Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už asi nikto nebude opakovať. (Radšej sa zvolí neškodná dotazníková metóda; ale je známe, že ľudia klamú pri vyplňovaní dotazníkov aj sami seba...) Takže nezaškodí pripomenúť si niektoré pozoruhodné experimenty, ktoré majú čo povedať k otázke v nadpise tohto článku.

Stanfordský väzenský experiment bol dosť drsný...
Stanfordský väzenský experiment bol dosť drsný...

Nedá sa ináč, ako začať experimentom, ktorý sa vysvetľuje najzložitejšie a čo je zvláštne, neuskutočnil sa inde, ako v počítačovej simulácii. A vlastne pochádza z oblasti, ktorá zdanlivo nemá s človečenstvom veľa spoločného. Nezaobídeme sa bez vysvetlenia pojmu evolučná stratégia. Vymyslel ho John Maynard-Smith, inžinier zaujímajúci sa o genetiku a znamená popis chovania, ktoré organizmy používajú k tomu, aby svoje gény preniesli do ďalšej generácie - jednoducho povedané, aby sa úspešne rozmnožovali aj na úkor potomstva ostatných jedincov svojho druhu. (Na tomto mieste prosím príslušných odborníkov o prepáčenie krkolomných zjednodušení a veriacich nabádam, aby čítali ďalej - nebude nasledovať nijaká propagácia evolucionizmu.) Maynard-Smith zauvažoval, ako by v populácii nejakého druhu živočíchov dopadli vzájomné strety dvoch skupín s odlišným typom správania: "jastrabov" a "holubíc". Jastrabí jedinec chce pri strete s príslušníkom vlastného druhu vždy bojovať a boj skončí buď víťazstvom, alebo smrťou. "Holubice" sa pokúsia protivníka zastrašiť a ak sa to nepodarí, utečú (pred jastrabom, alebo inou, drzejšou holubicou). Môžu byť teda porazené, ale stret prežijú. Pri tomto extrémne zjednodušenom modeli je zrejmé, že v populácii nakoniec prevládnu holubičie povahy, pretože jastrabov pri vzájomných stretoch ubúda. Maynard-Smithov model naznačuje vysvetlenie, prečo v ľudskej spoločnosti neprevládajú agresívni jedinci, pripravení použiť násilie na riešenie každej spornej situácie, ale naopak, ľudia, ochotní dohodnúťsa aj za cenu väčších či menších ústupkov, ale je ešte veľmi ďaleko od reálneho života. Práce jeho nasledovníkov sú však k realite bližšie.

Profesor Philip Zimbardo, naposledy vedúci centra pre štúdium psychológie terorizmu na Stanfordovej univerzite. (Foto: J. Dec, Wikipedia)
Profesor Philip Zimbardo, naposledy vedúci centra pre štúdium psychológie terorizmu na Stanfordovej univerzite. (Foto: J. Dec, Wikipedia)

Aj ekonómovia, pracujúci s modelmi a teóriou hier pôvodne celkom automaticky predpokladali, že každý človek pracuje len pre svoj vlastný prospech. Ale pri matematickom modelovaní ekonomického chovania v spoločnosti sa tiež ukazovala výhoda aspoň trochu ústretového správania, čo ponímali ako podivnú anomáliu. Až raz vyhlásil mladý politológ Robert Axelrod súťaž, v ktorej vyzval matematikov, aby napísali počítačové programy - evolučné stratégie, ktoré by potom vzájomne súperili. Víťazom sa stal program jednoduchej stratégie Tit for tat - pôžička za odplatu Anatola Rapoporta. Stratégia je jednoduchá: pri prvom stretnutí s protihráčom sa pokúša o spoluprácu a v ďalších stretoch sa zachová tak, ako sa naposledy zachoval protihráč: ak spoluprácu prijal, pokračuje v nej, ak bojoval, potom tiež bojuje. Najhoršie (pochopiteľne) dopadali naivné, neobmedzene priateľské, chcelo by sa povedať, slniečkárske stratégie, ale snaha o spoluprácu sa znova ukázala výhodnejšia, ako agresívne chovanie.

Isteže, správanie ľudí je oveľa zložitejšie, ako počítačových modelov. Ich "evolučná stratégia", vlastne chovanie voči blížnym, sa mení v závislosti od okamžitej situácie, predchádzajúcich skúseností a predvídania. Vzájomná spolupráca, niekedy z jasnej vypočítavosti, inokedy na pohľad nezištná, nielenže existuje, ale ľudskému rodu sa vypláca. Aj keď sa ľudia zvyknú chovať ináč k niekomu, o kom predpokladajú, že sa s ním budú ešte stretávať- k susedom, spolupracovníkom, vlastnému etniku - a ináč k tomu, koho zrejme už nikdy neuvidia (a kto im už prípadný podraz nemôže vrátiť). Hoci stratégia "pôžička za odplatu" väčšinou prináša prospech, v niektorých prípadoch môže prechodne uspieť aj nečestné a agresívne chovanie. Na príklady z histórie si určite každý spomenie. Ale lúpeživí nájazdníci nakoniec vždy "spotrebovali" olúpiteľných susedov a splynuli so zvyškami pôvodného obyvateľstva, prípadne aj prebrali veľa z jeho kultúry.

Šikanovanie väzňov v Abú Ghraib bolo neprijateľné
Šikanovanie väzňov v Abú Ghraib bolo neprijateľné ...

Takže, ak prijmeme záver, že nejaký druh spolupráce je prínosnejší, ako agresia, ako je možné, že sa občas premnožia agresori? Opakujúc otrepaný príklad z nedávnej histórie: kde sa našli v kultúrnom Nemecku toľkí nacisti, esesáci a iní kruťasi? Že v tom nebola len ideológia, ale - beda - asi aj kus ľudskej prirodzenosti, ukazujú experimenty, ktoré budú ďalej popísané. Jedná sa o experimenty, ktoré dokazujú, ako veľmi dokážu okolnosti zmeniť správanie jedinca, ktorého by sme bez rozpakov nazvali slušným človekom.

Veľakrát citovaným príkladom je Stanfordský väzenský experiment, uskutočnený profesorom psychológie Philipom Zimbardom. Jeho cieľom bolo preskúmať vplyv získanej moci či podriadenosti na správanie obyčajných, neagresívnych, psychicky zdravých ľudí. Účastníkmi boli dobrovoľníci, vysokoškolskí študenti, ktorým boli losovaním pridelené úlohy väzňov a dozorcov vo "väznici", ktorá bola zriadená v suteréne budovy bez okien. Podmienky boli veľmi realistické, vrátane oblečenia, zariadenia a správania dozorcov, ktorí však dostali inštrukcie, že majú udržať poriadok bez použitia násilia.

Správanie dozorcov sa ale veľmi skoro začalo meniť. Už prvú noc väzňov bezdôvodne zobudili, aby ich "spočítali", v skutočnosti týmto začínali demonštrácie moci a ponižovanie väzňov. Väzni nevedeli pochopiť takúto zmenu správania a situácia sa im nepozdávala; čoskoro sa vzbúrili. Dozorcovia vzburu potlačili hasiacimi prístrojmi, vodcov oddelili a izolovali na samotkách. Začali používať systém privilégii a trestov, aby rozbili solidaritu väzňov a predišli ďalšej vzbure. Napriek inštrukciam niektorí dozorcovia väzňov šikanovali a tajne používali aj fyzické násilie. Aj sám Zimbardo, ktorý okrem toho, že sledoval a zaznamenával správanie účastníkov experimentu, pôsobil ako "riaditeľ väznice", bol natoľko vtiahnutý do atmosféry experimentu a svojej úlohy v ňom, že ho napriek všetkým excesom dozorcov a žiadostiam väzňov predčasne neprerušil. Urobil tak až na naliehavé odporúčanie postgraduálnej študentky Christiny Maslach, ktorá "väzenie" navštívila a ostala zhrozená situáciou, ktorá sa v experimente vyvinula a ktorú si ani sám Zimbardo nedokázal v tej chvíli uvedomiť.

... ale čo je to oproti upáleniu jordánskeho pilota (dielo Islamského štátu)?
... ale čo je to oproti upáleniu jordánskeho pilota (dielo Islamského štátu)?

Krátkosť času, v ktorom sa zmenilo správanie účastníkov experimentu, prekvapila aj samotného Zimbarda. Ukázalo sa, ako rýchlo a radikálne môže psychicky úplne zdravý človek zmeniť svoje správanie, ak je vystavený extrémnym podmienkam (presne vzaté, táto zmena v priebehu šiestich dní sa týkala tretiny "dozorcov"). Hlavný záver, ktorý Zimbardo urobil z tohto experimentu, bol názor, že brutálne zločiny (napríklad v čase vojny) nemusia byť len dielom psychopatov, ale aj obyčajných ľudí, vystavených tlaku okolností. Tomuto záveru oponenti vytýkajú, že zbavuje ľudí zodpovednosti za svoje konanie a všetko vysvetľuje tlakom okolností. Poukazujú na skutočnosť, že okolnostiam podľahla len menšina "dozorcov". Reprezentatívnosť bola spochybňovaná aj pre malý počet účastníkov experimentu; na druhej strane, keďže bol označený za neetický, nebola vôľa zopakovať ho s väčším počtom účastníkov. Nakoniec sa po polstoročí nečakane objavila repríza: okolnosti šikanovania väzňov v irackej väznici Abú Ghraib, spravovanej americkou armádou, mali veľa podobného so Stanfordským väzenským experimentom. (Zodpovednosť vojakov nebola spochybnená a boli odsúdení)

Zmenu správania ľudí nemusí spôsobiť len prostredie, môže k nej dôjsť aj tlakom "autority", ako ukázal experiment psychológa na Yalskej univerzite Stanleyho Milgrama, publikovaný ako "Behaviorálna štúdia poslušnosti". Účastníci experimentu v ňom vystupovali ako učitelia, ktorí mali žiaka, v skutočnosti herca, trestom donútiť k lepšiemu výkonu pri "učení". Trestom boli elektrické výboje (v skutočnosti fiktívne), ktorých intenzita sa postupne zvyšovala. Neviditeľný herec v oddelenom priestore, predstavujúci žiaka, so zvyšujúcou sa intenzitou "šokov" vydával bolestné výkriky, nakoniec prosil o ukončenie experimentu, na druhej strane, experimentátor nabádal pokusné osoby v úlohe "učiteľa", aby napriek tomu pokračovali v v experimente. Väčšina účastníkov nabádaniu experimentátora nakoniec vyhovela a použila aj šoky najvyššej intenzity, hoci prevažne neochotne a s pocitom viny. Milgramov experiment vyvrátil dovtedajšie (pred experimentom zisťované) názory psychológov, že len niekoľko málo jedincov so sklonom k sadizmu by bolo ochotných pokračovať v takomto experimente až do krajnosti. Bol niekoľkokrát overený v rôznych obmenách s podobnými výsledkami. Preukázal, ako sa môže meniť správanie človeka pod tlakom autority - a nemusí to byť práve hrozba zastrelenia vojaka pre neuposlúchnutie rozkazu v boji.

Metro v New Yorku v osemdesiatych rokoch: obrázok z filmu "Strait to hell" nepotrebuje komentár
Metro v New Yorku v osemdesiatych rokoch: obrázok z filmu "Strait to hell" nepotrebuje komentár

Profesor Zimbardo sa problematike vplyvu prostredia na správanie človeka venoval po zvyšok aktívneho vedeckého života. Svoj pohľad zhrnul v knihe Luciferov efekt (Lucifer, ako niektorí vieme, je padlý anjel, ktorý úlisne zvádza ľudí na zlú cestu, ktorá končí v pekle). V nej opisuje sedem postojov, ktorými sa človek krok za krokom stane zloduchom bez toho, aby si to uvedomil. Ani jeden nie je v našej spoločnosti výnimočný:

- Nemiešajte sa do cudzích vecí - ak niekoho bijú, hádam si to zaslúžil.

- Držte sa svojich mravných zásad - ale dá sa to v dnešnom svete bez malého prižmúrenia očí?

- Riaďte sa zákonmi a predpismi, ctite autority - čo na tom, že zákony nemusia vždy znamenať spravodlivosť a autority sa nechovajú vždy čestne.

- Buďte tímový hráč, pozrite sa občas iným smerom, ak máte vidieť, ako firma podvádza - je to predsa v prospech všetkých spolupracovníkov.

- Podeľte sa o zodpovednosť - neváhajte prebrať časť zodpovednosti za chyby iných, veď aj oni môžu inokedy prebrať časť viny za vaše chyby.

- Vážte si príbuzných a blízkych - a pomáhajte im, prípadne aj na úkor cudzích, veď tak to robia všetci.

- Ospravedlňte svoje činy vierou v správnu ideológiu - ideológie nakoniec odpúšťajú aj zločiny, ak sú páchané v ich mene.

Zdajú sa vám tieto postoje povedomé? Asi áno, veď nikto nie je dokonalý. Kde končí nedokonalosť a začína zločin, to si už musí každý ujasniť sám so svojím svedomím. Zimbardov a Milgramov experiment už dnes nie je možné zopakovať - aj krátko po ich uskutočnení boli označované ako neetické a dnes si ich už vôbec nikto netrúfne opakovať za rovnako drsných podmienok. Ale nemali by sme zabúdať na poučenie, ktoré z nich vyplýva.

Zvětšit obrázek
Iný experiment: odstavené cudzie autá v pochybnej štvrti boli o pár dní zničené. V "dobrej" štvrti prežili bez úhony a miestni opakovane volali na políciu, či nie sú ukradnuté
Iný experiment: odstavené cudzie autá v pochybnej štvrti boli o pár dní zničené. V "dobrej" štvrti prežili bez úhony a miestni opakovane volali na políciu, či nie sú ukradnuté

Vplyv prostredia a autorít sa ukázal byť podstatný pre správanie sa ľudí. Výrok "učíme slovom, vychovávame príkladom" pochádza z doby dávno pred vznikom psychológie a sociológie (je pripisovaný Bruyérovi, ale aj Komenskému). V zásade hovorí to isté, čo modernejšia "teória rozbitých okien" politológa Jamesa Q. Wilsona a kriminológa George Kellinga (ktorej platnosť v praxi overoval aj Zimbardo): V prostredí, kde je zrejmé, že nikomu priestupky neprekážajú, alebo sú k nim ľudia nevšímaví (odhodené smeti, rozbité okná, posprejované steny...), vzrastá tendencia páchať ďalšie, stále početnejšie priestupky a nakoniec aj zločiny. Z teórie rozbitých okien vychádzali aj David Gunn a William Bratton (neskorší úspešný šéf polície) pri očiste newyorského metra od kriminality v deväťdesiatych rokoch: prestali sa sústreďovať len na najhoršie zločiny a začali s čistením vagónov od neporiadku, graffiti a čiernych pasažierov. Skončili s čistým metrom a výrazným poklesom zločinnosti. Prostriedky boli aj celkom jednoduché - napríklad pri dôslednej kontrole platenia cestovného boli neraz zadržaní hľadaní kriminálnici či nelegálne zbrane a tak sa ostrí chlapíci začali metru vyhýbať, alebo sa v ňom radšej správali slušne. Keď sa časom podarilo vagóny a stanice vyčistiť a postihovať aj drobné priestupky, aj nespratní cestujúci sa začali správať slušne a platiť cestovné. Technicky aj ekonomicky kolabujúce, rozbité, špinavé a nebezpečné newyorské metro začalo opäť normálne fungovať.

Nasledujúci odstavec neberte ako kázeň, mienený je ako konštatovanie. Na pohľad sa to nezdá, ale zrejme má význam, ak dbáme o poriadok, prípadne občas dobrovoľne poupratujeme okolo svojho bydliska. Vychovávame predsa predovšetkým príkladom - aj tým, že dáme prednosť vodičovi, ktorý zjavne dlho a márne čaká na vedľajšej ceste, alebo pustíme k pokladni najskôr pani s unaveným, plačúcim dieťaťom. Je to spôsob "pôžičky za odplatu", aj keď odplata nie je zaručená ani vyčíslená v peniazoch a niekedy sa vráti bohato, niekedy nie. Ak napomenieme nespratníkov, prípadne k nim zavoláme policajtov aj pre malý priestupok, dávame najavo, že tu niekomu záleží na tom, ako sa ľudia správajú. Nie je až tak podstatné, či nespratníci napomenutie rešpektujú, alebo ich policajti dostihnú - dôležité je vedomie, že niekomu "rozbité okná" prekážajú a je tu istá, hoci aj malá hrozba postihu. Výchova k slušnosti síce má svoje miesto predovšetkým doma a v škole, ale patrí aj na ulicu a majú sa na nej podielať všetci členovia spoločenstva - to je vyskúšaný model. A čo ďalej? O tom, ako snaženie slušných ľudí môžu zmariť nielen nespratníci a zločinci, ale aj nehodní verejní činitelia, by bolo treba napísať iný, obsiahly článok - alebo toto pokračovanie už aj tak poznáme všetci?Author: Matej Ciernik # ToqoDabo52
Svet2017-05-042
-
 59%  ( 12 people voted )
+
Pán autor, píšete veľmi zaujímavo. Jediné čo mi na článku vadí je, že text je zliaty dohromady. Prečo nerozdeľujete dlhšie texty odsekmi s medzerami? Nech sa Vám darí.
Peter Novak # ViguGuwu92
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2017-07-09 20:55:44 5b7fd09d
My vieme ...pán autor... že zlo , a zlí ľudia , majú aj opak ! Teda skúste opísať dobro a dobrých ľudí SYSTÉMOVO produkovaných. Ď.
klopi # KyvoWavo40
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2017-07-11 06:37:12 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0263 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles