěliví. Důvěřujte Mi.

 

Následujte mého Syna a

 

přijměte dary, které On a jeho milovaná Matka, Neposkvrněná Panna Maria, vám

 

přináší v podobě modliteb modlitební kampaně a medailonu spásy.

 

Nakonec přijměte mou Pečeť jako jeden z největších darů, které jsem dal lidem

 

od doby, kdy jsem jim dal život. Znovu dávám život svými mimořádnými milostmi,

 

máte-li blízko sebe Pečeť živého Boha. Všem, kteří mají Pečeť, je zaručeno místo

 

v Novém ráji.

 

Miluji vás, děti, ale jsem váš Otec a musím dovolit tyto zkoušky, protože Mi pomohou vyplít

ty, kteří vždy zůstanou na straně šelmy. Čas, který trávím v pokusech zvítězit nad jejich

srdci, činí tak strašnou a nenávistnou tuto bitvu s miliony padlých andělů a démonů, byť je

to i jen o jedinou duši.

Utěšujte se ve vědomí, že žehnám vám všem, kdo jste čistí a pokorní srdcem. Miluji vás

všechny, takže se nesmíte nikdy vzdát, když se všechno bude zdát beznadějné, neboť má

moc je taková, že mám nad ničením Zlého kontrolu. Musíte veškerou vaši důvěru vložit ve

Mne, zejména v tomto čase, kdy máte pocit, že má spravedlnost je nelítostná.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší

891. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2013 v 23:15.

 

TENTO OHEŇ BUDE SVRŽEN NA NEPŘÁTELE ZEMĚ A TY, KTEŘÍ SOUŽÍ TYTO

 

DVA SVĚDKY

 

Má drahá, milovaná dcero,

ty a všichni, kdo byli požehnáni Pravdou, musí vědět, že Satanův hněv proti této misi roste.

Jeho troufalý zásah znamená, že se teď před tebou projevuje fyzicky potřetí. Sténá v

bolestech, neboť nemůže vydržet mé světlo, které je v tobě. Potřebnou sílu, bránící mu

v útočení na vás, musíš získávat modlitbou svatého růžence. Ó kdyby mohly duše vidět, co ti

umožňuji vydržet v zájmu této mise, omdlely by z šoku.

Ti, co Mě urážejí během příprav na spásu duší, budou zavrženi, jakmile bitva zesílí, než se

Antikrist představí světu.

 

Budete-li poslušní a bez pochybností a námitek ke všemu,

 

oč vás požádám, bude možné, abych spasil mnohem více z vás a vyrval vás ze

 

sevření klamu, vsazeného do vaší mysli Zlým.

 

Nevěříte, že Já Vás ochráním? Nevíte, že přijímáte-li milosti, které vám dávám ku pomoci

přestát bolest odmítnutí, že jsou bezvýznamné, má-li přijímající duše výhrady či pochyby? Já

vás nemohu naplnit silou, odvahou a darem Ducha Svatého, když se krčíte a schováváte.

Musíte být otevření mému volání, mé lásce, mým darům.

 

Pečeti v Knize Zjevení se již otevřely. Teď když se otevřely, oheň bude bojovat s

 

ohněm.

 

Tak jako propuká oheň nenávisti, když se šelma připravuje, tak bude oheň vylit na

zemi mým Otcem.

 

Tato válka nebude pouze duchovní. Země se bude otřesena,

 

rozštěpena a oheň ji spálí, neboť můj Otec koná tresty, aby mohl zdržovat činnost

 

zlé skupiny.

 

Moci mého Otce by se měli obávat ti, kdo slepě následují lži, jež jsou uvaleny na svět Zlým.

On oplatí každý váš zlý skutek – vědomý či nevědomý – když vzdáváte poctu nepříteli Boha.

Moc daná mým Dvěma svědkům – křesťanské církvi a Izraeli – znamená, že ohněm

vycházejícím z jejich úst, budou šířit plameny Ducha Svatého. Tento oheň bude také svržen

na nepřátele na zemi a ty, kdo pronásledují tyto Dva svědky. Nepodceňujte bitvu o duše,

neboť bude děsivá pro ty, kdo popírají Slovo Boží. Ti kdo mu dostojí, budou ochráněni, aby

jejich provolání Pravdy mohlo být předáno těm, kteří nemají ponětí, co postihlo lidstvo.

Proto musíte přijmout Mé milosti, aby vám daly sílu potřebnou k boji v Mé armádě, abych

mohl přinést konec zkaženosti.

Váš Ježíš

892. Poselství Boha Otce ze dne 25. srpna 2013 v 18:00.

 

BOJTE SE, VY, CO SE STAVÍTE PROTI MÉMU SYNU A PROKLÍNÁTE HO

 

Má nejdražší dcero,

 

předám světu veliký dar, kvůli této nejsvětější misi. Chystám se zachránit 200

 

miliónů duší, bez váhání, bez ohledu na to, jak Mě urážejí a učiním tak příští

 

týden kvůli utrpení spojeným s touto misí.

 

K mému zásahu došlo na tvou žádost, má dcero, a Já budu pokračovat v rozdávání velkých

darů v průběhu této mise. Ti, kteří mě milují, budou trpělivě snášet pronásledování, kterému

čelí a budou je snášet i nadále, protože je to mé přání.

Ti, kdo tě pronásledují, má drahá maličká, protože pokračuješ v hlásání Božího Slova mého

Syna, musí vědět toto. Démonizujete-li mého Syna, potrestám vás. Démonizujete-li jeho

nejsvětější Slovo, a pak říkáte, že jste Boží děti, uvrhnu vás do pustiny. Nic nebude bránit

mému proroku dokončit tuto misi. Nic. Zkoušejte, co chcete, neuspějete, neboť povedete

boj, který nikdy nevyhrajete.

 

Mé všemohoucí moci se nelze dotknout, manipulovat jí,

 

nebo ji napadnout. Napadněte Můj Božský zásah k záchraně světa a pocítíte můj

 

hněv. Budete zničeni.

 

Bojte se, vy, co se stavíte proti mému Synu a proklínáte Ho. Vaše

pýcha a neposlušnost budou vaším pádem. Varoval jsem skrze proroky dávných časů před

následky nedbání mého hlasu.

Teď dotahuji do konce počátek závěrečného náporu na lidstvo.

 

Svolil jsem k poslední

 

bitvě. Dal jsem Zlému poslední šanci zamořit ty, kdo jsou k němu přitahováni.

 

Dělám to, aby díky milosrdenství mého Syna se duše vzepřely šelmě.

 

Udělají to

kvůli své věrnosti mému Synu. Ti, kteří neznají Mne či mého Syna, obdrží velké milosti, aby

přijali spásu.

 

Veškerá spása je z moci mého milosrdenství. Jen neústupná, zatvrzelá

srdce zůstanou věrná šelmě. Všechny ostatní přitáhnu k sobě. Zajistím, aby se každé duši

dostaly všechny možnosti k vykoupení se před mým Synem před posledním dnem.

 

Tato poslední mise byla vytvořena v nebi od počátku. Všichni andělé a svatí

 

v jednotě pracují na přivedení všech Mých dětí zpět ke Mně, jejich milovanému

 

Otci. Poslední cesta je teď.

 

Všichni, kdo jdete s Mým Synem, zůstaňte v tomto čase

blízko Něj. Nedokážete vydržet tuto bolestivou cestu, nebudete-li poslouchat co vám říká.

Nenechejte se ovlivnit těmi, kteří budou dnem a nocí usilovat přinutit vás vrátit se zpět.

Pokud to dovolíte, shledáte velmi těžkým znovu se sebrat. Bez mého Syna jste ničím. Jste

ničím beze Mne. Dokud se nevzdáte všeho a nebudete následovat Pravdu, nikdy ji nenajdete.

Pokuste se bránit Mně, svému Stvořiteli, předávat světu Pravdu, a srazím vás a váš nářek

nebude k utišení. Pyšné a arogantní, co myslí, že znají víc než Já, uvrhnu do pustiny.

Neuspějete, budete-li odporovat mému Slovu a popírat mou přítomnost, když se pokouším

vás zachránit.

Nevděční lidé, zbývá vám málo času. Poslechnete-li Mne, můžete ke Mně přijít, pouze však

se připlazit s tváří k zemi a padnout v pokoře před mým Synem.

 

Má mise dosáhla velmi

 

nebezpečné fáze, kdy ti, kdo jsou nepřátelé mého Syna, vyvinou veškeré úsilí

 

rozsápat ji na kusy.

 

Může se zdát, že se tak stane, ale vězte, že tito mí nepřátelé mají

velmi málo času a brzy, až Mi dojde trpělivost, už víc nebudou, protože nikdy nespatří mou

tvář.

Váš Otec

Bůh Nejvyšší

893. Poselství Ježíše ze dne 26. srpna 2013 v 20:20.

 

FARIZEOVÉ ZBIČOVALI A ZAVRAŽDILI MNOHÉ, NEŽ MĚ NAKONEC

 

UKŘIŽOVALI

 

Má drahá milovaná dcero,

než jsem byl ukřižován, bylo o Mně vytvořeno mými nepřáteli mnoho nenávistných lží.

Farizeové mnohokrát pořádali setkání, aby rozhodli, co se mnou. Nepřipustili by ani na

minutu, že jsem byl poslán Bohem zachránit lidstvo. Jak ti mě nenáviděli. Jak křičeli a trápili

Mé učedníky, které chytili.

Farizeové zbičovali a zavraždili mnohé, než Mě nakonec ukřižovali. Jejich brutalita a

zkaženost byly proti Božímu učení a nejsvětější Bibli. To je ale neodradilo, když Mě dopadli.

Kázali by Boží Slovo, a vzápětí by ho popřeli – obojí současně. Nejen, že Mne odsoudili, ale

prohlásili, že Bůh by nikdy takového Mesiáše neposlal. Dívali se spatra na pokorné a prosté

lidi a ty, které měli za teologické ignoranty. Jejich nenávist ke Mně vyděsila mnoho prostých

duší, které navštěvovaly chrámy. Ti, kteří se ptali, proč Mě farizeové odsoudili, byli také

odsouzeni, protože si troufali zpochybnit jejich důvody mého zavržení.

Když jsem chodil po zemi, kázalo mnoho falešných proroků a Já jsem byl považován za

duševně chorého a nesnesitelného. Mnozí z těchto falešných proroků citovali z Knihy Genesis

a dělali směšné závěry, které urážely Boha, a přesto byli tolerováni a byla jim věnována

určitá pozornost.

Přestože zázraky, které jsem vykonal, byly dosvědčeny, stejně neotevřeli své oči Pravdě,

protože vidět nechtěli.

 

Tehdejší kněží pronášeli mnoho veřejných proslovů, kde Mě

 

odsoudili jako syna Satanova a varovali ty, kdo byli viděni v mé společnosti, že

 

budou vyloučeni z chrámů.

 

Odvrhli mě, protože nebyli schopni strávit můj prostý původ,

a proto, že moje vzdělání neodpovídalo jejich náročným očekáváním. Proto usoudili, že není

možné, abych byl Mesiášem. Domnívali se, že Mesiáš přijde z jejich vlastních řad. Proto

nemohli vystát nic, co bylo spojeno se Mnou.

 

Cítili se ohroženi mými slovy, která se

 

jich, přestože Mě odmítali, týkala určitým způsobem, který nechápali.

 

Nebyli připraveni na můj První příchod. Rozhodně nejsou připraveni na můj Druhý

 

příchod dnes.

 

Kdokoli, kdo si troufne říct, že je prorok, poslaný varovat Boží děti před mým

Druhým příchodem, bude tolerován, dokud nezačne odhalovat Pravdu.

 

Ale když se zjeví

 

skutečný prorok a promlouvá Boží Slovo, on, nebo ona, bude nesnášen a veřejně

 

odsouzen.

 

Až uvidíte naprosté odsuzování, založené na neznalosti mých slibů, že přijdu

znovu, a když nenávist bude tak prudká, že její pachatelé poruší Boží Slovo, budete vědět, že

jsem to Já, koho nenávidí. Pouze Já mohu mezi hříšníky přitahovat takovou nenávist.

 

Pouze

 

můj hlas vyvolá takový odpor.

 

Kdybych v tomto čase chodil po zemi, ukřižovali by Mě znovu. Ti, kdo tvrdí, že Mě

 

milují a kdo vedou mé stoupence v křesťanské církvi, by byli bohužel první, kdo

 

by vrazili první hřeb do mého Těla.

 

Pamatujte, že nikdo není hoden postavit sebe přede Mne. Žádný z vás není oprávněn veřejně

odsuzovat mé Slovo, když Mě nezná. Vy, kteří Mě odsuzujete, když se pokouším naplnit

poslední smlouvu mého Otce, nemáte trochu studu. Vaše pýcha se Mi hnusí. V mých očích

jste odsoudili své vlastní duše.

 

Nenaučili jste se o Mně nic. Nevěříte v Písmo svaté,

 

protože popíráte, že můj Druhý příchod se uskuteční.

 

Poslední den budete vyzváni spočítat duše, které jste Mi ztratili. V ten den, kdy budete křičet

o mé milosrdenství, nebudete schopni podívat se Mi do očí.

Váš Ježíš

894. Poselství Ježíše ze dne 27. srpna 2013 v 23:45.

 

PRO VŠECHNY ZLÉ SKUTKY VÁLKY A TERORU JE BŮH ODVRHNE A USMRTÍ

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

svět je před počátkem utrpení strašné války a šířící se nenávist zanítí mnoho

 

národů.

 

Ve většině zemí se projeví nepokoje a rozdělení a lidé poznají, že časy se

neuvěřitelně změnily.

 

Bude pociťována hluboká, znepokojující úzkost a lidé zjistí, že je těžké poznat,

 

komu věřit. Takto Satan zamořuje Boží děti, že je rozeštve proti sobě.

 

Jenom ti, kdo

věří v pravého Boha, najdou útěchu, neboť budou vědět, že jejich víra a láska ke Mně je

udrží silnými.

 

Musíte se usilovně modlit, aby přicházející klam, příčina mnoha válek, ukázal, co

 

je zač – pokus přivodit hluboké rozdělení a nenávist s úmyslem ovládat.

 

Můj Otec

potrestá utlačovatele způsobující chaos a bolest nevinným. Mohou mnohé zmrzačit a zabít,

ale pro svou zlobu budou sraženi mým Otcem.

Ti, kteří věří, že mohou vyvolat válku a ohlupovat svět, nedostanou mnoho času, aby se

vychloubali svými strašnými činy. Jejich osud je zpečetěn. Zásah rukou Boha bude viděn v

každé části světa. Pro všechny zlé skutky války a teroru je Bůh odvrhne a usmrtí.

 

Válka vyvolaná rukou člověka ničí život těla. Trest mého Otce ukončí život duše

 

nepředáním daru spásy.

 

Váš Ježíš

895. Poselství Matky Spásy ze dne 28. srpna 2013 v 20:00.

 

ZA ÚSVITU POSLEDNÍHO DNE BUDE SLYŠET MOCNÝ HLAS TRUBKY PO CELÉM

 

SVĚTĚ

 

Mé děti, dovolte mi, abych vás objala, protože nadále snášíte urážky určené mému Synu,

kterých jste svědky.

Když slyšíte tato svatá poselství a učíte se jim porozumět, mnoho z vás pak vyráží kupředu s

velkou odvahou, varovat svět o blížících se časech, aby Bůh mohl připravit svoje děti na Nový

ráj.

 

Musíte pochopit, že budete nenáviděni kvůli vaší práci pro mého Syna. Mnohými

 

nebudete přijati a jako výsledek zakusíte bolest a ponížení. Na každém kroku

 

budete čelit nějaké překážce, protože kráčíte ve stopách mého Syna.

 

Nikdo z vás to nebude mít lehké, dokud s klidnou odevzdaností nepřijmete, že se to dá

čekat. Dokonce i ti, kteří následují mého Syna, ale nepřijmou tato poselství, vám budou

bránit a pronásledovat vás v jeho jménu. Neuvědomují si, že když se chovají s takovou

nenávistí, urážejí mého Syna.

Musíte přijmout, že když můj Syn dá o sobě vědět, jeho slova budou napadena a přispějí tak

k velkému rozdělení.

 

Když pochopíte, proč čelíte takovým útokům a proč jste

 

trestáni za promlouvání k světu jeho jménem, pak vám přijde tato práce

 

jednodušší.

 

Pronásledování bude, bohužel, pokračovat až do dne jeho druhého příchodu.

 

Prosím, pro

 

Něho, přijměte tyto zkoušky z lásky k Němu a vzdáte tak tímto utrpením velkou

 

poctu Bohu, díky tomuto utrpení.

 

Žádná část tohoto utrpení se nepromarní, protože když

bude přijata s láskou k Ježíši, poráží Zlého, protože oslabuje jeho plán na zničení lidstva.

Odpusťte prostým duším, které zabraňují této misi. Ignorujte krutosti, které musíte vydržet

ve jménu mého Syna. Přijměte, že pokud vás nenávidí, protože milujete mého Syna, že jste

ve velké Boží přízni.

Odpusťte posvěceným služebníkům, kteří vám nedovolují hovořit o Knize Pravdy. Nechápou

závažnost Božího plánu, připravit lidstvo na nový začátek, protože oni sami nejsou

připraveni. Mnoho z nich dělají, to co dělají, pro lásku k mému Synovi. Nechtějí ublížit. Prostě

nevidí, protože vidět nemohou.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby mně, vaší Matce, byla dána moc pomoci vám

vydržet tuto cestu, aniž byste se vzdali, do příchodu Posledního dne. Za úsvitu Posledního

dne bude slyšet mocný hlas trubky po celém světě. Zazní přesně tak, jak byste čekali, že

bude znít a bude následován zpěvem sboru andělů. Bude slyšen v každé zemi, v každém

městě, městečku, vesnici – všude. Potom ty, mé dítě, jako sedmý anděl, prohlásíš, že přišel

můj Syn.

 

Obloha zezlátne a brzy nato spatří zázrak každý muž, žena a dítě – každý

 

hříšník. Můj Syn se zjeví v oblacích, stejně tak jak odešel.

 

Pak z nebe sestoupí Nový

Jerusalem - nový začátek pro všechny, kdo přijali Boží milost.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

896. Poselství Ježíše ze dne 29. srpna 2013 v 23:53.

 

MUSÍTE SE MODLIT ZA JEJICH DUŠE, PROTOŽE JE PRODALI

 

Má drahá, milovaná dcero

 

a vy, kteří se svědomitě modlíte mé modlitby modlitební kampaně, vězte, že

 

přináším světu úlevu od nástrah démona.

 

Starý had padá, klopýtá a ztrácí moc, když se každý den snažíte modlit mé

 

modlitby modlitební kampaně. A zatímco čas velkých zkoušek jde dál, vaše

 

modlitby zvrátí mnoho z plánů zednářských sil ve světě, navržených k vyvolání

 

chaosu a ovládnutí slabých a zranitelných. Pouhá jediná modlitba modlitební

 

kampaně, kterou se modlíte z hloubi srdce, Mi stačí ke zničení moci arogantních

 

politických vůdců, nemajících svědomí.

 

Sobectví je prokletí a překážkou ve schopnosti člověka žít v harmonii a míru. Posedlost

osobními ambicemi nepřináší nic než rozdělení, jak se člověk snaží ovládnout ty, o nichž si

myslí, že je potřebuje k tomu, aby získal víc.

Vy, kteří slepě posloucháte příkazy těch, co zastávají pozice moci a vedou vás k páchání činů

odpudivých v očích Boha, a vy to víte, pak i vy budete shledáni stejně vinnými, jako jsou ti,

kteří vás svádí k páchání takového zla. Vy, muži a ženy, jejichž moc nad ostatními byla

získána díky úplatným činům a jiným nepoctivým prostředkům, budete mít hodně co dělat,

jestli se chcete radovat z mého nádherného království.

Sobce a pyšné přivedu k pádu. Mrštím s vámi o zem, dokud se nestanete tak pokornými jako

ti, které jste pošlapali.

Vyříznu srdce těm zatvrzelým a tvrdošíjným duším, které nehledí na potřeby druhých, kromě

svých vlastních. Naučí se, že nedokážou-li milovat, tak ani oni nebudou milováni. Tyto ubohé

duše, které byly před vámi ve světě všemožně vyvyšovány, jsou oběti Satana.

 

Místo

 

potlesku jejich vychloubačnosti a přijímání jejich nenasytitelné potřeby

 

veřejného obdivu, se musíte modlit za jejich duše, protože mnozí je prodali.

 

Musíte chovat ve vašich srdcích mnoho duší ve vlivných pozicích, včetně těch v politice, světě

hudby, médiích, zábavním průmyslu a ve finančnictví, protože mnozí se stali otroky sebe

samých a svých potřeb, které slouží jenom jejich smyslnosti a touhám. Zamořují nevinného,

který je napodobuje a kopíruje jejich životní styly, které je oddělily od Boha.

Já, Ježíš, zavrhuji svět falešných idolů, vytvořený těmi, kteří nechtějí nic než moc, bohatství a

možnost ovlivňovat jiné.

Rozšíření ateizmu bylo způsobeno lidskou pýchou na své vlastní schopnosti. Bylo způsobeno

lidskou vírou, že smrtelný člověk, díky daru lidské inteligence, má všechny odpovědi na

skutečný smysl vašeho života na zemi.

Mladé duše jsou pro Mne ztracené, protože zbožňují falešné idoly v podobě světských věcí,

módy, hudby a světa zábavy. Není to proto, že se nesmí těšit ze života – protože to Mi činí

potěšení – je to jejich nedostatek lásky ke Mně a jejich vlastní těla, co Mě trápí. Narodili se

čistí a dokonalí. Jejich těla jsou darem nebes. Znesvěcují svá těla a nestydí se provádět

obscénní činy, aby k sobě přitáhli nevinné duše.

 

Mnozí z těch, s takovou mocí, prodali

 

své duše za talent inspirovaný ďáblem. Jediným důvodem, proč dostali takové

 

dary, bylo poskytovat světu potěšení, jako talent daný jim Bohem. Ale Satan

 

pokoušel mnohé a slíbil jim výměnou za jejich duše nádherný a zářný život

 

bohatství, pochlebování, slávy a potěšení. Když tyto dary dostali, použili je k

 

zamoření dalších duší. A tak to pokračuje, dokud se milióny jiných duší nestanou

 

otroky Satana.

 

Mnohé duše, které následují falešné idoly, jsou přitaženy k drogové

závislosti. Nemají stud, skromnost, ani skutečnou vzájemnou lásku, jak se každý pokouší

soupeřit o větší pozornost.

Tak mnoho času je promarněno v bitvě o vlastní slávu, vyvolanou chorobnou láskou sebe

sama, kde Bůh nemá vůbec žádnou úlohu v jejich životech.

 

Mnozí z nich Boha otevřeně

 

odmítají skrze znesvěcení svatého kříže – tak málo studu mají.

 

Vězte, že by

podstoupili strašný osud, kdybych nezasáhnul. Tito jsou právě jen jedna skupina ztracených

duší, které sesbírám, a pak jim poskytnu dar spásy, kvůli vašim modlitbám, moji milovaní

následovníci. Vezmu je touto speciální modlitbou do mého útočiště.

Modlitba modlitební kampaně (117):

 

Za ty, kteří prodali své duše

 

Nejdražší Ježíši, zasvěcuji Ti duše

 

(uveďte je zde) a všechny, kteří vyměnili své

 

duše za cenu věhlasu.

 

Zbav je jejich nákazy. Odvrať je od hrozby Iluminátů, kteří je pohltí.

 

Dej jim odvahu, aby beze strachu unikli z tohoto zlého otroctví. Vezmi je do své

 

náruče milosrdenství a uveď je do stavu milosti, aby mohli stanout před Tebou.

 

Svým božstvím mi pomoz, skrze tuto modlitbu, vyvléct Satanovy adoptované duše

 

ze zednářství. Osvoboď je z okovů, které je svazují a které budou mít za následek

 

strašlivá muka v komorách pekla.

 

Pomoz jim skrze utrpení vybraných duší, skrze mé modlitby a skrze tvé

 

milosrdenství, být v přední řadě, připraveni vstoupit do bran nové éry pokoje – do

 

Nového ráje. Úpěnlivě Tě prosím, osvoboď je ze zajetí. Amen.

 

Váš Ježíš

897. Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2013 v 20:24.

 

VŠUDE ZAVLÁDNE VELKÁ RADOST. POTRVÁ 100 DNÍ.

 

Má drahá milovaná dcero,

prosím, postarej se, aby moje proroctví slyšel každý národ a mohl se připravit na nádhernou,

obnovenou zemi – Nový ráj. Každé Boží dítě má právo na své dědictví a musíte začít plánovat

na tento velký den, jako byste se připravovali na velikou svatbu.

 

Volám k židům, muslimům a křesťanům, stejně jako ke každému jinému vyznání,

 

aby Mě nyní poslouchali. Nikdo z vás nebude nedotčen zkažeností Antikrista.

 

Pokud se ale připravíte už teď přijetím Pečeti živého Boha a jejím uchováním ve

 

svých domovech, budete imunní vůči utrpení, která způsobí světu.

 

Když je vám Slovo Boží, Slovo Pravdy, dáváno na vědomí, musíte se zastavit a naslouchat,

protože vás povede k branám nového nebe a nové země. Nový ráj čeká a bude domovem

miliardám duší, včetně těch, které zůstávají v očistci a v nebi. Sjednotím všechny, jejichž

srdce jsou otevřená Božímu vedení, kteří cítí lásku mého milosrdenství.

Prosím, nebojte se toho dne, protože vám přinese velké štěstí, mír a radost. Mé království

vás ohromí svou neuvěřitelnou krásou. Mnozí z vás se bojí mých poselství, protože jste

přesvědčeni, že Druhý příchod znamená smrt - konec. Ale to by byla nesprávná domněnka.

 

Vy, kteří ke Mně přijdete ochotně, bez podmínek, s pokorou a láskou, nezakusíte

 

bolest fyzické smrti.

 

Místo toho se v mžiku oka najdete ve vašem novém okolí. To vás

zprvu vyleká a rychle se rozhlédnete kolem, abyste vyhledali své milované. Zachráním tak

mnoho duší, že budete se svými rodinami, včetně těch, které milujete a kteří jsou už se

Mnou v nebi a těch, které uvolním z ohňů očistce.

Všude zavládne velká radost. Potrvá 100 dní.

 

Můj Nový ráj bude mít jen jedno

 

náboženství, Nový Jeruzalém, kde budu denně uctíván. Všichni budou jednotní se

 

svatou vůlí mého Otce. Bude zde dvanáct národů, ale jen jeden jazyk, protože

 

nedovolím rozdělení.

 

Ustanovím vůdce, a v každém národu bude dostatek jídla, vody, domů nebo života. Nebude

smrti, protože všem, kdo vejdou, daruji věčný život. Všechny národy budou spolupracovat v

šíření Božího Slova, a štěstí, které není možné dosáhnout dnes na zemi, bude jedním z

největších darů, které vám nabídnu. Budete velmi milováni a vy budete milovat Mě, stejně

jako já miluji vás.

Mnozí potkáte generace vašich rodů, jdoucí staletí do minulosti. Generace budou pokračovat,

a tak uvidíte vaše syny a dcery ženit se a vdávat, a plodit dokonalé děti Boží – každé

požehnané velkými milostmi.

 

Bude ustanovena hlava mé církve a její jméno je Petr,

 

protože jsem slíbil, že zformuje mou církev na zemi. A tak v Novém ráji bude v

 

čele mé církve.

 

Ó, kdybych vám jen mohl ukázat, co je před vámi, vytryskly by vám slzy radosti a drali byste

se k branám. Tak vás všechny prosím, ignorujte pokusy zastavit vás ve snaze o věčný život.

Ignorujte ty, kteří vám říkají, že neexistuji. Nevěřte těm, kdo užívají mé svaté Slovo, aby vás

přesvědčili, že to nejsem Já, kdo k vám hovoří skrze tato poselství.

Musíte bojovat za všechny, aby vám bylo dáno toto nádherné dědictví, protože nikdo nemá

právo upřít jinému toto velké dědictví, které náleží každému, bez ohledu na to, jak zčernalé

mohou být jejich duše. Dávám vám tyto nástroje, abyste Mi přivedli duše na celém světě,

abychom společně mohli zničit dílo Satana a rychle se přemístili do nového světa.

Můj pokoj budiž s vámi.

Váš Ježíš

898. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2013 v 21:45.

 

MNOZÍ Z VÁS, KTEŘÍ ŘÍKÁTE, ŽE MI SLOUŽÍTE, NEJSTE STO POSTAVIT SE

 

A PROHLÁSIT SE ZA BOŽÍHO SLUŽEBNÍKA

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

před časem jsem vám všem řekl, zasaďte semena, abyste nakrmili sebe a vaše

 

rodiny během pronásledování. Říkám vám to z jistého důvodu. Musíte zasadit,

 

byť jen pár semen – čistých semen, neupravených člověkem. Já pak rozmnožím

 

plody, které přinesou a všichni budou mít dost jídla, až svět zažije hladomor.

 

Tyto

dny nejsou daleko a přijdou z mnoha důvodů.

Plodiny budou kontaminované zásahem chamtivých farmářů. Výsledná úroda nebude vhodná

k jídlu. Kvůli válce bude jen málo mužů na obdělání půdy.

 

A potom bude oheň vylit do

 

čtyř koutů země a všechno se stane neplodné.

 

Tyto hrozné zkoušky budou způsobeny

rozšířením zla, ale mnoho lidí přežije, budou-li Mi důvěřovat. Musíte se teď připravit, jakoby

se blížila válka a jídlo bylo na příděl.

 

Zásobte se množstvím vody, protože vše, co

 

uchováte, vám rozmnožím.

 

Prosím, nemyslete si, že vás žádám, abyste opouštěli své domovy, protože to není nutné.

Trochu příprav a vzájemné pomoci je vše, co je potřeba. Má drahocenná krev pokryje

všechny, kdo věří v mé Varování lidstvu, protože čas otevření třetí Pečeti bude následován

časem války.

Tolik lidí bude ignorovat Boží Slovo, obsažené v Knize Zjevení. Tak mnoho vůdců a

posvěcených služebníků v mých církvích nereaguje na mého proroka, stejně jak to dělali před

potopou.

 

Volám teď k Mým posvěceným služebníkům. Komu věříte? Mně, svému Ježíši,

 

nebo blábolům těch, co tvrdí, že jsou experty v teologii, ale Pravdu neznají?

 

Probuďte se. Pečeti se odlamují. Vaší povinností je pomáhat Mi zachraňovat

 

duše, ale nezůstali jste bdělí k mému volání.

 

Řekl jsem vám, že přijdu jako zloděj v

noci. Až ten den přijde, bude příliš pozdě pro duše, které se nepřipravily.

Čas zvuku polnic k oznámení jejich odsouzení přijde rychle, ne však dřív, než budou Pečetě

odlomeny. Co potom? Probudíte se a budete Mne v té fázi následovat, nebo Mi svým

váháním způsobíte další ztrátu duší? Zatímco budete čekat na ostatní, až ukážou cestu?

Musím vám připomenout, že vaší úlohou je zachraňovat duše. Máte tak činit během svého

života v mé službě a neustupovat pyšným a namyšleným, pokoušejícím se překroutit Mé

učení. Mnozí z vás v mé církvi nechápou pojem mého Nového ráje a opomíjeli připomínat

Božím dětem Můj slib. Musíte jim připomínat Pravdu – o čase, před Posledním dnem.

Tak mnozí z vás, ač laskaví, dobří, láskyplní a s upřímnou oddaností mé církvi na zemi,

zapomínají na můj Druhý příchod. Co myslíte, že to je, a co jste se naučili? Kolik proroků by

bylo třeba, aby vás přesvědčilo, že tento čas je téměř u vás?

Kdy jste slyšeli, že Bůh neposílá své proroky připravit jeho děti na boj proti zkaženosti, která

zamořuje lidskou duši?

 

A co vám dává právo předpokládat, že Kniha Zjevení

 

obsahuje lži? Popíráte mnoho z toho, co obsahuje a nediskutujete o tom. Proč?

 

Nevíte, že to znamená, že popíráte Slovo Boží?

 

Pokoušíte mou trpělivost. Můj hněv je velký. Vaše tvrdohlavé odmítání přijmout

 

Můj dar zásahu k vaší přípravě, Mě uráží.

 

Pronásledováním posvěcených služebníků,

kteří Mě poznávají v těchto poselstvích, popíráte jiné dary spásy. Jste slepí a vaše

nevědomost o mém učení a Božím Slovu, které je obsaženo ve svaté Knize mého Otce – Bibli

– je ohromující. Říkáte, že Mi sloužíte, ale neznáte Mě, a tedy nevidíte.

Když je vaše víra slabá, nemůžete Mi otevřít svá srdce. Otevřete-li Mi vaše srdce, budete

schopni Mě jasně slyšet, neboť budete naplněni Duchem Svatým. Žel, mnozí z vás, kteří

říkáte, že mi sloužíte, nejste sto postavit se a prohlásit se za Božího služebníka. Zahanbujete

Mě a zahanbujete mé jméno, když veřejně ponižujete vaše stádo v mém jménu.

 

Přestupujete všechna Boží přikázání, když odsuzujete ty, kdo následují tato

 

poselství, neboť vám nebylo dáno právo, abyste to dělali.

 

Vaše láska k sobě samým

bude mít přednost před láskou ke Mně, Ježíši Kristu a kvůli tomu už nejste více hodni, abyste

Mi sloužili. Jste příliš pyšní, než abyste stáli před mým trůnem.

Váš Spasitel

Ježíš Kristus

899. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2013 v 11:08.

 

VYBRAL JSEM SI DVANÁCT PROSTÝCH MUŽŮ, NEVZDĚLANÝCH A

 

NEZNALÝCH PÍSMA SVATÉHO, KTEŘÍ BYLI CHUDÍ RYBÁŘI

 

Má drahá, milovaná dcero,

když jsem chodil po zemi a vstupoval do Božích chrámů, abych odhaloval Pravdu, bylo se

mnou nejdříve zacházeno s trpělivostí. Mnoho kněží bylo ohromeno Mnou a tím, co jsem

znal, skromný Syn tesaře. A tak pozorně poslouchali, když jsem vysvětloval víc, než by se

očekávalo od nich, jak bylo stanoveno v Knize Mého Otce.

Od svých dvanácti let jsem věděl, jaká byla má mise a začal jsem zvolna, neodhalujíc příliš

mnoho, dokud nepřišel ten správný čas. Věděl jsem, že musím svět připravit na příchod

Spasitele. V krátkém čase jsem také poznal, že církev mého Otce na zemi Mě odmítne a

řekne, že jsem podvodník.

 

Vybral jsem si 12 prostých mužů, nevzdělaných a neznalých Písma Svatého, kteří

 

byli chudí rybáři.

 

Proč jsem to udělal? Věděl jsem, že poznání, které jim předám, bude

přijato tak, jak bylo. Bez jakékoli předchozí znalosti Písma svatého by proto neporovnávali

má učení s Písmem svatým a důkladným zkoumáním by se v nich nesnažili najít chybu. To by

znamenalo, že by mnoho z nich nesebralo odvahu šířit Pravdu.

 

V církvi vysoce postavení

 

se jim posmívali a tvrdili, že ti neznalí muži nebyli hodni, aby si je Bůh přes ně

 

vybral, aby šířili jeho svaté Slovo.

 

Jistě, s jejich duchovním vzděláním a pozicí v Boží církvi, by si Bůh vybral svou církev k

prorokování dobrého Slova. Nedokázali pochopit, že si Bůh vybírá pouze pokorné a

nevzdělané, a to proto, že se nepřou. Nezpochybňují a nemají strach z odmítnutí, neboť

neznají nic lepšího. Mějte na paměti, že Bůh si nevybírá ty, kteří se vyvyšují nad jiné. Tak by

tomu nikdy nemohlo být.

Proto jsi ty, Má dcero, nejvíce nenáviděna v mé církvi na zemi. Proto trhají na kousky má

poselství a zesměšňují je. Proto se ti posmívají, protože tě nepovažují za hodnou šířit mé

svaté Slovo. Jak mě trápí.

 

Nenávist, kterou uvidíš, bude ovlivněna zejména

 

katolickou církví. Nikdy nepřijmou, že může být poslán prorok, který nemá

 

znalosti nejsvětější Bible nebo mých učení.

 

Řeknou, že šíříš kacířství. Říkají to proto, že

jsou tak vzdáleni od mých učení, že začali věřit svým vlastním lžím. Věz, že můj prorok pro

konec časů byl poslán, nikoli vybrán, neboť tak to nemohlo být, protože tato poslední mise

byla vytvořena mým Otcem, který posílá pouze svoje vlastní.

 

Varuji ty, kteří se Mi posmívají znevažováním těchto poselství - mého svatého

 

Slova, musíte ke Mně přijít, teď, při svaté adoraci, ihned, každý den, dokud

 

neuslyšíte můj hlas.

 

Pouze pak vás mohu vzít a ukázat vám, co od vás potřebuji v tomto

rozhodujícím čase vaší služby Bohu.

Váš Ježíš

900. Poselství Ježíše za dne 1. září 2013 v 17.05.

 

VY, KDO SE MI TEĎ POSMÍVÁTE, PROTOŽE ODMÍTÁTE MÁ POSELSTVÍ,

 

SKUTEČNĚ VĚŘÍTE, ŽE BYCH ROZDĚLIL SVOU CÍRKEV?

 

Má drahá, milovaná dcero,

konečně mi vzdáváš díky, za tuto velice těžkou misi. Vím, kolik bolesti ti působí hlásání Slova

Božího, protože to vyvolává mnoho zloby mezi těmi, co si namýšlejí, že jsou elita.

Má dcero, věz, že i když ti poskytuji laskavosti, budeš vždy kráčet sama a skončíš v pustině,

stejně jako proroci před tebou. Pošlu ti někoho na pomoc, ale stále budeš osamocena. Ale

vždy ti budu nablízku, když tě vlci budou štvát.

 

Řekni těm, kdo se nazývají mými skutečnými následovníky, kněžími a svatými

 

služebníky, toto: Vždy uslyším hlasy malých, slabých, pokorných a čistého srdce. I

 

když jsou vystrašeni z mých poselství, vždy upřednostním ty, kdo Mě skutečně

 

milují. O kom teď mluvím? Mám na mysli ty, kteří nikdy nezapomněli, co jsem jim

 

řekl. Neste můj kříž, následujte mě, ale připravte se, neboť prohlašujete-li Slovo

 

Boží bez zlé vůle, budete trpět mou bolest. Bez ohledu na to, jak si myslíte, že je

 

nynější svět civilizovaný, budete nenáviděni, když povstanete ze vzdoru proti

 

těm, kdo mě nesnášejí. Když nenávidí Mě, vás ukřižují.

 

Naslouchám tichým. Žehnám těm, kteří provádějí mé jasné instrukce pro vás, milovat

ostatní, nehledě na to, jak vás trápí. Ti z vás, kdo mě odmítají skrze tato poselství, nesmí

kvůli svým pochybám šířit nenávist proti komukoli v mém jménu. Já Ježíš Kristus vám teď

říkám, že přišel ďábel vyhlásit svůj konečný útok proti všem Božím dětem. Ti z Vás, kteří Mi

odmítnou naslouchat, propadnou kouzlu jeho oddaných služebníků.

 

Cožpak nevíte, že má církev bude napadena Satanem, a že všechno to bylo

 

předpověděno? Moji nepřátelé budou chodit mezi vámi a vy stále nepřijímáte, že

 

bych to dovolil.

 

Vězte, že bitva o Armageddon se skládá ze dvou stran. Z těch, kteří věří v

Boha a následují Slovo Boží a Zlého, jeho armády a všech, které podvádí. Satan podvede

mnohé v Mé církvi a jenom ti, kteří zůstanou bdělí, a budou si dávat pozor na chyby v učení,

budou schopni odolat svodům. Svádění je ten nejmocnější nástroj používaný podvodníkem.

Klame tím, že zdánlivě hlásá Pravdu.

Naléhám na ty ubohé duše, které Mě milují a které zůstanou věrné mé církvi na zemi, aby

poslouchaly.

 

Musíte zůstat věrni mé církvi a přijmout kázeň, když vaši nadřízení

 

zůstanou věrní tomu, co jsem dal světu, skrze svou smrt na kříži. Čas volby se

 

blíží. Ohavnost se ještě nestala, ale až uvidíte tyto omyly, které jsou proti mému

 

učení a mému daru svátostí, odejděte. Ten den je blízko. Pak se musíte scházet a

 

pokračovat v následování pravidel mé církve, jak vám byly dány Petrem.

 

Vy, kdo se mi teď posmíváte, protože odmítáte má poselství, skutečně věříte, že bych

rozdělil svou církev a žádal po vás popření Mých učení? Vyčkejte do dne, kdy budete vyzváni

přísahat věrnost lžím ve jménu mé svaté církve na zemi, než zavrhnete mého proroka. Pouze

z lásky k vám, tak mocné, vás neodvrhnu a nedovolím, abyste byli pohlceni démony.

Váš Ježíš

901. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2013 v 18:45.

 

NEVÍTE, ŽE JE MI V TOMTO ČASE VZDÁLENÁ CELÁ GENERACE MLADÝCH

 

LIDÍ?

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

jak narůstá zloba proti těmto mým proroctvím, daných světu k přípravě vás všech

 

na můj Druhý příchod, věz toto. Tato mise má jeden cíl. Tím je záchrana všech

 

duší – všech, kteří dnes žijí.

 

Nezáleží na tom, jak hrubá je úroveň kritiky vystupňovaná

proti tobě, má dcero, protože Já směřuji kupředu, neúnavně, dokud nebude můj úkol

dokončen.

 

Žádný člověk Mě nezastaví od záchrany duší, protože rozdupu všechny,

 

kdo si troufnou postavit se Mi do cesty, abych mohl zachránit ty duše, které

 

ztratily mou přízeň.

 

Nevíte, že kvůli pohanství, které zachvacuje zemi, a slabosti víry mezi věřícími, je Mi v tento

čas vzdálená celá generace mladých lidí?

 

Má mise se soustředí na takto postižené

 

mladé duše, kterým bylo ve většině případů odepřeno jakékoli povědomí o Mě,

 

Ježíši Kristu. Protože je jich tak mnoho, v každém národu, musím je oslovit

 

jakýmkoli způsobem, který co nejlépe získá jejich pozornost.

 

Pamatujte, že křesťané mezi vámi, kteří byli od malička živení Slovem Božím, jsou

požehnaní. Proto máte povinnost modlit se za ztracenou generaci. Prosím, žádám vás, abyste

se modlili za tyto mladé duše tuto modlitbu modlitební kampaně:

Modlitba modlitební kampaně (118):

 

Za ztracenou generaci mladých duší

 

Drahý Ježíši, dovolávám se Tvého slitování pro ztracenou generaci mladých duší.

 

Ty, kdo Tě neznají, zahrň darem vidět.

 

Ty, kdo Tě znají, ale ignorují, přitáhni zpět ke tvému milosrdenství.

 

Prosím, dej jim brzy důkaz tvé existence a přiveď je k těm, kteří jim mohou

 

pomoci a povedou je k Pravdě.

 

Naplň jejich mysl a duše touhou po Tobě.

 

Pomoz jim rozpoznat prázdnotu, která v nich je, protože necítí tvou přítomnost.

 

Prosím Tě snažně, drahý Pane, neopouštěj je a daruj jim ve své milosti věčný

 

život. Amen.

 

Jak toužím oslovit tyto mladé duše a obejmout je svými svatými pažemi, abych jim pošeptal

do uší slova útěchy a dal jim pokoj duše. Jsou moji a bez nich by byl Nový ráj bez těch, po

kterých prahnu nejvíce. Pomozte Mi je zachránit.

Váš Ježíš

902. Poselství Ježíše ze dne 3. září 2013 v 16:45.

 

VÁŠ ŽIVOT JE JEN POUHÝ LETMÝ OKAMŽIK CELÉHO VAŠEHO BYTÍ. JSTE V

 

EXILU.

 

Má drahá, milovaná dcero,

mou největší touhou je oslovit všechny lidi po celém světě, kteří Mě vyjmuli ze svých životů,

aby se ke Mně vrátili. Mnoho duší, které se nechaly svést představou, že Bůh možná

skutečně neexistuje, se rozhodli zapomenout na Mě, svého milovaného Ježíše. Trápím se pro

tyto ubohé, zmatené lidi, protože je vroucně miluji a chybí mi jejich společnost.

 

Pokud jste ode Mne zbloudili a je pro vás obtížné skloubit vnímání moderního

 

rychle plynoucího světa s prostou vírou ve Mě, Ježíše Krista, pak Mi dovolte vám

 

pomoci to pochopit. Jste ode Mne odděleni hříchem. Jakmile hřích zkazí vaši duši,

 

snáší se na ni temnota a ta ztěžuje přijetí Božího Světla. Když se to stane, vaše

 

srdce ztvrdne. Pak se zapojí váš intelekt a tehdy chybně uvěříte, že by Bůh

 

nemohl existovat, protože logika říká, že nemůže.

 

Váš život je jen pouhý letmý okamžik vašeho bytí. Jste v exilu. Pravda leží v budoucnosti, kdy

konečně přijdete domů k Bohu ve svém přirozeném stavu. Vím, jak je těžké pro člověka

zůstat mi nablízku, když čelí tolika rozptýlením, pokušením a temnotě na zemi.

Když cítíte, že nejste schopni vnímat mou přítomnost nebo lásku, chci, abyste se modlili tuto

modlitbu modlitební kampaně (119):

 

Cítit Ježíšovu lásku

 

Ježíši pomoz mi, jsem tak zmatený.

 

Mé srdce není schopné se Ti otevřít.

 

Mé oči Tě nedokážou vidět.

 

Má mysl Ti je uzavřena.

 

Má ústa Ti nedokážou vyslovit slova útěchy.

 

Má duše je zahalena temnotou.

 

Prosím, slituj se nade mnou, ubohým hříšníkem.

 

Jsem bezmocný bez tvé přítomnosti.

 

Naplň mě svými milostmi, abych měl odvahu oslovit Tě a prosit o tvé slitování.

 

Pomoz mi, svému ztracenému učedníku, který Tě miluje, který už ale necítí lásku

 

pohnout své srdce, abych pochopil a přijal pravdu. Amen.

 

Není lehké být se Mnou v jednotě. Musíte vytrvat, dokud neucítíte moji přítomnost ve své

duši. Zavolejte Mě a Já přiběhnu a obejmu vaši ubohou nešťastnou duši a vezmu vás a

povedu vás k vaší věčné spáse. Bez ohledu na vaše činy, se nesmíte nikdy bát Mě zavolat.

Odpovím každému hříšníkovi, nehledě na to, kdo jsou. Ani jeden jediný z vás není beze

skvrny hříchu. Očekávám vaše zavolání.

Váš Ježíš

903. Poselství Ježíše ze dne 4. září 2013 v 18:00.

 

PŘINÁŠÍM DARY POSTUPNĚ, V ZÁVISLOSTI NA ČISTOTĚ DUŠE

 

Má drahá, milovaná dcero,

živý Bůh, přítomný v pokorných duších, se stane zřetelnější, jak bude můj nový dar vyléván v

tento čas na všechny živé na světě.

Přináším dary postupně, v závislosti na čistotě duší.

 

Mí následovníci v každé církvi

 

celého světa pocítí nové oživení své lásky ke Mně, jakmile je zahrnu zvýšeným

 

pochopením mého slibu Druhého příchodu.

 

Můj dar bude znamenat, že budou schopni

vidět skrz pavučiny temnoty, jak Pravda začne dávat smysl. Budou vědět, že k nim hovořím,

protože budou cítit moji přítomnost ve svých srdcích. Budou požehnáni znalostí, darovanou

jim mocí Ducha Svatého, aby se patřičně připravili na můj Druhý příchod.

 

Mé následovníky povede Duch Svatý a ti Mě nezradí, ani nepřijmou rouhání,

 

předávaná jim v Mém jménu.

 

Proto se teď mé Slovo bude šířit mnohem rychleji a Duch

Svatý brzy vytvoří v jejich duších touhu po Velkém dni, kdy zazní poslední polnice, aby

oznámila můj příchod.

Nebojte se, mí milovaní následovníci. Jsem s vámi, i když trpíte. Brzy se rozrostete ve velkém

počtu a to vám dodá důvěru zůstat mi věrní.

Váš Ježíš

904. Poselství Matky Spásy ze dne 5. září 2013 v 09:35.

 

KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ SVÁTOST BUDE ZMĚNĚNA K NEPOZNÁNÍ

 

Mé dítě, když vložili trnovou korunu na svatou hlavu mého Syna, nebylo to jen proto, aby Mu

způsobili hrozná fyzická muka, bylo tím učiněno oznámení. Bylo provedeno jako symbolické

gesto.

 

Když ho zesměšňovali, tak řekli, že tohoto muže, který říká, že je hlavou

 

církve a sám sebe nazývá Mesiášem, nebudou trpět. Zneuctili hlavu církve, když

 

Ho korunovali a zneuctí Ho znovu během této doby.

 

Nepostačí, že nepřátelé Krista ovládnou církev mého Syna zevnitř - zneuctí jej mnoha

způsoby.

 

Změní hostie svatého přijímání změnou pravého smyslu podstaty, čím

 

eucharistie je. Řeknou, že nejsvětější eucharistie představuje lidstvo a že je

 

znamením nového splynutí – sdružení všech lidí v jedno společenství v Božích

 

očích. Vám, moje děti, napovídají, že všichni jste ve vzájemném souznění a to že

 

je důvod k oslavě.

 

Svaté přijímání je Tělo Kristovo a jeho skutečná přítomnost. Nemohou to být dvě rozdílné

věci. Přesto ten význam překroutí, všechno co vám zbude, bude nakonec kousek chleba,

protože až znesvětí oltáře a nejsvětější hostii, přítomnost mého Syna ustane.

Každá jednotlivá svátost bude změněna k nepoznání. Tak lstiví budou nepřátele mého Syna,

že svaté obřady budou vypadat, jakoby se změnily jen drobně.

 

Svátost zpovědi bude

 

zrušena

 

, protože šelma nechce, aby se duše vykoupila, protože by to bylo vítězství pro

mého Syna.

Děti, musíte mě stále prosit, abych se za vás přimlouvala, aby bolest těchto budoucích

událostí byla zmírněna a čas zkrácen.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

905. Poselství Ježíše ze dne 5. září 2013 v 14:30.

 

ŽÁDNÝ Z MÝCH POSVĚCENÝCH SLUŽEBNÍKŮ NEMŮŽE NIKOHO ODSOUDIT V MÉM

 

JMÉNU

 

Má drahá, milovaná dcero,

jak málo z těch, kdo věří v Boha, nebo těch, kdo mě přijímají jako Syna člověka, mě

skutečně milují. Říkají, že ano, ale mnozí nežijí podle mých učení. Nemůžete říkat, že Mě

milujete, a pak odsuzovat ostatní. Nemůžete drsnými slovy ranit cizí osobu a současně tvrdit,

že Mě milujete.

Kdo mezi vámi je bez hříchu? Kdo z vás se vynáší přede Mnou a pak nemilosrdně mluví proti

jinému? Nikdy nebudete moci mluvit v mém jménu, když budete pomlouvat jiného. Je to

urážka Boha a vy, kdo se tak chováte, Mě urážíte. Vy, kteří zle mluvíte o druhých, když

říkáte, že Mě bráníte, se jenom ode Mne oddělujete. Přesto si myslíte, že vaše činy jsou

ospravedlnitelné. Kdy jste si mysleli, že bych podpořil takové chování, a proč myslíte, že

máte právo dělat tyto věci?

 

Když jste zavázáni k mé službě, a pak mluvíte krutými slovy proti komukoli z

 

Božích dětí, pácháte těžký hřích. Žádný můj svatý služebník nemůže nikoho

 

odsoudit v mém jménu. Možná jste seznámeni s mými učeními – možná jste znalí

 

všeho toho, co je obsaženo v Knize mého Otce, ale když v mém jménu

 

pomlouváte jiného, odvrhnu Vás. Bude to stát mnoho pokání z vaší strany, abyste

 

si znovu získali mou přízeň, a dokonce i pak, dokud Mě nebudete prosit o

 

odpuštění, potrvá dlouho, než budete způsobilí stanout znovu přede Mnou.

 

Váš Ježíš

906. Poselství Matky Spásy ze dne 6. září 2013 v 18:46.

 

BUDE VYHLÁŠENA NOVÁ, KRUTÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

 

Mé drahé dítě, dle instrukcí mého Syna Ježíše Krista, musím odhalit, že války, které teď

propuknou na Středním východě, budou předzvěstí velké bitvy, kdy bude vyhlášena nová,

hořká světová válka.

Jak to láme Nejsvětější Srdce mého ubohého trpícího Syna. Nenávist, která naplňuje srdce

vůdců, kterým byla svěřena odpovědnost za vedení svých zemí obyčejnými lidmi, se rozšíří.

Zradí své vlastní národy. Milióny lidí budou zabity a do války bude zapojeno mnoho národů.

Musíte vědět, že duše těch, kteří budou zavražděni, a nejsou vinni žádným zločinem, budou

mým Synem zachráněni.

 

Rychlost těchto válek se vystupňuje, a než se do bojů zapojí čtyři části světa,

 

bude vyhlášena velká válka. Naneštěstí budou použity atomové zbraně a mnozí

 

budou trpět. Bude to děsivá válka, ale nebude trvat dlouho.

 

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny nevinné duše a pokračujte v

 

modlitbě mého nejsvětějšího růžence, třikrát denně, abyste zmírnili utrpení, které

 

bude výsledkem třetí světové války.

 

Děkuji ti mé dítě, že jsi přijala mou výzvu. Věz, že teď je v nebi velký smutek a že ti přináším

tyto závažné zprávy s těžkým srdcem.

Vaše Matka

Matka Spásy

907. Poselství Matky Spásy ze dne 6. září 2013 v 20:15.

 

JEDINÁ CESTA K VĚČNÉMU ŽIVOTU JE SKRZE MÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA

 

Mé dítě, nikdo z vás nesmí zapomenout, že můj Syn zemřel pro spásu lidstva. Vysvobodil

všechny duše z otroctví šelmy. Dal vám všem dar spásy, a abyste obdrželi věčný život,

musíte přijít k mému Synu a požádat Ho o tento veliký dar.

Jediná cesta k věčnému životu je skrze mého Syna Ježíše Krista. Protože je tak milosrdný,

poskytne každému příležitost přijít k Němu ze svobodné vůle. Dal světu Pravdu a svým

darem smrti na kříži otevřel cestu pro všechny, aby žili ve věčném pokoji a v jeho ráji.

Mnozí neuznávají mého Syna a ani nevěří v Boha.

 

Nevěříte-li v Boha nebo nepřijmete-li

 

dar spásy, pak se sami od Boha oddělíte. Kvůli této poslední misi za záchranu

 

duší, včetně duší všech hříšníků, stejně jako těch, kdo odmítají připustit existenci

 

Boha, můj Syn vykoná velký zázrak.

 

Během Varování všichni uvidí důkaz, že mají duši a

mnozí budou obráceni. Těm, kteří se neobrátí a zůstanou ateisty, nemůže být dán dar Spásy,

protože odmítnou jeho milosrdnou ruku. Tyto duše Ho budou odmítat tím nejvíce

vzdorovitým způsobem a nic než vaše motlitby je nemůže zachránit.

Ti, kteří odmítají každý pokus, každý zásah a každou milost je přivést do Nového ráje, budou

zavrženi. Neboť království mého Syna nebude jejich, protože můj Otec, jenž odkázal lidstvu

dar svobodné vůle, nebude nikdy vnucovat svou vůli žádnému ze svých dětí.

 

Modlete se, modlete se, modlete se, aby ateisté přijali ruku milosrdenství, kterou

 

můj Syn podá každému jednomu z nich. Nezapomeňte se modlit modlitby

 

modlitební kampaně za záchranu těchto ubohých malých duší.

 

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

908. Poselství Ježíše ze dne 7. září 2013 v 18:25.

 

MÉ SVATÉ SLOVO NELZE MĚNIT NEBO UPRAVOVAT, ABY SE STALO NĚČÍM JINÝM

 

Má drahá, milovaná dcero,

zatímco pokračuji v každém úsilí oslovit skrze tato poselství celý svět, stále se mnoha mým

oddaným následovníkům nepodařilo přijmout moji ruku.

 

Tyto moje drahocenné duše

 

jsou tak zranitelné, že mnohé selžou v poznání, že jejich víra je zneužita

 

k podpoře rychle se blížící nové liturgii, ve které nebudu uctíván Já, Ježíš Kristus,

 

Syn člověka.

 

Mnozí se budou mylně domnívat, že nová liturgie a nová mše – ač velmi změněná

 

– není na škodu.

 

Tak mnoho bude v tichosti zpochybňovat části jejího obsahu, stejně jako

její způsob a přijdou jim podivné. Přesto jen málo jich bude mít námitky v důvěře, že jsou-li

požehnané církví, nemohou být špatné. To, co nechápou, je, že mé svaté Slovo nelze měnit

nebo upravovat, aby se stalo něčím jiným.

 

Má církev je neomylná, ale pokud by

 

jakýkoli takzvaný služebník či vůdce v mé církvi překrucoval Boží Slovo nebo

 

přepisoval význam nejsvětější eucharistie, pak se rouhají Bohu.

 

Byl jsem lidstvem zapřen a ukřižován, když oni, včetně vůdců v Božích chrámech, odmítli

Pravdu.

 

Když kdokoli – a je jedno, jak vysoké postavení mezi vámi má – popírá

 

pravdu, je vinen kacířstvím a nepochází ode Mne.

 

Přesto by vás nechali věřit, že

Pravda je lež. Zapřou všechno, co jsem vás učil, jak plně žít křesťanské životy. Naplivou na

Mne a zavedou vás na cestu, o níž řeknou, že vede ke Mně, ale tak to nebude.

 

Tyto předpověděné věci se stanou brzy.

 

Buďte připravení. Až uvidíte znamení, vězte, že

tato proroctví mohou pocházet jenom od Boha.

Váš Ježíš

909. Poselství Ježíše ze dne 8. září 2013 v 21:10.

 

JE ČAS, KDY SKUPINY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MUSÍ BÝT ZALOŽENY A

 

ROZŠÍŘENY PO CELÉM SVĚTĚ

 

Má drahá, milovaná dcero,

je čas, kdy skupiny modlitební kampaně musí být založeny a rozšířeny po celém světě. Tyto

modlitby jsou vám dány Boží mocí a jsou s nimi spojeny velké zázraky.

Tyto modlitby budou šířit obrácení, poskytnou tělesné uzdravení a oslabí dopad války, hladu

a chudoby. Dnes vám odkazuji novou modlitbu, která vám pomůže zmírnit strašné utrpení,

které bude způsobeno válkou.

Modlitba modlitební kampaně (120):

 

Za zastavení rozšíření války

 

Ó, můj sladký Ježíši, odvrať války, které ničí lidstvo.

 

Ochraňuj nevinné před utrpením.

 

Ochraňuj duše, které se pokoušejí přinést opravdový mír.

 

Otevři srdce těch, kdo jsou postiženi bolestí války.

 

Ochraňuj mladé a zranitelné.

 

Zachraň všechny duše, jejichž život je zničen válkou.

 

Posilni všechny, drahý Ježíši, kdo se modlí za duše všech Božích dětí, a uděl nám

 

milost snášet utrpení, která nás mohou postihnout během bojů.

 

Prosíme Tě úpěnlivě, zastav rozšíření války a přiveď duše do svatého útulku

 

tvého Srdce. Amen.

 

Jděte všichni, kdo Mě slyšíte, a proste Mě o milosti, které budete potřebovat, abyste unesli

mou bolest tohoto času.

Váš Ježíš

910. Poselství Ježíše ze dne 10. září 2013 v 23:45.

 

ČÍM VÍCE JSTE NENÁVIDĚNI, MOJI NÁSLEDOVNÍCI, TÍM VÍCE JSTE BOHEM

 

MILOVÁNI

 

Moje drahá, milovaná dcero, copak nevíš, že čím víc vás bude následovat moje poselství, tím

víc vás budou trápit ti, co se snaží umlčet můj hlas?

 

Jak na příkaz mého Otce tato mise pokračuje, ti, co jsou proti těmto svatým

 

poselstvím, zvlášť v mé církvi na zemi, udělají vše v úsilí donutit vás přestat je

 

sledovat.

 

Námitky budou rozšiřovat a každá forma překroucené logiky, namyšlené odmítání

Pravdy a smyšlená teologie budou zneužity k udušení Božího hlasu.

Čím více jste nenáviděni, moji následovníci, tím více jste Bohem milováni, protože pouze ti,

kteří Mě následují a žijí své životy podle mých učení, budou takto trpět.

 

Pokud budete

 

vyvyšováni, oblíbení a světem vyvoleni jako živoucí světci, kde není žádná závada

 

či chyba ve vašich způsobech veřejně objevena, pak nejste vyvoleni Bohem,

 

protože popíráte to, co se od Božích služebníků očekává. Bez toho, že byste

 

Pravdu vyslovili, a tím, že budete Pravdu překrucovat, abyste vynikli před očima

 

světa, budete odvrženi, zatímco Já budu hledat své skutečné služebníky.

 

Moji praví služebníci Mě milují a jednají v mém Svatém Duchu. Jejich utrpení, které

prozrazují jejich oči, protože trpí se Mnou, mohou jasně vidět ti, kteří sami obdrželi dar

Ducha Svatého. Tyto čisté duše nikdy neodsuzují ostatní nebo se nesnaží zastavit Boží Slovo,

protože nejsou schopny to učinit.

Musíte se v tomto čase usilovně modlit – vy všichni – protože tito mí služebníci jsou napadáni

kvůli Mně. Stojím při nich, ale mnozí padnou a zhroutí se z tlaku k jejich umlčení, až budou

muset svému stádu odhalovat přicházející lživé učení.

Váš Ježíš

911. Poselství Matky Spásy ze dne 11. září 2013 v 16:30.

 

BUDETE ZESMĚŠŇOVÁNI PRO NEUZNÁNÍ NOVÉHO VÝKLADU

 

KATOLICISMU

 

Má dcero,

moje Srdce je spojeno se Srdcem mého milovaného Syna, Ježíše Krista, v tomto čase

velkého utrpení, kdy zesiluje pronásledování všech Božích dětí.

Všechny osoby ve světě, zejména ty bez peněz, vlivu nebo majetku, budou trpět kvůli

chamtivosti těch, kteří ovládají mnoho národů. Má práce, pomáhat svému Synu dosáhnout

konečné části jeho smlouvy na záchranu lidstva, začala být zřejmá mnoha způsoby. Mocí

Boží povedu všechny, kteří jsou velmi rozrušeni zármutkem kvůli utrpení ve svých životech,

do útočiště s ochranou mého Syna. Vy, kdo budete muset snášet takovou chudobu, hlad,

muka, nespravedlnost – ať už je jakákoli – najdete útěchu, když mě poprosíte, abych se za

vás přimlouvala.

 

Vám, kdo musíte trpět, protože svědčíte o Ježíši Kristu, Spasiteli lidstva, bude

 

dána v tomto čase mimořádná síla, budete-li mě prosit, abych vám pomohla. Brzy

 

uvidíte největší nespravedlnost v církvi mého Syna, kde jak obyčejní věřící tak i

 

posvěcení služebníci, budou obviněni z neposlušnosti učení Ježíše Krista.

 

Budete vyzváni složit přísahu – recitovanou jako apoštolské vyznání víry – abyste

 

potvrdili svoji věrnost pozměněné podobě uctívání Boha. Vázáni touto přísahou,

 

nepřípustnou v nejsvětější Bibli, uvedete svou duši do velkého nebezpečí. Liturgie

 

bude změněna a ohlášeny nové dodatky, zatímco další části, pronášené po mnoho

 

let, nadále nebudou oznamovány.

 

Tento děsivý plán bude ospravedlňován tím, že

všechny atributy, vztahující se k mému Synu, tam budou a prohlásí to za důvod takových

změn.

Proto vy, kteří budete věrní mému Synu, tím budete hluboce znepokojeni a vaše duše budou

velmi trpět. A zatímco budete nadále uctívat mého Syna, budete zesměšňováni pro neuznání

nového výkladu katolicismu a křesťanství. Nesmíte během těchto zkoušek nikdy ztratit

odvahu, protože jste, drahé děti, oblíbeni Bohem a On s vámi zůstane až do úplného konce.

Neodvracejte se nikdy od Pravdy. Nevěřte nikdy ničemu, co nepochází od Boha.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

912. Poselství Ježíše ze dne 13. září 2013 v 23:15.

 

VY, KTEŘÍ VELMI TRPÍTE A MOŽNÁ JSTE ZTRATILI VŠECHNU NADĚJI DO

 

ŽIVOTA, VĚZTE, ŽE JSTE V MÉM SRDCI

 

Má drahá, milovaná dcero,

mé Srdce touží po světě a každém, kdo v něm žije, a slibuji, že udělám všechno, abych vás,

Boží děti, sjednotil ve svém Srdci.

Miluji každého muže, ženu i dítě, bez ohledu na to, kdo jsou – zda jsou mocní, bohatí, vlivní,

pokorní, chudí nebo jen prostí lidé, žijící běžné životy. Všichni jste byli mým Otcem, který vás

stvořil, vybráni, abyste se narodili. Každá duše má úděl, a každý z vás je nejdražším Božím

dítětem.

 

Vy, kteří velmi trpíte a možná jste ztratili všechnu naději do života, vězte, že jste

 

v mém Srdci a že hluboce cítím vaši bolest. Trpím ve vás. Nesmíte se nikdy vzdát

 

naděje, protože mám pro vás místo ve svém ráji.

 

Když se vzdáte naděje, odvracíte se

od své budoucnosti, která je plná mého světla. Tato budoucnost je mým darem pro vás a je

celá moje.

 

Odejmu vám vaše obavy. Stačí Mě zavolat a říct mi: "Ježíši, odejmi mou

 

hroznou bolest a utrpení a dovol mi, abych pocítil tvou lásku." A Já okamžitě

 

pozvednu vaše těžké břímě.

 

Když cítíte prázdnotu a jste přesvědčeni, že vás nikdo nemá doopravdy rád,

 

musíte vědět, že Já jsem vám po boku, protože vás budu vždy milovat, bez ohledu

 

na to, jak dalece jste zbloudili.

 

Když si myslíte, že nemáte pro co žít, pak vězte, že můj

Nový ráj vám dá věčný život. Ale musíte nejdříve vytrvat s utrpením v tomto životě. Přesto

vám ulehčím vaše trápení a jediné, co musíte udělat, je požádat Mě o to.

Mnoho z vás se cítí bezcenní, nemilovaní, neúspěšní, nenaplnění a k ničemu. Cítíte se tak,

protože svět je posedlý takzvaným úspěchem a ambicí. Jenom málo, elita, vypadá, že

dosáhla tak velkých výšek. Tlaky vytvářené světovými medii k oslavě bohatství a krásy slouží

pouze ke zničení sebevědomí obyčejného člověka. Není třeba dělat dojem na ostatní. Není

třeba, ani není žádoucí, dělat na Mě dojem těmito takzvanými úspěchy. Pracujte tvrdě, všemi

prostředky. Využijte svá nadání daná Bohem, ale užívejte je ke službě druhým a pro dobro

všech. Ale vězte toto:

 

Jsou to ti slabí, duchem pokorní a ti s prostou láskou ke Mně,

 

Ježíši Kristu, které pozvednu k největší slávě ve svém království. Ti, kteří teď trpí,

 

nebudou nikdy trpět v mém Novém ráji.

 

Můj slib, že přijdu a shromáždím vás všechny, bude splněn při mém Druhém příchodu.

Vyhlížejte ten den s touhou a radostí, protože není daleko, a pak vám přinesu dary lásky,

radosti, štěstí a věčného života. Vytrvejte a přijďte blíž ke Mně. Jsem s vámi. Nikdy vás

neopustím, ale vy se ode Mě nesmíte odloučit, protože pokud to uděláte, budete pro Mě

ztracení. Přijďte, položte si hlavu na mé rameno. Nechejte Mě utěšit vás. Nechejte Mě

ukončit váš žal. Nechejte Mě setřít vám slzy. Nechejte Mě přinést vám pokoj.

 

Uděluji vám teď zvláštní požehnání. Přijměte je. Přijměte mou ruku a vše bude

 

dobré. Miluji vás.

 

Váš Ježíš

913. Poselství Ježíše ze dne 14. září 2013 v 15:00.

 

UČENÍ TEMNOT – VELKÉ ODPADÁNÍ OD BOHA, KTERÉ BUDE PRAMENIT

 

Z LŮNA MÉ CÍRKVE, SESTOUPÍ JAKO VELKÁ, HUSTÁ MLHA

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

Já jsem hlas zprostřed vás, kdo se pokouší být slyšen mezi vůdci, kteří šíří

 

odpadlictví a vládnou ve čtyřech koutech světa.

 

Učení temnot – velké odpadání od Boha, které bude pramenit z lůna mé církve, sestoupí

velmi brzy jako velká, hustá mlha na všechny důvěřivé křesťany. Plán na potlačení Pravdy už

začal a překroucené verze mého svatého učení budou brzy jasné mnohým z vás. Ale zatímco

vymění Pravdu za lži, Duch Svatý povstane proti mým nepřátelům. Mé světlo bude stále

viditelné ve všem tom zmatku, který vůdci největšího odpadlictví ze všech přinášejí na svět.

Budou neúnavní, dokud se svět nestane pohanským, bez žádné lásky pro Mě, Ježíše Krista.

 

Laický svět bude považován za jediný pravý, kde bude každý člověk vybízen

 

k naplnění svých choutek a tužeb. Bude učiněn každý pokus utlumit přítomnost

 

Ducha Svatého. Popřou mé utrpení na kříži a důležitost potřeby získat spásu, i

 

když bude dána každému, kdo se přede Mnou vykoupí a požádá o mou milost

 

.

Budou nejen násilně krmit Boží děti lžemi o Mně a mém učení, budou pronásledovat ty, kteří

zpochybní tyto lži.

 

S těmi, kdo zpochybní vůdce zevnitř mé církve, se bude zacházet nemilosrdně a

 

bez nejmenšího soucitu.

 

Vám, kteří přijmete falešné nauky od těch, co říkají, že

reprezentují mou církev, a v srdci poznáte, že nemohou být ode Mne, vám potom pomůžu.

Utěším vás, když vás povedu. Nesmíte nikdy popřít Pravdu, nebo podlehnout těm, jejichž

touha po moci znamená, že budou lhát v mém jménu, chtějí-li si zachovat dobré jméno u

mých nepřátel. Vaše víra bude opravdu zkoušena.

Přicházím k vám nyní, abych vám přinesl Pravdu, jen proto, že vám bude Pravda odepřena.

Až se tak stane, nebude vám dovoleno hlásat Pravdu ostatním duším, které bez ní nedokážou

přežít.

Modlete se o milosrdenství pro vaše vlastní duše a za ty, kteří budou mými nepřáteli uvedeni

do smrtelného omylu.

Váš Ježíš

914. Poselství Matky Spásy ze dne 14. září 2013 v 16:10.

 

TYTO MEDAILONY OBRÁTÍ VŠECHNY DUŠE, KTERÉ JSOU OTEVŘENÉ

 

MILOSRDENSTVÍ MÉHO SYNA, JEŽÍŠE KRISTA

 

Ó, mé dítě, stejně jako jsem milovala svého Syna od okamžiku, kdy jsem se podívala na jeho

krásnou tvář, stejně tak miluji všechny Boží děti, jako by byly moje vlastní.

 

Jsem Matkou Boha, jsem však i Matkou všech Božích dětí, jak jsem slíbila jim ku

 

pomoci v okamžiku jejich poslední záchrany. Když mě můj Syn korunoval, při mé

 

korunovaci v nebi, dal mi primát stát se Matkou dvanácti kmenů – dvanácti

 

národů v Novém Jeruzalému.

 

Než nadejde tento den, já, jako Matka Spásy, budu po

celém světě vyhledávat duše a přivádět je k mému Synovi. Pomáhám mu s tímto obtížným

úkolem a stejně jako je mé srdce propojeno s jeho, je také propojeno se všemi, kteří

upřímně milují mého Syna.

Jako vaše Matka miluji všechny Boží děti.

 

Ke každému z vás cítím stejnou lásku, jako

 

cítí každá matka ke svým mladým. Vidím Boží děti, jakoby všechny byly ještě

 

malé děti. Cítím jejich bolest.

 

Trpím s mým Synem, když se dívá na hříšníky, kteří

odmítají lásku, kterou k nim má. Jak se jen kvůli nim těžce trápí a jak já nyní vypláču mnoho

slz, když vidím, jak roste bída kvůli šíření hříchu. Přesto je na světě stále hodně živé lásky.

Tato láska, když je čistá, odolá temnotě a jako maják bude k sobě přitahovat duše. Tak bude

Bůh pracovat k osvícení lidstva. Použije lásku těch, kteří Ho milují, aby Mu přivedli duše

ostatních.

Mojí povinností je nabídnout co nejvíce hříšníkům možnost záchrany jejich duší.

 

Dělám to

 

skrze zjevení, která jsou dosvědčena, kdekoliv se zjevuji, k zažehnutí víry u

 

hříšníků

 

 

 

. Teď to dělám poskytnutím medailonu spásy. Mé dítě, jak jsem řekla,

 

tento medailon musí být světu dostupný tvým prostřednictvím a podle mých

 

instrukcí.

 

Tyto instrukce jsou známy pouze tobě. Tyto medailony obrátí všechny duše,

 

které jsou otevřené milosrdenství mého Syna, Ježíše Krista. Výsledkem pak bude

 

spása miliónů.

 

Děkuji vám, děti, že jste otevřely svá srdce mně, vaší Matce, a za poslušnost, kterou

projevujete mému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli lidstva.

Vaše Matka

Matka Spásy

915. poselství Ježíše ze dne 15. září 2013 v 23:50.

 

MÉ PLÁNY NA SPÁSU SVĚTA JSOU DOKONČENY. NYNÍ JE VŠE NA MÍSTĚ.

 

Má drahá, milovaná dcero,

všechny mé plány na spásu světa jsou dokončeny. Nyní je vše na místě. Má armáda je

zformována. Bude růst a šířit se všude a bude s sebou přinášet mnoho duší, po kterých

prahnu. Tato armáda dostala ode Mne velké milosti a mocí Ducha Svatého udrží oheň

křesťanství planoucí a ponese pochodeň Pravdy až do posledního dne. Bude přinášet Boží

světlo do těch nejtemnějších koutů a milionům otevře oči pravému Božímu Slovu, až velké

odpadlictví pohltí mou církev na zemi. Dávám jim tuto modlitbu modlitební kampaně, abych

jim pomohl se slibem zůstat Mi věrní.

Modlitba modlitební kampaně (121):

 

Věrnost armádě Ježíše Krista

 

Stojíme v jednotě s tvým Nejsvětějším Srdcem, drahý Ježíši.

 

Hlásáme s autoritou pravé Slovo Boží.

 

Půjdeme až na konec světa šířit Pravdu.

 

Nepřijmeme nikdy žádné nové falešné učení ve tvém jménu, žádné jiné než to,

 

které jsi nás učil Ty sám.

 

Zůstaneme v pravdě, věrní a pevní v naší víře.

 

K těm, co tě zradí, se budeme chovat s láskou a soucitem v naději, že se k Tobě

 

vrátí.

 

Budeme pevní, ale trpěliví k těm, kteří nás pronásledují ve tvém jménu.

 

Půjdeme vítězně celou cestu do tvého Nového ráje.

 

Slibujeme, že skrze naši bolest a utrpení Ti přineseme všechny ztracené duše,

 

které hladoví po tvé lásce.

 

Prosím, přijmi naše modlitby za všechny hříšníky na světě, abychom se mohli stát

 

jednou rodinou, spojenou v lásce k Tobě, v nové éře míru. Amen.

 

Má armádo zbytku, jděte s vědomím, že Vám bude dána veškerá pomoc a milosti, abyste

uspěli v této poslední svaté misi na zemi, abych mohl shromáždit všechny Boží děti z povrchu

země a přinést je do svého Nového ráje.

Váš Ježíš

916. Poselství Boha Otce ze dne 16. září 2013 v 16:20.

 

PRO NAROZENÉ DO POHANSKÝCH RODIN, A TEDY BEZ VINY, POSKYTNU

 

MILOSRDENSTVÍ

 

Má nejdražší dcero,

lidská rasa si do značné míry nepřipouští moji existenci. Mnozí vědí jen málo o Mně, svém

Otci, o svém Stvořiteli. Moji posvěcení služebníci, včetně všech těch, kteří věří ve Mě,

Stvořitele všeho, co je, selhali v přípravě lidstva na trest, kterému budou čelit, pokud

neuznají omyl svých vlastních cest.

 

Touha věřit, že "všechno dobře dopadne", způsobila, že mnoho z mých dětí nevěří

 

v existenci pekla. To je místo, kam půjdou lidé, kteří odmítnou mé milosrdenství,

 

můj zásah na záchranu duší. Smrtelný hřích, pokud není vymazán smířením,

 

povede duše do pekelné jámy.

 

Ti, kteří nemusí být vinni smrtelným hříchem, ale kteří ve

Mě nevěří, a místo toho věří ve skutečnost, která byla vytvořena a vykonstruována v jejich

myslích falešnými modlami, se mají čeho obávat.

Odmítněte Mě, svého Stvořitele, a obrátíte se proti Mně. Sami se oddělíte. Mnozí z vás, až

vám bude zjevena pravda o mém Božství, Mi budete zuřivě oponovat a nic, co udělám, vás

nezachrání od ohňů pekla. Mohu použít každou Boží moc, ale nikdy vás nemohu nutit

přijmout moje milosrdenství. Nic než modlitby vybraných duší vám nepomůže. To znamená,

že nikdy neuvidíte moji tvář.

 

Kdokoli vám bude tvrdit, že nezáleží na tom, přijímáte-li

 

moji existenci, lže.

 

Pouze ti, kteří přijmou Mě a milosrdenství mého jediného Syna, mohou

vstoupit do mého království. Pokud jste laskavá a milující duše a stále Mě odmítáte, i když

vám byla Pravda oznámena – vy také budete ode Mne odvrženi. Věčný život nebude váš.

Nyní vám všem udělím dar očištění, ale zvláště ateistům a pohanům. Toto očištění bude

bolestivé, ale v mnoha případech otevře jejich oči Pravdě. Pro narozené do pohanských

rodin, a tedy bez viny, poskytnu milosrdenství. Ale pro ty z vás, kterým byla dána evangelia,

a víte o existenci Trojjediného Boha a nyní Mě odmítáte, pro vás je malá naděje, dokud se

nevrátíte a neodčiníte svoje hříchy. Pak musíte úpěnlivě prosit o spásu své duše.

Váš Otec

Bůh Nejvyšší

917. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2013 v 22:45.

 

PŘICHÁZÍM PRO VÁS, ABYCH VÁS VZAL KE SVÉMU OTCI. PŘICHÁZÍM,

 

ABYCH SPLNIL JEHO BOŽÍ VŮLI A NAPLNIL SMLOUVU.

 

Má drahá, milovaná dcero,

když se ti zdá tato práce obtížná a váháš předávat světu špatné zprávy, musíš pochopit, že

jsi jen posel. Jsi nástrojem svatého Nejvyššího Boha a je tvou povinností odpovídat na jeho

zavolání. Tvá poslušnost je zásadní a nesmíš se bát následků, které tě mohou potkat jako

Pánova proroka.

 

Všechny předpověděné události byly ustanoveny na začátku a jsou součástí

 

Božího plánu naplnit smlouvu a shromáždit jeho děti, aby mohly žít v harmonii s

 

jeho Boží vůlí.

 

Poslední bitva mezi hierarchií mého Otce a Zlým znamená, že lidé, kteří se

ponechají bez ochrany, se zamoří hříchem a obrátí se proti svým bratrům, kteří zůstanou

věrni Bohu.

Až bude zuřit bitva, bude učiněno mnoho hrozných ukrutností nepřáteli Boha, proti jeho

milovaným dětem. Ale, jak jsem vám řekl dříve, nemohou zajít příliš daleko, protože nemají

moc zničit lidstvo, i když si myslí, že ano.

 

Utěšte se, všichni, protože můj Otec zasáhne proti zlým skutkům těch, kdo chtějí

 

ovládat všechny národy a zasáhne je smrtí – ty, kteří se odváží ublížit jeho dětem.

 

Mnoho ubohých duší bude trpět během takových pronásledování, ale můj Otec je vždy

milosrdný. Jeho moc nemůže být dotčena. Jeho ruka je všemocná. Kdykoli může odvrhnout

své nepřátele. Ale předpověděná proroctví, která se musí stát před mým Druhým příchodem,

jsou skutečností. Odhalí se způsobem, který možná nebude všem zřejmý, ale vězte toto.

Modlitba je vaší zbraní. Modlitba vám poskytne zbroj, kterou potřebujete k porážce Zlého.

Modlitba zmírní dopad války a jakéhokoli pronásledování způsobené lidské rase nepřáteli

Boha. Modlitba zachrání vás a všechny, za které se modlíte. Vaše modlitby zničí zlo, a až

přijde ten Velký den, budete ronit slzy radosti, až spatříte novou generaci, ty miliardy lidí,

kteří byli zachráněni, protože jste odpověděli na moje volání.

Přestože má poselství přinášejí směs smutku, obav a zklamání – přinášejí také naději,

protože přivodí mnoho obrácení. Plán mého Otce je většině z vás neznámý. To, co

potřebujete pochopit, je toto. Jeho plán zničí všechny jeho nepřátele. Tím, že dovolí, aby se

tyto zkoušky staly, osvobodí lidskou rasu, definitivně, z jejího zajetí hříchem. Buďte trpěliví.

Buďte pokojní. Protože radost, láska a mír bude brzy konečně navždy vaše.

Přicházím pouze proto, že jsme jako jeden – jedna svatá rodina v Božím království. Přicházím

pro vás, abych vás vzal ke svému Otci. Přicházím, abych splnil jeho Boží vůli a naplnil

smlouvu. Přicházím, abych vám přinesl Pravdu.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus

918. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 17:08.

 

PŘI SVÉM DRUHÉM PŘÍCHODU BUDU SOUDIT KAŽDOU OSOBU, ZŮSTÁVAJÍCÍ

 

NAŽIVU V TOMTO ČASE NA ZEMI, PODLE TOHO, CO UDĚLALA PRO SLÁVU BOŽÍ

 

Má drahá, milovaná dcero,

když jsem řekl, že přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé, myslel jsem právě to. První soud

musí být naplněn a tím myslím, že při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu,

zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží. Můj soud

bude tvrdý, protože veškeré mé milosrdenství již bylo v této fázi vylito na zemi.

Vy, kteří zůstanete vzpurní až do konce tím, že Mě odmítnete – přestože vám bude Pravda

zjevena, budete ode Mne odvrženi. Nikdy nepřijmete moje milosrdenství, bez ohledu na to,

jak naléhavě prosím o vaši spásu. Vaše odmítnutí a nenávist ke Mně vám přinese věčné

utrpení a budu pro vás ronit hořké slzy plné smutku.

 

Ach, jak budete toužit po pohodlí

 

země, i když jste tam marnili svůj čas bezbožnou honbou za hříšnými potěšeními

 

a mocí a kde jste utiskovali ostatní. Země vám bude připadat jako toužebný

 

ztracený ráj, až budete křičet v hlubinách temnoty o moji pomoc.

 

Vy, kteří Mě milujete, ale vaše duše byly zkaženy hříchem, nesmíte mít strach, protože vás

zahltí mé milosrdenství, když o to poprosíte. Všichni hříšníci budou spaseni, jakmile se

vykoupí v mých očích, bez ohledu na závažnost jejich hříchů.

 

Živí, v mé přízni, budou vyzdviženi do mého slavného ráje. Bude to každý hříšník,

 

každého vyznání, každé rasy, který volal ke Mně, svému Spasiteli, Synu člověka a

 

všichni ti, kteří Mě poprosí, abych je zachránil.

 

Vzkřísím mrtvé, ty, kteří byli očišťováni v hlubinách očistce, stejně jako ty, kteří trpělivě

vyčkávají v nebi na příchod toho slavného dne. Zbytek bude vyhnán.

O vašem čase na zemi bylo rozhodnuto mým Otcem a tento den mi stále není znám, ale

řeknu vám toto. Vy, z této generace, budete shromážděni a vzati do mého Nového ráje, až

se nebe a země stane jedno. Byl vám dán čas na přípravu, tak ho dobře využijte, abyste

mohli mít věčný život a sdílet jej se svými milovanými. Nyní vás prosím, zasvěťte Mi každého

milovaného, svou rodinu, své přátele a vaše národy, abych je mohl pokrýt ochranou své

drahocenné krve.

Váš Ježíš

919. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 23:30.

 

MODLETE SE TUTO SPECIÁLNÍ MODLITBU MODLITEBNÍ KAMPANĚ K

 

ZASVĚCENÍ VAŠICH BLÍZKÝCH, ABYCH JE MOHL POKRÝT SVOU

 

DRAHOCENNOU KRVÍ

 

Má drahá, milovaná dcero,

prosím, abyste se všichni modlili tuto speciální modlitbu modlitební kampaně k zasvěcení

vašich blízkých, abych je mohl pokrýt svou drahocennou krví.

Modlitba modlitební kampaně (122):

 

Za zasvěcení drahocenné krvi Ježíše Krista

 

Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zasvětil mě, moji rodinu, mé přátele a národ pod

 

ochranu tvé drahocenné krve.

 

Zemřel jsi za mě a tvá zranění jsou mými zraněními, když důstojně přijímám

 

utrpení, které budu snášet v době, vedoucí k tvému Druhému příchodu.

 

Trpím s Tebou, drahý Ježíši, když se snažíš shromáždit všechny Boží děti do svého

 

srdce, abychom měli věčný život.

 

Pokryj mě a všechny, kteří potřebují tvou ochranu, svou drahocennou krví.

 

Amen.

 

Všechno co potřebujete, je důvěřovat Mně a já ochráním všechny, kdo ke Mně volají, abych

spasil jejich vlastní duše a duše ostatních.

Jděte a připravte se na Soudný den. Žehnám vám všem a dávám vám sílu, abyste vytrvali ve

vaší oddanosti mé modlitební kampani.

Váš Ježíš

920. Poselství Ježíše ze dne 19. září 2013 v 19:26.

 

ŽÁDNÉMU ČLOVĚKU, KNĚZI, BISKUPU, KARDINÁLU, ANI PAPEŽI, NENÍ

 

DOVOLENO PŘEPISOVAT BOŽÍ SLOVO

 

Má drahá, milovaná dcero,

potom, co liturgie bude pozměněna a přede Mnou znesvěcena, moji ubozí posvěcení

služebníci přiběhnou ke Mně ve velkém zármutku. Teprve až se to stane, si uvědomí, že

Slovo Boží je oznamováno Božím prorokem a že je Pravdou. Slovo Boží je Pravda. Pokud je

proroctví Božím dětem dáno Bohem, může to být tedy pouze naprostá pravda, nebo nic.

Mnozí se shromáždí a sjednotí v přípravě prokázat Mi poctu způsobem, jenž Mě ctí, neboť jim

nic nebude stát v cestě v podpoře mého svatého Slova, mých svatých svátostí, mé mše svaté

a nejsvětější eucharistie. Ale i potom mnozí neuvidí omyly, které budou předloženy nic

netušícím duším.

 

Teprve až bude vyhlášeno spojení Boží církve s pohany a jejich absurdními

 

praktikami, více mých posvěcených služebníků pochopí, co se děje.

 

Teprve až

pohanské symboly a satanská znamení začnou být předváděna uvnitř křesťanských chrámů,

před, i ve vchodech do nich, utečou jako o život. Budou mít v srdcích velký strach, protože

mnozí z nich v té chvíli nebudou mít kam jít, poněvadž nebyli připraveni na tento den. Budou

to ti ulovení, protože nereagovali na mé volání. Jejich pýcha a jejich ego jim zabránily poznat

můj hlas. Tak mnoho mých posvěcených služebníků bude zaskočeno nepřipravených, a

mnozí budou bezmocní proti vládě falešného proroka a jeho stoupence, Antikrista. Tito dva

budou bezohlední ve své snaze o vládu nad všemi národy a kdokoliv se odváží jim postavit

se do cesty, bude zničen.

Zatímco posvěcení služebníci v mé církvi na zemi budou lapeni, nebudou-li připraveni, budou

to duše věřících, oddaných následovníků Mne, Ježíše Krista, kdo budou svedeni do těžkého

omylu, který způsobí můj hořký smutek. Mnozí budou mít obavu projevit zradu církvi, třebaže

moje učení, má svatá nauka a všechny svátosti budou změněny. Dejte jim vědět, že

žádnému člověku, knězi, biskupu, kardinálu, ani papeži není dovoleno přepisovat Boží slovo.

Pokud to udělají, přestoupí Boží zákony. Jedině církev Boží, která zůstává věrná mému učení,

je neomylná. Jakmile toto pouto – pouto, kde je v mém jménu hlásána pouze Pravda – je

zlomeno, oddělí se ode Mne. Já jsem církev. Vy, moji následovníci, moji posvěcení služebníci,

jste částí Mne, když se držíte mé svaté nauky.

 

Církev – má církev – zůstane nedotčená, neboť Pravda se nikdy nemůže změnit.

 

Ti, kteří se ode Mne oddělí, nemohou být částí mé církve na zemi.

 

Váš Ježíš

921. Poselství Ježíše ze dne 21. září 2013 v 12:22.

 

OBJEVÍ SE ČTYŘI MOCNÉ ŘÍŠE, KTERÉ BUDOU HLAVNÍM ZDROJEM VÁLEK

 

Má drahá, milovaná dcero,

ve světě se stane hodně událostí, zatímco moc falešného proroka poroste a kdokoli se odváží

ho zpochybnit, bude ignorován, dokonce i na nejvyšších místech v mé církvi.

Politické rozepře vyvstanou ve čtyřech částech země. Objeví se čtyři mocné říše, které budou

hlavním zdrojem válek. Jak jejich moc bude vzrůstat, ovládnou mnohé části světa, ale ne

všechny, protože můj Otec to nedovolí.

Všechny tyto národy budou mezi sebou bojovat, i když budou prohlašovat, že spolupracují.

Jak bude narůstat nedůvěra, bude se každý snažit překonat ostatní,a pak propuknou boje.

Zničí velké části svých ubohých národů. Lidu, nad nímž budou vládnout, zbude jen málo

moci, a demokracie bude viset na vlásku.

 

Nevinným a trpícím lidem bude dána Boží

 

ochrana, budou-li mít Pečeť živého Boha.

 

Nikdy nepodceňujte tento svobodný Boží dar. Pečeť živého Boha vás ochrání před

 

smrtí těla a duše během válek. Prosím, dejte ji co nejvíce lidem, v každém

 

národu.

 

Egypt a Sýrie budou zapleteny do boje o moc, což bude mít dopad na Izrael. Nepřátel Židů je

mnoho. Všechny války, které se na ně zaměří a zapojí tyto dvě země, vyústí v poslední bitvu,

do které bude vtažen Izrael a tyto země budou trpět nejhorší genocidou, neviděnou od druhé

světové války.

Pád a vzestup Jeruzaléma je předpověděn a tyto bitvy se musí stát dříve, než se proroctví

naplní.

Váš Ježíš

922. Poselství Ježíše ze dne 23. září 2013 v 13:45.

 

MNOZÍ MĚ ZRADÍ PŘIJETÍM LŽÍ

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

má síla nyní vzedme srdce věřících a navzdory počínajícímu velkému odpadlictví v

 

mé církvi, jehož jsou svědky, mocí Ducha Svatého pocítí pokoj.

 

Moji drazí následovníci, mocí a slávou mého milovaného Otce vám dám velkou

 

sílu a odvahu při těchto zkouškách. Tyto dary jsou vám dávány modlitbami

 

modlitební kampaně, protože bez nich byste shledali nemožným odolat

 

náboženskému pronásledování, které leží před vámi.

 

Tyto dary dostáváte, abyste

mohli zachránit ostatní, kteří odmítnou moje volání z nebe a bezděčně zabloudí do lvího

doupěte, kde se rozpoutá hotové peklo. Jak se octnou v doupěti temnoty, budou strženi do

pohanských rituálů. Jejich duše budou otevřeny duchu zla a ve velmi krátkém čase se stanou

slepí k Pravdě - svatému Božímu Slovu, ustanovenému od počátku.

Mnozí Mě zradí přijetím lží. Přestože jim byla dána Pravda mou smrtí na kříži. Mnoho mých

učedníků, když jsem chodil po zemi, Mě zradilo ve dnech vedoucích k Mému ukřižování.

Stejně jako farizeové na mě pokřikovali: Odejdi ode mne, říkáš bludy. Zesměšňuješ farizeje,

mluvící ve jménu Boha. Jsi lhář a mluvíš zlo. Jsi synem Satana."

Nyní, kdy vás všechny připravuji na svůj Druhý příchod, budete znovu plivat ta stejná

obvinění. Přicházím nyní skrze tato Boží poselství z nebes, abych vám přinesl Pravdu, i když o

Mně všechno víte. Dělám to proto, že Pravda bude v mé církvi odstraněna. Brzy přijmete lži v

mém jménu a Pravda nebude nikde k nalezení.

Pamatujte si tato slova. Přicházím pouze, abych naplnil svůj slib mému Otci. Přicházím, abych

vám přinesl konečnou spásu, která vám byla slíbena. Satan nechce, aby se to stalo, přesto

Mě nemůže zastavit. Co ale udělá, bude, že zabrání mnoha Božím dětem, aby přijaly mé

poslední milosrdenství. Udělá to pomocí mých nepřátel, které svedl zevnitř mé církve na

zemi.

Probuďte se vy, kdo spíte. Přicházím jako zloděj v noci. Pouze ti, kdo jsou připravení, budou

zachráněni.

Váš Ježíš

923. Poselství Matky Spásy ze dne 23. září 2013 v 13:30.

 

KNĚŽÍM: ABYSTE ZŮSTALI VĚRNÍ CÍRKVI MÉHO SYNA NA ZEMI, MUSÍTE

 

BÝT PŘIPRAVENI ŽIVIT JEHO STÁDO

 

Mé dítě, mnohá znamení z nebes budou dána k pochopení na střechách chrámů

 

církví mého Syna, až budou zavedeny konečné změny v liturgii mše svaté.

 

Všichni,

kdo mají oči otevřené a uši bdělé, budou svědky hněvu mého Syna způsobem, který

nemohou přehlédnout.

 

Můj Syn slíbil, že dá najevo svůj hněv, až Ho uvnitř jeho církve na zemi znovu

 

ukřižují znesvěcením jeho Těla a Krve během svaté oběti mše.

 

Hrom a blesky,

následované velkými bouřemi, lidi smetou. Přijde více povodní, aby vymetly hříchy lidí, až

lidé začnou chápat Boží tresty, které budou vylity na lidstvo.

Otroci hříchu – dokonce ti, co mého Syna milují a kteří zůstanou věrni mši svaté – si

neuvědomí rozdíl, až bude ohavnost zavedena. Pamatujte, že na připomínku smrti mého

Syna mše svatá vyjadřuje a oznamuje skutečnou přítomnost mého Syna. Brzy už nebude

přiznávána Pravda a nová mše se stane pohanským obřadem. Ten den však přijde, náhle a

nečekaně – tak rychle falešný prorok začne jednat.

 

Teď je čas na přípravu. Všichni

 

posvěcení služebníci, kteří zůstávají věrní nejsvětější eucharistii a budou se držet

 

svatého Božího Slova, se teď musí začít připravovat.

 

Máte-li zůstat věrni církvi mého Syna na zemi, musíte být připraveni živit jeho

 

stádo pokrmem života, kterým je jeho svatá eucharistie. To je slib, který jste dali

 

Ježíši Kristu, když jste řekli, že Mu budete sloužit a poskytovat jeho Tělo a Krev

 

skrze mši svatou všem, kteří hledají spásu.

 

Tento slib musí být plněn až do posledního

dne.

Nebojte se časů před vámi, až se nepřátelé Boha pokusí zneužít jeho svaté jméno k

tolerování hříchu a udělat jej přijatelný všem; když všechny připraví o jeho Tělo a Krev. To

bude úplně jedno, pokud budete dál sloužit mému Synu, jak jen to bude možné.

Jděte v pokoji a naději, že všichni, kdo milují mého Syna, budou požehnáni darem Ducha

Svatého, aby dokázali rozpoznat Pravdu.

Vaše Blahoslavená Matka

Matka Spásy

924. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2013 v 11:18

 

ČTYŘI ČÁSTI SVĚTA, KTERÉ ZMIŇUJI, JSOU ČTYŘI VELKÉ ŘÍŠE: USA,

 

RUSKO, EVROPA A ČÍNA

 

Má drahá, milovaná dcero,

čtyři části světa, které zmiňuji, jsou čtyři velké říše – Spojené státy, Rusko, Evropa a Čína.

Všechna předpověděná proroctví zahrnou tyto mocnosti, ve kterých dojde ke všem otřesům

v náboženských a politických strukturách.

Sýrie a Egypt se kvůli nepokojům ve svých zemích stanou katalyzátory pro větší válku, která

zahrne čtyři velké mocnosti. Všechny tyto mocnosti se spojí a vytvoří jednotný režim, který

bude využit k ovládnutí bohatství a obyvatel celého světa.

Náboženská válka bude ústředním bodem této kontroly a ustanovení vůdci v mých

křesťanských církvích budou přemoženi a zničeni v přípravě na příchod šelmy, která bude

ovládat všechny čtyři říše.

 

Žádnému z vládců, kteří odporují Božímu Slovu, nebo kteří

 

se snaží zničit jeho děti, nebude Bohem dovoleno zmocnit se těch, jejichž jména

 

jsou v Knize živých.

 

A když mluvím o křesťanech a nezbytnosti zůstat Mi věrní, zmíním< /p>

 

také Židy, protože jejich ochránce, archanděl Michael, nad nimi bude bdít a

 

pomáhat jim přestát pronásledování, které, jako Boží vyvolený lid, budou muset

 

také přetrpět.

 

Byl vytvořen Boží plán a všichni andělé a svatí v nebi se nyní připravují, aby Mi pomohli v mé

misi sjednotit a chránit ty, kteří Mě milují, před velkým podvodem, jenž byl připraven k

oklamání světa. Nikdy předtím nebyla zloba proti Bohu lidskou rasou tak koordinovaná, jako

je tomu dnes.

 

Nikdy předtím nebyl smrtelný člověk schopen způsobit tak mnoho

 

utrpení uchvácením moci, aby ovládnul vše, jakou má v tomto okamžiku historie.

 

Velké pronásledování Božích dětí, vyvolané Satanem s ochotnou podporou zla, mocichtivých

mužů a žen na vládnoucích pozicích, probíhá před vašima očima. Přesto to mnoho z vás

nedokáže vidět, protože jste byli oklamáni.

Váš Ježíš

925. Poselství Ježíše ze dne 24. září 2013 v 18:00.

 

TAK MNOZÍ NA MNE ZAPOMNĚLI A V MNOHA PŘÍPADECH MĚ BEROU JAKO

 

SAMOZŘEJMOST

 

Má drahá, milovaná dcero,

jak sám se cítím, když tak mnozí, včetně těch, kteří jsou věrní mému svatému Slovu, tráví

tak málo času v mé společnosti. Jak jen toužím po jejich pozornosti, i kdyby jen na chvilku za

den. Tak mnozí na Mne zapomněli a v mnoha případech mě berou jako samozřejmost.

Nevíte, že jen krátkým rozhovorem se Mnou vás zahrnu svými milostmi? Ti, co Mě těší

rozmluvou se Mnou – tím nejprostším způsobem – získají vnitřní pokoj, který nelze nalézt

nikde jinde po světě.

 

Ve vaší honbě za potěšením, pohodlím a příjemným vzrušením, vaše návaly

 

uspokojení mají krátké trvání. Nic, včetně největších pokladů světa, vás nenaplní.

 

Je to díky Mně - mému velkému milosrdenství - že vám byl udělen ten největší poklad - dar

života plného velké nádhery, úžasné okolí, dokonalé a krásné tělo a schopnost cítit trvalou

lásku, která vás zaplaví a přinese vám nesmírné štěstí. Tento věčný život a čas pro Mne,

abych vás přenesl do svého nového království na zemi, je blízko.

 

Když se mnou mluvíte a prosíte Mě, abych vás připravil na ten velký den, budete

 

připraveni, ale nějaký čas zabere uskutečnění změn, které se od vás očekávají pro

 

velký Den Páně.

 

Stejně jako nevěsta a ženich, i vy musíte mít vše v pořádku, před tímto požehnaným dnem.

Dostatečně předem musíte připravit svou rodinu, přátele a příbuzné.

 

V den, kdy přijdu

naplnit tuto slavnou proměnu, musíte již být připraveni tělem i duší.

Za každý den, který strávíte zaneprázdněni potřebami ostatních, si musíte vyhradit alespoň

10 minut z tohoto dne pokáním za své hříchy. To je velmi důležité, protože vás miluji a vítám

vás. Abyste se Mnou náležitě komunikovali, musíte vždy přede Mne přijít jako pokorný

služebník.

 

Když přede Mnou klekáte nebo se Mnou jednoduše promlouváte srdcem,

 

vždy začněte větou:

 

"Ježíši odpusť mi, neboť jsem zhřešil."

 

Potom ucítíte moji přítomnost a budu žít ve vaší duši.

 

Čím častěji se budete ke Mně

obracet, tím bližší Mi budete. Brzy budu jako váš přítel, bez kterého nemůžete žít. Až se

potom na Mne budete obracet pro každou drobnost, budu tam. Vždy zajistím, aby ti z vás,

kdo tráví čas v mé společnosti, byli obdařeni velkou přízní a má požehnání jim přinesou klid

duše a pokoj mysli. Pamatujte, že odpovím okamžitě těm, kteří Mě hledají.

Váš Ježíš

926. Poselství Ježíše ze dne 24. záři 2013 v 22:44.

 

BĚDA KŘESŤANŮM, KTEŘÍ MĚ OPUSTILI KVŮLI POHANSTVÍ NEW AGE

 

Má drahá, milovaná dcero,

 

každá živá duše má silný instinkt vyhledávat Boha ve svém životě. Ti, kteří najdou

 

Boží lásku v její nejčistší podobě, jsou obdarováni tímto darem díky jejich pokoře

 

a přijetí skutečnosti, že veškerá sláva náleží Bohu.

 

Na druhé straně pohané, ve svém hledání duševního pokoje, spíše než samotného

 

Boha, vyhledávají jeho stvoření.

 

Místo toho, aby se sklonili před mým Otcem,

všemohoucím Stvořitelem všech věcí, padají tváří k zemi před falešnými modlami, včetně

divů, které stvořil pro svět - země, slunce, měsíce, hvězd. Koří se těmto velkým divům, a pak

věří, že jim to dává velkou moc. To, co hledají, je forma duchovního osvícení, které, jak

doufají, jim přinese radost a pokoj.

 

Mnozí pak, skrze meditaci a jógu, otvírají své

 

mysli a duše, čímž umožňují duchu zla je poškodit.

 

Mylně věří, že nějaká jiná síla, jiná

než ta, která pochází od Nejvyššího Boha, jim může přinést pokoj, po kterém touží.

 

Víte už, že je pouze jediný Bůh. Jakákoliv jiná podoba obdivu představuje

 

pohanství.

 

Je úplně jedno, co říkají, nebo čím takové jednání ospravedlňují, je to pozvání

Satana k napadení duše a jakmile získá přístup s démony, které pošle, už nenechá duše na

pokoji. Budou je trýznit, sytit lžemi a přimějí je uvěřit, že jsou nadaní nějakým darem.

 

Někteří věří, že mohou léčit ostatní, a to prostřednictvím praktik jako je Reiki, ale

 

to, co místo toho dělají, je, že zamoří ostatní, včetně nevinných. Když pohané

 

zaříkávají, aby přivolali duchovní dary, říkají, že jim to přináší mír. I když tomu

 

mnozí věří, vězte, že v krátkém čase – jakmile do jejich myslí vstoupí zlý duch –

 

stanou se rozrušenými a nenajdou žádnou úlevu.

 

Budou neustále vyhledávat

všemožné smyslové požitky a to, co z toho získají, bude temnota duše.

Pohanství přináší strašný neklid a v zemích, kde pohané vzývají falešné bohy, přivolávají na

sebe hněv mého Otce. Mnoho takových duší nechápe, čeho se dopouštějí, ale poznáte je

podle toho, jakým způsobem zkrášlují svá těla, protože se považují za posvátné nádoby v

očích falešných model, které, jak tvrdí, uctívají. Láska, pokora, nebo osobní oběť pro dobro

ostatních budou chybět, protože uctívají pouze smysly. Nechápou, že jejich duše jsou darem

od Boha a takto se jich vzdávají při honbě za dokonalostí, které nikdy nemohou dosáhnout.

Ve chvíli Varování, probudím v těchto duších Pravdu, aby poznaly, komu patří. Modlete se,

aby přijaly moji ruku milosrdenství. Běda křesťanům, kteří Mě opustili kvůli pohanství New

age. Jsou to ti, kteří nechtějí moje milosrdenství a raději koketují s nesmysly, protože to živí

jejich ega, když si myslí, že mají moc ovládat duchovní věci. Zatímco budou takto hledat

osobní dokonalost, úplně se oddělí od Boha. Tím, že to udělají, otevřou dveře Zlému, který je

svede a zhypnotizuje přitažlivostí pověrčivých očekávání, která povedou ke zpustošení jejich

duší, kde se Boží lásce nemůže dařit.

Váš Ježíš

927. Poselství Matky Spásy ze dne 25. září 2013 v 12:15.

 

JEN MÁLO BUDE NATOLIK STATEČNÝCH, ABY OTEVŘENĚ HLÁSALI SLOVO BOŽÍ

 

BĚHEM KŘIŽOVÁNÍ CÍRKVE MÉHO SYNA NA ZEMI

 

Mé dítě, křižování církve mého Syna na zemi již bylo důkladně a skutečně započato a

všechny příznaky začaly být viditelné. Tak jako byl tehdy můj Syn přibit na kříž a jen jeden

z jeho apoštolů s Ním zůstal až do konce, tak také

 

jen málo jeho následovníků na zemi

 

se odváží být vidět při obraně jeho mystického těla na zemi, až bude pleněno,

 

pronásledováno, a pak zničeno.

 

Velmi málo z těch, kteří přísahali věrnost mému Synu, přihlíželo jeho bičování nebo Ho

provázeli při výstupu na horu Kalvárii. Já jsem měla pouze čtyři věrné následovníky –

sestřenici Marii, Martu, Marii Magdalenu a Jana, kteří mi byli oporou při mé agonii, když jsem

musela být svědkem strašného mučení svého Syna. Mnozí budou následovat pokyny mého

Syna v těchto svatých poselstvích světu, ale jen málo z nich bude natolik statečných, aby

otevřeně hlásali Boží Slovo během křižování církve mého Syna na zemi.

Můj žal je v této době velký, protože vše, co bylo mnou předpověděno při zjeveních v La

Salettě a Fatimě se nyní před vámi všemi odhaluje, ale mnozí z vás jsou slepí. Vy, kteří jste

mi zasvětili v mých nejsvětějších svatyních hodiny, musíte přijít a prosit mě, vaši Matku,

abych vám otevřela oči Pravdě.

 

Musíte mě prosit, abych zasvětila vaše srdce a duše

 

svému Synu, jinak ho také zapřete.

 

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy

928. Poselství Boha Otce ze dne 26. září 2013 v 17:55.

 

BUDU-LI MUSET ZNIČIT MĚSTA K ZASTAVENÍ ŠÍŘENÍ ZLA,

 

UDĚLÁM TO

 

Má nejdražší dcero,

ruka mé spravedlnosti dopadla na svět a ztrestám všechny, kdo ubližují mým dětem na těle i

na duchu. Musíte se bát mého hněvu, stejně jako přijmout mé milosrdenství.

 

Zasáhnu ve vašich zemích k zastavení narůstání válek a budu-li muset zničit

 

města k zastavení šíření zla, udělám to.

 

Protože se zkaženost člověka šíří jako virus,

rozetnu tyto duše vedví a srazím je.

 

Jak Mě znechucují ďábelské hříchy potratů,

 

válek, vražd a podvodů těch, co pomáhají šířit hřích. Za to teď zaplatí.

 

Ti, v politických postaveních, ovládající dostupnost potratů, budou prvními

 

ztrestanými.

 

Teď očekávejte, že uvidíte, jak budou trpět za zvěrstva, která tolerovali před

mýma očima. Tyto skupiny, které tajně plánují zánik světové populace prováděním potratů,

zemřou v agónii mojí rukou. Spravedlnost na nich tak bude konečně vykonána a nedovolím

jim už působit takové zlo mým dětem. Jejich arogantní tvrzení, že jednají v lidském zájmu,

budou umlčena, protože se ode Mne oddělili a mají teď málo času k vykoupení svých duší.

 

Vy, zodpovědní za výuku mých dětí Pravdě evangelia, musíte dbát tohoto slibu.

 

Pozvednu vás, budete-li hovořit Pravdu, ale uvrhnu vás do propasti, pokud a až

 

znesvětíte svatou eucharistii.

 

A i když vás lháři budou přesvědčovat o nutnosti změnit

Pravdu a budou vás pronásledovat, nebude to nic proti temnotě, kterou rozprostřu po celé

zemi. Pak bude pláč a skřípění zubů, ale nikdo vás neuslyší. Neuvidíte ani neuslyšíte nic, ale

pocítíte bolest těch duší, které jste zničili kvůli odpadlictví, které jste pomáhali podněcovat,

dokud nezahalilo duše těch posvěcených služebníků, kterým jste dávali pokyny.

Bojte se mého hněvu, neboť sestoupí na vás náhle, a pak bude pro vás příliš pozdě.

 

Nikdy

 

neuvidíte moji tvář. Dávám vůdcům všech, kteří ovládají mé církve na zemi, toto

 

poslední varování.

 

Vaše selhání při obraně Božího Slova nebo obhajobě svaté eucharistie způsobí smrt a

zoufalství. Neposkytnu vám čas zničit duše, které byly označeny mými nepřáteli.

Váš Otec

Bůh NejvyššíAuthor: BOJAR # BacoTudu31
Svet2013-10-1731
-
 36% ( 12 people voted )
+
Bu - bu - búúúúú!!!

Pozor ovečky na falošné náboženské egregory - zabíjate si rozvoj duše.
Otupovanie ľudstva a predkladanie falošnej his-tóry pokračuje aj v 21 storočí! Koho je to záujem, komu to slúži a čo je jeho cieľom? Tik - tak!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-10-18 08:50:19 4e631891
Vidím obludný kostolný ilustračný obrázok, vyvolávajúci vo mne pocity odporného hnusu. Neklamné varovanie šiesteho zmyslu, že sa určite jedná o obsahovo prázdny náboženský traktát. Rýchlo odtiaľto preč...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-10-18 09:12:29 bc7b649f
Tento web práve upadol na úroveň žumpy.
krasopr # KetuNosy16
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-18 09:19:04 54f2449b
niekomu asi dosli lieky...
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 09:43:01 59ad5d21
pande mne napadlo to iste, je mi vzdy na zvracanie, ak idem okolo tych ich kultovych miest ,kde na tych prekrizenych brvnach visi ten klincos zavesny. Ale aka viera, take konanie...
Rafael # BakiQuno09
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-10-18 09:44:23 59ad5d21
Toto nebudu slova Jezisa. Zo slov ide silny strach. Citia to aj ostatni v tejto diskusii.

Blazon # LawaSabi00
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-18 09:50:57 0fc3b952
loading...
Ano bu bu bu, však chlapci, ake ubohe sú Vaše argumenty !
Len ukľudnujte svoje duše aj svoje myšlienky, lebo čas zučtovania sa blíži
Ano Vy trapoši že bu, bu, bu- tak si skuste niečo naštudovať (Slobodomurári ,Ilumináti, NWO, Svetová rada cirkvi!) Ešte stále bu bu bu !
Pande-ty ktorý chodíš na koncerty satanistických skupín , tebe je čo smiešne?
Rafael- ty ktorý si sa vyvinul z opice- toto ti smiešne nie je?
Ano zvracajte nad svojou vlastnou hlúposťou ! Človek ktorý si myslí že vznikol z opice tak ten dokáže len zvracať!

Som vsetko vo vsetkom # MelyCyhi79
-
 56% ( 6 people voted )
+
2013-10-18 12:06:08 d405cfab
a ja som sa bal, ze nikto v nicom odisiel z tejto stranky zabavat niekoho ineho.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:14:26 59ad5d21
Clovek ,ktory si mysli, ze evolucna teoria vravi ze clovek vznikol z op.ice, je pre mna traposko, vznikli sme predsa ako uz Fero vravel z hlisty, ta je odpornejsia ako op. ica.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:15:42 59ad5d21
Rafi,
kľud ukludni sa . Takže ty si uz dokonca vznikol z hlisty? A z ktorej ? to ti nepovedali? Podľa mna asi z tej čo sa nachádzaju v zadku. A ešte aky krásny názov si tomu dal že Evolučná teoria!
A že vraj tu niekto berie lieky ? Neviem nie si to TY? Keď hovoríž že už freud čosi vravel! Nie je to ten ktorý skončil v blázinci? No to je mi vzor!


Som vsetko vo vsetkom # MelyCyhi79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 12:27:52 d405cfab
Nízko hodnotený príspevok


Fero # LifuRoru61
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-10-18 12:29:08 5ab6fb7f
Hľa, aký úbohý je jeho nick! Taký trápne veľavravný, ako jeho zatuchnuté omšové názory. Ale inak ma pobavil dobre ten pátričkársky ***abojný baránok, a tak siestu po dobrom obede vyjadrím odpovedajúcim počtom smajlíkov...

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-18 12:29:38 bc7b649f
ano nic v nicom, mas pravdu.
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 12:31:34 59ad5d21
a jeje, zase panbozko...
podla mna ani jezis kristus nezna co to je ten "boh"

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 14:03:10 c3929699
Ludia prosim vas velmi vas prosim konajte pokanie prijmite sviatost zmierenia vyznajte a olutujte svoje hriechy je to strasne strasne dolezite.Viera uz nie je o pokoji viera je uz priamo o boji a je to velmi tazky boj.

Apostle # NuleQivi02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 14:47:23 4e62cedd
co apostol, malo prachov? treba ich nahanat?
nechces sa kucmovi vyspovedat?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 14:52:24 c3929699
Ach Ježišu Kriste ak jestvuješ, čo neotrepeš počítač ---Bojarovi ---o hlavu,aby nemal na čom splietať sprostosti?!Matka spásy by to mala tiež urobiť. Nemusí ničiť mestá. Stačí ak ťa nepustí na internet.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 14:58:32 4e636f63
Apostle,----To mi pripomenulo jeden vtip.
Cigán povedal,že vojna nebude ale sa bude tuho bojovať.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 15:19:23 4e636f63
Nízko hodnotený príspevok


BOJAR # BacoTudu31
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-10-18 15:55:27 4e63d0f4
Bojar, tieto posolstvá hlásajú inú náuku, než akú učil Ježiš, preto je to púhy špiritizmus. Vo Svätom písme Pán Ježiš hovorí: "modlite sa Otčenáš v komôrke srdca a nie ústami" - Mat.6
:6+7
, a tiež "slová ktoré hovorím sú duchovné a telo nič neosoží" - Ján 6:63, čiže čiže musia sa brať ako podobenstvo nie doslovne. Pán Ježiš by nikdy nenabádal svojich veriacich modliť sa márnivé ružence, veď akú by mal na tom verklíkovaní záľubu? A uctievať katolícku reklamnú modlu = eucharistiu, ktorá je iba kúskom jedla, je tiež omyl. Ježiš je všemohúci, všeoživujúci pravý Boh, a Svoje Slovo, ktoré môže každý z nás prijať od Neho vo svojom srdci, pripodobňuje ku chlebu, ktoré dušu človeka môže skutočne oživiť, predstavuje Boží dar, Božiu starostlivosť o nás, tak ako Pán Ježiš pre nás pretvára neživú hmotu na požívateľnú a pokornú potravu, a všetko mŕtve oživuje a vykupuje zo smrti k životu, tak pripodobnil svoje slovo ku hmotnému zušľachtenému pšeničnému chlebu, a podobne je to i s vínom, ktoré prechádza do krvi človeka - viď vysvetlenie týchto slov Pána Ježiša, ktoré nám daroval skrze svojho služobníka a pisára Jakoba Lorbera.

Preto Bojar, tie tvoje posolstvá od nemenovaného média sú iba bludné názory bludných katolíckych duchov. Rovnaké dostávala tiež "Vasula Ryden", "Univerzálny život", alebo "Vesmírni ľudia" jediný rozdiel, že tieto sú odeté v šate pochlebovania katolíckej cirkvi. A podobných zjavení "Panien Márií" poznáme mnoho. Alebo veríš, že Ježiš prekrútil svoju biblickú náuku, ako ju hlása tento katolícky "Ježiš a Mária"? Rovnaké bludy napísala aj Emerichová s Valtortou, a vy im to žeriete aj s navijákom, viď. 1.list Timotejovi 4, 1.-4.verš. Cirkev sfalšovala Ježišovo učenie na modloslužobníctvo už pred približne 1500 rokmi, ak poznáš Jánovo biblické Zjavenie, vzťahuje sa na celú uplynulú 2000 ročnú históriu cirkvi; prvé kapitoly patrili rannej cirkvi, prostredné stredovekým dejinám, a záverečné kapitoly hovoria o našej dobe a tiež predpovedajú že v tomto nastávajúcom tisícročí bude cirkev očistená od týchto mŕtvolných ružencov, od modlenia sa perami, neustálym prúdom myšlienok, nepokojným hlasom zabraňujúcim ľuďom pohrúžiť sa do seba, zamyslieť sa, pokoriť sa. Pán Ježiš o takých bludných posolstvách povedal:

Teraz máš v sebe ešte tiché prianie, ale neodvažuješ sa s ním ísť ku Mne. Ale pretože ti práve tu chcem všetko ujasniť, tak píš pokojne ďalej, čo ti hovorím: Toto slovo (sa chce robiť Otcovým), ako na teba (a všetkých) robí dojem, že je veľmi silne zafarbené a nie je vôbec z oblasti Mojej lásky. Je zmesou prirodzenosti pisára a duchovného ovplyvnenia síce dobrých, ale nie slobodných duchov, ktorí používajú takého zdroja zdanlivo k Mojej službe pre svoje vlastné zdokonaľovanie tým, že sa zbavujú svojich myšlienok a predstáv v prospech iných a tým sa sami vedú k čistejšiemu poznaniu a vyššiemu duchovnému stupňu vývoja. To je podľa plnej pravdy zdroj týchto prejavov, ktorí síce nosia Moje meno a Môj podpis, pretože to pripúšťam kvôli slabým (vierou zbožne prijímajú bez skúšky) všetko a k skúške pravých poslucháčov Môjho hlasu, ich počet je veľmi malý, lebo je (síce) veľa povolaných, ale málo vyvolených. Preto bdejte a presne skúmajte duchovné prejavy.
Všímajte si Môjho hlasu v sebe. Nedajte sa zvádzať slovami zdanlivo pravdivými a krásne znejúcimi, aby sa Moje slovo neznečisťovalo a nehádzala sa potom podľa úmyslu nepriateľa do ohňa s plevami aj pšenica.
Preto platí „pevne stáť a odvážne vytrvať. A vo viere v Moju nekonečnú lásku nekolísať, i keď sa zdá, že moc nepriateľa je stále mocnejšia a hrozí, že Mi Mojich vytrhne. Aj tak sa ničoho nebojte. Moja moc a Moja ríša lásky a mieru je mocnejšia, než všetci viditeľní a neviditeľní nepriatelia.
Ó, dieťa, hovoríš v sebe, plné bolesti a smútku. Ako to mám chápať a porozumieť Ti v Tvojej nekonečnej láske. Či nie si Otcom všetkým? Ako sa môžem ja, najnehodnejšie dieťa tešiť z Tvojich (mne nepochopiteľných) opatrení milosti, keď nekŕmiš všetkých Svojou láskou, ale pripúšťaš, že sa tak mnohé z Tvojich detí nasycujú podružne a konečne si ešte myslia, že ich sýtiš Ty. (Mat. 7,16, 13,25) Ako môžeš ty, láska, toto pripúšťať? Ó, Otče, prosím Ťa, daj mi o tom jasnejšie svetlo, aby som sa učila Teba ako lásku i v tom poznávať. Avšak len Tvoje svätá vôľa sa dej. Amen.“
.
.
.
To všetko ti môžem, Moje dieťa, málo slovami krátko a dobre vysvetliť.
Vieš, že každý človek môže byť poučovaný a vyučovaný len podľa stupňa svojej zrelosti a Ja ako najmúdrejší a najlepší učiteľ nesmiem vôbec zasahovať, aby som neskracoval najslobodnejšiu vôľu človeka. Dokiaľ duša neprišla na stupeň úplného zrieknutia sa vôle a nevzdala sa úplne a celkom svojho ja (bytia) nemôžem ju sýtiť Svojim čistým pokrmom. Keby som to robil, bola by už súdená a neprišla by večne k pravej slobode ducha.
Duchovná potrava duše musí stále zodpovedať duchovnému stavu človeka. Čím je duša hmotnejšia, tým pevnejšia a menej svetlejšia je jej potrava. Len pozvoľný rast v poznaní a pribúdajúca zrelosť dovoľujú svetlú – plnšie a duchovne silnejšiu stravu. Všetko záleží vo vôli lásky človeka. Keď sa plne cvičil v sebazapieraní a pokore, tu bude rýchle kráčať oproti svojmu cieľu a skoro bude schopný znášať vo svojom srdci Moje čisté svetlo lásky a takého človeka nebudem kŕmiť podružne, ale Svojou čistou láskou.
Z toho môžeš teraz ľahko vyrozumieť, že som vždy spravodlivý a Svoju lásku, kto po nej naozaj túži, nikomu nezadržujem, a všetkým som rovnakým Otcom. I keď Môjmu konaniu nerozumejú, predsa vedia, že ich milujem a že všetkých objímam rovnakou láskou v diaľke aj v blízkosti a ktorí takú lásku cítia, sú vo Mne a Ja v nich, nie, že by som ich miloval viac, než ostatných, ale, že prišla doba ich zrelosti – prijímať Moje požehnanie.
Moje dieťa, teraz si už tiež spokojné a v srdci Mi ďakuješ za Moju milosť. Tak teraz choď v pokoji. Moje požehnanie buď s tebou. Amen. To ti hovorí Tvoj verný Otec Ježiš.
. . . . . .
"
toľko pravdivé slová Pána Ježiša Krista zo zbierky "Pravda o špiritizme a styku so záhrobným svetom", a zároveň správne zhodnotenie tých posolstiev. Podobných dobrých upozornení je tam viacero, odporúčam vám prečítať si (aj keď je tá zbierka iba amatérsky preklad z češtiny a má ešte desiatky prekladových chýb, nebola ešte nikým revidovaná podľa nemeckého ani českého originálu).

Stano # HyxaFyjo84
-
 56% ( 6 people voted )
+
2013-10-18 19:27:06 5057d10a
Velebnosti, jdu blít!!

:-DDD

Joplins # XuhyDime11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 19:53:26 5e91e48d
Stano,to tiež napísal OTEC Ježiš?To je zaujímavé ,čo všetko sa zachovalo a sú to "pravé"Ježišove slová? Otec Ježiš,to sa kedy a kde tak oslovoval Ježiš?Na tejto stránke sú Bojarové nezmysly zakryté Stanovými nezmyslami.

Jambo # CapuSuxo47
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-10-18 20:18:36 4e636f63
Jambo, nazývať Pána Ježiša Otcom nie je vôbec zlé. Veď sám Ježiš o Sebe hovoril že Otec a Syn sú jedno a že kto vidí Jeho, vidí Otca.
Pekne je to napísané v diele Duchovní Slunce :

Bůh anebo všeobjímající princip síly a moci uchopil ve Svém středu Sama Sebe, vytvořil v něm vrcholný (kulminační) bod vší Své nekonečné síly a moci, a vystoupil pak jako právě takový kulminační bod vší božské podstaty v lidské formě, a to v osobě jistého Ježíše Krista na planetě Zemi, Sám tam učil, a mezi lidmi jako svými tvory chodil jako jejich bratr, a dal se nakonec – z převeliké lásky k Svým tvorům od nich pokud se týče přijatého těla usmrtiti! Na důkaz Své Božskosti konal, věci a skutky, které nejsou žádnému člověku možné, a po třech dnech se Sám z tělesné smrti probudil, a před tváří mnohých se opět navrátil do Svého božského centra zpět! Na světě, anebo spíše na planetě zemi – neučil lidi ničemu jinému , nežli aby Ho nadevšecko milovali, a těm, kdo to činili, zaslíbil „Svou Říši“, která záleží ve stále hlubším poznávání Boha, ve stále rostoucí lásce k Němu, a v nevyslovitelně přeslastné blaženosti, která sluje „Věčný život v Bohu.“


Aj toto dielo ( Duchovní Slunce) bolo napísané skrze Jakoba Lorbera.( to píšem pre tých s ktorými som tu už v minulosti diskutoval.)
Ježiš Kristus z Nazareta- to je meno jediného Boha a Stvoriteľa, iného večne niet.Matej # WitiVuwo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-18 21:13:49 4e620d08
Ešte som zabudol. Čo sa týka článku, tak ja v tie posolstvá ktoré sem Bojar dal, neverím.
Čiže neverím, že sú spomínané posolstvá, ktoré inak pochádzajú zo stránky ht
tp://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/
pravdivé.

Matej # WitiVuwo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 21:20:42 4e620d08
Matej,Áno ,ale sa spomínal ako Boh je len jeden,v Bohu sú tri osoby .Otec ,Syn a Duch svätý.
Nikdy sa nespomínalo(že Ježiš sa oslovoval "Ja som váš Otec Ježiš"My sme sa to aspoň tak učili.Aj na Kalvárii zvolal -Otče prečo si ma opustil-!Nenazýval sa Otcom Ježišom. a učili sme sa,že vystupoval s pokorou a nechvastal sa.Ja chápem ,že aj Katoliská ,či aká ste to ,cirkev sa musí "zmodernizovať" ,ale podstatné by malo byť zachované. Inak vám bude veriť ešte menej ľudí.
.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 21:26:32 5f6665fd
Takéto spamovanie by malo byť zakázané.
Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-18 21:40:19 59a87a24
Jambo.
Boh nie je trojosobný ale trojjediný. O tom sa tu už v minulosti diskutovalo. Ako osoba je Boh len jeden. Ale má v Sebe samom lásku, ktorá je Otcom, má v sebe múdrosť ktorá vychádza z lásky, to je Syn, a disponuje všadeprítomnou vôľou, ktorá je Duchom Svätým. To je duchovná reč, treba to aj duchovne chápať.
Nás ľudí Boh stvoril na Svoj obraz. Tiež sme trojjediný, ale každý jeden sme len jedna osoba. Či vari existuje človek, ktorý je ako celok tvorený tromi vedľa seba stojacimi osobami ? Nie...Treba to teda brať duchovne. Máme v sebe lásku, z lásky plynie múdrosť a vôľa. To je naša trojjedinosť.
Keď sa Boh narodil na zemi, dal si meno Ježiš Kristus.
A všetko čo hovoril a ako sa správal bolo dobré. On vedel prečo to tak musel robiť. Ježiš chcel, aby ľudia vo svojich srdciach slobodne spoznali, že len On je Bohom. Keby im to povedal na rovinu, tak by tým veľa ľudí od Seba odohnal.
Všetko čo On spravil bolo dobré.

Nepokladám sa v duchu za katolíka. Ja sa takto nezaraďujem.


Matej # WitiVuwo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-18 21:45:03 4e620d08
Matej,Áno ,ale sa spomína sa - Boh je len jeden,v Bohu sú tri osoby .Otec ,Syn a Duch svätý.-
Nikdy sa nespomínalo,že Ježiš sa oslovoval "Ja som váš Otec Ježiš"My sme sa to aspoň tak učili.Aj na Kalvárii zvolal -Otče prečo si ma opustil-!Nenazýval sa Otcom Ježišom.Vzýval svojho otca , vystupoval s pokorou a nechvastal sa..Kázal, nestávajte mi chrámy.Tak v tom treba urobiť nápravu ,zostať skromný ak Ježiš.Ja chápem ,že aj Katoliská ,či aká ste to ,cirkev sa musí "zmodernizovať" ,ale podstatné by malo byť zachované. Inak vám bude veriť ešte menej ľudí.Zmodernizovať treba iné,a nie si vymýšľať ďalšie a ďalšie posolstvá a evanjelia.Bojar a Stano .Aký je v nich rozdiel?Ten dodatok,že Bojarovým posolstvám sám neveriš sa záhadne stratil.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 21:53:15 5f6665fd
Matej,Asi nám to tu kazí dajaký škriatok. Žartujem. Možno som niekde urobila chybu.Ja sa tiež nezaraďujem ku katolíkom. Ja sa dokonca považujem za ateistku,aj keď mi mnohí hovoria,že to nieje pravda.Rešpektujem každé náboženstvo,ak to je náboženstvo. Mňa len hnevajú falošní proroci a falošné posolstvá.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 22:02:17 5f6665fd
Jambo, ver mi, že Stanovi krivdíš.
Čo sa týka posolstiev, tak medzi posolstvami v tomto článku a tými, z ktorých čerpá Stano, je obrovský rozdiel. To čo spomenul Stano je Jakob Lorber, ktorý písal pred 160 rokmi.
Určite mi dáš za pravdu, že by bolo odomňa nemúdre snažiť sa ti v tomto krátkom úryvku zreferovať niečo, čo má viac ako 12000 A4 strán. Práve toľko preláskavý Pán nadiktoval Lorberovi. To sa nedá porovnávať s ničím. Žiaľ, katolícka cirkev tieto diela v tedajšej dobe neuznala, keďže ju priamo, avšak pravdivo kritizovali. A dnes je tomu rovnako. Preto sú ani dnes není známe.
Kto chce, nech si ich číta, na nete sú voľne stiahnuteľné.
Nič viac ti k tomu nemôžem napísať. Skúmaj sama.
Dobrú noc.


Matej # WitiVuwo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 22:18:32 4e620d08
Dávam hlasovať : Kto to prečítal celé dá mi tu --plus ---kto to neprečítal --dá mínus---/viem ako to skončí---ale aj sranda sa dá zniesť----
klopi # JuxuQoxa93
-
 53% ( 7 people voted )
+
2013-10-21 21:45:33 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   šty
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

BRITSKÁ VLÁDA ŠPEHOVALA VŠE. MAMUTÍ OPERACE BYLA VĚTŠÍ, NEŽ COKOLIV, CO DĚLALA NSA


BRITSKÁ VLÁDA ŠPEHOVALA VŠE. MAMUTÍ OPERACE BYLA VĚTŠÍ, NEŽ COKOLIV, CO DĚLALA NSA
Špehové od GCHQ, britského ekvivalentu NSA, špehovali „veškerou viditelnou“ aktivitu uživatelů Internetu a tuto operaci nazývali podle písně od kapely Radiohead ‚Karmická policie...
Anarchokapitalismus, díl šestý: Hasiči
Podnikatelia s lenivosťou
Juraj musí pomôcť (George ought to help) + slovenské titulky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1699 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo